2016 m. stojamųjų egzaminų tvarkaraštį rasite čia .

2016 m. stojamųjų egzaminų programas rasite čia.

 

2016 m. Filologijos fakultetas skelbia priėmimą į šias studijų programas:

Anglistika (vykdoma anglų kalba)

Stojamasis egzaminas nenumatytas, tačiau norint stoti į šią programą būtina mokėti anglų kalbą, nes visi dalykai dėstomi anglų kalba. Neanglistinių studijų absolventai stodami pateikia VU Priėmimo skyriui pažymą Nr. 4, kuri išduodama Filologijos fakultete, pateikus anglų kalbos mokėjimą patvirtinantį dokumentą. Įskaitomi šie pažymėjimai/egzaminų rezultatai):
IELTS (score: 6.5)
TOEFL (score: 560 (paper based) / 90 (iBT internet-based test))
CAE certificate (Cambridge Certificate in Advanced English)
CPE certificate (Cambridge Certificate of Proficiency)
ALTE (Association of Language Testers in Europe)

Anglistikos programa

Bendroji kalbotyra

Stojamąjį egzaminą laiko kitų krypčių (ne filologijos) pirmosios pakopos universitetinių studijų absolventai.

Bendrosios kalbotyros programa

Dalykinė (teisės) kalba (vykdoma lietuvių ir anglų/vokiečių kalba)

Tai Filologijos fakulteto ir Teisės fakulteto siūloma magistrantūros programa, kurioje derinamos kalbotyros ir teisės studijos. Šiais metais priimama ir į anglų, ir į vokiečių kalbos grupes.

Stojamasis egzaminas nenumatytas.

Dalykinės (teisės) kalbos programa

Intermedialios literatūros studijos (2016 m. priėmimas vykdomas nebus)

Humanitarinių mokslų srities absolventai priimami be papildomų reikalavimų. Socialinių mokslų srities absolventai, bakalauro pakopoje studijavę bent 9 kr. literatūros, pateikę Filologijos fakulteto dekanatui tai įrodantį dokumentą (diplomo priedėlio kopiją ar pažymą apie studijų rezultatus) ir studijuotų dalykų aprašus, pretenduoja į pažymą Nr. 4, kuri leidžia dalyvauti konkurse be stojamojo egzamino. Pažymą reikės pateikti Priėmimo skyriui. Visi kiti kandidatai laiko stojamąjį egzaminą.

Intermedialių literatūros studijų programa

Klasikinė filologija

 Stojantieji, baigę ne Klasikinės filologijos pirmosios pakopos universitetines studijas, laiko stojamąjį egzaminą.

Klasikinės filologijos programa

Literatūros antropologija ir kultūra

Humanitarinių mokslų srities absolventai priimami be papildomų reikalavimų. Socialinių mokslų srities absolventai, bakalauro pakopoje studijavę bent 9 kr. literatūros, pateikę Filologijos fakulteto dekanatui tai įrodantį dokumentą (diplomo priedėlio kopiją ar pažymą apie studijų rezultatus) ir studijuotų dalykų aprašus, pretenduoja į pažymą Nr. 4, kuri leidžia dalyvauti konkurse be stojamojo egzamino. Pažymą reikės pateikti Priėmimo skyriui. Visi kiti kandidatai laiko stojamąjį egzaminą.

Literatūros antropologijos ir kultūros programa

Rusistika (vykdoma rusų kalba)

Norint stoti į Rusistikos magistro studijų programą, būtina mokėti rusų kalba (C1 lygis). Nerusistinių studijų absolventai pateikia pažymą Nr. 4, kuri išduodama Filologijos fakultete, pateikus rusų kalbos mokėjimą patvirtinantį dokumentą arba išlaikius rusų kalbos testą.

Stojantieji, baigę ne filologijos krypties pirmosios pakopos universitetines studijas, laiko stojamąjį egzaminą. Egzaminas laikomas rusų kalba. Kandidatas raštu atsako į du klausimus.

Rusistikos programa

Semiotika

Stojamasis egzaminas nenumatytas.

Semiotikos programa

Skandinavistika

Pagrindinis reikalavimas stojantiesiems į magistrantūros programą Skandinavistika – ne mažesni kaip B2 lygio skandinavų kalbos gebėjimai, kurie patikrinami stojamojo egzamino metu. Baigusiems pagrindinės specialybės BA studijas VU Skandinavistikos centre egzamino laikyti nereikia. Reikalavimo būti studijavus skandinavistinius ar Europos studijų dalykus nėra, tačiau šių krypčių BA pakopos studijos būtų privalumas.

Įstojus galima rinktis vieną iš šių programų: Skandinavistiką ar Skandinavistiką ir Europos studijas. Priimama bendrai į Skandinavistikos programų grupę, o konkreti programa pasirenkama įstojus.

Skandinavistikos programa

Skandinavistikos ir Europos studijų programa (2016 m. priėmimas vykdomas nebus)

Taikomoji kalbotyra

Ši programa nuo tradicinės kalbotyros studijų skiriasi kiek kitokiu požiūriu į kalbą ir kalbėjimą – orientuojamasi į dabartinę kalbos vartojimo situaciją: kaip formuojasi visuomenės kalbinės nuostatos, kaip ir kodėl skiriasi įvairių tautybių žmonių ar įvairių socialinių grupių kalbinė raiška? Tai gera galimybė filologams, kurie nori mokytis ko nors naujo, nenutoldami nuo kalbos ir kalbotyros. Stojantieji, baigę ne filologijos krypties pirmosios pakopos universitetines studijas, laiko stojamąjį egzaminą.

Taikomosios kalbotyros programa

Vertimas (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių kalba)

Visi stojantieji į Vertimo studijų programą laiko stojamąjį egzaminą.

Filologijos fakulteto Vertimo studijų katedros vykdoma Vertimo raštu magistrantūros programa įvertinta kaip atitinkanti Europos vertimo magistro programų reikalavimus ir įtraukta į geriausių Europos vertimo magistrantūros programų tinklą (European Master’s in Translation – EMT).

Fakultete tai pat vykdomos laipsnio nesuteikiančios Vertimo studijos (anksčiau vadinta specialiosiomis profesinėmis studijomis) – 1,5 metų, kurių absolventams įvykdžius programą išduodamas pažymėjimas. Daugiau apie tai skaitykite čia.

Vertimo programa

 

 Kiekvienai  programai skirtas tam tikras skaičius valstybės finansuojamų vietų.

 

SVARBU ŽINOTI:

  1. Stojantieji registruojasi internetu. Nuoroda paskelbta stojantiesiems skirtame VU svetainės puslapyje.
  2. Jei numatytas stojamasis egzaminas, užsiregistruoti būtina ne vėliau kaip likus 24 val. iki egzamino pradžios.
  3. Pažymos Nr.4 (apie tai, kad kandidatas atitinka papildomus kriterijus: moka nurodytą kalbą, yra išlaikęs kalbos testą ar stojamąjį pokalbį, yra išklausęs nurodytus dalykus ir t.t.) išduodamos Filologijos fakulteto dekanate (II a.). Jas reikės pateikti Priėmimo skyriui (Saulėtekyje).
  4. Papildomi balai. Už pranešimą studentų mokslinėje konferencijoje arba už straipsnį, paskelbtą moksliniame ar mokslo populiarinimo leidinyje, kultūrinėje ir profesinėje spaudoje, pridedamas 1 balas. Pranešimo ar straipsnio tema turi atitikti ketinamos studijuoti programos pobūdį. Papildomas balas pridedamas tik vieną kartą, neatsižvelgiant į pranešimų ar straipsnių skaičių. Dėl pažymos Nr. 3, patvirtinančios teisę į papildomus balus, prašome kreiptis į Filologijos fakulteto dekanatą (II a.). Būtina pristatyti atitinkamus dokumentus (publikacijos kopiją, konferencijos programą, dalyvio pažymėjimą ar pan.). Pažymą reikės pateikti Priėmimo skyriui (Saulėtekyje).

 

Už reikalingų pažymų suvedimą atsakinga vyresn. specialistė Jekaterina Jefremova – Filologijos fakulteto dekanatas (II a.), tel. (8 5) 268 7203, el. paštas jekaterina.jefremova@flf.vu.lt.

 

Pasirašant studijų sutartį (Informacinių technologijų centre adresu Saulėtekio al. 9) būtini šie dokumentai:

  1. Pasas arba asmens tapatybės kortelė (parodyti), paso (asmens duomenų puslapio) arba kortelės kopija (įteikti).
  2. Pirmosios pakopos studijų baigimo diplomo originalas (parodyti) ir jo kopija (įteikti).
  3. Pirmosios pakopos studijų baigimo diplomo priedėlio (priedo) originalas (parodyti) ir jo kopija (įteikti). Jei studijos baigtos ne VU, o kitoje aukštojoje mokykloje, nuorašas turi būti patvirtintas notaro arba Vilniaus universiteto rektoriaus įgalioto asmens.
  4. Dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde, notaro arba Vilniaus universiteto rektoriaus įgalioto asmens patvirtintas nuorašas (įteikti).
  5. Registracijos mokesčio, sumokėto į Universiteto priėmimo komisijos sąskaitą, (žr. Taisyklių priedą Nr. 19 priedą) kvito originalas (parodyti).

Daugiau informacijos apie stojimams reikalingus dokumentus rasite čia.

 

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2015 m. asmenims, įstojusiems į antrosios pakopos studijas ir jas nutraukusiems savo noru pirmojo kurso pirmojo semestro metu, reikės grąžinti į LR valstybės biudžetą studijų įmoką už pirmąjį semestrą. Studentas atleidžiamas nuo įmokos grąžinimo, kai studijų semestrą baigė Vilniaus universiteto nustatytu laiku, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip iki naujo studijų semestro pradžios raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą.

 

Magistro studijos VU Filologijos fakultete – intelektualiai asmenybei, aktyviam ateities visuomenės veikėjui

Vilniaus universiteto humanitarinių mokslų magistrantūros tikslas – ugdyti mąstantį ir savarankišką visuomenės narį, išmanantį žmogų ir jo kultūrą taip, kad savo veikla galėtų aktyviai prisidėti prie dabartinės ir ateities visuomenės pozityvios kaitos. Filologijos fakultetui šiuo požiūriu tenka ypatingas vaidmuo. Iš visų VU humanitarinių mokslų magistro programų, kurių yra per 20, Filologijos fakulteto programos sudaro daugiau nei pusę. Mūsų misija – turtinti pasaulio mokslą lietuvių ir kitų kalbų, literatūrų ir kultūrų tyrimais, o jų pagrindu rengti plačios erudicijos filologus, derinančius geriausias humanitarines tradicijas su atvirumu naujovėms bei gebėjimu pažinti, keisti ir prasmingai kurti save, savo gyvenimą ir aplinkinį pasaulį. Tam pajungiame visą mūsų fakulteto ir užsienio partnerių mokslinį potencialą.

 

Kvalifikuotų kalbotyros, literatūros ir kultūros specialistų ugdymas: tradicijos ir naujovės

Filologijos magistrantūra yra orientuota į mokslinius tyrimus, paremta didžiuliu fakulteto moksliniu potencialu, aprėpiančiu lituanistiką ir įvairiakalbius diskursus, ji skatina studijuojantįjį žengti toliau doktorantūros keliu, rinktis mokslininko, tyrėjo, dėstytojo gyvenimą. Fakultete taip pat vykdomi taikomieji tyrimai, kuriuos ateityje bus galima plėtoti ne tik universitetuose ar mokslo tiriamuosiuose institutuose, bet ir rinkoje – visose veiklos srityse, kur reikia profesionalių filologinių gebėjimų, ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Dalį studijų magistrantai gali praleisti užsienyje, išvykę į Europos universitetus, su kuriais esame pasirašę apie 100 sutarčių. Daugelyje programų partnerystės pagrindais dalyvauja ir Europos universitetų profesūra, atvykstanti skaityti paskaitų pagal ERASMUS programą ar įvairius projektus. Siekiame, kad magistro studijos VU Filologijos fakultete būtų geriausių Europos universitetų lygio, o absolventai gebėtų integruotis į pasaulio humanitarinių ir socialinių mokslų kontekstą, siedami humanitarinį išsilavinimą su socialinėmis šalies reikmėmis.

    

 

Daugiau informacijos apie siūlomas programas rasite Studijų programų kataloge.
Įveskite paieškos parametrus:
Fakultetas – Filologijos fakultetas
Studijų sritis – Humanitariniai mokslai
Studijų kryptis (šaka) – Dominanti programa (pvz., Anglistika)
Studijų pakopa – Antrosios pakopos studijų
Studijų rūšis – Magistrantūros

 

VU Priėmimo komisijos adresai ir telefonai:

Saulėtekio al. 9, III-ieji rūmai, 104 kab., LT-10222 Vilnius
Tel. (8 5) 219 3144, el. paštas konsultavimas@cr.vu.lt
Darbo laikas: I–V: 08.00–17.00, pietų pertrauka: 12.00–12.45 val.

 

Kontaktai pasiteirauti Filologijos fakultete:

Prodekanė doc. dr. Nijolė Juchnevičienė, Filologijos fakulteto dekanatas (II a.), tel. (8 5) 268 7201, el. paštas nijole.juchneviciene@flf.vu.lt

Guostė Stonienė (stojantiesiems į Vertimo studijų programą), Vertimo studijų katedra, tel. (8 5) 268 7245 el. paštas guoste.stoniene@flf.vu.lt

Jekaterina Jefremova (užsienio valstybių piliečiams, stojantiems į Rusistikos studijų programą), Filologijos fakulteto dekanatas (II a.), tel. (8 5) 268 7203, el. paštas jekaterina.jefremova@flf.vu.lt