Sidebar

BKKI darbuotojai

 Mokslinių interesų sritysKontaktai
PROFESORIAI
Prof. habil. dr. Axel Holvoet
Slavų ir bendroji kalbotyra, dabartinės lietuvių kalbos gramatika, lingvistinė tipologija
Prof. dr. (HP) Birutė Jasiūnaitė Etnolingvistika; dialektologija
Prof. habil. dr. Eleonora Lassan Kognityvinė lingvistika, politinė retorika, pragmatika, lingvistinė semantika
Prof. dr. Ala Lichačiova Kalba socialiniame kontekste; rusų kalbos kaip užsienio ir kaip gimtosios suvokimas ir įsisavinimas; kalbos, kultūros ir tapatybės ryšys; kalbų tipologija, sakytinė (garsinė) kalba
Prof. dr. Galina Michailova ХХ a. rusų literatūros istorija ir poetika, modernioji rusų literatūra, rusų kultūros ir meno istorija, komparatyvistiniai rusų-vakarų literatūros tyrinėjimai, rusų ir europietiškas meninis avangardas, A. Achmatovos kūryba, literatūros mokslo metodologija
Prof. dr. Kristina Rutkovska Gretinamoji kalbotyra, etnolingvistika, dialektologija, kalbų kontaktai sinchroniniu ir diachroniniu aspektu, senųjų raštų tekstologiniai ir lingvistiniai tyrimai
Prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė Onomastika; baltų kalbų leksika; žodžių daryba
Prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia Baltų kalbų akcentologija, morfonologija, žodžių daryba; baltų kalbotyros istorija; prūsistika
DOCENTAI
Doc. dr. Anastasija Belovodskaja Kognityvinė lingvistika ir internetinio diskurso kognityvinių aspektų tyrinėjimas, lingvistinė semantika ir pragmatika, rusų kalbos dėstymo metodika
Doc. dr. Dagnė Beržaitė Rusų literatūros istorija, rusų kritikos istorija, F.Dostojevskio kūryba, rusų romanas
Doc. dr. Jelena Brazauskienė Šiuolaikinės rusų kalbos gramatika, kalbos kultūra, kalbos funkcionavimas, lingvodidaktika, kalbų mokymas
Doc. dr. Aleksej Burov Medievistika, vokiečių Viduramžių literatūra, kalbos istorija  
Doc. dr. Miroslav Davlevič Šiuolaikinės lenkų kalbos gramatika ir leksikologija; sociolingvistika, socialinė ir teritorinė lenkų
kalbos diferenciacija
Doc. dr. Irena Fedorovič Lenkų literatūros istorija (XIX a. – XX a. pr.), lietuvių-lenkų literatūriniai ryšiai, lenkų tautosaka
Doc. dr. Gustaw Ferdynand Juzala-Deprati  
Doc. dr. Birutė Kabašinskaitė Lietuvių rašomosios kalbos istorija; senųjų lietuviškų giesmynų genezė ir istorija; žodžių istorija
Doc. dr. Jelena Konickaja Gretinamoji slavų ir baltų kalbų gramatika, kognityvinė lingvistika, slovėnų kalba, frazeologija, pasaulio vaizdas kalboje, slavų kalbų sociolingvistika, slavų kalbos Lietuvoje
Doc. dr. Eglė Kontutytė Dalykinė kalba, teksto lingvistika, teksto žanrai
Doc. dr. Pavel Lavrinec Lietuvių ir rusų literatūrų ryšiai, lenkų ir lietuvių literatūrų ryšiai, rusų literatūros istorija Lietuvoje, rusų išeivijos literatūra, rusų literatūra internete, literatūros sociologija
Doc. dr. Virginija Masiulionytė Semantika, frazeologija, semiotika, vokiečių kalbos gramatika
Doc. dr. Aurelija Mickūnaitė Griškevičienė Leksikografija, gretinamoji kalbotyra, vertimas
Doc. dr. Galina Miškinienė Lietuvos totorių rankraščiai, rašyti arabų rašmenimis, rusėnų bei lenkų kalbomis; turkų kalbos dėstymo metodika; turkų literatūra
Doc. dr. Jurgis Pakerys Baltų kalbų veiksmažodžio morfologija; lietuvių kalbos veiksmo pavadinimo konstrukcija; senųjų lietuvių raštų ir gramatikų istorija
Doc. dr. Lina Plaušinaitytė Istorinė leksikografija, kalbotyros istorija, vokiečių kalbos fonetika, kalbos istorija
Doc. dr. Vytautas Rinkevičius Istorinė kalbotyra (fonetika, morfologija, akcentologija); prūsistika; latvistika
Doc. dr. Ērika Sausverde Skandinavų filologija, kalbų tipologija, kalbų kontaktai, vaikų kalba, leksikografija
Doc. dr. Ieva Steponavičiūtė-Aleksiejūnienė Šiuolaikinė skandinavų literatūra, Karen Blixen kūryba, žaidimo teorija, kultūros kanonų sudarymo teorija ir praktika
Doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri Frazeologija, akademinis rašymas, kalbų mokymas(is), edukologija (ugdymo programų rengimas, mokymo metodika, pasiekimų vertinimas).
Doc. dr. Viktorija Ušinskienė Lyginamoji istorinė kalbotyra, istorinė leksikologija, etimologija; LDK slavų raštija; lingvodidaktika
Doc. dr. Loreta Vaicekauskienė Kalbos nuostatos ir variantiškumas, jaunimo kalba, kalbos politika, kalbų kontaktai, globalioji anglų kalba
Doc. dr.Inga Vidugirytė-Pakerienė Romantizmo epocha, juoko kultūra, literatūros geografija ir kartografija, Vilniaus literatūra
Doc. dr. Miguel Karl Villanueva Svensson Indoeuropiečių kalbotyra, indoeuropiečių tautų kultūra, ispanų kalbotyra
Doc. dr. Vaiva Žeimantienė Gretinamoji vokiečių ir lietuvių kalbų gramatika, vokiečių kalbos sintaksė, morfologija
MOKSLO DARBUOTOJAI
Dr. Gina Holvoet Biblijos vertimo istorija, senosios lietuvių kalbos lingvistinė analizė, reformacijos istorija
ASISTENTAI
Dr. Rasa Baranauskienė Kalbų kontaktai, viduramžių literatūra ir kultūra, keltologija
Dr. Teresa Dalecka XX a. lenkų literatūra, Vilniaus literatūrinis gyvenimas tarpukario
laikotarpyje, lenkų-lietuvių literatūriniai ryšiai, lenkų literatūros
recepcija Lietuvoje
Dr. Justina Daunorienė Vokiečių kalbos priešistorė, istorija, morfologija  
Dr. Regina Jakubėnas Senoji lenkų literatūra; XVIII a. LDK raštija
Dr. Daumantas Katinas Gretinamoji ir bendroji leksikologija, sociolingvistika
Jūratė Kumetaitienė Šiuolaikinė norvegų literatūra, H.Ibseno kūryba
Svetlana Markova Sociolingvistika, užsienio kalbų mokymo(si) metodika, testologija, E-mokymas(is)
Dr. Alexander Mionskowski Šiuolaikinė vokiečių kalba, Vokietijos šalityra
Dr. Agnė Navickaitė-Klišauskienė Latvistika; žodžių daryba
Dr. Julija Snežko    
Dr. Birutė Spraunienė Skandinavų ir bendroji kalbotyra, šiuolaikinės lietuvių kalbos gramatika /
Dr. Giedrius Tamaševičius Stilius ir socialinė tapatybė; sakytinės žiniasklaidos kalba; kalbos ideologijos (lingvistinis nacionalizmas); keiksmažodžių vartosena
Dr. Skaistė Volungevičienė Tekstynų lingvistika, leksinė pastoviųjų junginių analizė, vertimo problemų tyrimai
Dr. Eglė Žilinskaitė-Šinkūnienė Latvistika; kognityvinė lingvistika; baltų raštijos istorija; semantika; užsienio kalbų mokymo metodika
JAUNESNIEJI ASISTENTAI
Violeta Katinienė Vokiečių literatūra, šalityra
Vuk Vukotić Kalbos ideologijos, kalbos politika, sociolingvistika, kalbos nuostatos
Asta Žuklytė Suomių kalba  
LEKTORIAI
Alma Braškytė Jasiulionienė Švedų kalba
Dr. Noémi Bulla Vengrų kalbos mokymas
Rima Ciburevkinaitė Norvegų kalba
Regina Čičinskaitė Rusų modernizmo literatūra, literatūros ir filosofijos sąsajos, literatūros mokslo metodologija, autoriaus problema, feministinės studijos, retorinė tekstų analizė, teoriniai ir praktiniai tekstų vertimo aspektai, rusų kalbos dėstymo metodika
Jim Degrenius Antrosios ir užsienio kalbos įsisavinimo teorijos, užsienio kalbos mokymo problematika ir metodika, šiuolaikinė švedų poezija
Vibeke Groven Norvegų kalbos didaktika, komparatyviniai literatūros mokymo metodai, dramos metodas literatūros paskaitose  / 
Eglė Išganaitytė-Paulauskienė Vertimas, vertimo teorija
Karin Karčiauskienė    
Agnietė Merkliopaitė Švedų kalba
Jurgita Petronytė Negimtosios kalbos mokymo problematika ir metodika, norvegų kalba, kultūra ir visuomenė, vertimas
Sirkka Ojaniemi Suomių kalba
Eva Raeste Estų kalbos mokymas
Emil Jonas Slott Danų kalba ir kultūra, Tarpkultūrinė kalbos didaktika
Valentina Stankevičiūtė Rusų literatūrinės kalbos istorija, rusų kalbos dėstymo metodika, vertimo teorija ir praktika
Ieva Toleikytė Skandinavų literatūra, kinas, vertimas
PODOKTORANTŪROS STAŽUOTOJAI
Vladimir Panov    
Laura Vilkaitė-Lozdienė    
Eglė Žilinskaitė-Šinkūnienė    

 

 Instituto doktorantai

DOKTORANTAI
Agata Adamaitytė  
Gintarė Bidlauskienė  
Monika Bogdzevič  
Tomas Čenys  
Vita Džekčioriūtė-Medeišienė  
Veronika Girininkaitė  
Aliona Sofija Ivinskaja  
Giedrė Junčytė  
Ernesta Kazakėnaitė  
Ingrida Kisieliūtė  
Svetlana Markova  
Dalia Pinkevičienė  
Aleksandra Samoilenko  
Veslava Sidaravičienė  
Dovilė Tamulaitienė  
Ringailė Trakymaitė  
Asta Žuklytė
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos