Sidebar

BKKI darbuotojai

Baltistikos katedra

 Mokslinių interesų sritysKontaktai
Doc. habil. dr. Gustaw Ferdynand Juzala-Deprati Baltijos etnomuzikologija ir folkloristika
Lenkų tradicinė muzika ir folkloras
Nematerialaus paveldo išsaugojimas
Lotynų Amerikos, Ispanijos tradicinė ir populiari muzika
Lekt. Carlos Garcia Fernandez Lietuvos ir Ispanijos istorijos ryšiai
Vyr. m. darb. dr. Gina Holvoet Biblijos vertimo istorija
Senosios lietuvių kalbos lingvistinė analizė
Lekt. Dilek Yumru    
Prof. dr. (HP) Birutė Jasiūnaitė Etnolingvistika
Dialektologija
Lekt. Giedrė Junčytė Morfologija
Sintaksė

Disertacijos tema: Lietuvių kalbos mediumo kategorija ir jos raiška, vadovas doc. dr. Miguel Villanueva Svensson
Doc. dr. Birutė Kabašinskaitė Rašomosios kalbos istorija
Senųjų lietuviškų giesmynų genezė ir istorija
Žodžių istorija
Asist. dr. Ernesta Kazakėnaitė Latvistika
Senoji raštija
Biblijos vertimo istorija
Teksto pernaudojimas
Asist. dr. Agnė Navickaitė-Klišauskienė Latvistika
Žodžių daryba
Doc. dr. Galina Miškinienė Lietuvos totorių rankraščiai, rašyti arabų rašmenimis, rusėnų bei lenkų kalbomis
Turkų kalbos dėstymo metodika
Turkų literatūra
Prof. dr. Jurgis Pakerys Baltų kalbų veiksmažodžio morfologija ir sintaksė
Kauzatyvinės konstrukcijos
Dr. Eva Velsker Estų kalba ir jos mokymas  
Doc. dr. Vytautas Rinkevičius Istorinė kalbotyra (fonetika, morfologija, akcentologija)
Prūsistika
Latvistika
Lekt. Dustan Moreira Santo Tomas    
Prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė
(katedros vedėja)
Onomastika
Akad. prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia Baltų kalbų akcentologija
Morfonologija, žodžių daryba
Baltų kalbotyros istorija
Prūsistika
Doc. dr. Miguel Karl Villanueva Svensson Indoeuropiečių, baltų-slavų, baltų kalbų istorinė gramatika
Doc. dr. Eglė Žilinskaitė-Šinkūnienė Latvistika
Kognityvinė lingvistika
Baltų raštijos istorija
Semantika
Užsienio kalbų mokymo metodika
DOKTORANTAI
Dokt. Diana Plachovičiūtė

Etnolingvistika

Disertacijos tema: Paukščiai lietuvių frazeologijoje ir etninėje kultūroje, vadovė prof. HB Birutė Jasiūnaitė

 
Dokt. Sandra Lukšaitė-Ramonienė Disertacijos tema: Lietuvių kalbos priesaginių veiksmažodžių kirčiavimo raida, vadovas doc. Vytautas Rinkevičius, mokslinis konsultantas prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia  
Dokt. Veslava Sidaravičienė
(akademinėse atostogose)

Onomastika
Žodžių daryba
Sociolingvistika

Disertacijos tema: Neoficialieji Vilniaus miesto urbanonimai, vadovė prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė

 
Dokt. Danguolė Straižytė Disertacijos tema: Vietos pavadinimų (nomina loci) priesaginė daryba anglų, lietuvių ir rusų kalbose, vadovas prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia
NEAKADEMINIAI DARBUOTOJAI
Rūta Valantinaitė Administratorė

 

 

Bendrosios kalbotyros centras

 Mokslinių interesų sritysKontaktai
Asist. dr. Anna Daugavet Baltų kalbos
Fonologija ir prozodija
Gramatinė semantika
Išskirtinis prof. habil. dr. Axel Holvoet 
(centro vedėjas)
Sintaksė ir morfosintaksė
Gramatinės kategorijos ir gramatinė semantika
Slavų ir baltų kalbos
Asist. dr. Vladimir Panov Tipologija
Diskurso žymikliai
Fleksinės klasės
PODOKTORANTŪROS STAŽUOTOJAI
dr. Alexandre Cremers Semantika
Pragmatika
Psicholingvistika
Kognityvinis modeliavimas
DOKTORANTAI
Dokt. Danguolė Kotryna Kapkanaitė Disertacijos tema: Periferiniai BŪTI ir TURĖTI perfektai Europos kalbose, vadovas prof. dr. Axel Holvoet  
Dokt. Asta Laugalienė Disertacijos tema: Partityvumas suomių ir lietuvių kalbose: objekto žymėjimas, vadovas prof. dr. Axel Holvoet

