Sidebar

Magistrantūros programų baigiamieji darbai

VU Filologijos fakultetas

Lietuvių literatūros katedra

Patvirtinta Lietuvių literatūros katedros posėdyje 2013-01-07

 

MAGISTRANTŪROS PROGRAMŲ „LITERATŪROS ANTROPOLOGIJA IR KULTŪRA“ IR „INTERMEDIALIOS LITERATŪROS STUDIJOS“

BAIGIAMŲJŲ DARBŲ RENGIMO, GYNIMO IR VERTINIMO METODINIAI NURODYMAI

1. Bendrosios nuostatos

1. 1. Šie metodiniai nurodymai parengti vadovaujantis Universiteto Senato komisijos 2005-06-02 posėdyje patvirtinta Baigiamųjų darbų rengimo, gynimo ir saugojimo tvarka, Universiteto Senato komisijos 2008-02-07 posėdyje patvirtinta Vilniaus universiteto studentų rašto darbų duomenų bazės kaupimo ir naudojimo tvarka bei MA studijų programų Literatūros antropologija ir kultūra bei Intermedialios literatūros studijos komitetų ir Lietuvių literatūros katedros metodinėmis priemonėmis.

1. 2. Programų Literatūros antropologija ir kultūra ir Intermedialios literatūros studijos baigiamųjų darrengimo, gynimo ir vertinimo metodiniai nurodymainustato dalykinius reikalavimus baigiamiesiems darbams, jų rengimo ir gynimo eigąbei specialiuosius vertinimo kriterijus.

2. Baigiamųjų magistro darbų paskirtis irpobūdis

2. 1.Baigiamasis magistro darbas– tai studento savarankiškai atliktas ir tinkamai įformintas (spausdintu rašto darbo pavidalu bei elektroninio dokumento pavidalu PDF formatu) mokslinis tyrimas, skirtas kūrybiškai taikyti antrosios studijų pakopos studimetu įgytasžinias ir gebėjimus.

2. 2. Baigiamuoju darbu bei jo gynimu studentas turi parodyti savogebėjiformuluotipasirinktos studijų krypties (literatūrologija) problemas, kritiškai vertinti teorines ir praktines naujoves, savarankiškai atliktiteorinįir prakti/empirinį tyrimą,taikytitinkamus tyrimo metodus, tinkamai interpretuoti tyrimo metugautus duomenis, aiškiai ir pagrįstai formuluoti tyrimų išvadas, tinkamai raštu ir žodžiu pateiktityrimo medžiagą, panaudotiinformacijos šaltinių paieškos ir jų analizės, informacintechnologijų naudojimo įgūdžius, bei gebėjimąpateiktisavo atliktų tyrimų rezultatus ir rezultatų pritaikymogalimybesplatesniamekonteksteformintidarbąpagal nustatytus reikalavimus.

3. Baigiamųjų darbų temų ir vadovų tvirtinimas

3.1 Baigiamųjų darbų temas pateikia nurodytas studijų programas vykdanti Lietuvių literatūros katedra bei kiti programos vykdyme dalyvaujantys Filologijos fakulteto šakiniai padaliniai. Studijuojantysis taip pat turi teisę pasiūlyti Baigiamojo darbo temą. Pasirinktą darbo temą studijuojantysis turi suderinti su darbo vadovu.

3.2 Darbo vadovu gali būti visi Lietuvių literatūros katedros ir kitų Filologijos fakulteto šakinių padalinių mokslininkai (lektoriai, docentai, profesoriai), humanitarinių mokslų daktarai, turintys literatūrologo ar kultūrologo kvalifikaciją.

3.3 Baigiamųjų darbų temos ir vadovai, studijų programų komitetų pirmininkų teikimu, tvirtinami Lietuvių literatūros katedros posėdyje trečiojo semestro pradžioje, studentui Lietuvių literatūros katedrai pateikus nustatytos formos prašymą, pasirašytą vadovo.

3.3. Iki ketvirto studijų semestro balandžio15 d. studentai gali patikslinti baigiamojo darbo pavadinimą.

3.4. Padalinio vadovo įsakymus dėl Baigiamųjų darbų temų, autorių ir vadovų patvirtinimo į Informacinę sistemą įrašo Lietuvių literatūros katedros administratorė ne vėliau kaip likus 1 (vienam) mėnesiui iki nurodytų studijų programų Baigiamųjų darbų gynimų pradžios.

4. Baigiamųdarbųrengimas ir įteikimas

4.1 Pirmojo ir antrojo semestro metu studentas konsultuojasi su darbo vadovu ir suformuluoja (pasirenka) darbo temą bei tyrimo problematiką, tiriamojo darbo rezultatus pristato ir problemas svarsto trečiajame semestre vykstančiuose Mokslo tiriamojo darbo seminaruose. Darbas baigiamas rengti ketvirtą semestrą.

4.2 Studentas rengia darbąsavarankiškai, konsultuojant darbo vadovui. Darbo vadovas konsultuojanustatytomis konsultacijų valandomis. Darbo vadovo pareigayranukreipti studentą tinkama linkmedarbo temai išvystyti, konsultuoti darbo struktūros, esminiais teoriniais ir praktinės analizės klausimais. Studentas atsako užsavo darbo turinio ir kalbos kultūros kokybę.

4.3 Magistro baigiamasis darbas (du privalomi spausdinti ir įrišti egzemplioriai ir skaitmeninis variantas PDF ir DOC ar DOCX formatais, pastarąjį pateikiant elektroninėje laikmenoje arba siunčiant el. paštu oficialiu katedros (centro) adresu) pristatomas į Lietuvių literatūros katedrą iki gegužės 25 d. 17 val. (tais metais, kai gegužės 25 d. yra poilsio diena, darbo pateikimo terminu laikytina artimiausia po jos esanti darbo diena).

4.3. Darbo vadovas turi vizuoti, kad darbą leidžiama ginti (Leista ginti; vardas, pavardė, parašas, data). Jei pateiktas darbas neatitinka minimalių reikalavimų, vadovas gali neleisti jį ginti. Apie sprendimą leisti arba neleisti ginti darbą studentas informuojamas VU nustatyta tvarka[1]. Magistro darbo autorius gali nesutikti su vadovo nuomone ir VU nustatyta tvarka raštu kreiptis į studijų programos baigiamųjų darbų gynimo Komisiją dėl galimybės darbą ginti be vadovo sutikimo. Iki gynimo vienas darbo egzempliorius turi būti viešai prieinamas Lietuvių literatūros katedroje, kad su juo galėtų susipažinti visi gynimo komisijos nariai.

4.4 Įteiktų darbų pagrindu parengiamas Baigiamųjų darbų gynimo įsakymas, kuriame pateikiamas ginamųjų darbų sąrašas ir patvirtinamos darbų gynimo datos.

5. Darbo (ne)savarankiškumas, plagiatas.

5.1 Studijuojantysis rengia Darbą sąžiningai ir savarankiškai, laikantis Universiteto akademinės etikos kodekso, šios tvarkos nuostatų:

5.2 Darbas laikomas atliktu nesavarankiškai tuo atveju, kai jis visas arba iš dalies yra parašytas kito autoriaus (perrašytas kito autoriaus darbas ar jo dalis be nuorodų, taip pat viršija konkrečiu atveju Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo leidžiamas citavimo ribas), Darbe yra pažeistos autorių teisės. Visas Darbas arba jo dalis negali būti panaudota vertinant Studijuojančiojo kito studijų dalyko pasiekimus šiame ar kituose universitetuose (išskyrus Studijuojančiojo parengtų Darbų panaudojimą jo paties Baigiamajame darbe);

 1. 3 Tai, kad Darbas yra parengtas savarankiškai, sąžiningai ir laikantis šios Tvarkos reikalavimų, Studijuojantysis privalo patvirtinti užpildydamas Garantiją, kuri yra pateikiama kartu su Darbu įteikiant jį Katedrai ir įsegama į Studijuojančiojo asmens bylą po Darbo gynimo.

6. Recenzavimas

6.1 Studijų programos komiteto teikimu darbo recenzentas yra tvirtinams Lietuvių literatūros katedros ne vėliau kaip likus dviem darbo dienoms iki baigiamųjų darbų gynimo.

6.2 Ne vėliau kaip parą iki studento darbo gynimo valandos recenzentas raštu (el. paštu) pateikia studentui recenziją, įvardydamas darbo stiprybes (teigiamai vertintinus aspektus) ir silpnybes (neigiamai vertintinus aspektus) ir suformuluoja probleminius klausimus. Nesulaukęs recenzijos iki nustatyto laiko, studentas turi teisę prašyti keisti savo gynimo laiką – nukelti gynimą į kitą artimiausią dieną. Sprendimą dėl gynimo nukėlimo priima gynimo komisijos pirmininkas.

6.3 Recenzentas baigiamąjį darbą įvertina pagal Literatūros antropologijos ir kultūros bei Intermedialių literatūros studijų programos baigiamojo magistro darbo vertinimo lentelę (priedas Nr. 2) ir įvertinimąteikia komisijai.

                     

7. Baigiamojo darbo struktūrair įforminimas

7.1. Magistro baigiamojo darbo apimtis– nuo 50 iki70 kompiuteriu spausdinto teksto puslapių (nuo 96 000 iki 120 000 spaudos ženklų) neįskaitant priedų. Atsižvelgus į baigiamojodarbo pobūdį, jo apimtis galibūtikoreguojama.

7.2. Baigiamojo darbo sudėtinės dalys:

 • Titulinis lapas (priedas Nr.1).
 • Referato lapas: čia pateikiamas bibliografinis darbo aprašas (lygia greta nurodomas jo pavadinimas anglų kalba), pagrindiniai žodžiai (lietuvių, anglų kalba) ir mokslo tiriamojo darbo anotacija (lygiagretus tekstas lietuvių ir anglų kalba).`
 • Santrauka lietuvių kalba (rekomenduojama apimtis – kiekvienos apie 1000 sp. ženklų).
 • Įvadas, kuriamepristatma tema, tyrimo objektas, tikslas, uždaviniai, metdai, tiriamoji medžiaga, taip patgalibūtisuformuluota hipote, aptartas nagrinėjamos temos ištirtumo laipsnis ir aptariama atliekamo tyrimo struktūra.
 • Pagrindinėdarbo dalis. Jąsudaroteorinėir analitidalys.Teorinėjedalyje apibrėžiamos pagrindinės sąvokos, pristatomianksčiau atlikti atitinkamos krypties darbai, įvertinama šios srities istoriografija, nagrinėjami teoriniai teiginiai, pateikiamiteoriniai problemos nagrinėjimo aspektai. Analitinėje darbo dalyje tiriamoji medžiaganagrinėjama remiantis pasirinktais metodais, studentas savarankiškai analizuoja tiriamąjį objektą.
 • Išvados.
 • Santrauka anglų kalba.
 • Naudotos literatūros ir kiinformacijos šaltinių sąrašas. Jei studentas remiasi internetinių puslapių medžiaga, naudotos literatūros sąraše jisprivalo nurodyti visą internetinę medžiagą, kurianaudojsi rašydamas baigiamąjįdarbą. Šaltinių sąrašeinternetinėmedžiaga pristatoma, nurdant internetinio leidinio autorių bei jo pavadinimą (jeigu jie nurodyti), internetinės svetainėsadresą irprieigos datą.
 • Priedai (jei būtina), kuriuose galibūtipateikta papildoma informacija, pvz. lentelės,grafikai, paveikslėliai ir kt.

7. 3. Antrame darbo viršelio puslapyje turi būti įklijuotas vokas, kuriame įdėtas kompaktinis diskas su pilnu baigiamojo darbo elektroniniu tekstu PDF formatu.

7. 4. Pagrindiniai darbo spausdinimo reikalavimai:

 • Rašoma tik vienojelapo pusėje A4 formato (210x297 mm) popieriujepaliekant tokias paraštes: viršutinėir apatinė – po20 mm, kairioji– 30 mm, dešinioji– 10 mm.
 • Puslapiai, išskyrus titulinį, numeruojami. Puslapio numeris rašomas lapo apačioje arabiškais skaitmenimis.
 • Kiekvienos pastraipos pirmoji eilutė atitraukiamanuo kairiosios paraštės 15 mm. Pastraipoms nustatoma abipusėlygiutė– tekstas sulygiuojamas ir pagal dešiniąją, irpagal kairiąjąparaštes.
 • Tarp eilučių paliekamas1,5 eilutės intervalas. Skyrių pavadinimai atitraukiami nuo teksto per 2 eilučintervalą, poskyrių– per 1,5 eilutės intervalą.
 • Darbas spausdinamas Times New Roman šriftu,pagrindinio teksto simbolių aukštis– 12 pt.
 • Darbo irskyrių pavadinimai rašomiparyškintomis didžiosimis raidėmis,poskyrių– paryškintomis mažosiomis.
 • Darbas turi būti įrištas.

8. Baigiamojo darbogynimas ir vertinimas

8.1. Baigiamojo darbo gynimas yra viešas ir vyksta Komisijos posėdyje Filologijos fakulteto tarybos nustatyta tvarka. Rekomenduojama įrašyti gynimo procedūrą į garso laikmeną, o įrašą saugoti ne mažiau nei vienerius metus.Darbo gynimo dieną Lietuvių literatūros katedra Komisijai pateikia Darbą, patvirtintą raštišku vadovo leidimu ginti ir recenziją.

Gynimo metu baigiamojo darbo autorius trumpai pristato darbą, nurodydamas tyrimo problemą, tikslą, uždavinius, apibūdina objektą, gautus rezultatus, taikytų metodų patikimumą, supažindina su išvadomis ir jas pagrindžia, atsako į Komisijos narių klausimus.

 1. 2 Po studento pranešimo ir atsakymų į klausimus recenzentas įvertina darbo privalumus ir trūkumus, darbo vadovas pakomentuoja studento konsultavimo ir darbo rašymo procesą. Jei vadovas ar recenzentas negali dalyvauti gynimo posėdyje, jų rašytinius atsiliepimus perskaito Komisijos pirmininkas. Vienam darbo gynimui skiriama ne daugiau kaip 45 minutės.
 2. 3 Komisija vadovaujasi Fakulteto tarybos patvirtintu Komisijos darbo reglamentu.
 3. 4 Vertinant Baigiamąjį darbą rekomenduojama atsižvelgti į patį darbo gynimą, darbo autoriaus atsakymus į recenzento, Komisijos narių, kitų viešai ginant baigiamąjį darbą dalyvavusių asmenų klausimus, recenzento siūlomą darbo įvertinimą, vadovo komentarus.
 4. 5 Galutinį vertinimą priima Komisija, atsižvelgdama į recenzento ir vadovo vertinimus. Komisija vertina balsuodama, sprendimas priimamas paprasta balsų dauguma. Jei recenzentas arba vadovas yra Komisijos narys, jie balsavime dėl galutinio vertinimo nedalyvauja. Jei Komisijos narių nuomonės dėl baigiamojo darbo vertinimo pasiskirsto po lygiai, Baigiamojo darbo įvertinimą lemia Komisijos pirmininko siūlomas įvertinimas.
 5. 6 Komisijos sprendimas dėl baigiamojo darbo įvertinimo yra galutinis ir apeliacine tvarka neskundžiamas, išskyrus baigiamojo darbo gynimo procedūrinius pažeidimus. Dėl šių pažeidimų studentas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po gynimo turi teisę motyvuotu raštu kreiptis į kamieninio padalinio studijų pasiekimų vertinimo apeliacinę komisiją.
 6. 7 Sėkmingai apgynus baigiamąjį darbą, užpildomas žiniaraštis, kuriame yra nurodomas studijuojančiojo darbo įvertinimas bei nustatomi jo saugojimo duomenų bazėje prieigos statusai. Žiniaraštį į informacinę sistemą įveda Lietuvių literatūros katedros administratorė. Žiniaraštį pasirašo visi Komisijos nariai. Žiniaraščio pagrindu Informacinėje sistemoje yra suformuojamas baigiamojo darbo gynimo protokolas, kuriame studijuojančiajam suteikiamas atitinkamas laipsnis ir (ar) kvalifikacija, kai ji numatyta studijų programoje. Atspausdintą baigiamųjų darbų gynimo protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas;

9. Baigiamųdarbųvertinimo kriterijai

Vertinant baigiamąjįdarbą, remiamasi šiais Literatūros antropologijos ir kultūros bei Intermedialių literatūros studijų programų komitetų patvirtintais magistro darbų vertinimokriterijais.

Vertinimo kriterijai Procentai
1. Formalieji reikalavimai   ir   struktūra 10 proc.
2. Kalbos   ir akademinio diskursokokybė 20 proc.

3. Darbo   turinys

 • Tyrimo   temos, problems, darbo   tikslo ir uždaviniųloginis

išdėstymas ir pagrindimas

 • Kritiškas, nuoseklus mokslinės istoriografijos pristatymas   bei įvertinimas, tyrimo metdų tikslingumas   ir taikymas, informacijos   šaltinių pasirinkimas   ir taikymas
 • Tyrimo medžiagos analizėir/arinterpretavimas
 • Išvadų aiškumas ir pagrįstumas

60 proc.

10 proc.

10 proc.

30 proc.

10 proc.

4. Darbo   pristatymas   (gynimo procedūra) 10 proc.

Baigiamajame darbe vertinamišie aspektai:

 1. darbo atitikimas formos reikalavimams(darboapimtis, struktūra, struktūrinių dalių subalansuotumas, kalbos moksliškumas ir taisyklingumas, stiliaus tinkamumas, ir t.t.);
 2. darbo objektas, tyrimo problema, tikslai ir uždaviniai(tyrimo problemos, tikslų ir uždavinių, tiriamųjų klausimų, hipotezaiškumas ir tinkamumas, darbonaujoviškumas ir aktualumas);
 3. mokslinės istoriografijos atranka bei įvertinimas; tyrimo metdai(tyrimo metodų pasirinkimas, jų aiškumas ir tinkamumas tyrimui)'
 4. tiriamoji/analitinė dalis(tiriamosios dalies atitikimas įvadui, tyrimo analitinis išsamumas ir kūrybiškumas, literatūros sąrašoir mokslinių leidinių tikslingumas ir tinkamumas, naujausios literatūros naudojimas, tyrimo rezultatų akivaizdumas ir pagrįstumas ir t.t.);
 5. išvados (išvadų ir apibendrinimų aiškumas, jų atitikimas tyrimo rezultatams, darbo teorinės ir/arba empirinės reikšmės įvertinimas). Vertinant darbą, dėmesys kreipiamas ir į darbo pristatymą, autoriaus gebėjiargumentuotai diskutuoti.

 


[1]                           http://www.vu.lt/lt/studijos/studiju-procesas/studijas-reglamentuojantys-dokumentai

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos