Dr. Laura Vilkaitė-Lozdienė: Pastoviųjų žodžių junginių formos varijavimo įtaka jų apdorojimui

 • Podoktorantūrinės stažuotės tema: Pastoviųjų žodžių junginių formos varijavimo įtaka jų apdorojimui
 • Stažuotojas: dr. Laura Vilkaitė-Lozdienė
 • Vadovas: doc. dr. Jurgis Pakerys
 • Stažuotės trukmė: 2017-12-11 – 2019-12-03
 • Finansuojama iš Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712

Trumpai apie tyrimą

Šis tyrimas gilinsis į tai, kaip pastoviųjų junginių formų varijavimas veikia tokių junginių apdorojimą. Pastovieji žodžių junginiai yra dažnai drauge vartojamų žodžių sekos, pavyzdžiui: mesti iššūkį, daryti įtaką. Vienas iš tokių junginių skiriamųjų bruožų yra tas, kad jie suvokiami ir apdorojami greičiau nei naujai sukurtos, nenusistovėjusios vartosenos frazės. Tačiau tekstynuose pastoviųjų junginių žodžių forma varijuoja: keičiasi žodžių tvarka (leisti laiką – laiką leisti), junginiai gali būti neištisiniai (leisti laiką – leisti visą savo laiką), varijuoti morfologiškai (leisti laiką – praleisdavo laiką). Iki šiol tirti tik neištisiniai pastovieji junginiai. Šis podoktorantūrinės stažuotės projektas tirs likusius du varijavimo tipus: 1) žodžių tvarkos variaciją ir 2) morfologinę variaciją. Tyrimų tikslas bus atsakyti į klausimą, kiek gali kisti pastoviojo junginio forma, kad junginys išlaikytų savo fraziškumą. Planuojami rezultatai leis aiškiau suvokti, kaip leksiniai vienetai saugomi mentaliniame leksikone.

ESFIVP I A. Vilkaite Lozdiene

Dr. Vladimir Panov: Sakinio dalelyčių pozicijos ir funkcijos Eurazijos kalbose: kalbų arealinės tipologijos tyrimas

 • Podoktorantūros stažuotės tema: Sakinio dalelyčių pozicijos ir funkcijos Eurazijos kalbose: kalbų arealinės tipologijos tyrimas.
 • Stažuotojas: dr. Vladimir Panov
 • Vadovas: prof. dr. Axel Holvoet
 • Stažuotės trukmė: nuo 2017-12-11 iki 2019-12-03

Kalbų tipologijoje nustatyta, kad sakinio dalelytės užima ne atsitiktines, o keturias pagrindines pozicijas: sakinio pradžioje, po pirmo kirčiuoto žodžio sakinyje, po veiksmažodžio sakinio viduruje ir sakinio gale. Projekte siekiama ištirti, kokios funkcijos yra būdingos skirtingoms sakinio dalelyčių pozicijoms, ir kaip pozicijos ir jas atitinkančios funkcijos yra geografiškai pasiskirstę Eurazijos žemyne.

Plakatas Panov

Dr. Eglė Žilinskaitė-Šinkūnienė: Topologiniai erdvės santykiai baltų kalbose

 • Podoktorantūros stažuotės tema: Topologiniai erdvės santykiai baltų kalbose
 • Stažuotoja: dr. Eglė Žilinskaitė-Šinkūnienė
 • Vadovas: prof. dr. Jurģis Šķilters
 • Stažuotės trukmė: nuo 2017-12-04 iki 2019-12-03

Projekto tikslas

Projektu siekiama lingvistiniais ir kognityviniais metodais ištirti baltų kalbų topologinius erdvės santykius: talpyklos, atramos ir artumo santykiai bus išanalizuoti semantinės tipologijos, gretinamuoju ir eksperimentiniu aspektais. Tyrimas išryškins baltų kalbų topologinių erdvės santykių raiškos panašumus ir skirtumus, apibrėš talpyklos ir atramos raiškos priemonių padėtį tipologiniame kontekste, į baltų kalbotyrą įves naujų tyrimo metodų, o baltų kalbų duomenis pristatys tarptautinei mokslo erdvei. Numatomi rezultatai – 4 straipsniai ir 4 pranešimai konferencijose

Finansuojama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ finansuojamą veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“.

 

Kita informacija

Podoktorantūros stažuočių pagrindiniai uždaviniai

 • mokslininkų kvalifikacijos ir kompetencijos tobulinimas;
 • mokslininkų tarpsektorinio, tarpinstitucinio, tarpkryptinio ir tarptautino mobilumo bei mobilumo tarp viešojo ir privataus sektoriaus skatinimas.

Pagrindinės sąlygos podoktorantūros stažuotėms

Podoktorantūros stažuočių konkursui paraiškas gali teikti asmenys, turintys mokslų daktaro laipsnį, suteiktą tiek Lietuvos, tiek užsienio mokslo ir studijų institucijų ir kuriems nuo daktaro laipsnio suteikimo yra praėję ne daugiau kaip 3 metai (motinystės bei vaiko priežiūros atostogos į šį laikotarpį neįskaičiuojamos). Stažuočių trukmė iki dvejų metų. Podoktorantūros stažuotės skirtos moksliniams tyrimams ir (arba) MTEP projektams vykdyti ir vyksta vadovaujama mokslininko, dirbančio pagal darbo sutartį toje institucijoje, kurioje atliekama stažuotė.

Senesnės stažuotės Filologijos fakultete

 Eil. Nr. Reg. Nr.  Stažuotojas  Stažuotės pavadinimas  Stažuotės metai Mokslinis vadovas
 1.

SF-PD-2012-12-31-0468

Artūras Ratkus

Posesyvumas gotų ir kitose senosiose germanų kalbose

 2013–2015 Axel Holvoet
 2.

SF-PD-2013-06-28-0541

Mindaugas Šinkūnas

Lietuvių rašybos istorija (XVI-XVII a.)

 2013–2015

Jurgis Pakerys

 3.

SF-PD-2013-06-28-0518

Neringa Markevičienė

Egotekstų tekstologija: postruktūralistinė teorija ir skaitmeninė praktika

 2013–2015

Paulius Vaidotas Subačius

es staz podokt

Filologijos fakultetas dalyvauja projekte „Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“. Projektai finansuojami pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimo priemonę (VP1-3.1-ŠMM-01).