Praktiką reglamentuojantys dokumentai

 

Praktikos tvarkaraštis

2017/2018 M. M. praktikos tvarkaraštis (* išskyrus Klasikinės filologijos programą. Šios studijų programos studentams praktikos tvarkaraštis sudaromas katedroje):

 

Galima rinktis vieną iš šių praktikų: pedagoginę, vertimo, redagavimo, mokslinę (dialektologinę, tekstynų lingvistikos ir kt.), bibliotekinę, tekstų kūrimo.

vasario 5 d. – balandžio 6 d.

Vyksta studijų programoje numatyti praktikos seminarai ir/ar konsultacijos fakultete. 

iki kovo 10 d. (galima ir anksčiau)

Studentas susiranda praktikos atlikimo vietą ir   suderinęs su praktikos vadovu užregistruoja ją studijų programą kuruojančioje   katedroje / centre.

kovo 12–30 d.

Dekanate sudaroma ir pasirašoma praktinio mokymo trišalė sutartis.

Užpildytą formą siųsti Jekaterinai Jefremovai   adresu .

balandžio 9 d. – gegužės 16 d.

Vyksta praktinis mokymas praktikos institucijoje, rengiama praktikos dokumentacija (ataskaita, užduotys, atsiliepimas). 

iki gegužės 21 d.

Studentas atsiskaito už atliktą praktiką, įvertinimui pateikdamas katedros praktikos vadovui parengtą praktikos dokumentaciją.

 

Atsiskaitymas už praktiką

Kiekvienas studentas, lankęs su praktika susijusius seminarus ir praktikos metu atlikęs visas nurodytas užduotis, gauna studijų programoje praktikai skirtus kreditus. 2015/2016 m. m. praktikos rezultatai vertinami egzaminu. Praktikos metu studentas gali konsultuotis su katedros praktikos vadovu sutartu laiku. Studijų programose numatytos konsultacijų valandos.

 

Praktikos dokumentai

 

Praktikos užduotys ir reikalavimai

Konkrečius profesinės praktikos reikalavimus (apimtis, pamokų skaičių ir pan.) studentams pateiks praktikų vadovai per mokomąją praktiką.

Pedagoginė praktika

Pasirinkęs PEDAGOGINĘ praktiką, studentas:

 1. susipažins su gimtosios arba svetimosios kalbos mokymo tikslais, uždaviniais ir turiniu bei pedagoginio darbo principais ir metodika, taip pat susipažins su galiojančiais kalbų mokymo dokumentais bei „Bendraisiais Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenimis“;
 2. susipažins su pamokos struktūra, tradiciniais ir šiuolaikiniais mokymo metodais;
 3. išmoks organizuoti, planuoti mokomąją veiklą ir rašyti pamokų planus;
 4. su institucijos praktikos vadovu sudarys individualią pedagoginės praktikos programą.

Atsiskaitydamas už atliktą praktiką studentas vadovui pateiks:

 1. išsamią ataskaitą apie visą veiklą praktikos metu pagal sudarytą planą;
 2. institucijos praktikos vadovo atsiliepimą apie studento darbą;
 3. stebėtų pamokų aprašus, vestų pamokų planus, kitos pedagoginės veiklos aprašus/planus;
 4. sukauptos praktinės medžiagos aplanką.

 

Daugiau informacijos studijų programos praktikos apraše.

Mokslinė (skaitmeninės filologijos) praktika 

Pasirinkęs SKAITMENINĖS FILOLOGIJOS praktiką, studentas:

 1. susipažins su senųjų tekstų skaitmeninimo principais ir galimybėmis;
 2. susipažins su senųjų (XVI–XIX a.) tekstų transkribavimo principais; 
 3. susipažins su simbolių kodavimu ir klaviatūros tvarkyklėmis, būtinomis senųjų tekstų transkribavimui; 
 4. transkribuos senuosius tekstus (apimtis priklauso nuo teksto sudėtingumo) nurodytu elektroniniu formatu.

Atsiskaitydamas už atliktą praktiką studentas vadovui pateiks:

 1. išsamią ataskaitą apie visą veiklą praktikos metu;
 2. institucijos praktikos vadovo atsiliepimą apie studento darbą;
 3. atliktas senųjų tekstų transkribavimo užduotis (kompiuterio failus praktikos vadovo nurodytu formatu).

 

Šią praktiką gali rinktis visų Filologijos fakulteto studijų programų studentai.

Daugiau informacijos studijų programos praktikos apraše

Mokslinė (sociolingvistinė) praktika 

Pasirinkęs SOCIOLINGVISTINĘ praktiką, studentas:

 1. susipažins su sociolingvistinių kiekybinių ir kokybinių tyrimų medžiagos rinkimo principais ir metodika, techninėmis galimybėmis;
 2. susipažins su interviu atlikimo ir išrašymo principais; 
 3. ims interviu; 
 4. išrašys interviu;
 5. analizuos išrašytus interviu vadovo nurodytu aspektu.

Atsiskaitydamas už atliktą praktiką studentas vadovui pateiks: 

 1. išsamią ataskaitą apie visą veiklą praktikos metu;
 2. institucijos praktikos vadovo atsiliepimą apie studento darbą;
 3. interviu įrašus ir  išrašytus interviu;
 4. interviu analizės rezultatų aprašymą.

Daugiau informacijos studijų programos praktikos apraše.

Mokslinė (dialektologinė) praktika 

Pasirinkęs DIALEKTOLOGINĘ praktiką, studentas:

 1. susipažins su dialektologinės medžiagos rinkimo principais ir metodika, techninėmis  galimybėmis;
 2. susipažins su tarminių tekstų transkribavimo principais;
 3. išmoks rinkti dialektologinę medžiagą;
 4. mokysis transkribuoti tarminius tekstus.

Atsiskaitydamas už atliktą praktiką studentas vadovui pateiks:

 1. išsamią ataskaitą apie visą veiklą praktikos metu;
 2. institucijos praktikos vadovo atsiliepimą apie studento darbą;
 3. sukauptą medžiagą ir atliktas tekstų transkribavimo užduotis.

Daugiau informacijos studijų programos praktikos apraše.

Mokslinė (tekstynų lingvistikos) praktika 

Pasirinkęs TEKSTYNŲ LINGVISTIKOS praktiką, studentas:

 1. kaups tekstyną pasirinkta tema (apimtis nustatoma praktikos vietoje, ji priklauso nuo tekstyno rūšies);
 2. mokysis taikyti tekstynų analizės įrankius; 
 3. analizuos pasirinktus aspektus pasirinktu programiniu tekstynų analizės įrankiu.

Atsiskaitydamas už atliktą praktiką studentas vadovui pateiks:

 1. išsamią ataskaitą apie visą veiklą praktikos metu;
 2. institucijos praktikos vadovo atsiliepimą apie studento darbą;
 3. parengtą praktinį projektą.

Daugiau informacijos studijų programos praktikos apraše.

Mokslinė (bibliotekinė) praktika 

Pasirinkęs BIBLIOTEKINĘ praktiką, studentas:

 1. susipažins su bibliotekos skyrių darbu;
 2. susipažins su rankraštinių dokumentų bei senųjų leidinių katalogavimo ypatybėmis ir taisyklėmis;
 3. išmoks skaityti rankraštinius tekstus bei leidinius, parašytus gotiškuoju šriftu;
 4. parengs kelių XVII–XIX a. dokumentų ir knygų juodraštinius aprašus.

Atsiskaitydamas už atliktą praktiką studentas vadovui pateiks:

 1. išsamią ataskaitą apie visą veiklą praktikos metu;
 2. institucijos praktikos vadovo atsiliepimą apie studento darbą;
 3. visų parengtų senųjų dokumentų ir knygų juodraštinių aprašų kopijas;
 4. leidinio detalų aprašą.

Daugiau informacijos studijų programos praktikos apraše.

Redagavimo praktika

Pasirinkęs REDAGAVIMO praktiką, studentas:

 1. susipažins su redakcijos (leidyklos) skyrių darbu;
 2. mokysis skaityti ir taisyti spaudinių korektūrą; 
 3. susipažins su įvairaus profilio teksto redagavimu ir redaguos tekstus;
 4. mokysis rengti  vieną straipsnį (apžvalgą, referatą ar recenziją) spaudai.

Atsiskaitydamas už atliktą praktiką studentas vadovui pateiks:

 1. institucijos praktikos vadovo atsiliepimą apie studento darbą;
 2. suklasifikuotų būdingų klaidų (su taisymais) sąrašą;
 3. suredaguotų tekstų ir jų originalų kopijas.

Daugiau informacijos studijų programos praktikos apraše.

Kūrybinė praktika

Pasirinkęs KŪRYBINĘ (LITERATŪROLOGINĘ) praktiką literatūros ar kultūros leidinio redakcijoje, studentas:

 1. rašys recenzijas, straipsnius ar temines interpretacijas;
 2. rašys literatūros vakarų apžvalgas su analitiniais vertinimais;
 3. parašys originalų tiriamąjį darbą, kūrybinę esė su literatūros vertinimais.
 4. mokysis pateikti spaudai tekstus, atitinkančius filologinio teksto standartus (suredaguotus, be korektūros klaidų).

Atsiskaitydamas už atliktą praktiką studentas vadovui pateiks:

 1. institucijos praktikos vadovo atsiliepimą apie studento darbą;
 2. parengtų tekstų kopijas.

Daugiau informacijos studijų programos praktikos apraše.

Vertimo praktika

Pasirinkęs VERTIMO praktiką, studentas:

 1. vers raštu ir (arba) žodžiu iš užsienio kalbos į lietuvių kalbą; 
 2. sudarys dalykinės kalbos žodynėlį su lietuviškais atitikmenimis arba paaiškinimais; 
 3. išsamiai apibūdins žodžiu verstus tekstus: pobūdį, žanrus, tematiką, turinį ir pan.

Atsiskaitydamas už atliktą praktiką studentas vadovui pateiks:

 1. institucijos praktikos vadovo atsiliepimą apie studento darbą;
 2. atliktus vertimus raštu (iš užsienio kalbos į lietuvių kalbą) ir jų originalus bei kitą medžiagą arba išsamų vertimų tematikos ir turinio aprašymą (jeigu studentas atliko tik vertimo žodžiu praktiką);
 3. parengtą dalykinės kalbos žodynėlį. 

Daugiau informacijos studijų programos praktikos apraše.

Vertimo praktika vertėjams

Pasirinkęs VERTIMO RAŠTU (VSK BA, MA) praktiką, studentas:

 1. susipažins su vertimo paslaugas teikiančios institucijos struktūra, projektų specifika;
 2. stebės, kaip pasiekiama vertimo paslaugos kokybė, ir dalyvaus šiame procese;
 3. naudosis vertimo programomis ir elektroniniais ištekliais;
 4. bendraus ir bendradarbiaus komandoje ir su vertimo užsakovu;
 5. gebės atlikti vertimo paslaugos užduotį savarankiškai, nuo užsakymo iki vertimo produkto įforminimo.

Atsiskaitydamas už atliktą praktiką studentas vadovui pateiks:

 1. praktikos ataskaitą-dienoraštį pagal VSK parengtą klausimyną;
 2. institucijos praktikos vadovo atsiliepimą apie studento darbą.  

Pasirinkęs VERTIMO ŽODŽIU (VSK MA) praktiką, studentas:

 1. pasirengs renginių vertimui sinchroniniu vertimu ir nuosekliuoju vertimu;
 2. susipažins su ES institucijų vertimo žodžiu padalinių darbo specifika;
 3. susipažins su vertimo žodžiu įranga, jos veikimu, vertimo įrankiais;
 4. vers ES renginius (konferencijas, posėdžius ir pan.) vertėjo kabinoje, su patyrusiais vertėjais ir savarankiškai.

Atsiskaitydamas už atliktą praktiką studentas vadovui pateiks:

 1. praktikos ataskaitą-dienoraštį pagal VSK parengtą klausimyną;
 2. institucijos praktikos vadovo atsiliepimą apie studento darbą.

Daugiau informacijos studijų programos praktikos apraše.

Profesinė praktika skandinavistams

Pasirinkęs PROFESINĘ  SKANDINAVISTIKOS praktiką, studentas:

 1.  lavins ir taikys pasirinktos skandinavų kalbos žinias;
 2. gilins žinias apie Skandinavijos regiono politinius, ekonominius, kultūrinius ir socialinius ypatumus;
 3.  susipažins su organizacijos ar įmonės, kurioje atlieka praktiką, struktūra, tikslais, veikla bei teikiamomis paslaugomis;
 4. ugdys gebėjimus dirbti komandoje, priimti sprendimus, lavinti socialinio bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas; gerinti darbo tarpkultūrinėje ir daugiakalbėje aplinkoje įgūdžius;
 5. tobulins komunikacinius įgūdžius (stebės ir vertins organizacijos/įmonės komunikacijos politiką – tinklapį, dalyvavimą socialiniuose tinkluose, skaitmeninę ir spausdintą komunikaciją su klientais ir partneriais).

Atsiskaitydamas už atliktą profesinę praktiką studentas vadovui pateiks:

 1. išsamią ataskaitą apie visą veiklą profesinės praktikos metu: detalų praktikos užduočių, jų rezultatų ir atsakomybės lygio aprašymą;
 2. studento atsiliepimą apie praktikos instituciją (apimančią ir savo indėlio apmąstymą bei analizę);
 3. institucijos praktikos vadovo atsiliepimą apie studento darbą.

Daugiau informacijos studijų programos praktikos apraše.

 Daugiau informacijos apie praktiką rasite čia.

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos