FILOMATAI

smdFILOMATAI – FILOLOGIJOS FAKULTETO STUDENTŲ MOKSLINĖ DRAUGIJA yra savanoriška, savarankiška, visuomeniniu pagrindu veikianti bendra Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto ir Vilniaus universiteto Studentų atstovybės Filologijos fakultete akademinė organizacija, vienijanti VU FlF studentus, besidominčius moksline veikla, taip pat fakulteto pedagogus ir mokslo darbuotojus, alumnus, suinteresuotus išsaugoti ir plėtoti humanitarinių studijų tradicijas Lietuvoje. 2014 m. sausio 27 d. Filomatų draugija pritarus ir nuostatus patvirtinus fakulteto dekanui doc. Antanui Smetonai ir Studentų atstovybės valdybai bei jos pirmininkui Andriui Ledui tapo Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto studentų moksline draugija. Filomatai žada gaivinti seną ir garbingą studentų humanitarų mokslinės veiklos tradiciją fakultete.

 

Veiklos tikslai:

 • puoselėti VU FlF bendruomenę ir laisvą akademinę diskusiją;
 • skatinti studentų mokslo-tiriamąjį darbą;
 • gilinti studentų mokslines žinias;
 • kurti palankią aplinką mokslo ir švietimo raidos skatinimui;
 • plėtoti tarpinstitucinį ir tarptautinį akademinį studentų bendravimą;
 • skatinti, vykdyti humanitarinius tyrimus, programas, projektus ir dalyvauti juose;
 • šviesti visuomenę, formuoti tinkamas nuostatas į aktualias humanitarinių tyrimų problemas.

Valdyba:

nuo 2014 m. sausio 27 d. valdybą sudaro

 • Tomas Riklius (Klasikinė filologija, BA)
 • Raminta Važgėlaitė (doktorantūra)
 • Dovilė Čitavičiūtė (Klasikinė filologija)
 • Agnė Ambrazaitė (Lietuvių kalba ir filosofija)
 • Eleonora Buožytė (Lietuvių kalba ir Lotynų kalba ir LDK raštija)

Filomatai cover