Pradėdami studijuoti Jūs pasirašote teisinį dokumentą - studijų sutartį. Ją nutraukti taip pat reikia oficialiu būdu. Net jeigu Jūs pasirašę studijų sutartį nenueisite nei į vieną paskaitą ir nepasirodysite nei viename egzamine, tai nereikš, kad Jūs savo noru nutraukėte studijas. Semestro pabaigoje aukštoji mokykla pašalins Jus už nepažangumą. Nutraukti studijas savo noru reiškia įteikti aukštajai mokyklai savo pasirašytą prašymą. Rekomenduojame iš aukštosios mokyklos pareikalauti Jūsų prašymo kopijos, kurioje būtų užfiksuotas prašymo gavimo faktas ir data.

Studijos gali būti nutraukiamos pačiam studentui (klausytojui) prašant, studentą pašalinus iš Universiteto, kai studentas keičia studijų programą ir kitais atvejais.

Studentams, priimtiesiems į Universitetą nuo 2009 metų ir studijuojantiems laispnį suteikiančias ir laipsnio nesuteikiančias studijų programas valstybės finansuojamoje vietoje bei jų prašymu norintiems nutraukti studijas, gali tekti grąžinti į valstybės biudžetą nustatytą studijų programos kainos dalį. Lėšų grąžinimą, tarpininkaujant Universitetui, administruoja Valstybinis studijų fondas.

Nuo lėšų grąžinimo į valstybės biudžetą atleidžiami studentai, kurie nutraukia studijas savo noru per pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą; taip pat baigę studijų semestrą laiku ir be akademinių skolų bei ne vėliau kaip iki naujojo semestro pradžios raštu pranešę Universitetui apie studijų nutraukimą; be to, ir kitais atvejais.

Iš Universiteto šalinama dėl nepažangumo, nesąžiningumo studijų metu, taip pat finansinių įsipareigojimų nevykdymo ir kitais atvejais.

 

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2015 m. asmenims, įstojusiems į antrosios pakopos studijas ir jas nutraukusiems savo noru pirmojo kurso pirmojo semestro metu, reikės grąžinti į LR valstybės biudžetą studijų įmoką už pirmąjį semestrą. Studentas atleidžiamas nuo įmokos grąžinimo, kai studijų semestrą baigė Vilniaus universiteto nustatytu laiku, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip iki naujo studijų semestro pradžios raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą.  

 

Studijų krepšelio grąžinimas

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalis grąžinamos į valstybės biudžetą, jeigu asmenys nutraukia studijas savo noru (išskyrus tuos atvejus, kai studijos nutraukiamos per pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą, rekomenduojama iki sausio 26 d.), taip pat kai asmenys pašalinami iš aukštosios mokyklos jos nustatyta tvarka.

Asmuo atleidžiamas nuo kainos grąžinimo, kai:

 • studijų semestrą baigė aukštosios mokyklos nustatytu laiku, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip iki naujo studijų semestro pradžios raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą arba asmuo įvykdė studijų programos reikalavimus, įskaitant baigiamojo darbo pateikimą aukštajai mokyklai, tačiau baigiamojo darbo negynė (neapgynė);
 • teisės aktų nustatyta tvarka buvo pripažinti neįgaliais ir pateikia fondui tai patvirtinančią pažymą; 
 • kurie rotacijos metu neteko studijų krepšelio, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo studijų rezultatų palyginimo paskelbimo aukštojoje mokykloje ir raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą;
 • kuriems sesija buvo pratęsta  ir  studijų semestrą jie baigė aukštosios mokyklos nustatytu laiku, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pratęstos sesijos termino pabaigos raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą;
 • kurie buvo išvykę dalinėms studijoms užsienyje pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo studijų semestro užsienio aukštojoje mokykloje pabaigos raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą;
 • kurie buvo išleisti akademinių atostogų dėl ligos gydytojui ar gydytojų konsultacinei komisijai rekomendavus arba nėštumo ir gimdymo arba vaiko priežiūros atostogų ir nepasibaigus akademinių atostogų terminui raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą;
 • miršta.     

Atkreipiame dėmesį, kad studijų krepšelio grąžinti neturi:

 • studentai, kurie iki semestro pradžios (rudens – rugsėjo 1 d., pavasario – vasario 4 d.) raštu kreipsis į akademinį padalinį dėl išbraukimo iš studentų sąrašų
 • baigiamųjų kursų studentai, baigiamąjį darbą akademiniam padaliniui pateikę iki padalinyje nustatytos datos
 • asmenys neturintys akademinių skolų (t.y. neturi per perlaikymą neišlaikytų egzaminų (įskaitų))

 

Asmenys į valstybės biudžetą turi grąžinti 50 procentų einamųjų studijų metų studijų programos metinės kainos, ne didesnės už švietimo ir mokslo ministro patvirtintą norminę studijų kainą, bet ne daugiau nei:

 • 30 bazinės socialinės išmokos dydžių - asmenims, studijavusiems pagal pirmosios studijų pakopos programas;
 • 50 bazinės socialinės išmokos dydžių - asmenims, studijavusiems pagal antrosios studijų pakopos programas arba laipsnio nesuteikiančias edukologijos studijų programas, skirtas mokytojo kvalifikacijai įgyti;
 • 70 bazinės socialinės išmokos dydžių - asmenims, studijavusiems trečiojoje studijų pakopoje (įskaitant meno aspirantūrą) arba pagal laipsnio nesuteikiančias atitinkamos krypties rezidentūros studijų programas.

 

Studijų įmokų grąžinimas valstybės nefinansuojamų vietų studentams

Jei studentas / klausytojas nutraukia studijų sutartį, sumokėtos studijų įmokos, atitinkančios studijų kainą semestrui (studijuojamų dalykų (modulių) kainą), grąžinamos šiais atvejais ir tvarka:

 • nutraukus sutartį iki semestro pradžios – grąžinama 100 % sumokėtos studijų kainos už semestrą (dalykų (modulių) kainos), kuriame studentas / klausytojas nestudijavo;
 • nutraukus sutartį nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d. (atitinkamai pavasario semestre nuo vasario 4 d. iki vasario 28 d.) – grąžinama suma, lygi 80 % studijų kainos semestrui (studijuojamų dalykų (modulių) kainos);
 • nutraukus sutartį nuo spalio 1 d. iki spalio 31 d. (atitinkamai pavasario semestre nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d.) – grąžinama suma, lygi 60 % studijų kainos semestrui;
 •  nutraukus sutartį nuo lapkričio 1 d. iki lapkričio 30 d. (atitinkamai pavasario semestre po balandžio 1 d. iki balandžio 30 d.), grąžinama suma, lygi 40 % studijų kainos semestrui;
 • nutraukus sutartį nuo gruodžio 1 d. iki gruodžio 31 d. (atitinkamai pavasario semestre nuo gegužės 1 d. iki gegužės 31 d.) – grąžinama suma, lygi 20 % studijų kainos semestrui;
 • nutraukus sutartį nuo sausio 1 d. (atitinkamai pavasario semestre birželio 1 d.) ir vėliau, įmoka negrąžinama;
 • jei studentas / klausytojas turėjo mokėti sumažintą įmoką už studijas, grąžinama suma apskaičiuojama atsižvelgiant į tokį sumažintą mokesčio dydį.

Studentams, klausytojams, kuriems akademinės atostogos buvo suteiktos arba studijos sustabdytos iki rugsėjo 30 d. (atitinkamai pavasario semestre iki vasario 28 d.), grąžinama 100 % sumokėtos studijų kainos už einamąjį semestrą.

Prašymas dėl studijų įmokos ar jos dalies grąžinimo pateikiamas akademiniam kamieniniam padaliniui, vykdančiam studijų programą, kurioje asmuo studijuoja. Akademinio kamieninio padalinio vadovas vizuoja prašymą, kuris pateikiamas Universiteto Finansų ir ekonomikos direkcijai, atliekančiai įmokų grąžinimą.

Įmoka už studijų dalyko (modulio) egzamino (įskaitos) laikymą eksternu negrąžinama.

 

 

Įmokų už studijas Vilniaus universitete mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarka 

Daugiau informacijos www.vsf.lt bei www.vu.lt