 

 

Polonistikos centras

 Mokslinių interesų sritysKontaktai
Asist. dr. Teresa Dalecka XX a. lenkų literatūra
Vilniaus literatūrinis gyvenimas tarpukario laikotarpyje
Lenkų-lietuvių literatūriniai ryšiai
Lenkų literatūros recepcija Lietuvoje
Doc. dr. Miroslav Davlevič
(centro vedėjas)
Šiuolaikinės lenkų kalbos gramatika ir leksikologija
Sociolingvistika, socialinė ir teritorinė lenkų kalbos diferenciacija Lietuvoje
Doc. dr. Irena Fedorovič Lenkų literatūros istorija (XIX a. – XX a. pr.)
Lietuvių-lenkų literatūriniai ryšiai
Egodokumentika ir Č. Jankovskio kūryba
Asist. dr. Regina Jakubėnas Senoji lenkų literatūra
XVIII a. LDK raštija
Prof. dr. Kristina Rutkovska Gretinamoji kalbotyra
Etnolingvistika
Dialektologija
Kalbų kontaktai sinchroniniu ir diachroniniu aspektu
Senųjų raštų tekstologiniai ir lingvistiniai tyrimai
Doc. dr. Viktorija Ušinskienė Lyginamoji istorinė kalbotyra, istorinė leksikologija, etimologija
LDK slavų raštija
Lingvodidaktika

 

 

Rusų filologijos katedra

 Mokslinių interesų sritysKontaktai
Doc. dr. Anastasija Belovodskaja Kognityvinė lingvistika ir internetinio diskurso kognityvinių aspektų tyrinėjimas
Lingvistinė semantika ir pragmatika
Rusų kalbos dėstymo metodika
Doc. dr. Dagnė Beržaitė Rusų literatūros istorija
Rusų kritikos istorija
F. Dostojevskio kūryba, rusų romanas
Jaun. asist. dokt. Tomas Čenys

Baroko literatūra
V. Pelevino kūryba

Disertacijos tema: (Neo)barokiniai šiuolaikinės rusų literatūros aspektai, vadovė prof. dr. Galina Michailova

Lekt. Regina Čičinskaitė Rusų modernizmo literatūra
Literatūros ir filosofijos sąsajos
Literatūros mokslo metodologija
Feministinės studijos
Retorinė tekstų analizė
Teoriniai ir praktiniai tekstų vertimo aspektai
Rusų kalbos dėstymo metodika
Doc. dr. Liudmila Garbul Rusų ir kitų Rytų slavų kalbų istorinė leksikologija
XVII a. rusų-lenkų kalbiniai kontaktai
Rašytinių LDK kalbų vaidmuo kalbiniuose kontaktuose
 
Lekt. dr. Natalja Kapočė Auto / biografiniai tekstai
Auto / biografinių tekstų tyrimo teorijos
Moterų tekstai
Rusų kalbos dėstymo metodika
Asist. dr. Ingrida Kisieliūtė  
Doc. dr. Jelena Konickaja Gretinamoji slavų ir baltų kalbų gramatika
Kognityvinė lingvistika
Slovėnų kalba
Frazeologija, pasaulio vaizdas kalboje
Slavų kalbų sociolingvistika
Slavų kalbos Lietuvoje
Afil. prof. habil. dr. Eleonora Lassan Kognityvinė lingvistika
Politinė retorika
Pragmatika
Lingvistinė semantika
Prof. dr. Ala Lichačiova Kalba socialiniame kontekste
Rusų kalbos kaip užsienio ir kaip gimtosios suvokimas ir įsisavinimas
Kalbos, kultūros ir tapatybės ryšys
Kalbų tipologija, sakytinė (garsinė) kalba
Doc. dr. Pavel Lavrinec 
(katedros vedėjas)
Lietuvių ir rusų literatūrų ryšiai
Lenkų ir lietuvių literatūrų ryšiai
Rusų literatūros istorija Lietuvoje
Rusų išeivijos literatūra
Rusų literatūra internete, literatūros sociologija
Prof. dr. Galina Michailova ХХ a. rusų literatūros istorija ir poetika
Modernioji rusų literatūra
Rusų kultūros ir meno istorija
Komparatyvistiniai rusų-vakarų literatūros tyrinėjimai
Rusų ir europietiškas meninis avangardas
A. Achmatovos kūryba
Literatūros mokslo metodologija
Asist. dr. Julija Snežko N. Karamzino poetika
J. Baltrušaičio poetika
Egodokumentika
 
Lekt. Valentina Stankevičiūtė Rusų literatūrinės kalbos istorija
Rusų kalbos dėstymo metodika
Vertimo teorija ir praktika
DOKTORANTAI
Dokt. Anastasija Makarova Disertacijos tema: Literatūrinis tekstas kaip mediatizuotas fenomenas, vadovė ‒ doc. dr. Anastasija Belovodskaja, mokslinė konsultantė prof. Galina Michailova  
Dokt. Aleksandra Šalkinė

Literatūros sociologija
Šiuolaikinė Baltijos šalių rusų literatūra

Disertacijos tema: Šiuolaikinė rusų literatūra Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, vadovė prof. dr. Galina Michailova

 
NEAKADEMINIAI DARBUOTOJAI
Mg. Marina Ličinskaja Administratorė

 

 

Skandinavistikos centras

 Mokslinių interesų sritysKontaktai
Asist. dr. Rasa Baranauskienė Senoji skandinavų literatūra
Viduramžių kultūra
Keltologija
Kalbų kontaktai
Lekt. Alma Braškytė Grožinės literatūros vertimas
Teatrologija
A. Strindbergo dramaturgija
Dr. Noémi Bulla (vizituojantis dėstytojas) Vengrų kalba
Asist. Dr. Ramunė Čičirkaitė Vilniaus kalba
Žiniasklaidos kalba
Kalbos variantiškumas
Kalbinės nuostatos
Kalb. prakt. lekt. Ulrika Margaretha Helén Švedų kalba
Lekt. Eglė  Išganaitytė-Paulauskienė Norvegų kalba ir kultūra
Vertimas
Lekt. Karin Karčiauskienė Suomių kalba ir kultūra
Lekt. Elžbieta Kmitaitė Šiuolaikinė skandinavų literatūra
Vaikų literatūra
Švedų kalba
Lekt. Jūratė Kumetaitienė Šiuolaikinė norvegų literatūra
H. Ibseno kūryba
Jaun. asist. Eglė Jankauskaitė Kalbos ideologijos
Interneto lingvistika
Sociolingvistika
Diskurso teorija

Jaun. asist. Asta Laugalienė Suomių kalba
Teorinė gramatika
Asist. dr. Atėnė Mendelytė Kino filosofija
Tarpdisciplininiai meno aspektai
Siaubo kinas ir literatūra
Lekt. Ramunė Dambrauskaitė-Muralienė Švedų kalba
Antrosios kalbos dėstymas
Lekt. Sirkka Ojaniemi Suomių kalba ir kultūra
Suomių kaip užsienio kalba
Gramatika
Leksikologija

Lekt. Agnė Petrauskaitė Norvegų kalba ir kultūra
Vertimas
Lekt. Jurgita Petronytė Negimtosios kalbos mokymo problematika ir metodika
Norvegų kalba, kultūra ir visuomenė
Vertimo problemos
Lekt. Agnietė Pranckūnienė (motinystės atostogose) Švedų kalbos dėstymas
Semantikos problemos
Lekt. Jørn Riseth Šiuolaikinė norvegų literatūra
Gyvūnų studijos
Lekt. Rima Rudienė (motinystės atostogose) Norvegų kalba
Šiuolaikinė skandinavų literatūra
Vertimas žodžiu
doc. dr. Ērika Sausverde Skandinavų filologija
Kalbų kontaktai
Leksikografija
Lekt. Mikael Schultz Rasmussen Gotikinė, siaubo ir folklorinė literatūra
Naratologija 
Beprotybė kaip tema, motivas ir naratologinė priemonė
Lekt. Emil Jonas Slott Danų kalba ir kultūra
Tarpkultūrinė kalbos didaktika
Doc. dr. Birutė Spraunienė Skandinavų ir bendroji kalbotyra
Šiuolaikinės lietuvių kalbos gramatika
Doc. dr. Ieva Steponavičiūtė-Aleksiejūnienė (centro vedėja) Šiuolaikinės skandinavų literatūros žaidybiniai aspektai
Karen Blixen studijos
Lietuvos ir Skandinavijos kultūriniai ryšiai
Jaun. asist. Rūta Šileikytė-Zukienė Germanų filologija
Anglų kalbos istorija
Anglų kalbos dialektologija
Doc. dr. Giedrius Tamaševičius (BA programos "Skandinavistika" SPK pirmininkas) Sociolingvistika
Kalbos ideologijos
Sakytinės žiniasklaidos kalba
Humoras ir ironija
Asist. dr. Ringailė Trakymaitė 
Morfosintaksė
Apibrėžtumo raiška
Jaun. asist. Daina Urbonaitė Sociolingvistika
Kalbinio švietimo politika
Vertimas
Prof. dr. Loreta Vaicekauskienė (MA programos "Šiaurės Europos kalbos ir kultūros" SPK pirmininkė) Kalbinės nuostatos
Kalbos variantiškumas ir kaita
Kalbos politika ir standartizavimo ideologija
Kalbų kontaktai ir globalioji anglų kalba
Asist. dr. Vuk Vukotić Kalbos ideologjos
Kalbos politika
Diskurso teorija
Sociolingvistika
DOKTORANTAI
Rima Palubinskienė (akademinėse atostogose) Disertacijos tema: Multimodalios ir heteromedialios šiuolaikinės danų literatūros formos bei jų pritaikymo galimybės mokyklinio ugdymo procese, vadovė doc. dr. Ieva Steponavičiūtė-Aleksiejūnienė
Dalia Pinkevičienė
(eksternė)
Disertacijos tema: Mišri kalba ir jos socialinės reikšmės: lyginamasis darbo aplinkų Vilniuje tyrimas, vadovė prof. dr. Loreta Vaicekauskienė
NEAKADEMINIAI DARBUOTOJAI
Jolita Jurėnaitė Skandinavistikos centro bibliotekininkė
Liana Šimanskienė Skandinavistikos centro administratorė
BUVĘ Skandinavistikos centro darbuotojai  

 

 

Vokiečių filologijos katedra

 Mokslinių interesų sritysKontaktai
Doc. dr. Diana Babušytė Kalbų mokymas(is)
Doc. dr. Aleksej Burov Medievistika
Vokiečių Viduramžių literatūra
Kalbos istorija
Asist. dr. Justina Daunorienė Vokiečių kalbos priešistorė, istorija, morfologija
Doc. dr. Dalius Jarmalavičius Sinchroninė ir diachroninė kalbotyra, žodžių daryba
Užsienio kalbų didaktika
Dalykinių kalbų mokymas(is) (LSP)
Integruoto dalyko ir kalbos mokymas(is)
Doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri Frazeologija
Akademinis rašymas
Kalbų mokymas(is)
Edukologija (ugdymo programų rengimas, mokymo metodika, pasiekimų vertinimas)
Asist. dr. Daumantas Katinas Gretinamoji ir bendroji leksikologija
Sociolingvistika
Asist. dr. Violeta Katinienė Vokiečių literatūra
Šalityra
Doc. dr. Eglė Kontutytė Dalykinė kalba
Teksto lingvistika
Teksto žanrai
Doc. dr. Virginija Masiulionytė Semantika, frazeologija
Semiotika
Vokiečių kalbos gramatika
Lekt. Georgia Bettina Matthias (DAAD lektorė) Vokiečių kaip užsienio kalba
Asist. dr. Alexander Mionskowski Šiuolaikinė vokiečių kalba
Vokietijos šalityra
Doc. dr. Lina Plaušinaitytė Istorinė leksikografija
Kalbotyros istorija, kalbos istorija
Vokiečių kalbos fonetika
Doc. dr. Virginija Jūratė Pukevičiūtė Kalbinių ir mokymosi mokytis kompetencijų tyrimai
Užsienio kalbų didaktika
Dalykinių kalbų mokymas(is) (LSP)
Integruoto dalyko ir kalbos mokymas(is)
Doc. dr. Skaistė Volungevičienė Tekstynų lingvistika
Leksinė pastoviųjų junginių analizė
Vertimo problemų tyrimai
Doc. dr. Vaiva Žeimantienė (katedros vedėja) Gretinamoji vokiečių ir lietuvių kalbų gramatika
Vokiečių kalbos sintaksė, morfologija
NEAKADEMINIAI DARBUOTOJAI
Vytautė Juonytė Administratorė
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos