Sidebar

BKKI darbuotojai

Baltistikos katedra

 Mokslinių tyrimų sritysKontaktai
Doc. habil. dr. Gustaw Ferdynand Juzala-Deprati Etnomuzikologija
Tautosaka
Muzikinis folkloras etninėse paribiuose
Lenkų folkloras užsienyje
Baltų muzikinė tradicinė muzika
Lekt. Carlos Garcia Fernandez Lietuvos ir Ispanijos istorijos ryšiai
Vyresn. lekt. dr. Akin Gürbüz Turkų kalba  
Vyr. m. darb. dr. Gina Holvoet Biblijos vertimo istorija
Biblijos vertimo į lietuvių kalbą istorija
Senoji lietuvių raštija
Senosios lietuvių kalbos lingvistinė analizė
Reformacijos istorija
Prof. dr. (HP) Birutė Jasiūnaitė Etnolingvistika
Dialektologija
Tarmių leksika ir frazeologija
Lekt. Giedrė Junčytė Morfologija
Sintaksė

Disertacijos tema: Lietuvių kalbos mediumo kategorija ir jos raiška, vadovas doc. dr. Miguel Villanueva Svensson
Lekt. Jorge López Parreño    
Doc. dr. Birutė Kabašinskaitė Lietuvių rašomosios kalbos istorija
Lietuvių kalbos žodžių istorija
Asist. dr. Ernesta Kazakėnaitė Latvistika
Senoji raštija ir Biblijos vertimo istorija
Skaitmeninė humanitarika
Teksto pernaudojimas
Asist. dr. Agnė Navickaitė-Klišauskienė Latvistika
Lietuvių ir latvių kalbų žodžių daryba
Doc. dr. Galina Miškinienė Lietuvos totorių rankraščiai, rašyti arabų rašmenimis, rusėnų bei lenkų kalbomis
Turkų kalbos dėstymo metodika
Turkų literatūra
Islamas ir krikščioniškoji kultūra
Prof. dr. Jurgis Pakerys Baltų kalbų darybinė ir kaitybinė morfologija ir morfosintaksė
Doc. dr. Vytautas Rinkevičius Istorinė kalbotyra (fonetika, morfologija, akcentologija)
Prūsistika
Latvistika
Lekt. Gabija Serapinienė  
Prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė
(katedros vedėja)
Onomastika
Baltų kalbų leksika
Žodžių daryba
Akad. prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia Baltų kalbų akcentologija
Morfonologija, žodžių daryba
Baltų kalbotyros istorija
Prūsistika
Doc. dr. Miguel Karl Villanueva Svensson Indoeuropiečių, baltų-slavų, baltų kalbų istorinė gramatika
Doc. dr. Eglė Žilinskaitė-Šinkūnienė Latvistika
Kognityvinė lingvistika
Semantika
DOKTORANTAI
Dokt. Sandra Lukšaitė-Ramonienė Disertacijos tema: Lietuvių kalbos priesaginių veiksmažodžių kirčiavimo raida, vadovas doc. Vytautas Rinkevičius, mokslinis konsultantas prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia  
Dokt. Diana Plachovičiūtė

Etnolingvistika

Disertacijos tema: Paukščiai lietuvių frazeologijoje ir etninėje kultūroje, vadovė prof. HB Birutė Jasiūnaitė

 
Dokt. Veslava Sidaravičienė

Onomastika
Žodžių daryba
Sociolingvistika

Disertacijos tema: Neoficialieji Vilniaus miesto urbanonimai, vadovė prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė

 
Dokt. Danguolė Straižytė Disertacijos tema: Vietos pavadinimų (nomina loci) priesaginė daryba anglų, lietuvių ir rusų kalbose, vadovas prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia

 

 

Bendrosios kalbotyros centras

 Mokslinių tyrimų sritysKontaktai
Doc. dr. Alexandre Cremers Semantika
Pragmatika
Psicholingvistika
Kognityvinis modeliavimas
Asist. dr. Anna Daugavet Gramatinė semantika
Sintaksė ir morfosintaksė
Arealinė lingvistika ir dialektologija
Išskirtinis prof. habil. dr. Axel Holvoet 
(centro vedėjas)
Bendroji kalbotyra: lingvistinės teorijos ir jų sąveika, kalbinio ženklo teorija
Istorinės sintaksės ir morfosintaksės problematika
Gramatinė semantika
Lietuvių kalbos gramatika
Doc. dr. Vladimir Panov Tipologija
Morfosintaksė
Diskurso lingvistika
Interakcinė lingvistika
Kalbų kontaktas
DOKTORANTAI
Yelyzaveta Drach Disertacijos tema: The Middle and the Lexicon. A Study in the Lexical Input of Middle Constructions on the Basis of Ukrainian, French and English Data (liet. „Mediumas ir leksika: medialinių konstrukcijų leksinės įvesties tyrimas remiantis anglų, prancūzų ir ukrainiečių kalbų duomenimis“), vadovas prof. dr. Axel Holvoet  
Danguolė Kotryna Kapkan Disertacijos tema: The Grammaticalization of BE Perfects and Beyond: Case Studies in Barese, Bulgarian, and Lithuanian (liet.Periferiniai BŪTI ir TURĖTI perfektai Europos kalbose), vadovas prof. dr. Axel Holvoet  
Ignas Rudaitis Disertacijos tema: Doing syntax with unordered representations: focus on recursion (liet. „Sintaksė su nesutvarkytosiomis reprezentacijomis: dėmesys rekursijai“), vadovas prof. dr. Axel Holvoet  

 

 

Polonistikos centras

 Mokslinių tyrimų sritysKontaktai
Dr. Lukasz Wojciech Cybulski (podoktorantūros stažuotojas) Senoji lenkų literatūra
Tekstologija
Genetinė teksto kritika
Rankraščių studijos
Asist. dr. Teresa Dalecka Šiuolaikinė lenkų literatūra
Vilniaus kultūrinis gyvenimas
Lenkų-lietuvių literatūriniai ir kultūriniai ryšiai
Doc. dr. Miroslav Davlevič
(centro vedėjas)
Šiuolaikinės lenkų kalbos gramatika ir leksikologija
Sociolingvistika
Socialinė ir teritorinė lenkų kalbos diferenciacija Lietuvoje
Doc. dr.  Irena Fedorovič Lenkų literatūros istorija ir kultūra (XIX – XX a.)
Lenkų-lietuvių literatūriniai ryšia
Egodokumentika
Šiuolaikinė lenkų kalba
Doc. dr. Regina Jakubėnas XVIII amžiaus LDK raštija: pamokslai, funeralinė ir panegirinė literatūra, proginė poezija, kalendorių leidyba, patarimų knygos  
Pirmosios LDK spaudos istorija 
Vilniaus akademijos veikla XVIII a
Prof. dr. Kristina Rutkovska Tekstologija
Kultūrinė lingvistika
Aksiologinė lingvistika
LDK religinė literatūra
Lietuvių-lenkų paribio kultūra
Doc. dr. Viktorija Ušinskienė Istorinė kalbotyra
Etimologija
Gretinamoji kalbotyra
Lenkų kalba Lietuvoje
LDK raštija
Užsienio kalbų didaktika ir metodika
NEAKADEMINIAI DARBUOTOJAI
Magdalena Slavinska Administratorė

 

 

Slavistikos katedra

 Mokslinių tyrimų sritysKontaktai
Doc. dr. Anastasija Belovodskaja Medijų lingvistika
Kognityvinė lingvistika
Lingvistinė semantika ir pragmatika
Užsienio kalbų dėstymo metodika
Doc. dr. Dagnė Beržaitė F. Dostojevskio kūryba
XIX a. rusų literatūros istorija
XIX a. rusų romanas
Rusų literatūros kritika
Asist. dr. Tomas Čenys ХХ ir XXI a. šiuolaikinė rusų literatūra
Neobarokas ir postmodernizmas šiuolaikinėje rusų literatūroje
Komparatyvistiniai rusų-vakarų literatūros tyrinėjimai
V. Pelevino, V. Šarovo, J. Buidos kūryba 
Lekt. Regina Čičinskaitė Rusų modernizmo literatūra
Literatūros ir filosofijos sąsajos
Literatūros mokslo metodologija
Feministinės studijos
Retorinė tekstų analizė
Teoriniai ir praktiniai tekstų vertimo aspektai
Rusų kalbos dėstymo metodika
Jaun. asist. dokt. Yelyzaveta Drach Ukrainiečių kalbos dėstymo metodika  
Doc. dr. Liudmila Garbul Rusų ir kitų Rytų slavų kalbų istorinė leksikologija
XVII a. rusų-lenkų kalbiniai kontaktai
Rašytinių LDK kalbų vaidmuo kalbiniuose kontaktuose
 
Asist. dr. Ingrida Kisieliūtė Fiodoro Dostojevskio kūryba
Naujoji ekonominė kritika
Rusų kalbos dėstymo metodika
Doc. dr. Jelena Konickaja Gretinamoji slavų ir baltų kalbų gramatika
Kognityvinė lingvistika
Slovėnų kalba
Frazeologija, pasaulio vaizdas kalboje
Slavų kalbų sociolingvistika
Slavų kalbos Lietuvoje
Afil. prof. habil. dr. Eleonora Lassan Kognityvinė lingvistika
Politinė retorika
Pragmatika
Lingvistinė semantika
Doc. dr. Pavel Lavrinec 
(katedros vedėjas)
Lietuvių ir rusų literatūrų ryšiai
Lenkų ir lietuvių literatūrų ryšiai
Rusų literatūros istorija Lietuvoje
Rusų išeivijos literatūra
Rusų literatūra internete, literatūros sociologija
Doc. dr. Viktorija Makarova Diskurso analizė
Medijų lingvistika
Slavų kalbotyra
 
Prof. dr. Galina Michailova ХХ a. rusų literatūros istorija ir poetika
Modernioji rusų literatūra
Rusų kultūros ir meno istorija
Komparatyvistiniai rusų-vakarų literatūros tyrinėjimai
Rusų ir europietiškas meninis avangardas
A. Achmatovos kūryba
Literatūros mokslo metodologija
M. darb. dr. Valerii Panasiuk Ukrainos teatro ir kino istorija  
Lekt. Anna Prijemskaja Užsienio (rusų) kalbos dėstymo metodika
Kalbų testavimas
Kalbinis nemandagumas
 
Asist. dr. Julija Snežko N. Karamzino poetika
J. Baltrušaičio poetika
Egodokumentika
 
Lekt. Valentina Stankevičiūtė Rusų literatūrinės kalbos istorija
Rusų kalbos dėstymo metodika
Vertimo teorija ir praktika
DOKTORANTAI
Dokt. Anastasija Makarova Disertacijos tema: Literatūrinis tekstas kaip mediatizuotas fenomenas, vadovė ‒ doc. dr. Anastasija Belovodskaja, mokslinė konsultantė prof. Galina Michailova  
NEAKADEMINIAI DARBUOTOJAI
Mg. Marina Ličinskaja Administratorė

 

 

Skandinavistikos centras

 Mokslinių tyrimų sritysKontaktai
Asist. dr. Rasa Baranauskienė Senoji skandinavų literatūra
Viduramžių kultūra ir literatūra
Keltologija
Kalbų kontaktai
Runologija
Vertimai
Jaun. m. darb. Ieva Bisigirskaitė Lyčių studijos
Rytų Europos studijos
Motinystės tyrimai
Kalba ir lytis
Sociolingvistika
 
Jaun. asist. Alma Braškytė Grožinės literatūros vertimas
Teatrologija
Asist. dr. Ramunė Čičirkaitė Sociolingvistika
Kalbos ideologijos
Vilniaus kalba
Kalbinės nuostatos ir variantiškumas
Lekt. Ramunė Dambrauskaitė-Muralienė Švedų kalba
Antrosios kalbos dėstymas
Doc. dr. Satu Grünthal Suomių literatūra
Lekt. Eglė Išganaitytė Užsienio kalbos didaktika
Vertimo teorija ir praktika
Leksikografija
Jaun. asist. Eglė Jankauskaitė Kalbos ideologijos
Interneto lingvistika
Sociolingvistika
Galios teorija
Lekt. Karin Karčiauskienė Suomių kalba ir kultūra
Lekt. Svetlana Kass Estų kalba  
Lekt. Elžbieta Kmitaitė-Kizielė
(Motinystės atostogose)
Šiuolaikinė skandinavų literatūra
Vaikų literatūra
Švedų kalba
Lekt. Jūratė Kumetaitienė Šiuolaikinė norvegų literatūra
H. Ibseno kūryba
Asist. dr. Asta Laugalienė Suomių kalba
Teorinė gramatika
Doc. dr. Atėnė Mendelytė Kino filosofija
Tarpdisciplininiai meno aspektai
Siaubo kinas ir literatūra
Lekt. Taina Mylläri Suomių kalba
Lekt. Agnė Petrauskaitė Norvegų kalba ir kultūra
Vertimas
Lekt. Kristian Nikolaj Rasmussen

Danų kalba ir kultūra

Lekt. Rima Rudienė Norvegų kalba
Šiuolaikinė skandinavų literatūra
Vertimas žodžiu
Lekt. Sturla Sagli Norvegų kalba ir kultūra
Antrosios kalbos įsisavinimas
Antrosios kalbos mokymas
Doc. dr. Ērika Sausverde Skandinavų filologija
Kalbų kontaktai
Leksikografija
Jaun. asist. dokt. Mikael Schultz Rasmussen

Gotikinė, siaubo ir folklorinė literatūra
Naratologija 
Beprotybė kaip tema, motyvas ir naratologinė priemonė

Disertacijos tema: A Transtextual Study of Gothic Elements and their Ecophilosophical Relevance in Karl Ove Knausgård's ‘The Morning Star’ Series (liet. „Transtekstinė gotikinių elementų Karlo Oves Knausgård'o Ryto žvaigždė̃s romanų serijoje analizė ir ekofilosofinė reikšmė“), vadovė doc. dr. Ieva Seponavičiūtė-Aleksiejūnienė

Lekt. Emil Jonas Slott Danų kalba ir kultūra
Tarpkultūrinė kalbos didaktika
Doc. dr. Birutė Spraunienė Skandinavų ir bendroji kalbotyra
Šiuolaikinės lietuvių kalbos gramatika
Svetimųjų kalbų mokymasis
Doc. dr. Ieva Steponavičiūtė-Aleksiejūnienė (centro vedėja) Šiuolaikinės skandinavų literatūros žaidybiniai aspektai
Intertekstualumas ir metafikcija
Karen Blixen studijos
Lietuvos ir Skandinavijos kultūriniai ryšiai
Lekt. Erik Svenning Švedų kalba
Kalba ir kultūra
Jaun. asist. Rūta Šileikytė-Zukienė Germanų filologija
Anglų kalbos istorija
Anglų kalbos dialektologija
Doc. dr. Giedrius Tamaševičius
(BA programos Skandinavistika SPK pirmininkas)
Sociolingvistika
Kalbos ideologijos
Sakytinės žiniasklaidos kalba
Humoras ir ironija
Asist. dr. Ringailė Trakymaitė Morfosintaksė
Apibrėžtumas
Kalbų kontaktai ir arealinė lingvistika
Gramatinės kategorijos
Jaun. asist. Daina Urbonaitė
(Motinystės atostogose)
Sociolingvistika
Kalbinio švietimo politika
Vertimas
Prof. dr. Loreta Vaicekauskienė
(MA programos Šiaurės Europos kalbos ir kultūros SPK pirmininkė)
Kalbos variantiškumas ir kaita
Jaunimo kalba
Kalbos politika
Kalbų kontaktai
Globalioji anglų kalba
Asist. dr. Vuk Vukotić
(Kūrybinės atostogos iki 2024-02-01)
Kalbos ideologjos
Kalbos politika
Diskurso teorija
Sociolingvistika
Lekt. Márton Zsolnai Daugiakalbystė
Kalbų mokymas(is)
Vengrų kalba ir kultūra
DOKTORANTAI
Radvilė Musteikytė Disertacijos tema: The Environmental Rhetoric of Contemporary Finnish Speculative Fiction (liet. „Gamtosauginė šiuolaikinės fantastinės suomių literatūros retorika“), vadovė doc. dr. Satu Grünthal  
Rima Palubinskienė 

Multimodali ir heteromediali danų literatūra
Multimodalios ir heteromedialios literatūros mokymas Danijos mokyklose

Disertacijos tema: Multimodalios ir heteromedialios šiuolaikinės danų literatūros formos bei jų pritaikymo galimybės mokyklinio ugdymo procese, vadovė doc. dr. Ieva Steponavičiūtė-Aleksiejūnienė

NEAKADEMINIAI DARBUOTOJAI
Jolita Jurėnaitė Skandinavistikos centro bibliotekininkė
Liana Šimanskienė Skandinavistikos centro administratorė
BUVĘ Skandinavistikos centro darbuotojai  

 

 

Vokiečių filologijos katedra

 Mokslinių tyrimų sritysKontaktai
Doc. dr. Diana Babušytė Eurolingvistika
Kalbų kontaktai
Daugiakalbystė
Kalbų mokymas(is)
Asist. dr. Iris Juliane Maria Bäcker (DAAD lektorė) Vokiečių literatūra
Literatūros didaktika besimokantiems vokiečių (kaip svetimosios arba antrosios) kalbos
Kultūros studijos besimokantiems vokiečių (kaip svetimosios arba antrosios) kalbos
Vertimo į vokiečių kalbą literatūros ir kultūros istorija
Doc. dr. Aleksej Burov Medievistika
Vokiečių Viduramžių literatūra
Kalbos istorija
Doc. dr. Justina Daunorienė Vokiečių kalbos priešistorė ir istorija
Senoji raštija vokiečių kalba 
Istorinė daugiakalbystė Baltijos regione ir vokiečių kalbos paveldas 
Vokiečių kalbos morfologija, žodžių daryba ir leksikologija
Doc. dr. Dalius Jarmalavičius Sinchroninė ir diachroninė kalbotyra, žodžių daryba
Užsienio kalbų didaktika
Dalykinių kalbų mokymas(is) (LSP)
Integruoto dalyko ir kalbos mokymas(is)
Doc. dr. Daumantas Katinas Užsienio kalbų mokymas
Leksikologija
Sociolingvistika
Asist. dr. Violeta Katinienė Vokiečių ir lietuvių literatūra
Tarpkultūrinė litertūrologija
Komparatyvistika
Šalityra
Doc. dr. Eglė Kontutytė Dalykinė kalba
Teksto lingvistika
Teksto žanrai
Doc. dr. Virginija Masiulionytė Humoro tyrimai
Semantika
Kultūros semiotika
Teisės kalba
Frazeologija
Doc. dr. Lina Plaušinaitytė Istorinė leksikografija
Kalbotyros istorija
Vokiečių kalbos fonetika
Kalbos istorija
Doc. dr. Virginija Jūratė Pukevičiūtė Mokymosi mokytis kompetencijos ugdymas
Užsienio kalbų didaktika
Mokslinio tyrimo metodologija
Integruoto dalyko ir kalbos mokymas(is) (IDKM)
Doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri Frazeologija
Mokslinio teksto kūrimas
Kalbų mokymas(is)
Edukologija (ugdymo programų rengimas, mokymo metodika, pasiekimų vertinimas)
Doc. dr. Skaistė Volungevičienė Tekstynų lingvistika
Leksinė pastoviųjų junginių analizė
Vertimo problemų tyrimai
Doc. dr. Vaiva Žeimantienė (katedros vedėja) Gretinamoji vokiečių ir lietuvių kalbų gramatika
Vokiečių kalbos morfologija ir sintaksė
Lietuvių kalbos veiksmažodžio semantika
DOKTORANTAI
Diana Ickovič-Zenovič Disertacijos tema: Apraiškos ir transformacijos: apokaliptinio mąstymo formos šiuolaikinėje vokiečių ir lietuvių literatūroje, darbo vadovas: doc. dr. Aleksej Burov.
Tomas Vytautas Kotovičius Disertacijos tema: Between familiarity and otherness: Vilnius in German-language travel journals from the 16th-21st century period (liet. „Tarp savo ir svetimo: Vilnius vokietakalbiuose kelionių užrašuose XVI‒XXI a.“), darbo vadovas: doc. dr. Aleksej Burov.
NEAKADEMINIAI DARBUOTOJAI
Vytautė Juonytė Administratorė
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos