2016 m. Filologijos fakultetas skelbia priėmimą į šias pagrindines studijų programas:

2016 m. taip pat siūlome programas, kuriose konkrečiai numatyta, kurių dviejų kalbų, literatūrų, kultūrų studijos derinamos:

 

2016 m. konkursinio balo sandara:

Filologijos fakulteto bakalauro studijų programos

Konkursinis balas

Pirmasis dalykas
(0,4)

Antrasis dalykas
(0,2)

Trečiasis dalykas
(0,2) 

Ketvirtasis dalykas
(0,2) 

Anglų filologija

Ispanų filologija

Italų filologija

Klasikinė (lotynų ir senovės graikų) filologija

Lenkų filologija

Lietuvių filologija

Prancūzų filologija

Rusų filologija

Skandinavistika (danų / norvegų / suomių ir švedų)

Vokiečių filologija

Vertimas

lietuvių kalba ir literatūra

užsienio kalba

istorija

bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais

Norintys pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį egzaminą, užsienio kalbos (anglų/vokiečių/prancūzų) brandos egzaminą arba tarptautinį egzaminą ir matematikos brandos egzaminą.

 

Kad ir kokią programą pasirinkę, Filologijos fakultete studentai studijuoja:

  • Literatūros dalykus: žanrų raidą, antikinę literatūrą, Viduramžių, Renesanso, Baroko literatūrą, šiuolaikinę lietuvių ir pasaulio literatūrą, studijuojama kalba kurtą literatūrą.
  • Lingvistinius dalykus: fonetiką, gramatiką, kalbos istoriją, leksikografiją (žodynų tradiciją ir sudarymą), leksikologiją (žodžių sandarą ir ryšius), semantiką (žodžio, frazės, sakinio reikšmę), sociolingvistiką (kalbos veikimą visuomenės gyvenime), diskursą ir teksto analizę (kas yra tekstas, kokios reikšmės jame kuriamos), leksiką (sakytinės, rašytinės, politinės, ekonominės, akademinės ir kitų sričių žodyno ypatumus).
  • Šalityrą: studijuojama kalba kalbančių tautų istoriją, dabartį, kultūrą.
  • Akademinį rašymą
  • Vertimą
  • Užsienio kalbas
  • Bendrųjų universitetinių studijų (BUS) dalykus
  • Pasirenkamuosius dalykus, atitinkančius jūsų polinkius ir interesus.

 

Dalį studijų dalykų galima pasirinkti pagal savo polinkius ir interesus.

Visos Filologijos fakultete vykdomos bakalauro studijų programos, išskyrus Skandinavistiką ir Klasikinę filologiją, sudarytos pagal šį modelį:

BUS (15 kr.)

XXX filologija (pagrindinė studijų kryptis (SK1) – 165 kr.)

Studento sprendimas (60 kr.)

Kalbotyra

Literatūra

Kalba

BA darbas (15 kr.)

Bendrosios universitetinės studijos

(pvz., filosofija, psichologija, logika, sociologija ir kt.)

Esminės kalbotyros žinios ir gebėjimai

Esminės literatūros mokslo žinios ir gebėjimai

Studijuojamos kalbos komunikaciniai gebėjimai (C1/C2)

Kalbos ar literatūros tyrėjo kompetencija

Gretutinės studijos

(SK2 – kita kryptis)

arba

gilinamoji specializacija (SK1)

arba

pasirenkamieji

SK1, SK2 ir BUS dalykai

Studijuojamos kalbos sistemos supratimas ir analizė įvairias lygmenimis

Studijuojama kalba sukurtos literatūros supratimas ir analizė

Lietuvių kalbos žinios ir gebėjimai

Mokomoji ir profesinė praktika (15 kr.)

Gebėjimas taikyti filologines žinias praktikoje (VU ir už jo ribų)

Studijuojamos kalbos šalių kultūros supratimas, tarpkultūrinė kompetencija

1 kreditą sudaro 25-30 studento darbo valandų (mokantis auditorijoje ir savarankiškai)

 

Gretutinių studijų galimybė

Gretutinės studijos – tai galimybė greta pagrindinės savo studijų krypties programos studijuoti kitos studijų krypties programos dalykus ir įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį. Šią studijų programos dalį sudaro studijų programos rengėjų numatyti privalomieji ir (ar) jūsų pasirenkami ne mažiau kaip 60 kreditų apimties kitos studijų krypties dalykai (moduliai), atitinkantys minimalius reikalavimus, keliamus šios studijų krypties gretutiniam kvalifikaciniam laipsniui.

Tarkime, greta savo pagrindinės studijų krypties (pvz., Anglų filologijos) galite studijuoti dar vieną filologijos (kalbos ir kultūros, pvz., vokiečių) ar kitos studijų krypties modulį ir įgyti dvigubą bakalauro laipsnį (pvz., Anglų filologijos ir Filosofijos bakalauro). Filologijos fakulteto studentai sudaro daugiau nei pusę visų Vilniaus universiteto studentų, pasirinkusių gretutines studijas, o ir kitų fakultetų studentus labiausiai domina Filologijos fakulteto siūlomos gretutinių studijų programos.

Gretutinių studijų programos sudaromos iš Universitete vykdomų bakalauro programų išskiriant „mažesnę“ programos dalį – studijų krypties branduolį. Tai reiškia, kad pasirinkusieji, pvz., Rusų kalbos gretutines studijas studijuos dalį tų pačių dalykų, kaip įstojusieji į Rusų filologijos bakalauro studijų programą.

VU siūlo galimybę įgyti MOKYTOJO kvalifikaciją pasirinkus gretutines studijas „Dalyko pedagogika“. Daugiau informacijos rasite čia.

 

Daugiau informacijos apie gretutines studijas rasite čia.

 

Visos programos yra NL formos: studijų trukmė – 4 metai, dieninis tvarkaraštis.

Kiekvienai  programai skirtas tam tikras skaičius valstybės finansuojamų vietų. Norintys pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį egzaminą bei užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) valstybinį arba tarptautinį egzaminą, patvirtinantį B1 (ar aukštesnį) lygmenį.

 

Tolesnių studijų perspektyva: magistrantūra

Baigę bakalauro studijas, galite rinktis iš daugelio humanitarinių ar socialinių mokslų sričių magistrantūros studijų programų. Nemažai jų siūloma Filologijos fakultete.

Magistrantūros metu siekiame ugdyti intelektualią, savarankišką, atsakingą ir kūrybingą asmenybę, savo veikla aktyviai siekiančią tobulinti dabarties ir ateities visuomenę. Mūsų fakulteto vaidmuo ir atsakomybė yra ypatingi: mūsų magistrantūros programos sudaro daugiau nei pusę visų Vilniaus universitete vykdomų humanitarinių antrosios pakopos studijų programų. Tarpdisciplininės studijos, gilūs lietuvių ir kitų kalbų, literatūros, kultūros tyrimai ir jų pagrindu vykdomos studijos skatina žengti toliau, trečiosios pakopos (doktorantūros) studijų link. Doktorantūroje tęsiama mokslinė, tiriamoji, neretai ir pedagoginė veikla ar taikomieji tyrimai, plėtojami ne tik universitetuose ar mokslo institutuose, bet ir kitose veiklos srityse, kuriose aktualūs profesionalūs filologiniai gebėjimai ir kompetencijos.

Mūsų fakultete magistrantūros studijų pasirinkimas platus. Besidomintys lingvistika ir įvairiais teoriniais kalbos aspektais, gali rinktis Bendrąją ar Taikomąją kalbotyrą. Norintys praktiškai pritaikyti kalbos tyrėjo kompetenciją, intensyviai dirbti su dalykiniais tekstais užsienio ir lietuvių kalbomis, renkasi iš Dalykinės (teisės) kalbos ar Vertimo studijų. Besidomintys literatūra, tekstais, jų tarpusavio sąveikomis, literatūros ir kitų medijų sąryšiais, tarpdisciplininiais tyrimais, renkasi Intermedialių literatūros studijų, Semiotikos ar Literatūros antropologijos ir kultūros programas. Anglistika, Klasikinė filologija, Skandinavistika (ir Europos studijos) ar Rusistika labiau orientuotos į gilias ir įvairiapuses konkretaus regiono studijas, peržengiančias tradicinės filologijos ribas. Anglistika ir Rusistika vykdomos užsienio (atitinkamai anglų ir rusų) kalbomis, šios studijų programos yra atviros ir studentams iš užsienio. Magistrantūros studijos yra puiki galimybė studijų metu išsiugdyti gilią tarpkultūrinę kompetenciją.

 

Daugiau informacijos apie siūlomas programas rasite Studijų programų kataloge.
Įveskite paieškos parametrus:
Fakultetas – Filologijos fakultetas
Studijų sritis – Humanitariniai mokslai
Studijų kryptis (šaka) – Dominanti programa (pvz., Klasikinė filologija)
Studijų pakopa – Pirmosios pakopos studijų
Studijų rūšis – Bakalauro
 

 

Turite klausimų, susijusių su priėmimo procedūromis?

Saulėtekio al. 9, I-ieji rūmai, 108 kab., LT-10222 Vilnius
Tel. (8 5) 219 3144, el. paštas konsultavimas@cr.vu.lt