Doktorantūra – trečiosios pakopos studijos, doktorantai – trečiosios studijų pakopos studentai ir tyrėjai. Doktorantūros paskirtis – rengti mokslininkus, kurie gebėtų savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus bei spręsti mokslo problemas.

Doktorantūros studijos Vilniaus universitete yra populiarios, kiekvienais metais vyksta stojančiųjų į doktorantūrą konkursas. Doktorantūros studijos universitete orientuotos į studijų kokybę, lankstų studijų proceso organizavimą, mokslinės aplinkos formavimą. Universitetų akademiniuose padaliniuose kasmet atnaujinama eksperimentinė bazė – tai sudaro geresnes sąlygas doktorantams vykdyti mokslinius tyrimus. Doktorantai tobulina savo žinias seminaruose, aktyviai dalyvauja tarptautiniuose renginiuose, moksliniuose projektuose, dirba pedagoginį darbą. Vilniaus universitetas turi jungtinės doktorantūros patirties su Prancūzijos, Belgijos, Vokietijos universitetais.

 

Priėmimas 2018 m.

Priėmimas į doktorantūrą vyksta VU nustatyta tvarka.

Moksliniai projektai doktorantūros komitetui pateikiami nuo birželio 11 d. iki 22 d. 15.00 val. (imtinai). Projektus prašome atnešti į Filologijos fakulteto dekanato III aukštą ir atsiųsti elektroninę versiją BŪTINAI Word (.doc) formatu el. paštu 

Atranka į doktorantūros studijas (mokslinio projekto ir pokalbio vertinimas) vyksta Fakulteto nustatytu ir viešai skelbiamu laiku. Stojantieji į doktorantūrą į pokalbį PRIVALO atsinešti mokslinių straipsnių (jei turi išspausdintų) recenzuojamuose mokslo žurnaluose kopijas ir jas pateikti komisijai.

Pagrindinio priėmimo į doktorantūrą pokalbis vyks birželio 28 d. 10.00 val. J. Balkevičiaus ir V2 auditorijose.

 

Reikalavimai moksliniam projektui

Konkurse doktorantūros studijoms dalyvaujantis asmuo nurodo konkrečią disertacijos tematiką iš Doktorantūros komiteto paskelbto tematikų sąrašo. Į doktorantūrą priimtas pretendentas negali keisti nei disertacijos tematikos, nei disertacijos vadovo. Doktorantas priklauso tam fakulteto padaliniui, kuriam priklauso jo disertacijos vadovas. (Pastaba: šis nutarimas galioja stojimo į doktorantūrą proceso metu. Atkreipiame dėmesį, kad tematika NĖRA tema).

Doktorantūros moksliniame projekte kandidatas turi:

  • suformuluoti būsimos disertacijos temą ir jos problematiką;
  • bendrais bruožais aptarti tos temos tyrinėjimų būklę Lietuvoje ir pasaulyje;
  • nurodyti pasirinktos temos aktualumą konkrečiai mokslo krypčiai ir šakai;
  • aptarti galimus tyrinėjimo metodus.

Pokalbio metu stojantysis atsako į komisijos narių pateiktus klausimus. Vertinama dalykinė kompetencija, gebėjimas dalyvauti diskusijoje, sklandi ir taisyklinga kalba. 

Mokslinio projekto vertinimas

Egzamino komisija, vertindama mokslinį projektą, atsižvelgia į tai, ar:

  • tiksliai ir aiškiai suformuluotas tyrimo objektas, mokslinė problema, tikslai ir uždaviniai;
  • apibrėžtas pasirinktos temos aktualumas mokslinių tyrimų ir plėtros kontekste;
  • stojantysis gali teoriškai pagrįsti būsimus tyrimus, yra susipažinęs su jau atliktais pasirinktos mokslinės temos tyrimais, gali nurodyti sąsajas tarp skirtingų darbų, kritiškai palyginti ir apibendrinti;
  • numatyta tiriamoji medžiaga atitinka tyrimo objektą, yra autentiška ir pakankama;
  • numatyta tikslus ir uždavinius atitinkanti tyrimo metodika;
  • atitinka bendruosius mokslinių darbų ir taisyklingos lietuvių kalbos reikalavimus (sąžiningai parašytas, pateikiamos originalios bei naujos idėjos, logiškai ir nuosekliai dėstomos mintys, nuoseklios šaltinių nuorodos bei bibliografija, taisyklingos mokslinės kalbos stilius).

Pretendentai atvyksta į pokalbį Filologijos fakultete. Projektą ir pokalbį 10 balų sistema vertina Rektoriaus patvirtinta Filologijos fakulteto doktorantūros stojamojo egzamino komisija (pažymys rašomas apskaičiavus visų komisijos narių vertinimų aritmetinį vidurkį). Siekiant didesnio objektyvumo, projektai vertinami anonimiškai.

Mokslinio projekto pateikimas

Mokslinis projektas pateikiamas elektronine forma ir išspausdintas (pasirašytas). Reikalaujama apimtis 8000–10000 spaudos ženklų (įskaitant tarpus, bet neskaitant bibliografijos). Didesnės apimties darbai stojamojo egzamino komisijos nebus nagrinėjami. Nevalstybine kalba parašyti projektai priimami išimties tvarka. Spausdinto teksto reikalavimai: tarpai tarp eilučių – 1,5 intervalo; raidžių dydis – 12 punktų; paraštės viršuje ir apačioje – 2 cm, kairėje – 2,5 cm, dešinėje – 1 cm.

Projektai siunčiami adresu , o spausdinti ir autorių pasirašyti projektai pristatomi į Filologijos fakulteto dekanatą (III a.).

 

Dokumentai ir kita informacija

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos