Filologijos fakultetas dalyvauja projekte "Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje".

Projektai finansuojami pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimo priemonę (VP1-3.1-ŠMM-01).

Podoktorantūros stažuočių pagrindiniai uždaviniai:

  • mokslininkų kvalifikacijos ir kompetencijos tobulinimas;
  • mokslininkų tarpsektorinio, tarpinstitucinio, tarpkryptinio ir tarptautino mobilumo bei mobilumo tarp viešojo ir privataus sektoriaus skatinimas.

Pagrindinės sąlygos:

Podoktorantūros stažuočių konkursui paraiškas gali teikti asmenys, turintys mokslų daktaro laipsnį, suteiktą tiek Lietuvos, tiek užsienio mokslo ir studijų institucijų ir kuriems nuo daktaro laipsnio suteikimo yra praėję ne daugiau kaip 3 metai (motinystės bei vaiko priežiūros atostogos į šį laikotarpį neįskaičiuojamos). Stažuočių trukmė iki dvejų metų. Podoktorantūros stažuotės skirtos moksliniams tyrimams ir (arba) MTEP projektams vykdyti ir vyksta vadovaujama mokslininko, dirbančio pagal darbo sutartį toje institucijoje, kurioje atliekama stažuotė.

Stažuotės Filologijos fakultete

 Eil. Nr. Reg. Nr.  Stažuotojas  Stažuotės pavadinimas  Stažuotės metai Mokslinis vadovas
 1.

SF-PD-2012-12-31-0468

Artūras Ratkus

Posesyvumas gotų ir kitose senosiose germanų kalbose

 2013–2015 Axel Holvoet
 2.

SF-PD-2013-06-28-0541

Mindaugas Šinkūnas

Lietuvių rašybos istorija (XVI-XVII a.)

 2013–2015

Jurgis Pakerys

 3.

SF-PD-2013-06-28-0518

Neringa Markevičienė

Egotekstų tekstologija: postruktūralistinė teorija ir skaitmeninė praktika

 2013–2015

Paulius Vaidotas Subačius