Tarybos posėdžio 2017-12-04 darbotvarkė

 1. Tarybos posėdžio, vykusio 2017-11-24, protokolo tvirtinimas.
 2. Tarybos darbo reglamento svarstymas (pristato prof. I. Šeškauskienė).
 3. Tarybos pirmininko, pavaduotojo, sekretoriaus rinkimai.
 4. Kandidatūrų LMA doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konkursui svarstymas (asist. dr. Marius Smetona ir asist. dr. Laura Vilkaitė-Lozdienė); kandidatūrų LMA studentų konkursui svarstymas (Auksė Beatričė Katarskytė - bakalaurė, Modestas Talačka - magistras).
 5. Doc. Jurgio Pakerio kūrybinių atostogų prašymas.
 6. Užsienio kalbų instituto I pakopos studijų programos „Anglų ir rusų kalbos“ ir II pakopos studijų programos „Medijų lingvistika“ komitetų sujungimas (pristato R. Kriaučiūnienė).
 7. Doktorantūros studijų programos tvirtinimas.
 8. Kiti klausimai.

Posėdis vyks J.Balkevičiaus aud. 17.00 val.

Taryba patvirtino Filologijos fakulteto Dekano rinkimų grafiką

Taryba patvirtino Filologijos fakulteto Dekano rinkimų grafiką:

 1. Gruodžio 5–19 d. vyksta kandidatų kėlimas;
 2. Gruodžio 20 d. skelbiamas išsikėlusių kandidatų sąrašas;
 3. 2018 sausio 5 d. baigiasi terminas kandidatūros dalyvauti Dekano rinkimuose atsiėmimui;
 4. 2018 sausio 8–19 d. vyksta kandidatų diskusijos su fakulteto bendruomene;
 5. 2018 sausio 5 d. vyksta Dekano rinkimai fakulteto Taryboje;
 6. 2018 vasario 6 d. Fakulteto rinkimų komisija skelbia fakulteto interneto svetainėje Dekano rinkimų rezultatus.

Vadovaujantis Filologijos fakulteto nuostatais (patvirtintais VU Senato 2017 m. birželio 13 d. Nr. S-2017-7-6):
„23. Dekanu gali būti asmuo, atitinkantis kamieninio akademinio padalinio vadovui Statute keliamus reikalavimus“; daugiau žr. Statuto 28 straipsnio 4 dalyje.

28. Dekaną iš savo kandidatūrą išsikėlusių kandidatų Statuto ir šių nuostatų nustatyta tvarka slaptu balsavimu renka Taryba ir teikia skirti Rektoriui. Dekanas laikomas išrinktu, jeigu už jį balsavo daugiau nei pusė visų Tarybos narių.

Daugiau apie Dekano rinkimus žr. Filologijos fakulteto nuostatų IV skyriuje.

Kandidatai dalyvauti Filologijos fakulteto Dekano rinkimuose pateikia el. paštu  (rinkimų komisijos pirmininkė) ir el. paštu  (rinkimų komisijos narė) skanuotą prašymą registruoti jų kandidatūrą (prašymo formą žr. prisegtame dokumente).

Filologijos fakulteto rinkimų komisija