Sidebar

BKKI darbuotojai

Baltistikos katedra

 Mokslinių tyrimų sritysKontaktai
Doc. habil. dr. Gustaw FerdynandJuzala-Deprati Etnomuzikologija
Tautosaka
Muzikinis folkloras etninėse paribiuose
Lenkų folkloras užsienyje
Baltų muzikinė tradicinė muzika
Lekt. Carlos Garcia Fernandez Lietuvos ir Ispanijos istorijos ryšiai
Vyr. m. darb. dr. Gina Holvoet Biblijos vertimo istorija
Biblijos vertimo į lietuvių kalbą istorija
Senoji lietuvių raštija
Senosios lietuvių kalbos lingvistinė analizė
Reformacijos istorija
Lekt. Dilek Yumru    
Prof. dr. (HP) Birutė Jasiūnaitė Etnolingvistika
Dialektologija
Tarmių leksika ir frazeologija
Lekt. Giedrė Junčytė Morfologija
Sintaksė

Disertacijos tema: Lietuvių kalbos mediumo kategorija ir jos raiška, vadovas doc. dr. Miguel Villanueva Svensson
Lekt. Jorge López Parreño    
Doc. dr. Birutė Kabašinskaitė Lietuvių rašomosios kalbos istorija
Senųjų lietuviškų giesmynų genezė ir istorija
Žodžių istorija
Asist. dr. Ernesta Kazakėnaitė Latvistika
Senoji raštija ir Biblijos vertimo istorija
Skaitmeninė humanitarika
Teksto pernaudojimas
Asist. dr. Agnė Navickaitė-Klišauskienė Latvistika
Lietuvių ir latvių kalbų žodžių daryba
Doc. dr. Galina Miškinienė Lietuvos totorių rankraščiai, rašyti arabų rašmenimis, rusėnų bei lenkų kalbomis
Turkų kalbos dėstymo metodika
Turkų literatūra
Islamas ir krikščioniškoji kultūra
Prof. dr. Jurgis Pakerys Baltų kalbų veiksmažodžio morfologija ir sintaksė
Kauzatyvinės konstrukcijos
Doc. dr. Vytautas Rinkevičius Istorinė kalbotyra (fonetika, morfologija, akcentologija)
Prūsistika
Latvistika
Prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė
(katedros vedėja)
Onomastika
Baltų kalbų leksika
Žodžių daryba
Akad. prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia Baltų kalbų akcentologija
Morfonologija, žodžių daryba
Baltų kalbotyros istorija
Prūsistika
Doc. dr. Miguel Karl Villanueva Svensson Indoeuropiečių, baltų-slavų, baltų kalbų istorinė gramatika
Doc. dr. Eglė Žilinskaitė-Šinkūnienė Latvistika
Kognityvinė lingvistika
Baltų raštijos istorija
Semantika
Užsienio kalbų mokymo metodika
DOKTORANTAI
Dokt. Sandra Lukšaitė-Ramonienė Disertacijos tema: Lietuvių kalbos priesaginių veiksmažodžių kirčiavimo raida, vadovas doc. Vytautas Rinkevičius, mokslinis konsultantas prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia  
Dokt. Diana Plachovičiūtė

Etnolingvistika

Disertacijos tema: Paukščiai lietuvių frazeologijoje ir etninėje kultūroje, vadovė prof. HB Birutė Jasiūnaitė

 
Dokt. Veslava Sidaravičienė

Onomastika
Žodžių daryba
Sociolingvistika

Disertacijos tema: Neoficialieji Vilniaus miesto urbanonimai, vadovė prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė

 
Dokt. Danguolė Straižytė Disertacijos tema: Vietos pavadinimų (nomina loci) priesaginė daryba anglų, lietuvių ir rusų kalbose, vadovas prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia
NEAKADEMINIAI DARBUOTOJAI
Rūta Valantinaitė Administratorė

 

 

Bendrosios kalbotyros centras

 Mokslinių tyrimų sritysKontaktai
Doc. dr. Alexandre Cremers Semantika
Pragmatika
Psicholingvistika
Kognityvinis modeliavimas
Asist. dr. Anna Daugavet Baltų kalbos
Fonologija ir prozodija
Gramatinė semantika
Išskirtinis prof. habil. dr. Axel Holvoet 
(centro vedėjas)
Sintaksė ir morfosintaksė
Gramatinės kategorijos ir gramatinė semantika
Slavų ir baltų kalbos
Doc. dr. Vladimir Panov Tipologija
Morfosintaksė
Diskurso lingvistika
Interakcinė lingvistika
Kalbų kontaktas
DOKTORANTAI
Dokt. Danguolė Kotryna Kapkanaitė Disertacijos tema: Periferiniai BŪTI ir TURĖTI perfektai Europos kalbose, vadovas prof. dr. Axel Holvoet  

 

 

Polonistikos centras

 Mokslinių tyrimų sritysKontaktai
Asist. dr. Teresa Dalecka XX a. lenkų literatūra
Vilniaus literatūrinis gyvenimas tarpukario laikotarpyje
Lenkų-lietuvių literatūriniai ryšiai
Lenkų literatūros recepcija Lietuvoje
Doc. dr. Miroslav Davlevič
(centro vedėjas)
Šiuolaikinės lenkų kalbos gramatika ir leksikologija
Sociolingvistika, socialinė ir teritorinė lenkų kalbos diferenciacija Lietuvoje
Doc. dr. Irena Fedorovič Lenkų literatūros istorija (XIX a. – XX a. pr.)
Lietuvių-lenkų literatūriniai ryšiai
Egodokumentika ir Č. Jankovskio kūryba
Doc. dr. Regina Jakubėnas Senoji lenkų literatūra
XVIII a. LDK raštija
Prof. dr. Kristina Rutkovska Gretinamoji kalbotyra
Etnolingvistika
Dialektologija
Kalbų kontaktai sinchroniniu ir diachroniniu aspektu
Senųjų raštų tekstologiniai ir lingvistiniai tyrimai
Doc. dr. Viktorija Ušinskienė Lyginamoji istorinė kalbotyra, istorinė leksikologija, etimologija
LDK slavų raštija
Lingvodidaktika

 

 

Rusų filologijos katedra

 Mokslinių tyrimų sritysKontaktai
Doc. dr. Anastasija Belovodskaja Kognityvinė lingvistika ir internetinio diskurso kognityvinių aspektų tyrinėjimas
Lingvistinė semantika ir pragmatika
Rusų kalbos dėstymo metodika
Doc. dr. Dagnė Beržaitė Rusų literatūros istorija
Rusų kritikos istorija
F. Dostojevskio kūryba, rusų romanas
Dr. Tomas Čenys Baroko literatūra
V. Pelevino kūryba
Lekt. Regina Čičinskaitė Rusų modernizmo literatūra
Literatūros ir filosofijos sąsajos
Literatūros mokslo metodologija
Feministinės studijos
Retorinė tekstų analizė
Teoriniai ir praktiniai tekstų vertimo aspektai
Rusų kalbos dėstymo metodika
Lekt. Yelyzaveta Drach    
Doc. dr. Liudmila Garbul Rusų ir kitų Rytų slavų kalbų istorinė leksikologija
XVII a. rusų-lenkų kalbiniai kontaktai
Rašytinių LDK kalbų vaidmuo kalbiniuose kontaktuose
 
Vyr. m. darb. dr. Andrey Desnitsky    
Lekt. dr. Natalja Kapočė Auto / biografiniai tekstai
Auto / biografinių tekstų tyrimo teorijos
Moterų tekstai
Rusų kalbos dėstymo metodika
Asist. dr. Ingrida Kisieliūtė Fiodoro Dostojevskio kūryba
Naujoji ekonominė kritika
Rusų kalbos dėstymo metodika
Doc. dr. Jelena Konickaja Gretinamoji slavų ir baltų kalbų gramatika
Kognityvinė lingvistika
Slovėnų kalba
Frazeologija, pasaulio vaizdas kalboje
Slavų kalbų sociolingvistika
Slavų kalbos Lietuvoje
Afil. prof. habil. dr. Eleonora Lassan Kognityvinė lingvistika
Politinė retorika
Pragmatika
Lingvistinė semantika
Prof. dr. Ala Lichačiova Kalba socialiniame kontekste
Rusų kalbos kaip užsienio ir kaip gimtosios suvokimas ir įsisavinimas
Kalbos, kultūros ir tapatybės ryšys
Kalbų tipologija, sakytinė (garsinė) kalba
Doc. dr. Pavel Lavrinec 
(katedros vedėjas)
Lietuvių ir rusų literatūrų ryšiai
Lenkų ir lietuvių literatūrų ryšiai
Rusų literatūros istorija Lietuvoje
Rusų išeivijos literatūra
Rusų literatūra internete, literatūros sociologija
Prof. dr. Galina Michailova ХХ a. rusų literatūros istorija ir poetika
Modernioji rusų literatūra
Rusų kultūros ir meno istorija
Komparatyvistiniai rusų-vakarų literatūros tyrinėjimai
Rusų ir europietiškas meninis avangardas
A. Achmatovos kūryba
Literatūros mokslo metodologija
Asist. dr. Julija Snežko N. Karamzino poetika
J. Baltrušaičio poetika
Egodokumentika
 
Lekt. Valentina Stankevičiūtė Rusų literatūrinės kalbos istorija
Rusų kalbos dėstymo metodika
Vertimo teorija ir praktika
DOKTORANTAI
Dokt. Anastasija Makarova Disertacijos tema: Literatūrinis tekstas kaip mediatizuotas fenomenas, vadovė ‒ doc. dr. Anastasija Belovodskaja, mokslinė konsultantė prof. Galina Michailova  
NEAKADEMINIAI DARBUOTOJAI
Mg. Marina Ličinskaja Administratorė

 

 

Skandinavistikos centras

 Mokslinių tyrimų sritysKontaktai
Asist. dr. Rasa Baranauskienė Senoji skandinavų literatūra
Viduramžių kultūra
Keltologija
Kalbų kontaktai
Jaun. m. darb. Ieva Bisigirskaitė Lyčių studijos
Rytų Europos studijos
Motinystės tyrimai
Kalba ir lytis
Sociolingvistika
 
Lekt. Alma Braškytė Grožinės literatūros vertimas
Teatrologija
A. Strindbergo dramaturgija
Lekt. Noémi Bulla (vizituojantis dėstytojas) Vengrų kalba
Asist. Dr. Ramunė Čičirkaitė Vilniaus kalba
Žiniasklaidos kalba
Kalbos variantiškumas
Kalbinės nuostatos
Lekt. Ramunė Dambrauskaitė-Muralienė Švedų kalba
Antrosios kalbos dėstymas
Lekt. Vibeke Groven Norvegų kalbos didaktika
Literatūros dėstymo metodai
Doc. Dr. Satu Grünthal Suomių literatūra
Lekt. Eglė Išganaitytė-Paulauskienė Norvegų kalba ir kultūra
Vertimas
Jaun. asist. Eglė Jankauskaitė Kalbos ideologijos
Interneto lingvistika
Sociolingvistika
Diskurso teorija

Lekt. Karin Karčiauskienė Suomių kalba ir kultūra
Lekt. Svetlana Kass    
Lekt. Jūratė Kumetaitienė Šiuolaikinė norvegų literatūra
H. Ibseno kūryba
Jaun. asist. Asta Laugalienė Suomių kalba
Teorinė gramatika
Doc. dr. Atėnė Mendelytė Kino filosofija
Tarpdisciplininiai meno aspektai
Siaubo kinas ir literatūra
Lekt. Taina Mylläri Suomių kalba
Lekt. Agnė Petrauskaitė Norvegų kalba ir kultūra
Vertimas
Lekt. Agnietė Pranckūnienė (motinystės atostogose) Švedų kalbos dėstymas
Semantikos problemos
Lekt. Mikael Schultz Rasmussen Gotikinė, siaubo ir folklorinė literatūra
Naratologija 
Beprotybė kaip tema, motivas ir naratologinė priemonė
Lekt. Rima Rudienė (motinystės atostogose) Norvegų kalba
Šiuolaikinė skandinavų literatūra
Vertimas žodžiu
Doc. dr. Ērika Sausverde Skandinavų filologija
Kalbų kontaktai
Leksikografija
Lekt. Emil Jonas Slott Danų kalba ir kultūra
Tarpkultūrinė kalbos didaktika
Doc. dr. Birutė Spraunienė Skandinavų ir bendroji kalbotyra
Šiuolaikinės lietuvių kalbos gramatika
Doc. dr. Ieva Steponavičiūtė-Aleksiejūnienė (centro vedėja) Šiuolaikinės skandinavų literatūros žaidybiniai aspektai
Karen Blixen studijos
Lietuvos ir Skandinavijos kultūriniai ryšiai
Lekt. Erik Svenning Švedų kalba
Kalba ir kultūra
Jaun. asist. Rūta Šileikytė-Zukienė Germanų filologija
Anglų kalbos istorija
Anglų kalbos dialektologija
Doc. dr. Giedrius Tamaševičius
(BA programos "Skandinavistika" SPK pirmininkas)
Sociolingvistika
Kalbos ideologijos
Sakytinės žiniasklaidos kalba
Humoras ir ironija
Asist. dr. Ringailė Trakymaitė 
Morfosintaksė
Apibrėžtumo raiška
Jaun. asist. Daina Urbonaitė (motinystės atostogose) Sociolingvistika
Kalbinio švietimo politika
Vertimas
Prof. dr. Loreta Vaicekauskienė
(MA programos "Šiaurės Europos kalbos ir kultūros" SPK pirmininkė)
Kalbinės nuostatos
Kalbos variantiškumas ir kaita
Kalbos politika ir standartizavimo ideologija
Kalbų kontaktai ir globalioji anglų kalba
Asist. dr. Vuk Vukotić Kalbos ideologjos
Kalbos politika
Diskurso teorija
Sociolingvistika
DOKTORANTAI
Rima Palubinskienė  Disertacijos tema: Multimodalios ir heteromedialios šiuolaikinės danų literatūros formos bei jų pritaikymo galimybės mokyklinio ugdymo procese, vadovė doc. dr. Ieva Steponavičiūtė-Aleksiejūnienė
Dalia Pinkevičienė
(eksternė)
Disertacijos tema: Mišri kalba ir jos socialinės reikšmės: lyginamasis darbo aplinkų Vilniuje tyrimas, vadovė prof. dr. Loreta Vaicekauskienė
NEAKADEMINIAI DARBUOTOJAI
Jolita Jurėnaitė Skandinavistikos centro bibliotekininkė
Liana Šimanskienė Skandinavistikos centro administratorė
BUVĘ Skandinavistikos centro darbuotojai  

 

 

Vokiečių filologijos katedra

 Mokslinių tyrimų sritysKontaktai
Doc. dr. Diana Babušytė Kalbų mokymas(is)
Doc. dr. Aleksej Burov Medievistika
Vokiečių Viduramžių literatūra
Kalbos istorija
Doc. dr. Justina Daunorienė Vokiečių kalbos priešistorė, istorija, morfologija
Doc. dr. Dalius Jarmalavičius Sinchroninė ir diachroninė kalbotyra, žodžių daryba
Užsienio kalbų didaktika
Dalykinių kalbų mokymas(is) (LSP)
Integruoto dalyko ir kalbos mokymas(is)
Asist. dr. Daumantas Katinas Gretinamoji ir bendroji leksikologija
Sociolingvistika
Asist. dr. Violeta Katinienė Vokiečių literatūra
Šalityra
Doc. dr. Eglė Kontutytė Dalykinė kalba
Teksto lingvistika
Teksto žanrai
Doc. dr. Virginija Masiulionytė Semantika, frazeologija
Semiotika
Vokiečių kalbos gramatika
Lekt. Georgia Bettina Matthias (DAAD lektorė) Vokiečių kaip užsienio kalba
Doc. dr. Lina Plaušinaitytė Istorinė leksikografija
Kalbotyros istorija, kalbos istorija
Vokiečių kalbos fonetika
Doc. dr. Virginija Jūratė Pukevičiūtė Kalbinių ir mokymosi mokytis kompetencijų tyrimai
Užsienio kalbų didaktika
Dalykinių kalbų mokymas(is) (LSP)
Integruoto dalyko ir kalbos mokymas(is)
Doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri Frazeologija
Akademinis rašymas
Kalbų mokymas(is)
Edukologija (ugdymo programų rengimas, mokymo metodika, pasiekimų vertinimas)
Doc. dr. Skaistė Volungevičienė Tekstynų lingvistika
Leksinė pastoviųjų junginių analizė
Vertimo problemų tyrimai
Doc. dr. Vaiva Žeimantienė (katedros vedėja) Gretinamoji vokiečių ir lietuvių kalbų gramatika
Vokiečių kalbos sintaksė, morfologija
NEAKADEMINIAI DARBUOTOJAI
Vytautė Juonytė Administratorė
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos