Sidebar

„Kalba kalba“

Filologijos fakulteto tinklalaidė, kurioje diskutuojama aktualiomis kalbos, literatūros ir kultūros temomis. Kviečiame klausytis!

Bendros naujienos

Filologijos fakulteto bendruomenės naujienos, pasiekimai ir įvykiai.

PLAČIAU

Studijų naujienos

Filologijos fakulteto bendruomenės naujienos, pasiekimai ir įvykiai.

PLAČIAU

Projektinė veikla

Fakultete vykdoma mokslinė veikla ir įgyvendinama projektai.

PLAČIAU

VU Instagram

BKKI 2019 m. publikacijos

KNYGOS

 • Kavaliūnaitė, Gina. Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblija, vol. 2: Naujasis Testamentas Viešpaties mūsų Jėzaus Kristaus lietuvių kalba duotas Samuelio Boguslavo Chylinskio = Biblia Lithuanica Samueli Boguslai Chylinski. Tomus 2: Novum Testamentum Domini Nostri Jesu Christi Lthvanicâ Linguâ donatum a Samuelo Boguslao Chylinski, Vilnius: Vilniaus universitetas, 2019, p. 572.

 

MONOGRAFIJOS AR STUDIJOS

 • Kabašinskaitė, Birutė. XVI-XVII amžiaus lietuviškų kalvinistų giesmynų kalba. Redagavimo istorija, Vilnius: VU leidykla, 2019, 240 p.
 • Rutkovska, Kristina; Smetonienė, Irena; Smetona, Marius. Tauta. Valstybė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2019, 297 p.
 • Stundžia, Bonifacas; Jarmalavičius, Dalius. Daiktavardžių dūryba vokiškuose XVII–XVIII a. baltų kalbų žodynuose.Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2019, 376 p.

 

STUDIJOMS SKIRTI LEIDINIAI

 

DISERTACIJOS 

 

KNYGOS SKYRIUS

 • Kavaliūnaitė, Gina. Chylinskio Naujojo Testamento vertimo rankraštis. In: Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblija, vol. 2: Naujasis Testamentas Viešpaties mūsų Jėzaus Kristaus lietuvių kalba duotas Samuelio Boguslavo Chylinskio = Biblia Lithuanica Samueli Boguslai Chylinski. Tomus 2: Novum Testamentum Domini Nostri Jesu Christi Lthvanicâ Linguâ donatum a Samuelo Boguslao Chylinski, Vilnius: Vilniaus universitetas, 2019, p. xxv–lviij ir cv–cxlij.
 • Lichačiova, Ala. Фактор времени в современном русском городском номинативном дизайне. In: Czas w kulturze rosyjskiej. Время в русской культуре. Seria antropologii kultury Rosyjskej pod. red. A. Dudka Kraków, 2019, c. 41–54. ISBN 978-83-8138-138-3. DOI https://doi.org/10.12797/9788381381383.
 • Masiulionytė, Virginija; Ryvitytė, Birutė; Šeškauskienė, Inesa. The Euro and Lithuania(ns) in their own eyes: the Russian past and the European future in online comments. Informalization and hybridization of speech practices: polylingual meaning-making across domains, genres, and media / edited by Amei Koll-Stobbe. Berlin: Peter Lang, 2019. p. 151-180.
 • Mendelytė, Atėnė. The Mash-Up of Aesthetics, Theory and Politics in Laibach’s Meta-Sound. In: Mute Records: Artists, Business, History. Zuleika Beaven, Marcus O’Dair, Richard Osborne. London, New York: Bloomsbury, 2019, p.141-153. DOI: 10.5040/9781501340635.0016
 • Mendelytė, Atėnė. “Cracking the Beckettian Profounds of Mind in Endgame with Game Theory”. In: Rüdiger Ahrens, Florian Kläger, Klaus Stierstorfer (red.), Symbolism 2019: Special Focus: Beyond Mind. Berlin, Boston: De Gruyter, p.73-92. https://doi.org/10.1515/9783110634952-004
 • Mionskowski, Alexander. Authorship during Fascism, National-Socialism and War. Conservative Conspiracy. Dangers and Despair of ‘the Inner Exile’: Rudolf Borchardt and Friedrich Reck-Malleczewen. In: Stephanie James, Jarosław Suchoples, Barbara Törnquist-Plewa (eds.), World War II Re-explored. Some New Millennium Studies in the History of the Global Conflict. Berlin: Peter Lang, 2019, 509-526.
 • Mionskowski, Alexander. Utopistische Ökonomien der Neuzeit (16.–19. Jahrhundert). In: Literatur und Ökonomie. Handbuch. Joseph Vogl, Burkhardt Wolf (Hrsg.). Berlin, Boston. Walter de Gruyter. 2019, 403–419.
 • Mionskowski, Alexander. Modernistische Ökonomien. Hugo von Hofmannsthal. In: Literatur und Ökonomie. Handbuch. Joseph Vogl, Burkhardt Wolf (Hrsg.). Berlin, Boston. Walter de Gruyter. 2019, 586–589.
 • Mionskowski, Alexander. Wert, Preis. In: Literatur und Ökonomie. Handbuch. Joseph Vogl, Burkhardt Wolf (Hrsg.). Berlin, Boston. Walter de Gruyter. 2019, 332–335.
 • Mionskowski, Alexander. Wirtschaftskriminalität. In: Literatur und Ökonomie. Handbuch. Joseph Vogl, Burkhardt Wolf (Hrsg.). Berlin, Boston. Walter de Gruyter. 2019, 336–338.
 • Vaicekauskienė, Loreta; Inga Vyšniauskienė. Russian and English as socially meaningful resources for mixed speech styles of Lithuanians. In: Sanita Lazdiņa and Heiko F. Marten (eds.) Multilingualism in the Baltic States. Societal Discourses and Contact Phenomena. Palgrave Macmillan, 2019, 337–367.

 

MOKSLO STRAIPSNIAI

 • Arkadiev, Peter . The Lithuanian “buvo + be-present active participle” construction revisited: A corpus-based study. In Minor Grams in Baltic, Slavonic and Fennic = Baltic Linguistics 10, 2019, 65–108. DOI: 10.32798/bl.361.
 • Babušytė, Diana; Mockienė, Liudmila. Zur Typologie von Europäismen im Deutschen, Litauischen und Russischen. In: Gerd-Bodo von Carlsburg (Hrsg./ed.). Transkulturelle Perspektiven in der Bildung. Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft, Bd. 34. Berlin: Peter Lang, 2019, 419-433. ISBN 1434-8748. 
 • Belovodskaja, Anastasija. Об исследовательском потенциале изучения хэштега как медиадискурсивного феномена [On expanding the research opportunities of the hashtag as a media discourse phenomenon]. Медиалингвистика (Medialinguistics), 6 (1), 2019, 60-74. ISSN 2312-0274 (print), eISSN 2312-296X (online) DOI: 10.21638/spbu22.2019.105
 • Beržaitė, Dagnė. К вопросу о театральности, или что начинается в повести Ф. М. Достоевского «Дядюшкин сон»? Literatūra. 2019 61(2): Rusistica Vilnensis. ISSN 0258-0802, eISSN 1648-1143, p. 36–48
 • Burov, Aleksej. Der Weltuntergang als temporalis Ereignis in der eschatologischen Literatur des Mittelalters. In: Raitaniemi M., Acke H. u.a. (Hrsg.). Die vielen Gesichter der Germanistik. Finnische Beiträge der Germanistik, Berlin: Peter Lang, 2019, 133-146.
 • Burov, Aleksej; Vrubliauskaitė, Ignė. Frau Avos Paskutinis teismas. Pirmosios vardu žinomos vokiečių poetės poemos vertimas į lietuvių kalbą. In: Literatūra 61 (4), 2019, 8-26.
 • Čenys, Tomas.  The phenomenon of propaganda asreflected in Victor Pelevin’s novel S.N.U.F.F. Colloquium: new philologies: Special Issue „Language. Literature. Politics. (un)doing nationalism and resistance“, vol. 4(iss. 3), p. 71-81. doi: 10.23963/cnp.2019.4.3.7
 • Čenys, Tomas. Иинтертекстовый анализ сборника рассказов Виктора Пелевина "Ананасная вода для прекрасной дамы". Literatūra: Rusistica Vilnensis, t. 61(Nr. 2), p. 97-109. doi: 10.15388/Litera.2019.2.7
 • Dalecka, Teresa. Obecność literatury polskiej na litewskiej scenie teatralnej w ostatnich dziesięcioleciach//Literatura polska w świecie. Tom VII. Recepcja i adaptacja – mecenaty i migracje. Prace ofiarowane Profesorowi Romualdowi Cudakowi, ISBN 978-83-63268-61-9 Katowice: Wydawnictwo Gnome; p. 68-77.
 • Dalecka, Teresa. Wolność czy może ciąg dalszy „zniewolenia”, czyli o nowych polskich zjawiskach kulturalnych na Litwie// Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, (atiduota spaudai).
 • Dalecka, Teresa, Fedorovič, Irena. Poloniści Uniwersytetu Stefana Batorego wobec kwestii dotyczących mniejszości narodowych (1919-1939)= // Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy. Vilnius ISSN 1822-3915. 2019, t.19, p. 55-76. http://www.snpl.lt/Rocznik/19/R.19.055-076.pdf.
 • Daugavet, Anna; Holvoet, Axel . An elusive experiential tense construction in Latvian. In Minor Grams in Baltic, Slavonic and Fennic = Baltic Linguistics 10, 2019, 109–153. DOI: 10.32798/bl.362.
 • Davlevič, Miroslav. Fragment Słówniczka szkolnych wyrażeń, wysłowień nazwań, słów, wyrazów i.t.d. (1873) Czesława Jankowskiego. In: Czesław Jankowski (1857-1929) między tutejszością a europejskością/Czeslawas Jankowskis (1857-1929) tarp čionykštiškumo ir europietiškumo. Mokslinių darbų rinkinys. Moksliniai redaktoriai I. Fedorovič, M. Davlevič. VU leidykla 2018 ( 2019), p. 309-319. ISBN 978-609-07-0077-8 (spausdinta knyga). ISBN 978-609-07-0076-1 (skaitmeninis PDF).
 • Fedorovič, Irena. Lenkų teatrinis gyvenimas Vilniuje XX a. pradžioje// Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Šlapeliai. Sudarytojos Alma Lapinskienė, Jolanta Paškevičiėnė. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto leidykla. Vilnius, 2019, p. 144-154. ISBN 978-609-425-247-1.
 • Fedorovič, Irena; Geben, Kinga. Konotacje Wilna w polskiej wersji książki Algisa Kalėdy „W poszukiwaniu poetyckiej tożsamości Wilna” (2016). Bilingwizm w Europie Środkowo-Wschodniej// Bibliotekarz Podlaski.Białystok 2019, p. 121-142. ISSN 1640-7806.
 • Fedorovič, Irena.“Głowę Twoją drogą do swojej piersi przycisnęłabym i powiedziałabym Ci, jak bardzo Cię Kocham“. Listy Józefiny Halkówny do Czesława Jankowskiego z 1884 roku=“Galvą Tavo brangiąją prie savo krūties prispausčiau ir pasakyčiau Tau, kaip Tave myliu“. 1884 metų Jozefinos Halkovos laiškai Czeslawui Jankowskiui= „Your Head So Dear to My Heart, I Would Hug Tight to My Chest and I Would Tell How Much I Love Yuo”. Letters of Jozefina Halkova to Czesław Jankowski from 1884// Slavistica Vilnensis. vol. 64 (1), p. 133-143. ISSN 2351-6895.
 • Garbul, О роли исторических словарей в исследовании межславянских языковых контактов. Вопросы лексикографии. 2019, № 15. ISSN 2311-3758. elSSN 2227-4200. P. 141–153. DOI: 10.17223/22274200/15/9.
 • Garbul, Liudmila. О польско-восточнославянских языковых связях в ХVI–ХVII вв. In: Tatarskie dziedzictwo kulturowe: Historia. Literatura. Sztuka. Totun: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2018. ISBN 9788366220768. P. 175–194. (ed. 2019) 
 • Holvoet, Axel . On the heterogeneity of deaccusative reflexives. STUF Language Typology and Universals 3, 2019, 401–419. DOI: 10.1515/stuf-2019-0016
 • Holvoet, Axel. Spraunienė, Birutė; Laugalienė, Asta .Some implications for Ērika. Implicatives in Danish, Finnish and Lithuanian. In: Ieva Steponavičiūtė-Aleksienūnienė & Loreta Vaicekauskienė, eds., Shaping the Rings of the Scandinavian Fellowship: Festschrift for Ērika Sausverde, Vilnius: VU leidykla, 215–240. DOI: 15388/ScandinavisticaVilnensis. 2019.11
 • Holvoet, Axel. Minor grams in Baltic. An introduction. In Minor Grams in Baltic, Slavonic and Fennic = Baltic Linguistics 10, 2019, 7–20. DOI: 10.32798/bl.359
 • Holvoet, Axel; Daugavet, Anna; Lindström, Liina. Insubordinated concessive imperatives: An areal constructional idiom type. In Minor Grams in Baltic, Slavonic and Fennic = Baltic Linguistics 10, 2019, 307–354. DOI: 10.32798/bl.367
 • Holvoet, Axel; Žeimantiene, Vaiva. Absentives or ambidirectionals? Motion-cum-purpose constructions with ‘be’ and the infinitive in Baltic and elsewhere. In Minor Grams in Baltic, Slavonic and Fennic = Baltic Linguistics 10, 2019, 155–193. DOI: 10.32798/bl.363
 • Holvoet, Axel; Daugavet, Anna; Spraunienė, Birutė; Laugaliene, Asta. The agentive construction in Baltic and Fennic. In Minor Grams in Baltic, Slavonic and Fennic = Baltic Linguistics 10, 2019, 195–236. DOI: 10.32798/bl.364
 • Ivinskaja, Aliona. Балис Сруога – первый переводчик поэзии Анны Ахматовой. Literatūra: Rusistica Vilnensis, t. 61(Nr. 2), p. 23-35. doi: 10.15388/Litera.2019.2.2
 • Jakubėnas, Regina. Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona rocznicy urodzin ks. Marcina Poczobuta-Odlanickiego “Najjaśniejsza gwiazda na wileńskim firmamencie — ksiądz rektor Marcin Poczobut-Odlanicki”(Wilno, dn. 5–6 grudnia 2018 r.) [in:] Slavistica Vilnensis 2019, vol. 64(1), p. 171–174. https://www.zurnalai.vu.lt/slavistica-vilnensis/article/view/15025
 • Jakubėnas,Regina. Najjaśniejsza gwiazda na wileńskim firmamencie” — ksiądz rektor Marcin Poczobut – 5-6 grudnia 2018 r., Wilno. In: „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad wiekiem XVIII”. Polskie Towarzystwo Badań nad wiekiem XVIII, p.50-52.
 • Jasiūnaitė, Birutė; Konickaja, Jelena. Метафоры дождя в литовских и русских поэтических текстах / Lietaus metaforos lietuvių ir rusų poetiniuose tekstuose. Tarptautinis seminaras "Vertybės lietuvių ir lenkų pasaulėvaizdyje//International Seminar "Values in the Worldview of Lituanians and Poles". Vilnius 2019 06 4-7. P. 22-27. http://www.kulturinelingvistika.flf.vu.lt/public/tezes.pdf/
 • Kabašinskaite, Birute; Kavaliūnaitė, Gina; Kazakėnaite, Ernesta. Renginys, skirtas senųjų tekstų skaitmeninimui, Baltistica 54, nr. 2 (2019), p. 361–365.
 • Kabašinskaitė, Birutė. „Katekizmo pokyčiai XVIII ‒XIX a. pradžios lietuviškoje kalvinistų raštijoje“, Archivum Lithuanicum 21, 2019, p. 147–164.
 • Katinienė, Reflection of the In-Between State in the Novel „Trys sekundės dangaus“ by Sigitas Parulskis. Lituanus 65 (3), 2019, p. 20–37.
 • Katinienė, Violeta. Karnavališkumo estetika: Uwe‘s Timm‘o „Johannisnacht“ ir Herkaus Kunčiaus „Lietuvis Vilniuje“. Literatūra 61 (4), 2019, p. 67–76.
 • Kavaliūnaitė, Gina. Calvinist Bibles in the Grand Duchy of Lithuania. In: Word of God, words of men. Translations, inspirations, transmissions of the Bible in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the Renaissance. Serie „Refo 500 Academic Studies“, Vol. 43, Goetingen: Van den Hoeck and Ruprecht, 2019, p. 229–252.
 • Konickaja, Jelena. Slovenistika v Litvi (1995-2019). In 1919 v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi : 55. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 1-13.7.2019. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. ISBN - 978-961-06-0212-5; COBISS.SI-ID - 300369664 (DOI: 10.4312/SSJLK.55.177-182). S. 177-182. https://centerslo.si/wp-content/uploads/2019/06/55-SSJLK_Konickaja.pdf
 • Konickaja, Jelena. Русские и словенские библейские фразеологизмы как интерпретации библейского текста. In Девятые Римские Кирилло-Мефодиевские чтения, Рим - Салерно, 4–9 февраля 2019 г.: материалы конференции. М.: Индрик, 2019. ISBN 978-5-91674-534-4. C. 107-112. https://slaviachristiana.ru/proj-cyrreadings9.html/
 • Konickaja, Jelena. Фразеологизмы библейского происхождения в русском и словенском языках: узуальное употребление и окказиональные трансформации. In VI Международный конгресс исследователей русского языка «Русский язык: исторические судьбы и современность» 20–23 марта 2019 г., Москва (МГУ). ISBN 978-5-19-011383-9. 280-281. http://rlc2019.philol.msu.ru/docs/Trudy-i-materialy_RLC2019.pdf
 • Kontutytė, Eglė. Deutsche Sprache in der litauischen Presse. In: Bridging Languages and Cultures. Linguistics, Translation Studies and Intercultural Communication. Guntars Dreijers, Agnese Dubova, Jānis Veckrācis (Hrsg.). Berlin: Frank & Timme, 2019, p. 303–324. (TransÜD. Arbeiten zur Theorie und Praxis des Übersetzens und Dolmetschens 104).
 • Lassan, Eleonora. Контрапункт как содержательно-стилистический прием в интермедиальном жанре (о «Соло на флейте» Виктора Шендеровича) Literatūra, 61, Nr. 2, 2019, p. 110-124. ISSN 0258-0892
 • Lassan, Eleonora. Мир - это война (к вопросу о когнитивных процессах порождения термина "холодная война"). Методология исследований политического дискурса. Актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов : cборник научных трудов. Вып. 8: Дискурсы рефлексии: филологические практики в контексте исторического мышления, Минск, 2019, 50-61. ISSN 2078-0532, ISBN 9789855862506
 • Lavrinec, Pavel. Интерпретация Вильнюсского текста Томаса Венцловы. Colloquia. 2019, nr. 42. ISSN 1822-3737. С. 48–66.
 • Lavrinec, Pavel..Дмитрий Философов и Владимир Самойло в полемике о «Двенадцати» Александра Блока. In Скрещение судеб. Literarische und kulturelle Beziehungen zwischen Russland und dem Westen. A Festschrift for Fedor B. Poljakov. by Lazar Fleishman, Stefan Michael Newerkla, and Michael Wachtel. Berlin et al.: Peter Lang, 2019 (Stanford Slavic Studies. Vol. 49). ISBN 978-3-631-78385-6 (Print), E‑ISBN 978-3-653-78657-4 (E-PDF), 978-3-631-78658-1 (EPUB). С. 397–408.
 • Lavrinec, Pavel. «Самый выдающийся и в то же время вредный»: Д. Д. Бохан в Вильно (1921–1923). Literatūra. 2019 61(2): Rusistica Vilnensis. ISSN 0258-0802, eISSN 1648-1143. С. 10–22.
 • Lavrinec, Pavel. Rusiškasis Vilnius Šlapelių knygyno veiklos pradžioje ir 1920–1922 m. In: Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Šlapeliai. Sud. Alma Lapinskienė, Jolanta Paškevičienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. ISBN 978-609-425-247- P. 154–170.
 • Lavrinec, Pavel. Русское поэтическое слово в Литве. In Антология русской поэзии Литвы. Сост. Владимир Кольцов-Навроцкий, Павел Лавринец. Т. I. Вильнюс: Литературное объединение «Логос», 2019. ISBN 978-609-468-198-1. С. 8–30.
 • Lichačiova, Ala.  Время у телеэкрана в семейном языковом менеджменте. Международная научно-практическая конференция «Открытая образовательная среда для изучающих русский язык в странах Европы: лучшие практики и перспективы развития» (Братислава – Москва, 10 декабря 2018 г.): Сборник материалов. Maskva: Valstybinis A. Puškino institutas, 2019, p. 224-227. ISBN 978-5-98269-202
 • Lichačiova, Ala. Названия российских городских объектов как репрезентанты русской коммуникативной культуры (взгляд из-за границы). Русский язык: исторические судьбы и современность. VI Международный конгресс исследователей русского языка. Труды и материалы. ISBN 978-5-19-011383-9. Московский университет, 2019, c. 347. http://rlc2019.philol.msu.ru/docs/Trudy-i-materialy_RLC2019.pdf
 • Mendelytė, Atėnė. “Thomas Ligotti’s Bungalow Universe and the Transversal Aesthetics of the Weird”. Horror Studies 10(1), 2019, p. 105-122 DOI: 1386/host.10.1.105_1
 • Michailova, Galina. Об одном «двойном автопортрете» // Практики & Интерпретации: журнал филологических, образовательных и культурных исследований». Южный федеральный университет. T. 3, № 4 (2018) C. 87– 99. Išleista 2019 m. ISSN 2415-8852. http://www.pi-journal.com/index.php/pii/article/view/195/214
 • Michailova, Galina. Ахматова и «загадка Шекспира» // Известия Уральского федерального университета. Серия 2. Гуманитарные науки. Т. 21. 2019 № 3 (190), c. 51–65. ISSN: 2227-2283 (Print) ISSN: 2587-6929 (Online) https://journals.urfu.ru/index.php/Izvestia2/issue/viewIssue/368/pdf_36
 • Michailova, Galina. Человек в пространстве природы (по роману Е. Водолазкина «Лавр»). Wybitni pisarze współczesnej literatury rosyjskiej Jevgenii Vodolazkin. Praca zbiorowa pod red. A. Skotnickiej i J. Świeżego. Kraków: Wydawnictwo «scriptum», 2019. S. 203–213. ISSN: 2658-1124, ISBN: 978-83-233-7053-6 (e-book)
 • Michailova, Galina; Aleksandra Šalkinė. Личность и творчество А.И. Солженицына в культурном, идеологическом и политическом пространстве Литвы. Личность и творчество А. И. Солженицына в контексте мировой культуры. Материалы Международной научной конференции. Ростов-на-Дону, сентябрь – 2018. Ростов-на-Дону; Таганрог. Изд-во Южного федерального ун-та, 2019, c. 84–93. ISBN 978-5-9275-3224-7
 • Michailova, Galina. На пересечении четырех стихий: еще раз о «Клеопатре» Ахматовой. А. А. Ахматова: русская и национальная литературы. Материалы международной научно-практической конференции 25-26 сентября 2019 г. Ереван: Издательский дом Лусабац. С. 334–349. ISBN 978-9939-69-325-5 http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/77541/1/978-9939-69-325-5_2019.pdf
 • Mionskowski, Alexander; Paul Stasi; Henning Teschke; Burkhardt Wolf. 2019. III.17. Modernistische Ökonomien. [Hugo von Hofmannsthal.] In: Literatur und Ökonomie. Handbuch. Joseph Vogl, Burkhardt Wolf (Hrsg.). Berlin, Boston. Walter de Gruyter. 581–597.
 • Miškinienė, Galina. Традиционная обрядовость литовских татар в свете ногайской культуры: имянаречение. 20191227-21000101. ISBN: 9785851830525 - In: Ногайцы: XXI век. История. Язык. Культура. От истоков - к грядущему = Noghais: XXI century. History. Language. Culture. From source to the future : Материалы Третьей международной конференции (2 - 3 октября 2019 г.). Черкесск: КЧИГИ, 2019. p. 232-236.
 • Miškinienė, Galina. Evolution and future of oriental research and studies in Lithuania. 20191227-21000101. ISBN: 9786057652041- In: Uluslararası Halk Kültürü araştırmaları Kurumu Kongresi: Türkiye-Litvanya ilişkileri = Tarptautinė mokslinė konferencija Turkijos - Lietuvos santykių raida, Vilnius, 2019 m. gegužės 26-30 d. Vilnius : [s.n.], 2019. p. 35-48.
 • Nau, Nicole . The Latvian continuative construction runāt vienā runāšanā ‘talk in one talking’ = ‘keep talking’. In Minor Grams in Baltic, Slavonic and Fennic = Baltic Linguistics 10, 21–63. DOI: 10.32798/bl.360
 • Nau, Nicole; Kozhanov, Kirill; Lindström, Liina; Laugalienė, Asta; Brudzyński, Paweł. Pseudocoordination with ‘take’ in Baltic and its neighbours. In Minor Grams in Baltic, Slavonic and Fennic = Baltic Linguistics 10, 237–306. DOI: 10.32798/bl.365
 • Pakerys, Jurgis. Periphrastic causative constructions in 16th-17th century Lithuanian, Baltistica 54(2), 2019, p. 287–315, doi: 10.15388 /Baltistica.54.2.2342
 • Pakerys, Jurgis. Periphrastic causative constructions in 17th century Latvian, Baltu filoloģija 28(2), 2019, p. 143-172, doi: 10.22364/bf.28.2.05
 • Pakerys, Jurgis. Periphrastic causative constructions in Baltic. An overview, Baltic Linguistics 9, 2018 [2019], p. 111–139.
 • Pakerys, Jurgis. In Mark Aronoff (ed.), Oxford Bibliographies: Linguistics. New York: Oxford University Press, 15 January 2019, doi: 10.1093/OBO/9780199772810-0228
 • Plaušinaitytė, Lina. Die Quellen der litauischen Sprichwörter in Constant von Wurzbachs Sammlung Die Sprichwörter der Polen historisch erläutert mit Hinblick auf die eigenthümlichsten der Lithauer… (Wien, 1852), Schriftenreihe der Gesellschaft für Baltische Studien, Hamburg: Baar-Verlag, 2019 (atiduota spaudai).
 • Plaušinaitytė, Lina (kartu su Vilma Zubaitiene). Deutschsprachige Gebrauchsliteratur als Quelle des handschriftlichen zweisprachigen deutsch-litauischen Wörterbuchs von Jacob Brodowski (18. Jh.) Schriften der Matthias-Kramer-Gesellschaft, University of Bamberg Press, 2019 (atiduota spaudai).
 • Rutkovska, Kristina. Rozważania o sposobach edycji zabytków wielojęzycznych powstałych na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVII wieku. Sztuka Edycji, Vol 14, No 2 (2018), p. 7-15. (ed. 2019).
 • Rutkovska, Kristina. Grafia i ortografia dwujęzycznej postylli Punkty kazań Konstantego Szyrwida. Część II. Analogie graficzne i ortograficzne w tekście polskim i litewskim. Prace Filologiczne, Vol. LXXIII, 2019, p. 369-383.
 • Sausverde, Erika. Kollektiv, pepparkaka, palt. Cultural realia and the search of equivalents in bilingual Swedish-Lithuanian lexicography. Научные чтения памяти В.П. Беркова. Петербург, Издательство СПбГУ, 2019 (atiduota spaudai).
 • Sinkevičiūtė, Daiva. Lietuvių dvikamienių vardų antrojo kamieno perdirbiniai – pagoniško ir krikščioniško vardyno sąveikos rezultatas? – Baltistica, 2019, t. 54, Nr. 2, p. 349-359.
 • Sinkevičiūtė, Daiva. Moterų vardų su -ija įvairovė Lietuvos vardyne, - Gimtoji kalba, 2019, 3, p. 12-15.
 • Snežko, Julija (kartu su Beconytė, A.Balčiūnas, I. Vidugirytė-Pakerienė). Mapping Vilnius literature: enhanced conceptual model for spatial references in works of fiction, The Cartographic Journal, 2019, June, ISSN 0008-7041, eISSN 1743-2774 (Clarivate Analytics: Web of science), p. 1-14.
 • Snežko, Julija. «Я камыши пропел, как до меня не пели...»: семантика болота в поэзии К. Д. Бальмонта, Literatūra, Mokslo darbai, Rusistica Vilnensis, 2019, Т. 61 (2), с. 70-83. ISSN 0258–0802, eISSN 1648-1143. MLA (EBSCO, C.E.E.O.L).
 • Steponavičiūtė Aleksiejūnienė, Ieva; Vaicekauskienė, Loreta. “Ērika Sausverde and her Scandinavian Rings“, Scandinavistica Vilnensis, Vol. 14, 2019, p. 7-13.
 • Steponavičiūtė-Aleksiejūnienė, Ieva. Apie "Gislio sagą". Krantai, 2019, Nr. 2, p. 22-25.
 • Stundžia, Bonifacas. Ką parodė sudurtinių daiktavardžių Mažosios Lietuvos žodynuose tyrimas?, Gimtoji kalba 2, 2019, p. 15–19.
 • Stundžia, Bonifacas. Kaip kirčiuoti pavardę Nausėda? Gimtoji kalba 6, 2019, p. 7–9.
 • Ušinskienė, Viktorija. Some Types of Archaisms in Polish Dialects in Lithuania [in:] Slavistica Vilnensis 2019, vol. 64/2, 15 p. (el. leidinys).
 • Ušinskienė, Viktorija. On Some Features of Legal Documentation of the Grand Duchy of Lithuania in the 17th Centuries [in:] Tatarskie dziedzictwo kulturowe. Historia. Literatura. Sztuka, (red.) Kulwicka-Kamińska, Cz. Łapicz, G. Miškiniene, Toruń 2019, p. 195-215.
 • Vaicekauskienė, Loreta (kartu su Valančiumi D., Ulyte A., Masiliūnu R., Paškoniene A., Uloziene I., Kaski D., Lesinsku E., Jatužiu D., Ryliškiene K.). Validation and Factor Analysis of the Lithuanian Version of the Dizziness Handicap Inventory. The journal of International Advanced Otology 15(3), 2019, p. 447-53. DOI: 10.5152/iao.2019.6977
 • Villanueva Svensson, Miguel. The Infinitive in Baltic and Balto-Slavic. Indo-European Linguistics 2019. 194-221.
 • Žeimantienė, Vaiva. Deutsche nachdem-Sätze aus der Lernperspektive. In: Bridging Languages and Cultures. Linguistics, Translation Studies and Intercultural Communication. Guntars Dreijers, Agnese Dubova, Jānis Veckrācis (Hrsg.). Berlin: Frank & Timme. 271–288. (TransÜD. Arbeiten zur Theorie und Praxis des Übersetzens und Dolmetschens 104).
 • Žilinskaitė-Šinkūnienė, Eglė; Šķilters, Jurģis; Zariņa, Līga. Containment and Support in Baltic Languages: Overview, Experimental Evidence, and an Extended RCC as Applied to Latvian and Lithuanian, Baltic Journal of Modern Computing, Vol. 7, 2019, No 2, 224–254. HYPs://doi.org/10.22364/bjmc.2019.7.2.04.
 • Žilinskaitė-Šinkūnienė, Eglė; Šķilters, Jurģis; Zariņa, Līga; Bērziņa, Nora. Containment and support: similarities and variation in Lithuanian, Latvian and Estonian, Baltistica LIV(2), 2019, p. 205–255. doi: 10.15388/Baltistica.54.2.2386.

 

MOKSLO RECENZIJOS

 • Lavrinec, Pavel. Первая биография Франтишка Малевского [rec.: Александр Федута. Филомат в Империи: Документальная повесть о Франтишке Малевском. Минск: Лимариус, 2019. 464 с. (Библиотека «Наш XIX век»)]. Literatūra. 2019 61(2): Rusistica Vilnensis. ISSN 0258-0802, eISSN 1648-1143. С. 162–166.
 • Michailova, Galina. Юбилейная Международная научная конференция, посвященная 130-летию со дня рождения Анны Ахматовой и 30-летию Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме (Санкт-Петербург, 23–25 июня 2019 г.) Literatūra. 2019 61(2): Rusistica Vilnensis. ISSN 0258-0802, eISSN 1648-1143. p. 167–176. https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/15472/14442
 • Michailova, Galina. А.А. Ахматова: русская и национальные литературы. Международная научно практическая конференция (Ереван, 25–26 сентября 2019 г.); А. А. Ахматова: русская и национальные литературы. Материалы Международной научно-практической конференции 25–26 сентября 2019 г. Ереван: Издательский дом Лусабац, 2019. 494 с. Literatūra. 2019 61(2): Rusistica Vilnensis. ISSN 0258-0802, eISSN 1648-1143. p.177 – 184. https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/15473/14444
 • Mionskowski, Alexander. Rezension zu Christian Benne, Dietmar Burdorf (Hrsg.): Rudolf Borchardt und Friedrich Nietzsche. Leben und Denken im Zeichen der Philologie. In: Triangulum. Germanistisches Jahrbuch für Estland, Lettland und Litauen 2017. 23. Folge, Vilnius 2018. S. 162-168.
 • Rutkovska, Kristina. Najnowsze badania nad językiem i tożsamością emigrantów litewskich. Acta Baltico-Slavica, Vol. 43, 2019, p. 229-239.
 • Sinkevičiūtė, Daiva; Žemienė, Aušra. Mažosios Lietuvos asmenvardžiai XVIII-XIX a., Vilnius: Technika – Baltistica, 2019, t. 54, Nr. 1, p. 167-180.

 

PARENGTI IR SUDARYTI LEIDINIAI

 • Adomaitė, Greta; Rinkevičius, Vytautas; Stundžia, Bonifacas (sudarytojai). Baltistica. t. 54, nr. 1
 • Adomaitė, Greta; Rinkevičius, Vytautas; Stundžia, Bonifacas (sudarytojai). Baltistica. t. 54, nr. 2
 • Konickaja, Jelena (sudarytoja., redaktorė); Ušinskienė, Viktorija (sudarytoja, redaktorė). Slavistica Vilnensis, T. 64 /1 . Vilnius: VU, 2019. 177 p. ISSN: 2351-6895
 • Joseph Vogl, Burkhardt Wolf (Hrsg.) Literatur und Ökonomie. Handbuch. Unter Mitarbeit von Alexander Mionskowski.Berlin, Boston: Walter de Gruyter, 2019. 
 • Sigita Barniškienė, Džintra Lele-Rozentāle und Mari Tarvas (Hrsg.). Triangulum. Germanistisches Jahrbuch für Estland, Lettland und Litauen. Unter Mitarbeit von Andine Frick und Alexander Mionskowski. 23. Folge 2017. Vilnius, 2018 (Vilnius Academy of Arts Press).

 

INTERNETO SVETAINĖS

 • Steponavičiūtė-Aleksiejūnienė, Ieva; Vaicekauskienė, Loreta. Internetinę Skandinavistikos centro leidinių versiją ir prieigą VU žurnalų portale e-Scandinavistica Vilnensis (ISSN 2029-2112 | eISSN 2424-6115) https://www.journals.vu.lt/scandinavistica

 

DISKUSIJOS, INTERVIU, STRAIPSNIAI LIETUVOS MEDIJOSE, SUSIJĘ SU MOKSLO POPULIARINIMU 

 • Daunorienė, Justina ; Žeimantienė, Vaiva. Internationale wissenschaftliche Tagung an der Universität Vilnius „Feste Wortverbindungen in Forschung und Lehre. Phraseologismen, Kollokationen und Verwandtes. In Erinnerung an Saulius Lapinskas (1954–2014)“. Miteinander 2/2019 (59), p. 28–29.
 • Daunorienė, Justina. Feste Wortverbindungen in Forschung und Lehre: Phraseologismen, Kollokationen und Verwandtes. In Erinnerung an Saulius Lapinskas (1954–2014). Internationale wissenschaftliche Tagung an der Universität Vilnius. Kalbotyra 72, 2019, p. 114-120.
 • Jasiūnaitė, Birutė. Knyga „Lietuvių velniavardžiai“ pristatyta LTV laidoje „Panorama“.
 • Lavrinec, Pavel. Tikroji Vilniaus bazilisko istorija. In: Gyvūnas – žmogus – robotas. Katalogas. Sud. Erika Grigoravičienė, Ugnė Paberžytė. Vilnius: MO muziejus, 2019. ISBN 978-609-8136-18-0. P. 83–87.
 • Mionskowski, Alexander. Faust und die Schöpfung. Vortrag von Prof. Hans-Jürgen Schings an der Universität Vilnius. Miteinander 2/2019 (59), p.30.

Rima Palubinskienė

BKKI 2017 m. publikacijos

MONOGRAFIJOS AR STUDIJOS 

 • Lichačiova, Ala. Русская коммуникативная культура и ее вербальные проявления: в сопоставлении с литовской и другими коммуникативными культурами: монография. Вильнюс: Vilniaus universiteto leidykla, 2017. 294, [1] p.: il. ISBN 9786094598685. 
 • Rinkevičius, Vytautas, Altpreußisch: Geschichte – Dialekte – Grammatik; Hamburg : Baar, 2017. 255 p. ISBN: 9783935536479. 
 • Rutkovska, Kristina; Smetona, Marius; Smetonienė Irena. Vertybės lietuvio pasaulėvaizdyje. Vilnius: Akademinė leidyba, 2017, 300 p. ISBN 978-9955-33-715-7. 

 

MOKSLO STRAIPSNIAI (kituose recenzuojamuose periodiniuose bei tęstiniuose tarptautiniuose, užsienio ir Lietuvos leidiniuose)

 • Belovodskaja, Anastasija. «Новые медиа» глазами лингвиста (о новых подходах к исследованию современного медиапространства. In: Стылістыка: мова, маўленне і тэкст : зборнік навуковых прац / пад агул. рэд. В. І. Іўчанкава, Мінск: Выдавецтво «Адукация и выхаванне», 2017, 141–149. 
 • Belovodskaja, Anastasija; Kobelyatskaya Maria. Лингвомедийные технологии воздействия в телевизионных новостных программах. In: Стылістыка: мова, маўленне і тэкст : зборнік навуковых прац / пад агул. рэд. В.І. Іўчанкава. Мінск: Выдавецтво «Адукация и выхаванне», 2017, 161–167. 
 • Belovodskaja, Anastasija. Лингвистические характеристики медиатекста: лексико-семантический уровень. In: Медиалингвистика. Вып. 6., 2017, 196–198.
 • Belovodskaja, Anastasija. О медиалингвистических компетенциях в свете развития конвергентной журналистики и новых медиа. In: Linguistic, educational and intercultural research 2017 (LEIC Research 2017) : 7th international scientific conference, 2017, 30–32. 
 • Belovodskaja, Anastasija. Хэштег как инструмент мониторинга сетевого медиапространства: к вопросу об исследованиях коллективного когнитивного пространства. In: Жизнь языка в культуре и социуме – 6, 2017, 268–269. 
 • Beržaitė, Dagnė. Apie bendras rusų literatūros klasikos vertimo į lietuvių kalbą tendencijas. In: Literatūra. Rusistica Vilnensis 59(2), 2017, 7–24. 
 • Burov, Aleksej. Zukunftsorientierte Nostalgie? Evidenzen aus der eschatologischen Literatur des Mittelalters. In: Literatūra. World Literatures 57 (4), 2017, 7–16. 
 • Čenys, Tomas. Элементы барокко в поэтике Виктора Пелевина. In: Literatūra. Rusistica Vilnensis 59(2), 2017, 138–149. 
 • Dalecka, Teresa. Publicystyka Witolda Hulewicza w okresie wileńskim, in: Pasaże Witolda Hulewicza, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017, psl. 41–51. 
 • Davlevič, Miroslav, Menta zahaczył karentę na załamance“, czyli o przedwojennej gwarze uczniowskiej w szkołach powszechnych w Wilnie [w:] W labiryncie polszczyzny, (red.) B. Jędryka, E. Kwapień, Warszawa, 2017, s. 229–239. 
 • Davlevič, Miroslav; Fedorovič, Irena. Wspolpraca polonistow Uniwersytetu Stefana Batorego z Towarzystwem Przyjaciol Nauk w Wilnie w latach 1922–1939 = Stepono Batoro universiteto polonistų ir Vilniaus mokslo bičiulių draugijos bendradarbiavimas 1922–1939 metais = The cooperation between the Polonists of the Stefan Batory University and the Society of Friends of Sciences in Vilnius in years 1922–1939 // Rocznik Stowarzyszenia naukowców polaków Litwy. Vilnius : Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy. eISSN 1822-3915. 2017, T. 17, p. 22– 46. Prieiga per internetą.
 • Fedorovič, Irena. Artysta rzezbiarz wsrod swoich i obcych. Listy Boleslawa Jacunskiego do Jana Karlowicza z lat 1879–1881 i 1887–1896 = An artist and sculptor among friends and strangers. Letters from Boleslaw Jacunski to Jan Karlowicz from the periods of 1879–1881 and 1887– 1896 // Polskie dziewiętnastowieczne pamiętniki i listy z Ziem Zabranych – rola i miejsce w badaniach historycznych / redakcja Wiesław Caban, Lidia Michalska–Bracha. Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2017. ISBN 9788328600034. p. 265–276. 
 • Fedorovič, Irena. Czeslaw Jankowski kontra Witold Hulewicz, czyli o „tutejszych“ i „przybyszach“ (w latach 1925–1929) // Pasaze Witolda Hulewicza / redakcja : Andrzej Hejmej, Irena Fedorowicz, Karolina Mytkowska. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2017. ISBN 9788323341833. p. 63–89. 
 • Fedorovič, Irena. Kobieta pomiędzy salonem a pokojem guwernantki. Problematyka emancypacyjna w prozie Stanislawy Szadurskiej // Przemiany dyskursu emancypacyjnego kobiet. Seria II : Perspektywa Polska / redakcja naukowa: Anna Janicka, Corinne Fournier Kiss, Mariya Bracka. Białystok : Alter Studio. 2017, p. 377–389. 
 • Fedorovič, Irena. Michał Eustachy Brensztejn – żmudzko-wileński starożytnik i kolekcjoner // Kolekcjonerzy, zbieracze, kwestarze w literaturze i kulturze XIX i XX wieku / redakcja : Joanna Lekan-Mrzewka, Monika Kulesza, Beata K. Obsulewicz. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017. ISBN 9788380613348. p. 95–117.
 • Fedorovič, Irena. Nieznane konteksty korespondencji Józefa Albina Herbaczewskiego i Julii Wichert- Kajruksztisowej z 1939 r. = Nežinomi kontekstai susirašinėjimo Juozapo Albino Herbačiausko ir Julios Wichert-Kajrusztisowos 1939 metais // Zagadnienie bilingwizmu. Seria I : Dwujęzyczni pisarze litewscy i polscy XIX i XX wieku / pod redakcją Łukasza Zabielskiego. Białystok: Uniwersytet w Białymstoku, 2017. ISBN 9788376572932. p. 235–254. (Colloquia orientalia bialostocensia : Literatura/Historia ; T. 28). 
 • Girininkaitė, Veronika. Silva Rerum termino, žanro bei tipologijos interpretacijos: Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščių atvejis. In: Privačioji raštija ir egodokumentinis paveldas. Straipsnių rinkinys. Sudarytojas Arvydas Pacevičius, Vilnius: Akademinė leidyba, 2017 (Bibliotheca Lituana IV), 41–68. 
 • Haß, Ulrike; Kontutytė, Eglė; Žeimantienė, Vaiva. KoGloss – Ein Projekt hat doch kein Ende. Perspektiven in Forschung und Lehre. Deutsch: lokal – regional – global. Studien zur deutschen Sprache. Forschungen des Instituts für deutsche Sprache. Bd. 77. Jarochna Dąbrowska- Burkhardt, Ludwig. M. Eichinger, Uta Itakura (Hrsg.), 2017. Tübingen: Narr. 233–246. 
 • Holvoet, Axel. Antipassive reflexives in Latvian. In: Baltic linguistics. Warsaw : Uniwersytet Warszawski. 2017, Vol. 8. p. 57–96. ISSN: 2081-7533. 
 • Ivinskaja, Aliona Sofija. Исповедальность «Реквиема» Анны Ахматовой в переводе Юдиты Вайчюнайте. In: Практики & Интерпретации. Журнал филологических, образовательных и культурных исследований Ростовского государственного университета, 2017, № 2 (2), 91–110. 
 • Jakubėnas, Regina. Początki położnictwa w Akademii Wileńskiej w XVIII wieku w świetle badań Archiwalnych, [w:] PRZEMIANY DYSKURSU EMANCYPACYJNEGO KOBIET, SERIA I. Perspektywa środkowoeuropejska, Przełomy/Pogranicza Studia Literackie XXIII, red. Anna Janicka, Corinne Fournier Kiss, Mariya Bracka, Białystok, Wydawnictwo „Alter Studio“, 2017. 
 • Jasiūnaitė, Birutė. Tikriniai velniavardžiai lietuvių tarmėse ir tautosakoje. In: Baltistica. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2017, T. 52, nr. 2. p. 345–366. ISSN: 0132-6503 ; DOI: 10.15388/baltistica.52.2.2330. 
 • Kabašinskaitė, Birutė. Rašmuo <y> antrajame Knygos nobažnystės leidime. In: Archivum Lithuanicum. Vilnius : Lietuvos istorijos institutas. 2017, T. 19. p. 99–112. ISSN: 1392-737X. 
 • Braziūnienė, Alma, Kavaliūnaitė, Gina. Lietuviškas batas Kembridžo universiteto bibliotekoje. In: Knygotyra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2017, T. 69. p. 196–215. ISSN: 0204-2061 ; DOI: 10.15388/Knygotyra.2017.69.10956. 
 • Konickaja, Jelena. Научный журнал Slavistica Vilnensis: концепция проф. В. Н. Чекмонаса и ее реализация (1995–2016). In: Slavistica Vilnensis, 2017 (62), 11–24 
 • Lassan, Eleonora. Метафора холодной войны и ее роль в познании мира (к вопросу о прагматиконе языковой личности). In: Лингвориторическая парадигма. Теоретические и прикладные аспекты. 2017, № 22-1. ISSN 2307-6364, 20–25. 
 • Lassan, Eleonora. О возможном аспекте развития сильной языковой личности в эпоху Рунета через диалог с текстами гражданской лирики. In: Лингвориторическая парадигма. Теоретические и прикладные аспекты. 2017, № 22-2. ISSN 2307-6364, 53–58 
 • Lavrinec, Pavel. Павел Кукольник и Владимир Назимов. In: Literatūra. Rusistica Vilnensis 59(2), 2017, 65–77. 
 • Lavrinec, Pavel. Павел Кукольник и польскоязычные поэты Литвы. In: Slavistica Vilnensis 62, 2017, 291–306. 
 • Lichačiova, Ala. Национальные показатели дистанции общения (на материале русской и литовской коммуникативных культур). In: Człowiek. Świadomość. Komunikacja. Internet = Человек, сознание, коммуникация, интернет. T. 1. Warszawa: Instytut Rusycystyki Universytetu Warszawskiego, 2017, 147–156. 
 • Lichačiova, Ala. Языки, которые мы выбираем: опыт Литвы. In: Вестник РУДН. Серия: Вопросы образования: языки и специальность. Москва: Росcийский университет дружбы народов, 2017, T. 14, № 2, 205–210. 
 • Lichačiova, Ala. О некоторых ценностях и антиценностях в русской и литовской коммуникативных культурах. In: Slavistica Vilnensis 62, 2017, 225–240. 
 • Ramonienė, Meilutė, Lichačiova, Ala, Brazauskienė, Jelena. Russian as a heritage language in Lithuania. In: The Routlege handbook of heritage language education: from innovation to program building / edited by Olga E. Kagan, Maria M. Carreira, Claire Hitchens Chik. New York : Routledge Taylor&Francis Group, 2017, 282–297. 
 • Markova, Svetlana. Влияние участия в научном эксперименте «5 языков за 1,5 месяца» на профессиональную деятельность преподавателя. In: Профессиональное лингвообразование. Нижний Новгород: НИУ РАНХиГС, 2017, 57–62. 
 • Markova, Svetlana. Аккультурационные стратегии родителей из русскоязычных и двуязычных семей Литвы. In: Образование. Диалог во имя будущего. Альманах № 3. Рига: Sociālo liftu palaišanas centrs, 2017, 27–32. 
 • Markova, Svetlana. Speed-learning in the System of Higher Education and Business. In: Studijos kintančioje aplinkoje. Straipsnių rinkinys. Vilnius, Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija, 2017, 33–38. 
 • Markova, Svetlana. Быстрое обучение в современном образовательном процессе. In: Образование. Диалог во имя будущего. Альманах № 2. Рига-Стокгольм: Sociālo liftu palaišanas centrs, 2017, 25–28. 
 • Michailova, Galina. Ахматова в поле русской литературы 1940–1960-х гг.: прагматика и семантика стихотворных посвящений М. А. и Е. C. Булгаковым. In: Literatūra. Rusistica Vilnensis, 59(2), 2017, 109–121. 
 • Michailova, Galina. The Russian European: the Phenomenon of Mikhail Shishkin. In: Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences 9 (2017 10) (Vol. 10, Issue 9), 1368–1381. 
 • Michailova, Galina. Ахматовские посвящения М. А. и Е. С. Булгаковым в русском поле литературы 1940 – 1960-х годов. In: М. А. Булгаков: русская и национальная литературы. Ереван: Издательский дом «Антарес», 2017, 362–375. 
 • Michailova, Galina. «Линия – это точка, вышедшая на прогулку». Пауль Клее, Роберт Вальзер и Михаил Шишкин: семантика фланирования. In: Wybitni pisarze współczesnej literatury rosyjskiej. Michaił Szyszkin. Praca zbiorowa pod redakcją Anny Skotnickiej i Janusza Świeżego. Kraków: Wydawnictwo «scriptum», 2017, 335–348. 
 • Mionskowski, Alexander. Chimären der Souveränität. Zur Physiognomik des Politischen im ‚Turm‘ mit Blick auf Rudolf Kassner; in: Wirkendes Wort 1/2017. S. 35–62. 
 • Miškinienė, Galina. Новая рукопись литовских татар в Национальной библиотеке Республики Татарстан. In: Библиотечный вестник. Казань : Национальная библиотека Республики Татарстан, 2016. No 2 (42). p. 28–33. [vėluojanti publikacija] 
 • Pakerys, Jurgis. Par ko liecina feikais un superīgs? In: Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Riga : Latviešu valodas aģentūra. 2017, No 12. p. 38–47. ISSN: 1691-273X. 
 • Pakerys, Jurgis. Periphrastic causative constructions in 16th century Latvian. In: Baltu filoloģija. Riga : Latvijas Universitāte. 2017, T. 26, No. 1. p. 87–106. ISSN: 1691-0036 ; DOI: 10.22364/bf.26.05. 
 • Pakerys, Jurgis. Baltic context of some Estonian periphrastic constructions. In: Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu : University of Tartu Press. 2017, Vol. 8, No. 1. p. 179–195. ISSN: 1736-8987 ; DOI: 10.12697/jeful.2017.8.1.10. 
 • Pakerys, Jurgis. Old Prussian dāt ‘give’ in causative and hortative constructions. In: Baltic linguistics. Warsaw : Uniwersytet Warszawski. 2017, Vol. 8. p. 115–141. ISSN: 2081-7533. 
 • Pakerys, Jurgis. Mažvydas ir Augustinas: imk(it) ir skaityk(it). In: Archivum Lithuanicum. Vilnius : Lietuvos istorijos institutas. 2017, T. 19. p. 39–56. ISSN: 1392-737X. 
 • Pakerys, Jurgis. On the development of past habitual from iterative in Lithuanian. In: Baltistica. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2017, T. 52, nr. 2. p. 295-323. ISSN: 0132-6503 ; DOI: 10.15388/Baltistica.52.2.2324. 
 • Nau, Nicole, Pakerys, Jurgis. Transitivity pairs in Baltic: between Finnic and Slavic. In: Lingua Posnaniensis. Warsaw : De Gruyter Open. 2017, Vol. 58, Iss. 2. p. 83–126. ISSN: 0079-4740 ; DOI: 10.1515/linpo-2016-0011. 
 • Rutkovska, Kristina. Litewski obraz DOMU w świetle danych ankietowych. Nazwy wartości w językach europejskich. Raport z badań empirycznych, Przemyśl: Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, 2017, s. 15–23. 
 • Sinkevičiūtė, Daiva. Dėl lietuvių dvikamienių asmenvardžių kamieno gerd- autentiškumo. In: Baltistica. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2017, T. 52, nr. 1. p. 137–147. ISSN: 0132- 6503 ; DOI: 10.15388/baltistica.52.1.2326. 
 • Snežko, Julija. Семантика дикой природы в творчестве Н. М. Карамзина: был ли Карамзин русским Генри Торо. In: Literatūra. Rusistica Vilnensis 59(2), 2017, 48–64. 
 • Steponavičiūtė Aleksiejūnienė, Ieva. Fantazuoti miestą: Radiant Copenhagen projektas. In: Kultūros barai. Vilnius : VšĮ „Kultūros barai“. 2017, Nr. 2. p. 43–45. ISSN: 0134-3106. 
 • Šalkinė, Aleksandra. Роман Андрея Иванова «Путешествие Ханумана на Лолланд» как провокация современного читателя (на основе постулатов рецептивной эстетики). In: Literatūra. Rusistica Vilnensis 59(2), 2017, 149–162. 
 • Villanueva Svensson, Miguel Karl. En torno a germanico *hanhista-/*hangista-, lit. šankus. In: Ratna. Homenaje a la profesora Julia Mendoza. Madrid : Guillermo Escolar Editor, 2017, 2017. p. 171–177. ISBN: 9788417134211. 
 • Villanueva Svensson, Miguel Karl. Lith. rìsti, -rìta “roll”, OCS -rěsti, -ręštǫ “find” and the PIE root *ret- in Balto-Slavic. In: Baltistica. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2017, T. 52, nr. 2. p. 265–285. ISSN: 0132-6503; DOI: 10.15388/Baltistica.52.2.2309. 
 • Villanueva Svensson, Miguel Karl. Notes on the Balto-Slavic verb: the reflexes of PIE *pleu- and *k'leu- in Balto-Slavic. In: Etymology and the European Lexicon. Proceedings of the 14th Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft, 17–22 September 2012, Copenhagen / Edited by Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen, Benedicte Nielsen Whitehead, Thomas Olander, Birgit Anette Olsen. Wiesbaden : Reichert Verlag, 2016. p. 467–478. ISBN: 9783954902026. [vėluojanti publikacija] 

 

MOKSLO RECENZIJOS 

 • Kisieliūtė, Ingrida. Знакомство с научным журналом «Литературный факт». In: Literatūra. Rusistica Vilnensis 59(2), 2017, 177–180. 
 • Rinkevičius, Vytautas. Pietro U. Dini, „ins undeudſche gebracht“. Sprachgebrauch und Übersetzungsverfahren im altpreußischen Kleinen Katechismus. In: Archivum Lithuanicum. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas. 2017, T. 19. p. 325–332. ISSN: 1392-737X. 
 • Emma Geniušienė. Passive constructions in Lithuanian, Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins, 2015 : [recenzija]. Spraunienė, Birutė. In: Baltistica. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2017, T. 52, Nr. 1. p. 171–180. ISSN: 0132-6503 ; DOI: 10.15388/Baltistica.52.1.2329. 
 • Venckutė, Regina, Birutė Vanagienė. Šiaurės vakarų žemaičių žodynas. Ylakių, Lenkimų, Mosėdžio, Skuodo, Šačių apylinkių šnektos. In: Archivum Lithuanicum. Vilnius : Lietuvos istorijos institutas. 2017, T. 19. p. 371–378. ISSN: 1392-737X. 

 

ŠALTINIOTYROS IR TEKSTOLOGIJOS DARBAI 

 • Ušinskienė, Viktorija. Księga akt grodzkich trockich [1660–1661] ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego. V // Slavistica Vilnensis. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN: 2351- 6895. 2017, T. 62, p. 397–413. [DB: MLA; CEEOL] [M.kr.: 04H] 

 

MOKSLO POPULIARINIMO STRAIPSNIAI 

 • Junčytė, Giedrė. XII tarptautinis baltistų kongresas Vilniuje. In: Baltistica. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2017, T. 52, nr. 1. p. 181–188. ISSN: 0132-6503 ; DOI: 10.15388/baltistica.52.1.2328. 
 • Palionis, Jonas, Mokslo žodis lietuvių kalbos menkintojams. In: Metai. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. 2017, Nr. 1. p. 149–155. 
 • Palionis, Jonas, Nihilistinis požiūris į lietuvių bendrinės kalbos kultūrą. In: Metai. Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. 2017, Nr. 12. p. 134–145. ISSN: 0134-3211. 
 • Sinkevičiūtė, Daiva, Dažniausi lietuvių gamtiniai vardai. In: Gimtoji kalba. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidimo centras. 2017, Nr. 9. p. 8–14. ISSN: 0868-5134. 
 • Stundžia, Bonifacas, Vardažodžių kirčiavimo kodifikacijos naujovės, In: Gimtoji kalba. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. 2017, Nr. 7. p. 3–8. ISSN: 0868-5134. 
 • Stundžia, Bonifacas, Dvikalbė Mažosios Lietuvos raštija ir daiktavardžių dūriniai XVII–XVIII a., In: Gimtoji kalba. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. 2017, Nr. 9. p. 3–7. ISSN: 0868-5134. 
 • Stundžia, Bonifacas, Ilgas ir vingiuotas kodifikacijos kelias: svetimžodžių su kirčiuotais dvigarsiais el, er, eu priegaidė. In: Gimtoji kalba. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. 2017, Nr. 1. p. 5–9. ISSN: 0868-5134. 
 • Stundžia, Bonifacas, Kalbos gyvasties puoselėtojas. Akademikui Aleksui Girdeniui – 80. In: Lietuvos mokslų akademijos žinios 1(79), 2017, p. 17–18. 

 

STUDIJOMS SKIRTI LEIDINIAI 

 • Beržaitė, Dagnė. Pasakojimai apie XIX a. rusų romaną. Septintasis dešimtmetis. Studijų knyga, Vilnius: VU leidykla, 2017, 164 p. 
 • Burov, Aleksej. Karolingų epochos vokiečių aukštaičių literatūra: Hildebrando giesmė, Muspilli giesmė, Liudviko giesmė. Vilniaus universitetas, 2017. 
 • Davlevič, Miroslav. Trumpoji lenkų kalbos gramatika (kalbos dalys, linksniavimas ir asmenavimas). Žodžių daryba (mokomoji priemonė pirmosios pakopos humanitarinių krypčių programos studentams), Vilnius: VU leidykla, 2017. Elektroninė versija
 • Kontutytė, Eglė. Einführung in die Fachsprachenlinguistik. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2017.  Elektroninė versija.
 • Masiulionytė, Virginija; Žeimantienė, Vaiva. Deutsche Lerngrammatik unter Berücksichtigung des Litauischen: Der verbale Bereich. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2017. 
 • Michailova, Galina. Ранний русский футуризм / Ankstyvasis rusų futurizmas. Vilnius: VU leidykla, 2017, 276 p. ISBN 978-609-459-847-0 
 • Ušinskienė, Viktorija. Mokomės lenkų veiksmažodžių : mokomoji knyga. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2017. 158 p. ISBN: 9786094598289. [Indėlis: 1,000] [M.kr.: 04H] 

 

MOKSLINIŲ TEKSTŲ VERTIMAI 

 • Dalecka Teresa, 2017, System finansów publicznych Polski i Litwy, Białystok, Temida 2, psl. 117– 213.
 • Lietuvos krikštas. Voicecho Gersono paveikslas. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų parodų katalogai, XV tomas, Katalogo sudarytojai Vydas Dolinskas, Živilė Mikailienė, Vertėja į lietuvių kalbą Regina Jakubėnas. Vertėjos į lenkų kalbą Regina Jakubėnas, Beata Piasecka. Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai. Vilnius, 2017 m. 
 • Raštai. T. 5 : Drama / Ignas Šeinius ; parengė ir redagavo Laima Arnatkevičiūtė ; iš švedų kalbos vertė Alma Braškytė.Vilnius, 2017. 348 p. ISBN: 9786094252259. 
 • Vaitkevičiūtė Verbickienė, Viktorija; Fedorovič, Irena (vert.). Kolekcja Joachima Lelewela w Dziale Druków Rzadkich Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego = The collection of Joachim Lelewel in the Rare Book Department of the Vilnius University Library // Z badań nad książką i księgozbiorami historycznymi. Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. ISSN 1897-0788. 2017, Spec. vol. p. 109–120. Prieiga per internetą.

 

PARENGTI IR SUDARYTI LEIDINIAI 

 • Edda / Snorri Sturluson ; iš senosios islandų kalbos vertė Rasa Ruseckienė; atsakingoji redaktorė Ieva Steponavičiūtė Aleksiejūnienė ; Vilniaus universiteto Skandinavistikos centras. Vilnius : Akademinė leidyba, 2017. 255, [1] p. (Scandinavistica Vilnensis, ISSN 2029-2112 ; 11). 
 • Konickaja, J. (sudaryt., red.); Morozova, N. (sudaryt., red.); Ušinskienė, V. (sudaryt., red.). Slavistica Vilnensis, T. 62 / Numerio sudarytojos ir redaktorės: J. Konickaja, N. Morozova, V. Ušinskienė. Vilnius, 2017. 432 p. ISSN: 2351-6895 [Indėlis: 0,33] [M.kr.: 04H] 
 • Michailova, G. (sudaryt., ats. red.). Literatūra. Rusistica Vilnensis. 59 (2), Vilnius: VU leidykla, 2017. 206 p. ISSN: 0258-0802. 
 • Rinkevičius, Vytautas (sudarytojas), Bonifacas Stundžia (sudarytojas), Ieva Mačiukaitytė (sudarytojas). Baltistica. T. 52, Nr. 1. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2017. 198 p. ISSN: 0132-6503 ; eISSN: 2345-0045. 
 • Rinkevičius, Vytautas (sudarytojas), Bonifacas Stundžia (sudarytojas), Ieva Mačiukaitytė (sudarytojas). Baltistica. T. 52, Nr. 2. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2017. 162 p. ISSN: 0132-6503 ; eISSN: 2345-0045.

BKKI 2018 m. publikacijos

MONOGRAFIJOS AR STUDIJOS 

 • Czesław Jankowski (1857–1929) – między "tutejszością" a europejskością = Czeslawas Jankowskis (1857-1929) - tarp "čionyktiškumo" ir europietiškumo : zbiór studiów: mokslinių darbų rinkinys / moksliniai redaktoriai Irena Fedorovič, Miroslav Davlevič. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018. 368 p. ISBN 978-609-07-0076-1 (skaitmeninis PDF)
 • Jasiūnaitė, Birutė. Lietuvių velniavardžiai: monografija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2018. 312 p. ISBN: 9786090700907 ; ISBN: 9786090700891. 
 • Rutkovska, Kristina. Lituanizmy leksykalne w gwarach polskich na Litwie: stan badań, typologia, sposoby adaptacji = Lexical lithuanisms in Polish dialects in Lithuania: the state of research, typology, adaptation methods. - Lietuvos lenkų tarmės, studijos: 2016 metų elektroninis leidinys; 2018 metų papildymas, p. 1-56. 
 • Trakymaitė, Ringailė. Determination and modification: topology of prenominal attributes in Lithuanian. Laisvai prieinamas internete / Unrestricted. ISSN 1392-1517;  DOI 10.15388/Kalbotyra. 2018.5.  Kalbotyra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2018, t. 71, p. 84-133. 
 • Vidugirytė-Pakerienė, Inga. Gogol and the geographical imagination of Romanticism. ISBN 978-609-459-945-3; ISBN 978-609-459-944-6 (EPUB). Vilnius: Vilnius University Press, 2018. 276 p.

 

KNYGOS SKYRIUS 

 • Baranauskienė, Rasa. The provenance of the "Hurling of the head" motif in the Norn ballad Hildinavisen. In: Ballads - new approaches = Kvæði - nýggj sjónarmið. - Ser. : Annales Societatis Scientiarum Færoensis. Suppl. 69. Tórshavn : Fróðakapur, 2018. p. 306-326. ISBN 9789991865843. 
 • Holvoet, Aksel. Epistemic modality, evidentiality, quotativity and echoic use. In: Epistemic modalities and evidentiality in cross-linguistic perspective / Ed. by Guentchéva, Zlatka - Ser. : Empirical Approaches to Language Typology, vol. 59. Berlin : De Gruyter Mouton, 2018. p. 242-258. ISBN 9783110524192; DOI 10.1515/9783110572261-011.
 • Holvoet, Aksel. The syntax of Baltic.  In: Handbook of comparative and historical Indo-European linguistics / edited by: Jared Klein, Brian Joseph, Mathias Fritz. - Book. series: Handbucher Zur Sprach- Und Kommunikationswissenschaft. Band. 41.3. Berlin : Mouton De Gruyter, 2018. Vol. 3, p. 1668-1681. ISBN 9783110542431; DOI 10.1515/9783110542431-011.
 • Holvoet, Aksel. The syntax of Balto-Slavic.  In: Handbook of comparative and historical Indo-European linguistics / edited by: Jared Klein, Brian Joseph, Mathias Fritz. - Book. series:Handbucher Zur Sprach- Und Kommunikationswissenschaft. Band. 41.3. Berlin : Mouton De Gruyter, 2018. Vol. 3, p. 2000-2017. ISBN 9783110542431; DOI 10.1515/9783110542431.
 • Steponavičiūtė-Aleksiejūnienė, Ieva. Светлана Ивановна Неделяева-Степонавичене (1936). In: У истоков российской скандинавистики: портреты филологов и переводчиков/ сост. Е. Дорофеевa. Санкт-Петербург: Коло, 2018. p. 257-265. ISBN 9785446200986.  
 • Vaicekauskienė, Loreta; Šepetys, Nerijus. Lithuanian language planning : a battle for language and power.  In: Language planning in the Post-Communist era: the struggles for language control in the new order in Eastern Europe, Eurasia and China/ ed.: Ernest Andrews. Cham : Palgrave Macmillan, 2018. p. 193-218. ISBN 9783319709253 ; DOI 10.1007/978-3-319-70926-0_8.

 

LEKSIKOGRAFINIAI DARBAI

 • Belovodskaja, Anastasija. Фейковые новости. In: Медиалингвистика в терминах и понятиях. Словарь-справочник/ Научный ред. Л.Р. Дускаева, Ред.: В.В. Васильева, Ю.М. Коняева, А.А. Малышев, Т.Ю. Редькина. Москва: Флинта, 2018, p. 416–421.
 • Belovodskaja, Anastasija. Хештег/хэштег/ In: Медиалингвистика в терминах и понятиях. Словарь-справочник/ Научный ред. Л.Р. Дускаева, Ред.: В.В. Васильева, Ю.М. Коняева, А.А. Малышев, Т.Ю. Редькина. Москва: Флинта, 2018, p. 421–423.
 • Mickūnaitė Griškevičienė, Aurelija. Norvegų-lietuvių kalbų žodynas = Norsk-litauisk ordbok/ [sudarytoja] Aurelija Mickūnaitė-Griškevičienė. Vilnius : Baltos lankos, 2018. 720 p. ISBN 9786094791468.

 

MOKSLO STRAIPSNIAI (kituose recenzuojamuose periodiniuose bei tęstiniuose tarptautiniuose, užsienio ir Lietuvos leidiniuose)

 • Beržaitė, Dagnė. Перечитывая Тургенева: заметки на полях его последнего романа [Grįžtant prie Turgenevo: pastabos paskutinio romano paraštėse]. Literatūra. 2018 60(2): Rusistica Vilnensis (Vilniaus universiteto leidykla). ISSN 0258-0802. ISSN 1648-1143 (Online), c. 44–54.  
 • Beržaitė, Dagnė (kartu su Nadežda Orlova). Литовские семиотические штудии: из истории сценических «переводов» Достоевского в Литве [Lithuanian semiotic studies: from the history of Dostoevsky’s stage “translations” in Lithuania]. Пραξημα. Проблемывизуальнойсемиотики/ Пραξημα. Journal of visual semiotics. 2 (16). ISSN 2408-9176 (Online), ISSN 2312-7899 (Print), Sankt Peterburgo universitetas, p. 110–131.
 • Burov, Aleksej. 2018. Das ahd. Temporaladverb sarim Kontext der Diskussion über das Konzept zweier Gerichte im Muspilli. Lew Zybatow, Alena Petrova (Hrsg.). Sprache verstehen, verwenden, übersetzen (Linguistik International 42). Frankfurt am Main: Peter Lang. 409–415.
 • Burov, Aleksej; Daumantas Katinas. 2018. Das lexikalische Feld Wasserin der eschatologischen Literatur des Mittelalters. Virginija Masiulionytė, Skaistė Volungevičienė (Hrsg.). Fremde und eigene Sprachen. Linguistische Perspektiven / Foreign and Own Languages. Linguistic Perspectives (Linguistik International 40). Frankfurt am Main: Peter Lang,177–191.
 • Burov, Aleksej. 2018. Das heilige Unheil: zum apokalyptischen Denken im Jüngsten Gericht von Frau Ava. In: Die Heiligen und das Heilige Sprachliche, literarische und kulturelle Aspekte eines Phänomens (Berliner Bibliothek). Żurawlew T., Brose T. (Hrsg.). Frankfurt / Main: Peter Lang. 143–155.
 • Burov, Aleksej. 2018. Das Fremde, das Eigene und das entfremdete Eigene im historischen Roman Axel S. Meyers Das Buch der Sünden. In: Das Fremde in Kultur, Literatur und Sprache des 20. und 21. Jahrhunderts. Piasta E., Hajduk J. (Hrsg.). Bonn: Kaad E.V. 117–126.
 • Burov, Aleksej. Zur Todeserfahrung in der lyrischen Sprachwelt von Johannes Bobrowski. In: Triangulum, 2018, 11-24
 • Dalecka, Teresa. 2018. Stulecie polonistyki na Uniwersytecie Wileńskim = Polonistikos šimtmetis Vilniaus universitete. In: Slavistica Vilnensis. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN: 2351-6895,2018, t. 63, p. 297-307. 
 • Dalecka, Teresa. 2018, Obecność literatury polskiej na litewskiej scenie teatralnej w ostatnich dziesięcioleciach. In: Katovicai, Silesijos universiteto leidykla  [vėluojanti publikacija]
 • Davlevič, Miroslav. 2018, Fragment  Słówniczka szkolnych wyrażeń, wysłowień, nazwań, słów, wyrazów i.t.d.   (1873) Czesława Jankowskiego= Česlavo Jankovskio (Czesław Jakowski) „Mokyklinių pasakymų, posakių, pavadinimų, žodžių, junginių ir t. t. žodynėlio“(Słówniczek szkolnych wyrażeń, wysłowień, nazwań, słów, wyrazów i.t.d.)(1873) ištrauka = Fragment of “Słówniczek szkolnych wyrażeń, wysłowień, nazwań, słów, wyrazów i.t.d.(1873)” by Czesław Jankowski.In: Czesław Jankowski (1857–1929) – między „tutejszością“ a europejskością = Czeslawas Jankowskis (1857-1929) - tarp „čionyktiškumo“ ir europietiškumo : zbiór studiów / mokslinių darbų rinkinys / moksliniai redaktoriai Irena Fedorovič, Miroslav Davlevič. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2018. p. 309-319. ISBN 978-609-07-0076-1 (skaitmeninis PDF) 
 • Davlevič, Miroslav. 2018. Kilka uwag o pisowni w języku litewskim nazw miejscowych z obszaru Polski =Keletas pastabų apie Lenkijos vietovardžių rašymą lietuvių kalba = Some remarks about spelling local names in Poland in Lithuanian language. In: Slavistica Vilnensis. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN: 2351-6895. eISSN 2424-6115.  2018, t. 63, p. 377–386. [DB: MLA; CEEOL]             
 • Fedorovič, Irena. 2018, „W odmęcie życia publicznego czuję się w swoim żywiole”. Działalność urzędnicza i publicystyczna Czesława Jankowskiego w latach 1919-1922 = „Visuomeninio gyvenimo gelmėje jaučiuosi kaip namie“. Czesławo Jankowskio 1919–1922 m. pareigūno ir publicisto veikla = “I feel at home in the depth of public life.” The official and journalistic activities of Czesław Jankowski in the years 1919–1922// Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy. Vilnius, ISSN 1822-3915. 2018, t. 18. p. 301–316.
 • Fedorovič, Irena. 2018, „Notatki brukowe” Michała Eustachego Brensztejna i “Przechadzki po Wilnie” Czesława Jankowskiego jako przykłady felietonów wileńskich z lat dwudziestych XX wieku = Mykolo Eustachijaus Brensztejno (Michał Eustachy Brensztejn) „Grindinio užrašai“ („Notatki brukowe“) ir Czeslawo Jankowskio „Pasivaikšciojimai po Vilnių („Przechadzki po Wilnie“) – XX amžiaus vilnietiškų feljetonų pavyzdžiai. (XX a. 3 dešimtmetis) = Gutter Press notes by Michał Eustachy Brensztejn and Walks in Vilnius by Czesław Jankowski as examples of Vilnius columns from the 1920’s of the 20th century // Czesław Jankowski (1857–1929) – między „tujejszością“ a europejskością = Czeslawas Jankowskis (1857-1929) - tarp „čionyktiškumo“ ir europietiškumo: zbiór studiów / moksliniai redaktoriai Irena Fedorovič, Miroslav Davlevič. Vilnius. ISBN 9786090700792. p. 238-256.
 • Fedorovič, Irena; Geben, Kinga. 2018, Wartości patriotyczne i religijne w tekstach poetyckich dra Gabriela Jana Mincewicza = Patriotinės ir religinės vertybės dr. Gabrielio Jano Mincevičiaus poezijos tekstuose = Patriotic and religious values in the poetic texts of Dr. Gabriel Jan Mincewicz // Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy. Vilnius. ISSN 1822-3915. 2018, t. 18. p. 317-328. 
 • Fedorovič, Irena. 2018, „Z zawodu i zamiłowania jestem przede wszystkim rolniczką”. Nieznana korespondencja Marii Rodziewiczówny z 1908 roku - przyczynek do do życiorysu pisarki = „My passion is farming as my profession, and hobby”. Uncharted correspondence of Maria Rodziewiczówna from 1908 - some additional facts of the author’s biography = „Iš pašaukimo ir meiles esu žemdirbe“. Nežinoma Marijos Rodzevicuvnos 1908 metu korespondencija – papildomi rašytojos biografijos duomenys // Slavistica Vilnensis 2018. Vilnius: ISSN 2351-6895. eISSN 2424-6115. 2018, t. 63, p. 285-296.  
 • Garbul, Lidmila. К вопросу о межславянских языковых контактах в ХV–ХVII вв.(на материале дипломатической корреспонденциимосковского государства). In: SlavisticaVilnensis (Vilniaus universiteto leidykla), ISSN 2351-6895. t. 63,p. 197–214.
 • Garbul, Lidmila. Межславянские языковые контакты как источник заимствований в приказном языке Московской Руси. In: Studia Russica, XXVI, HUISSN0139-0287. ISBN978-963-489-048-5. Budapest:Eötvös Loránd Tudományegyetem Keleti Szláv és Balti Filológiai Tanszék Ukrán Filológiai Tanszék, p. 398–407
 • Girininkaitė, Veronika. 2018. Laikraštis Litwaprenumeratoriaus akimis. In: Archivum Lithuanicum19, Vilnius, Lietuvos istorijos institutas, p. 381–386.  
 • Holvoet, Aksel. Sources for historical imperatives. In: Acta Linguistica Hafniensia 50.1, 2018, 36–51. ISSN 0374-0463; DOI 10.1080/03740463.2018.1432205. Recenzuojamas.
 • Holvoet, Aksel. On so-called converse reflexives in Slavic and Baltic. In: Zeitschrift für Slawistik 63.3, 373–394. ISSN 0044-3506; DOI 10.1515/slaw-2018-0028. Recenzuojamas. 
 • Holvoet, Aksel. Markierung fremder Rede: Typen und Funktionen. In: Virginija Masiulionytė & Skaistė Volungevičienė, eds., Fremde und eigene Sprachen. Akten des 51. Linguistischen Kolloquiums in Vilnius 2016. Berlin etc.: Peter Lang, 13–25. ISBN 9783631747100. Recenzuojamas. 
 • Ivinskaja, Aliona Sofija. Anos Achmatovos kūrybos recepcija Lietuvių egzodo literatūroje (Henrikas Radauskas, Alfonsas Nyka-Niliūnas, Tomas Venclova).  In: Literatūra. 2018 60(2): Rusistica Vilnensis (Vilniaus universiteto leidykla). ISSN 0258-0802. ISSN 1648-1143 (Online), p. 136–161. 
 • Jasiūnaitė, Birutė. Uteniškių sudurtiniai pejoratyvai. In: Rytų aukštaičių patarmė: kaita ir pokyčiai. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2018. p. 295-317. ISBN 9786094112218.
 • Junčytė, Giedrė. Lithuanian anticausative verb triads: form, semantics and functions. In: Valoda: nozīme un forma. [T.] 9. Gramatika un pragmatika = Language: meaning and form. [T.] 9. Grammar and pragmatics / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra ; Editors: Andra Kalnača, Ilze Lokmane. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2018. p. 80-95. ISBN 9789934183713 ; ISSN 2255-9256 ; DOI 10.22364/vnf.9.7. 
 • Juzala-Deprati, Gustaw Ferdynand. Музичний фольклор у сучасній системі освіти в країнах Східної Європи і Балтії. In: Проблеми етномузикології = Problems of music ethnology. Київ : Національна музична академія України імені П. І. Чайковського. 2018, vol. 13, p. 58-81. ISSN 2522-4212 ; DOI 10.31318/2522-4212.2018.13.145672. 
 • Kabašinskaitė, Birutė.  Klaida Daukšos Postilės (1599) klaidų atitaisyme. In: Archivum Lithuanicum. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas. 2018, t. 20, p. 83-88. ISSN: 1392-737X. 
 • Katinas, Daumantas. 2018. Zur Bedeutung und Berücksichtigung der Interferenz im Deutschunterricht. Lew Zybatow, Alena Petrova (Hrsg.). Sprache verstehen, verwenden, übersetzen (Linguistik International 42). Frankfurt am Main: Peter Lang. 303–309. 
 • Kazakėnaitė, Ernesta. Remarks on Christophor Fürecker’s studies at Leiden University and the date of his birth. Baltu filoloģija. Rīga : Latvijas Universitāte. t. 27, 2018, nr. 1/2, p. 5-11.DOI 10.22364/bf.27.01.
 • Kisieliūtė, Ingrida. «Бедные люди» Ф.М. Достоевского: исчезнувшие «мысли о его превосходительстве». Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. Москва: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. 2018, nr. 6, p. 110-116. Prieiga: https://elibrary.ru/item.asp?id=36708177
 • Konickaja, Jelena. Проблема славянских заимствований в литовской фразеологии. In: Kontaktlingvistikas aktuālās problēmas= Актуальные проблемы контактной лингвистики= Problems of contact linguistics. ISBN 9789984648811. Ventspils: Ventspils augstskola. p. 26–40.
 • Konickaja, Jelena. Структурно-семантические особенности словенских пространственных предлогов на фоне русских (квази) омонимов. Slavistica Vilnensis (Vilniaus universiteto leidykla), ISSN 2351-6895. t.63,p. 129–157.
 • Lassan, Eleonora. Рэп-баттлы как культурный и лингвокультурный феномен [Rap Battles as Both Cultural and Linguo-Cultural Phenomena]. In: Мултимедијална стилистика 2018. Институт за славистику Универзитета „Карл Франц“ у Грацу, p. 69–81.
 • Lassan, Eleonora. Текстовые реминисценции и гражданская лирика (проблемы понимания). In: In Honorem: сборник статей к 90-летию А. Е. Супруна/ под ред. Е. Н. Руденко, А. А. Кожиновой. ISBN 978-985-586-151-6. Минск: РИВШ,2018. p. 159–168.
 • Lassan, Eleonora.. Рэп-баттлы как культурный и лингвокультурный феномен. Коммуникативные исследования. ISSN 2413-618. Oмский государственный университет им. Ф.М. Достоевского (Омск). 2018, p. 129–143.
 • Lassan, Eleonora.  Рэп-баттлы как специфический жанр современной культуры. Жанры речи: международный научный журнал. ISSN: 2311-0740. 2018, № 4, Саратов: Саратовский государственный университет.p. 313–320.
 • Lavrinec, Pavel. К жизнеописанию Давида Кагана. In: Across Borders: Essays in 20th Century Russian Literature and Russian-Jewish Cultural Contacts. In Honor of Vladimir Khazan. Ed. by L. Fleishman and F. B. Poljakov. Wien etc.: Peter Lang (Stanford Slavic Studies. Vol. 48), p. 105–135.
 • Lavrinec, Pavel.  В. И. Самойло в русской периодике и культурной жизни Вильно (1920–1939) [V. I. Samojlo Vilniaus rusų periodikoje ir kultūriniame gyvenime (1920–1939)]. Literatūra. 2018 60(2): Rusistica Vilnensis(Vilniaus universiteto leidykla), ISSN 0258-0802. ISSN 1648-1143 (Online), p. 28–43. 
 • Lichačiova, Ala. The communicative-culturological aspect of the implicit information in Russian urban linguistic design. In: The Explicit and the Implicit in Language and Speech. ISBN (10): 1-5275-1638-5; ISBN (13): 978-1-5275-1638-0. Cambridge Scholars Publishing, p. 223–239.
 • Lichačiova, Ala. Время «оттепели» в оценках бывших сограждан: взгляд из Литвы. Genius Loci: альманах / [сост. и отв. ред. Т. А. Ёлшина]. Вып. 1. ISBN 9785828509942. Kostroma: Kostromos universitetas, p.120–128.
 • Lichačiova, Ala. Языковаяповседневность Вильнюса с позиций аксиологической социолингвистики. Acta Linguistica Petropolitana. Труды Института лингвистических исследований РАН/ Отв. ред. Е. В. Головко. Т. XIV. Ч. 3. I. Языковое разнообразие города. // Ред. Ю. Б. Коряков, Ю. В. Мазурова, В. В. Баранова. ISSN 2306-5737. СПб: ИЛИ РАН, p. 213–232. 
 • Masiulionytė, Virginija, Birutė Ryvitytė, Inesa Šeškauskienė. 2018. „Urlaubsgasthaus“ oder doch „Holiday Inn“? Sprachpolitik in Litauen im Spiegel von Facebook-Witzen. Masiulionytė, Virginija, Volungevičienė, Skaistė (Hrsg.). Fremde und eigene Sprachen. Linguistische Perspektiven. / Foreign and Own Languages (Linguistik International 40).Frankfurt am Main: Peter Lang. 423–441.
 • Michailova, Galina. Между гранитной вазой и дверью дворца. Ещё раз о «Летнем саде» Анны Ахматовой[Tarp granito vazos ir rūmų durų. Dar kartą apie Anos Achmatovos „Vasaros sodą“]. Literatūra. 2018 60(2): Rusistica Vilnensis(Vilniaus universiteto leidykla). ISSN 0258-0802. ISSN 1648-1143 (Online), p. 55–67.
 • Michailova, Galina. Солженицын в Литве: Парадоксы восприятия.In: А. И. Cолженицын: русская и национальные литературы. Ереван: «Издательский дом Лусабац», p.379–395.   
 • Mionskowski, Alexander. 2018. ‘Reformation an Haupt und Gliedern‘: Rudolf Borchardts revoltierende Kulturpoetik vor dem Hintergrund seiner Nietzsche-Rezeption. In: Nietzsche und die Konservative Revolution (Nietzsche-Lektüren). Andreas-Urs Sommer, Sebastian Kaufmann (Hrsg.). De Gruyter: Berlin, Boston. 169–218.   
 • Miškinienė, Galina. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Hikayelerinde Kadın İmajı. Bir Güneş Avcısı Ahmet Hamdi Tanpinar.Istambul : Doğu kütüphanesiö İstanbul, 2018. p. 481-491. ISBN 9786052127179.
 • Miškinienė, Galina. Изучение и публикации восточных текстов литовских татар. In: Архивное востоковедение. Москва : ИВ РАН, 2018. Вып. 17, p. 130-143. ISBN 9785892828451.
 • Miškinienė, Galina.Litvanya’da Attila İlhan’ın şiir mirasına bir bakış. In: Güncel Sanat : Kültür sanat edebiyat dergisi. Alanya. 2018, no 52, p. 42-45. ISSN 2149-3693.
 • Miškinienė, Galina. İki Savaş Arası Dönemde Vilnius’ taki Türkolojinin Gelişmesine Seraya Han Szapszal’ın Önemli Katkısı. Turkic peoples through the ages and lands = Asirlar Bayunca Tiirk Halklari ve Topraklan ... = Тюрские народы на протяжении веков и землей... Warszaw : University of Warsaw, 2018. p. 53-63.ISBN 9788365135056.
 • Miškinienė, Galina. Litvanya'da Türklük Bilimi Çalışmaları. Türkologiya. Baki : The Presidium of the National Academy of Sciences of Azerbaijan. 2018, no. 1, p. 95-103. ISSN 2313-5204.
 • Miškinienė, Galina. Следы кыпчакской культуры в Великом княжестве Литовском / Мишкинене Галина. Medieval history of Desht-i-Kipchak : materials of international scientific conference. Астана : Научно-исследовательский центр "Дешт-и-Кыпчак", 2018. p. 121-125. ISBN 9786012842388.  
 • Plaušinaitytė, Lina. 2018. Lietuviškų patarlių reikšmių interpretacijos Constanto von Wurzbacho rinkinyje Sprichwörter der Polen historisch erläutert, mit Hinblick auf die eigenthümlichsten der Lithauer... (1852). XXIV Baltų kalbų tekstų ir žodžių reikšmės. Sud. G. Judžentytė-Šinkūnienė, V. Zubaitienė, Vilniaus universiteto leidykla. 260–289.
 • Plaušinaitytė, Lina; Skaistė, Volungevičienė. 2018. Sprichwörter in deutsch-litauischen Wörterbüchern. Eine kritische Bestandsaufnahme. Virginija Masiulionytė, Skaistė Volungevičienė (Hrsg.). Fremde und eigene Sprachen. Linguistische Perspektiven / Foreign and Own Languages. Linguistic Perspectives (Linguistik International 40).Frankfurt am Main: Peter Lang,331–352.
 • Rinkevičius,Vytautas.Latvių kalbos vardažodžių priesagų priegaidžių kilmė. Baltistica. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2018, t. 53, nr. 2, p. 187-229. ISSN 0132-6503 ; DOI 10.15388/Baltistica.53.2.2367.
 • Rutkovska, Kristina. 2018. Językowo-kulturowa wizja dworu na Litwie = A linguistic and cultural image of the manor in Lithuania.  In: Acta Baltico-Slavica 42, p. 1-22.
 • Rutkovska, Kristina. 2018. Konstantinas Sirvydas: a Preacher and a Translator of the Bible.Joanna Pietrzak-Thebault (ed.), Word of God, words of men. Translations, inspirations, transmissions of the Bible in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the Renaissance, Gotingen: Vandenhoeck & Ruprecht, (with Virginija Vasiliauskienė), p. 317-346.
 • Rutkovska, Kristina. 2018. NAMAS ‘house’ and NAMAI ‘houme’ in the Lithuanian language and culture. The axiological lexicon of Slavs and their neighbours. Vol. 1. The Concept of HOME, Lublinas: UMCS leidykla, p. 48-55.
 • Rutkovska, Kristina. 2018. Wyrazy pochodzenia niemieckiego w polszczyźnie gwarowej na Litwie. Prace bałtystyczne, (with Halina Karaś), p. 59-82.
 • Rutkovska, Kristina. 2018. Języki piśmiennictwa religijnego na terenie WKL w XVII wieku. Dwujęzyczna postylla katolicka Konstantego Szyrwida. Slavistica Vilnensis 63, 87-106.
 • Rutkovska, Kristina. 2018. Lenkų tarmės smalvų tarminiame plote: paplitimas, funkcionavimo ypatybės, kalbiniai bruožai = Polish dialects in the Smalvos area in Lithuania: range of occurrence, ways of functioning, language features, p. 1-14.
 • Rutkovska, Kristina. 2018. Lietuvių tautosaka Wisłos publikacijose: bibliografinis aprašas (1888–1899). Tautosakos darbai 55, (with Agata Adamaitytė), p. 198-214.  
 • Sausverde, Erika. Eddas in Lithuania. In: Атлантика: Запискипоисторическойпоэтике. Выпуск XV. Москва: МАКС-ПРЕСС, 2018. p. 225-231.  Recenzuojamas.
 • Sidaravičienė, Veslava. Multilingualism and unofficial urban place names of Vilnius in the languages of Lithuanian and Polish youth. Onomastica Uralica/edited by: Mariann Slíz,Justyna B. Walkowiak. Debrecen : Debrecen University Press, 2018. vol. 10, p. 86-96. ISBN 9789633186602 ; ISSN 1586-3719.
 • Sinkevičiūtė, Daiva.  Litauische Vornamen naturthematischer Herkunft: Trends des letzten Jahrhunderts. Onomastica Uralica/edited by: Mariann Slíz, Justyna B. Walkowiak. Debrecen : Debrecen University Press, 2018. vol.13, p. 243-257. ISBN 9789633186602 ; ISSN 1586-3719. 
 • Sinkevičiūtė, Daiva. Nežinomi Lietuvos Metrikos senieji lietuvių dvikamieniai asmenvardžiai. Baltistica. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 2018, t. 53, nr. 1, p. 117-132. Laisvai prieinamas internete / Unrestricted. ISSN 0132-6503 ; DOI 10.15388/Baltistica.53.1.2346.
 • Sinkevičiūtė, Daiva. Nežinomi Lietuvos Metrikos dvikamieniai asmenvardžiai su pirmaisiais apeliatyviniais dėmenimis. Baltistica. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 2018, t. 53, nr. 2, p. 303-325. Laisvai prieinamas internete / Unrestricted. ISSN 0132-6503 ; DOI 10.15388/Baltistica.53.2.2351.  
 • Snežko, Julija. Контуры России в творчестве Юргиса Балтрушайтиса: от поэзии к дипломатии [Rusijos kontūrai Jurgio Baltrušaičio kūryboje: nuo poezijos prie diplomatijos]. Literatūra. 2018 60(2): Rusistica Vilnensis. ISSN 0258-0802. ISSN 1648-1143 (Online), p. 122–135.  
 • Steponavičiūtė-Aleksiejūnienė, Ieva. Thinking the other’s local in global terms – Åge Meyer Benedictsen (1866–1927) and his book on Lithuania. Tijdschrift voor Skandinavistiek. Groningen: University of Groningen Press. 2018, Vol. 36, no 2, p. 250-260. Laisvai prieinamas internete / Unrestricted. ISSN 1875-9505.  
 • Stundžia, Bonifacas. Some changes in the accentuation system of Lithuanian after de Saussure's Law. In: Incontri Baltistici in Pisa. Studi e saggi.[T.] 2. Novi Ligure, Joker, 2018. vol. 2, p. 55-64. ISBN 9788875364243.
 • Stundžia, Bonifacas. Priešdėlio be- vedinių ir dūrinių su kirčiuotu antruoju dėmeniu cirkumfleksinė metatonija lietuvių kalbos tarmėse ir jos kilmė. Rytų aukštaičių patarmė: kaita ir pokyčiai. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2018. p. 111-137. ISBN 9786094112218.  
 • Šileikaitė-Kaishauri, Diana. 2018. Wie eine fremde Sprache zur eigenen wird. Der Fall “Deutsche Philologie” an der Universität Vilnius. Virginija Masiulionytė, Skaistė Volungevičienė (Hrsg.). Fremde und eigene Sprachen. Linguistische Perspektiven / Foreign and Own Languages. Linguistic Perspectives (Linguistik International 40). Frankfurt am Main: Peter Lang, 43–64.  
 • Ušinskienė, Viktorija. Актовая книга Трокского замкового суда (1660–1661) на фоне правовой коммуникации Великого княжества Литовского// Slavistica Vilnensis. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN: 2351-6895.  2018, T. 62, p. 107-128. [DB: MLA; CEEOL] [M.kr.: 04H]    
 • Villanueva Svensson, Miguel Karl.Monosyllabic circumflexion in Lithuanian. Scando-Slavica. Abingdo: Routledge Taylor & Francis Group. 2018, Vol. 64, no 1, p. 107-111. ISSN 0080-6765; DOI 10.1080/00806765.2018.1446878. 
 • Villanueva Svensson, Miguel Karl.Indo-European *pr- and *pṛh2- “before, in front of”. Indogermanische Forschungen. Berlin : Walter de Gruyter GmbH. 2018, vol. 123, iss. 1, p. 137-157. ISSN 0019-7262; DOI 10.1515/if-2018-0006.
 • Villanueva Svensson, Miguel Karl.Lith. namõ, OCS doma and the PIE directive. Historische Sprachforschung.Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG. 2017, Bd. 130, p. 121-140 (2018). ISSN 0935-3518. 
 • Villanueva Svensson, Miguel Karl. The conditioning of the Balto-Slavic i-apocope. Münchener Studien zur Sprachwissenschaft. Dettelbach: J.H. Roell Verlag. 2018, Heft 71, no 2, p. 277-304. ISSN 0077-1910. 
 • Villanueva Svensson, Miguel Karl. Jasanoff, Jay. The prehistory of the Balto-Slavic accent. Kratylos. Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag. 2018, vol. 63, p. 143-160. ISSN 0023-4567; DOI 10.29091/KRATYLOS/2018/1/9.
 • Volungevičienė, Skaistė; Zubaitienė, Vilma. 2018. Feste Wortverbindungen in der altlitauischen Lexikographie. Virginija Masiulionytė, Skaistė Volungevičienė (Hrsg.). Fremde und eigene Sprachen. Linguistische Perspektiven / Foreign and Own Languages. Linguistic Perspectives (Linguistik International 40).Frankfurt am Main: Peter Lang,193–212.
 • Volungevičienė, Skaistė. 2018. Humanitarinių ir technologijos mokslų studentų darbų fraziškumas. Lietuvių kalba 2018, Nr. 12, 1–16.
 • Žeimantienė, Vaiva. 2018. Der Absentiv aus der Perspektive des Litauischen. Virginija Masiulionytė, Skaistė Volungevičienė (Hrsg.). Fremde und eigene Sprachen. Linguistische Perspektiven / Foreign and Own Languages. Linguistic Perspectives (Linguistik International 40). Frankfurt am Main: Peter Lang,401–410.  
 • Žilinskaitė-Šinkūnienė,Eglė (kartu su Jurģis Šķilters, Līga Zariņa). Acceptability rating of ungrammatical colloquial Latvian: how native speakers judge  ifferent error types. Baltic journal of modern computing. Riga: University of Latvia. 2018, vol. 6, no.2, p. 173-194. ISSN 2255-8942; DOI 10.22364/bjmc.2018.6.2.09.

 

MOKSLO RECENZIJOS 

 • Belovodskaja, Anastasija. II Международная научная конференция „Речь – Человек – Мир”: Речевое воздействие в разных дискурсах (Mowa – człowiek – świat: perswazja językowa w różnych dyskursach). Slavistica Vilnensis (Vilniaus universiteto leidykla), 2018, ISSN 2351-6895, t. 63, p. 413–416.
 • Davlevič, Miroslav, 2018, Zagadnienia bilingwizmu, pod. red. Łukasza Zabielskiego, Seria I: Dwujęzyczni pisarze litewscy i polscy, redakcja naukowa Andrzej Baranow, Jarosław Ławski, Wydawnictwo PRYMAT, Białystok-Vilnius 2017, 619 s., ISBN 978-83-7657-293-2; ISBN 978-83-63470-78-4 / Mirosław Dawlewicz. In: Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy. Vilnius : Stowarzyszenie Naukowców Polakow Litwy. 2018, t. 18, p. 397-400. http://snpl.lt/Rocznik/18/R.18.397-400.pdf    
 • Holvoet, Aksel. [Review of Marja-Liisa Helasvuo and Tuomas Huumo, eds., Subjects in constructions - canonical and non-canonical, Amsterdam: Benjamins, 2015]. Constructions and frames. Amsterdam : John Benjamins publishing company. 2018, vol. 10, iss. 1, p. 98-105. ISSN 1876-1933; DOI 10.1075/cf.00012.hol.
 • Kisieliūtė, Ingrida. VIIНаучная международная конференция «Экономика. Литература. Язык», Санкт-Петербург, 4–6 июня 2018 г. Literatūra. 2018 60(2): Rusistica Vilnensis. (Vilniaus universiteto leidykla), ISSN 0258-0802. ISSN 1648-1143 (Online), p. 180–186.
 • Lavrinec, Pavel. Мозаика архивных детективов пограничья [rec: Александр Федута. Следы на снегу. Минск: Лимариус, 2018. 328 с.] Literatūra. 2018 60(2): Rusistica Vilnensis. (Vilniaus universiteto leidykla), ISSN 0258-0802. ISSN 1648-1143 (Online), p. 173–179.
 • Lichačiova, Ala. Жизнь языков в городском пространстве: О Первой международной конференции “Urban Linguistic Diversity” (“Языковое разнообразие города”) Москва, 9–10 апреля 2018 г. Slavistica Vilnensis (Vilniaus universiteto leidykla), 2018, t. 63,p. 407–412.
 • Rolandas Mikulskas. Copular constructions in Lithuanian, Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins, 2017 [recenzija]. Vaiva Žeimantienė. Baltistica 2018, T. 53, Nr. 2. p. 331–339. DOI 10.15388/Baltistica.53.2.2362
 • Rutkovska Kristina, 2018, Halina Karaś. Polskie gwary okolic Ignalina i Jeziorosów na Litwie w świetle frekwencji cech językowych, Slavistica Vilnensis 63, p. 397-400. 

 

MOKSLO POPULIARINIMO STRAIPSNIAI 

 • Holvoet, Gina.  England's contribution to the history of the Lithuanian Bible. Tiltas: journal of the British-Lithuanian Society. London: British-Lithuanian Society. vol. 18, no. 2, p. 16-18.
 • Lavrinec, Pavel. Русское поэтическое слово в Литве. In: Русская поэзия за пределами России (XXI в.): Сборник статей. Составитель А. В. Мельник. Lježas (Belgija): Emigrantskaja Lira, 2018, p. 247–260.
 • Stundžia, Bonifacas.  Bendrinės kalbos kirčiavimo kodifikaciją prie realios vartosenos toliau artinant. Gimtoji kalba. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidimo centras. 2018, Nr. 1, p. 3-8. ISSN 0868-5134.

 

STUDIJOMS SKIRTI LEIDINIAI 

 • Juzala-Deprati, Gustaw Ferdynand. Partiendo para América. Introducción a la historia y cultura de América Latina: la América precolombina. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018. 57 p.
 • Kabašinskaitė, Birutė. Lietuvių rašomosios kalbos variantai XVI‒XVII amžiuje: paskaitų konspektai ir praktinės užduotys. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018. 34 p. ISBN 9786094599286.
 • Mickūnaitė Griškevičienė, Aurelija. Norvegų kalbos gramatika: mokomoji knyga.  [Griškevičienė, Aurelija]. Vilnius: Baltų lankų leidyba, 2018. 192 p. ISBN 9786094791314.

 

PARENGTI IR SUDARYTI LEIDINIAI 

 • Juzala-Deprati Gustaw Ferdynand (redaktorius). Łódzkie studia etnograficzne. T. 57 : Muzyka / redaktor tematyczny: Gustaw Juzala-Deprati. Wrocław–Łódź : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2018. 204 p. ISSN 2450-5544.
 • Konickaja, Jelena (ats. red.); Ušinskienė, Viktorija (koordinatorė). Slavistica Vilnensis. T. 63, 2018. ISSN 2351-6895; eISSN 2424-6115, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 417 p.
 • Masiulionytė, Virginija, Volungevičienė, Skaistė (Hrsg.). 2018. Fremde und eigene Sprachen. Linguistische Perspektiven / Foreign and Own Languages. Linguistic Perspectives. Linguistik International 40, Frankfurt am Main u. a.: Peter Lang. 488 p. ISSN 1436-6150; ISBN: 978-3-631-74710-0 (Print); E-ISBN: 978-3-631-75441-2 (E-PDF). DOI 10.3726/b13961.
 • Michailova, Galina (ats. red.). Literatūra. 2018 60(2): Rusistica Vilnensis. eISSN 0258-0802. ISSN 1648-1143. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 192 p. 
 • Rinkevičius, Vytautas (sudarytojas). Baltistica. t. 53, nr. 1. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018. 170 p. : 0132-6503 ; : 2345-0045.
 • Rinkevičius, Vytautas (sudarytojas).  Baltistica. t. 53, nr. 2. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018. 204 p. : 0132-6503 ; : 2345-0045.
 • Rutkovska, Kristina (red.), 2018.  Lietuvos lenkų tarmės = Gwary polskie na Litwie, red. K. Rutkovska, 2018 metų papildymas: 20 lankų; ISBN: 9786094598036; http://www.lenkutarmes.flf.vu.lt/

Sirkka Ojaniemi

Lektorė

Adresas: Universiteto 5, LT-01122 Vilnius, Skandinavistikos centras

Telefonas: +370 692 69558

El. paštas:  

Priėmimo laikas: susitarti iš anksto el. paštu

Mokslinių tyrinėjimų sritys:

 • Suomių kalba ir kultūra
 • Suomių kaip užsienio kalba
 • Gramatika
 • Leksikologija

Ramunė Dambrauskaitė-Muralienė

Lektorė

Adresas: Universiteto 5, LT-01122 Vilnius, Skandinavistikos centras

Telefonas: +370 692 69558

El. paštas:

Priėmimo laikas: susitarti iš anksto el. paštu

Mokslinių tyrinėjimų sritys:

 • Švedų kalbos dėstymas.

Dėstomi dalykai:

 • Šiuolaikinė švedųkalba, kultūra, visuomenė

Bendrosios kalbotyros centras

 

Centro vadovasprof. dr. Axel Holvoet

 

Bendroji lingvistika pokario laikotarpiu galutinai subrendo kaip mokslo tyrimų disciplina ir išsikovojo stiprią poziciją tarp kognityvinių mokslų. Ji atstovaujama visuose prestižiniuose pasaulio universitetuose.

Vilniaus universitetas tarptautinės lingvistikos kontekste Bendrosios kalbotyros centro pagalba profiliuojasi kaip aktyvus šio Europos regiono funkcinės-tipologinės lingvistikos tyrimų centras. Stiprinama empirinių tipologinių tyrimų sritis, tęsiami jau nuo 2012 m. vykstantys tipologiškai orientuoti baltų kalbų tyrimai, taip pat ir įvairiomis kalbomis besiremiantys, teoriškai orientuoti gramatinės semantikos tyrimai.

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos