FILOLOGIJOS FAKULTETO KNYGŲ SERIJA MINTIS IR ATMINTIS:  
 

Klasikinės filologijos riteris Leonas Valkūnas

Parengė Dalia Dilytė

Vilniaus universiteto leidykla, 2016.

Knygoje pristatoma docento Leono Valkūno, dirbusio VU Filologijos fakultete 1945-1987 m. gyvenimas ir veikla. Pirmoje knygos pusėje pateikta L. Valkūno darbų bibliografija ir svarbesni straipsniai, antroje – artimųjų, pažįstamų, buvusių studentų, bendradarbių atsiminimai ir keli laiškai.

Iš išorės doc. Leonas Valkūnas ir nebuvo panašus į tipišką riterį, bet jis gebėjo tvirtai laikyti klasikinės filologijos pozicijas ginantį skydą ir turėjo tokius šarvus, kurių neįstengė pramušti nei biurokratizmas, nei nemokšiškumas, nei aukštesnė valdžia. Vilniaus universitetas gali didžiuotis savo istorijoje turėjęs tokį dėstytoją.

 7
 

Istorijoje ir auditorijoje. Petronėlės Česnulevičiūtės devyniasdešimtmečiui

Sudarytojai: Viktorija Daujotytė, Kęstutis Urba

Vilniaus universiteto leidykla, 2015.

Trečioji Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto rengiamos ir leidžiamos serijos „Mintis ir atmintis" knyga skiriama docentės humanitarinių mokslų daktarės Petronėlės Česnulevičiūtės (1925–2011) devyniasdešimtmečiui. Knygą sudaro niekur iki šiol neskelbti P. Česnulevičiūtės grožiniai ir memuariniai tekstai, jos sesers ir buvusių studentų atsiminimai, taip pat keli jos asmenybę bei mokslinę ir pedagoginę veiklą apibūdinantys straipsniai. 

 6
 

Lingvistika – irgi poezija. Alberto Rosino gyvenimas ir darbai

Sudarė Gražina Rosinienė ir Regina Venckutė

Vilniaus universiteto leidykla, 2015.

Knygoje apžvelgiamas Vilniaus universiteto profesoriaus Alberto Rosino (1938–2010) gyvenimas ir mokslinė veikla, spausdinamas pluoštas anksčiau publikuotų ir nepublikuotų jo eilėraščių, lingvistinių humoreskų kalbos kultūros klausimais, interviu spaudai ir artimųjų, buvusių bendramokslių, kolegų, mokinių ir pažįstamų atsiminimų. Knyga iliustruota nuotraukomis iš šeimos archyvo.

 5

Ką buvo baltams pažadėjęs: Jono Kabelkos gimimo šimtmečiui

Sudarė Regina Venckutė

Vilniaus universiteto leidykla, 2014.

Beveik keturis dešimtmečius Vilniaus universitete dirbusio žymaus lietuvių kalbininko docento Jono Kabelkos (1914–1986) šimtosioms gimimo metinėms skirtoje knygoje apžvelgiamas jo gyvenimas ir mokslinė veikla, spausdinami iki šiol reikšmingi ir aktualūs jo lituanistiniai ir baltistiniai straipsniai, taip pat pluoštas šeimos narių, buvusių mokinių ir kolegų atsiminimų. Visą Jono Kabelkos kūrybinį palikimą atspindi pirmąkart skelbiama bibliografijos rodyklė ir Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje saugomo asmens fondo aprašas.

4

11,49 EUR

Atsiminimų nuotrupos

Jonas Palionis

Vilniaus universiteto leidykla, 2012.

Profesorius Jonas Palionis pasakoja apie savo vaikystę, jaunystę, studijas, sudėtingą darbo Vilniaus universitete laikotarpį. Knygoje surašyti toli gražu ne visi prisiminti dalykai, o tik tie, kurie autoriui atrodė galintys būti įdomesni ne tik lituanistui, bet ir šiaip skaitytojui.

3

Gyvenau... Ir dar noriu

Evalda Jakaitienė

Vilniaus universiteto leidykla, 2012.

Ši Vilniaus universiteto profesorės atsiminimų ir pamąstymų knyga atskleidžia žmogaus, gimusio ir išaugusio Rytų Lietuvos pakraštyje, pasaulėžiūros formavimosi, kelio į mokslą ir šviesą ypatumus. Mintys apie šeimą, tėviškę, gimtąją kalbą liudija autorės meilę Lietuvai, ištikimybę jos kultūros tradicijai. Iš aprašytų santykių su išgyventais įvykiais ir sutiktais žmonėmis ryškėja ne tik brandi pačios autorės gyvenimo patirtis, bet ir daugelio iškilių, kūrybingų Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto mokslininkų, rodžiusių ir teberodančių pavyzdį studijuojančiam jaunimui, vieta Lietuvos kultūroje, neblėstanti jų gyvenimo ir darbų vertė.

 

Eiti savo keliu. Birutė Baltrušaitytė-Masionienė

Parengė Viktorija Daujotytė

Vilniaus universiteto leidykla, 2011.

Monografijoje, pradedančioje Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto knygų seriją apie iškiliuosius profesorius, kūrybingus mokslininkus, atskleidžiama rašytojos, mokslininkės, Vilniaus universiteto profesorės Birutės Baltrušaitytės-Masionienės biografija, kūryba. Gilinamasi į universiteto humanistikos tradicijas, jų pratąsas. Dėmesio skiriama Tauragės kraštui, pietvakarių Lietuvai. Aptariamos gyvenimo sampynos su Antanu Masioniu, kitais artimais žmonėmis. Monografija apie Birutę Baltrušaitytę-Masionienę laikoma mažąja – tyrimu aprėpiami tik pagrindiniai gyvenimo ir mokslinės veiklos parametrai, tik esminiai poezijos ir prozos bruožai. Serijoje „Mintis ir atmintis“ ketinama išleisti knygas apie Eleną Červinskienę, Albiną Jovaišą, Vytautą Mažiulį, Albertą Rosiną, Eleną Bukelienę, Petronėlę Česnulevičiūtę ir kitus iškilius humanitarus, palikusius pėdsaką Vilniaus universiteto istorijoje.

1

8,69 EUR

   
 KITOS KNYGOS:  
 

Regina Koženiauskienė. Bibliografijos rodyklė (1990–2015)

Sudarė Salomėja Peciulkienė

Vilniaus universiteto leidykla, 2016.

 8
 

Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblija. III tomas. Chylinskio Biblijos istorijos šaltiniai

Knygos rengėja dr. Gina Kavaliūnaitė

Vilniaus universiteto leidykla, 2015.

Chylinskio Biblijos istorijos šaltiniųrinkinys apima laikotarpį nuo pirmųjų žinių apie Biblijos vertėjo S. B. Chylinskio tėvą iki 1702 m., kai Karaliaučiuje buvo išspausdintas vadinamasis Bitnerio (Bythner) Naujasis Testamentas. Rinkinyje daug naujos, ankstesnių Chylinskio Biblijos tyrėjų neminėtos medžiagos. Knygoje skelbiamos dokumentų faksimilės, transkripcija ir šaltinių vertimai į lietuvių kalbą.

 9

53,00 EUR

 

Związki literackie polsko-litewskie w XIX i na początku XX wieku (wybrane zagadnienia). Skrypt dla studentów I stopnia kierunków humanistycznych oraz programu wymiany międzynarodowej ERASMUS

Fedorowicz, Irena

Vilniaus universiteto leidykla, 2015.

Mokymo didaktinė priemonė „Związki literackie polsko-litewskie w XIX i na początku XX wieku“ skirta I ir II pakopos humanitarinių krypčių ir ERASMUS mainų programom studentams. Ją sudaro keturi pagrindiniai skyriai, kuriuose analizuojamos išrinktosios temos: lietuvių ir lenkų literatūrinių ryšių apybraiža; Vilniaus universiteto akademinės visuomenės atstovų (prof. L. Borovskio, A. Mickevičiaus ir jo bičiulių) kūryba ir veikla; XIX a. tapatybės problemos – N. E. Ivanausko atvejis. Paskutiniame skyriuje Iš vertimų srities analizuojami E. Ožeškovos apysakų ir jų perdirbinių vertimai į lietuvių kalbą bei veiklą lenkų poetės ir vertėjos S. Jablonskos, kuri parengė lietuvių poezijos antologiją (1910).

 
 

LITUANISTAI. 1957–1962 m. m. Vilniaus universiteto studentų lituanistų atsiminimai

Sudarytojas Vytautas Visockas

Vilniaus universiteto leidykla, 2014.

1957–1962 m. m. Vilniaus universiteto studentų lituanistų, palikusių ryškų pėdsaką Lietuvos mokslo, meno, visos mūsų kultūros istorijoje, atsiminimai – apie sudėtingą laikmetį, apie dėstytojus ir jau mirusius kolegas.

 11

10,14 EUR

 

Vincas Urbutis. Bibliografijos rodyklė (1955-2010)

Parengė Audronė Matijošienė

Vilniaus universiteto leidykla, 2012.

 12
 

Lietuvių kalbos normintojai ir puoselėtojai

Aldonas Pupkis

Vilnius, 2010.

Lietuvių kalbos draugija kartu su Vilniaus universitetu ir Mokslo ir enciklopedijų leidybos centru išleido Aldono Pupkio straipsnių rinkinį „Lietuvių kalbos normintojai ir puoselėtojai“. Knygoje spausdinami kalbininko Aldono Pupkio 1962–2010 m. parašyti rinktiniai moksliniai ir mokslo populiarinamieji straipsniai, nekrologai ir atsiminimai apie lietuvių kalbos normintojus ir ugdytojus – kalbininkus, vertėjus, redaktorius, kraštotyrininkus, taip pat apie autoriui brangius žmones, mokiusius jį gimtosios kalbos. Be straipsnių, skelbtų periodiniuose ir tęstiniuose kalbos mokslo leidiniuose ar kitoje spaudoje, dalis rašinių spausdinama pirmą kartą iš rankraščių. Straipsnių rinkinys skiriamas lietuvių kalbos mokytojams ir dėstytojams, studentams filologams ir visiems, kurie domisi lietuvių kalbos kultūros teorinės minties raida, kalbos normintojų ir ugdytojų veikla.

 13

7,24 EUR

 

Bendrosios sintaksės pagrindai

Axel Holvoet

Vilnius, 2009.

Šioje knygoje aptariamos pagrindinės sintaksinės analizės sąvokos - sintaksinė priklausomybė ir sandų struktūra, morfosintaksiniai ryšiai (derinimas ir valdymas), sintaksinių ir morfosintaksinių ryšių tarpusavio sąsaja, pradai ir priedai (pagrindiniai ir priklausomieji dėmenys), sintaksiniai ryšiai ir gramatinės funkcijos, junginys ir sakinys. Aptariamos svarbiausios teorinės prielaidos, sudarančios pagrindinių sintaksinės analizės mokyklų pamatą.

 14

9,27 EUR

 

Gramatinių funkcijų prigimtis ir raiška

Axel Holvoet

Vilnius, 2009.

Šis straipsnių rinkinys yra paremtas 2008 m. Salų kalbotyros vasaros mokyklos ir gramatikos konferencijos Lietuvių kalbos gramatikos sekcijos darbais. Jį sudaro straipsniai, kuriuose iš įvairių teorinių perspektyvų nagrinėjami gramatinių funkcijų, jų semantinių pamatų ir morfosintaksinio kodavimo klausimai. Rinkinys skirtas teorinėms gramatikos problemomis besidomintiems lingvistams.

 15

2,61 EUR

 

Lietuvių kalbos etimologijos žodynas

Parengė Wojciech Smoczynski

Vilnius, 2007.

 16
 

Lietuvių kalbos etimologijos žodynas. Lietuviškų žodžių rodyklė

Parengė Wojciech Smoczynski

Vilnius, 2007.

 17

 

Daugiau informacijos teirautis:

  • Vyriausioji specialistė Aida JUNGAITYTĖ
  • Tel. (8 5) 268 7207
  • El. paštas