Sidebar

Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas

 • Projekto vadovas: dr. Gina Holvoet
 • Projekto trukmė: 2017.02 (iki projektinės veiklos 2015.07) – 2023.01
 • Projekto biudžetas:  5.791.778 EUR
 • Projekto partneriai: Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas Vytauto Didžiojo universitetas

Projekto tikslas: lituanistikos (baltistikos) centrų užsienyje stiprinimas, jų veiklos ir bendradarbiavimo su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis skatinimas siekiant gerinti aukštojo mokslo kokybę. Didžiausias dėmesys skiriamas studentų ir dėstytojų įtraukimui įakademinius lituanistinės veiklos procesus, t. y., dėstytojų ir studentų mainus: tam organizuojamos formalios studijos ir praktikos Lietuvos universitetuose, organizuojamas ilgalaikis lektoratas užsienio baltistikos centruose ir trumpalaikiai dėstytojų iš Lietuvos vizitai skaityti paskaitų, konsultuoti studentų, pristatyti naujausių lituanistinių mokslo tyrimųrezultatus ir kt.; organizuojami užsienio baltistikos centrų dėstytojų vizitai ir kvalifikacijos tobulinimo kursai Lietuvoje, edukaciniai renginiai – vasaros mokyklos ir dialektologinės ekspedicijos. Skatinant tiesioginį mokslo centrų dialogą, numatyta rengti praktines ir mokslines konferencijas bei seminarus. Užtikrinant lituanistikos sklaidą elektroninėje erdvėje bus sukurtos 6 elektroninės mokymo(si) priemonės ir dvi mokymo priemonės pdf formatu. Informacija apie projekto veiklas (edukacinius renginius, kursus, mokyklas, konferencijas, seminarus ir kt.) bus skelbiama svetainėje Baltnexus.

Projekto nuoroda: http://baltnexus.lt/lt/baltistikos-projektas 

Projektą finansuoja Europos socialinio fondo agentūra

Vertybės lietuvių ir lenkų pasaulėvaizdyje

 • Projekto vadovas: prof. dr. Kristina Rutkovska
 • Projekto trukmė: 2019-04-01–2019-12-10
 • Projekto biudžetas: 5059 EUR

 

Vilniaus universitete planuojamas pirmas mokslinio-edukacinio ciklo „Vertybės lietuvių ir lenkų pasaulėvaizdyje“ kognityvinės etnolingvistikos seminaras, kuriame dalyvaus VU Baltijos kalbų ir kultūrų instituto, Taikomosios kalbotyros instituto dėstytojai ir doktorantai, taip pat Liublino universiteto dėstytojai ir doktorantai. Seminaras skirtas visiems, besidominantiems vertybių, kalbos ir kultūros sąsajų tyrimais.

Vienas esminių šio seminaro tikslų yra lietuvių ir lenkų bendruomenių, sujungtų ypatingais istorijos ir kultūros ryšiais, kalbos pasaulėvaizdžio tyrimas. Kaip žinia, vertybės sudaro kiekvienos kultūros šerdį, todėl pasirinktų sąvokų analizė iš skirtingų kalbinių perspektyvų leidžia atskleisti tai, kas jungia abi kultūras, kokius pasaulio suvokimo ir aksiologinių sistemų skirtumus įtvirtino kalba, kas trukdo sėkmingą tarpkultūrinę komunikaciją. Tiriant pasirinktų sąvokų genezę, neišvengiamai remiamasi bendra istorija, bendra visuomenine patirtimi, kas leidžia naujai į jas žvelgti, o naudojant mokslinius kognityvinės etnolingvistikos tyrimų metodus – kiek tai įmanoma objektyviai interpretuoti.

Dalyvavimas tarptautinėje Europos religijos akademijos konferencijoje su pranešimu

zenklas 2015 04 13Projekto tikslas – dalyvavimas tarptautinėje Europos religijos akademijos (Italija) rengiamoje konferencijoje (EuARe2019), mokslinio pranešimo pristatymas ir dalyvavimas knygos pristatyme. Parengtame pranešime bus viešinami tyrimai, kurie buvo atlikti rengiant spaudai naują kritinį K. Sirvydo postilės „Punktų sakymų“ leidimą, aptariami iki šiol netirti Sirvydo indėlio į lietuvių kultūrą aspektai. Pranešime bus išryškintos Sirvydo „Punktų sakymų“ sąsajos su krikščioniškuoju Europos kultūros paveldu bei aptartos pamokslų žanro formavimosi Lietuvoje ypatybės.

Projekto dalyvė – prof. dr. Kristina Rutkovska

Projekto trukmė – 2019-03-03 – 2019-03-08

Projekto rezultatai – pranešimas, kuris skaitomas konferencijos metu, yra įtrauktas į renginio programą, o pranešimo pagrindu parengtas straipsnis bus spausdinamas leidyklos Vandenhoeck Ruprecht & Giotingene mokslo darbų tome.

 

Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0225) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
www.esinvesticijos.lt 

Samuelio Boguslavo Chylinskio Naujasis Testamentas. Rankraščio tyrimas, faksimilinis ir interaktyvus skaitmeninis leidimas

Projekto vadovas: dr. Gina Kavaliūnaitė-Holvoet

Projekto trukmė: 2016-2018

Projekto biudžetas: 128 930 EUR

Projekto tikslai: Parengti ir serijoje „Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblija“ išleisti knygą Chylinskio Biblija. Naujasis Testamentas. II tomas. Lietuviško vertimo ir olandiško originalo faksimilė. Specialioje interneto svetainėje paskelbti interaktyvų Chylinskio NT tekstą, kuriuo naudodamasis skaitytojas ar tyrėjas galės pasirinkti galutinę ar ankstesnes teksto redakcijas, esant poreikiui, galės atsirinkti morfologinius, leksinius ar sintaksinius teksto keitimus, galės naudotis tiesioginiu, atgaliniu ir dažniniu žodžių formų sąrašais bei konkordancija (pagrįsta lemomis ir žodžių formomis). Prieiga bus sukurta taip, kad ateityje esant poreikiui ją bus galima plėsti įvedant naujas – įvairių gramatinių kalbos lygmenų ir vertimo šaltinių atitikmenų anotacijas.

Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. LIP-022/2016).

Dūryba senuosiuose dvikalbiuose vokiečių–baltų ir baltų–vokiečių kalbų žodynuose

 • Projekto vadovas: prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia
 • Projekto trukmė: 2016–2018
 • Projekto biudžetas: 99 808 EUR

Projekto tikslas: ištirti dūrybą senuosiuose (XV–XVIII a.) dvikalbiuose vokiečių-prūsų/ lietuvių/ latvių arba lietuvių/ latvių-vokiečių kalbų žodynuose, parengti ir išleisti monografiją. Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. LIP-028/2016).

Baltų kalbotyros žurnalo „Baltistica“ 51–53 tomų leidyba

 • Projekto vadovas: prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia
 • Projekto trukmė: 2016–2018
 • Projekto biudžetas: 26.646 EUR

Projekto tikslas: parengti, išleisti ir pristatyti visuomenei tris naujus baltų kalbotyros žurnalo „Baltistica” tomus. Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. LIP-069/2016).

Baltų kalbų perifrastiniai kauzatyvai

 • Projekto vadovas: doc. dr. Jurgis Pakerys
 • Projekto trukmė:  2016–2018
 • Projekto biudžetas: 40 178 EUR

Projekto tikslas: ištirti baltų kalbų perifrastines kauzatyvines konstrukcijas istoriniu, tipologiniu ir arealiniu aspektu remiantis XVI–XVII a. duomenimis ir dabartine būkle.Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. LIP-080/2016).

Motinos vaizdas šiuolaikinio jaunimo sąmonėje

zenklas 2015 04 13Projekto tikslas – atskleisti motinos vaizdą, įsitvirtinusį jaunimo sąmonėje, panagrinėti jaunų žmonių požiūrį į motinai skiriamą vaidmenį šeimoje ir visuomenėje. Atliekantis tyrimus studentas išmoks dirbti pagal tam tikras metodikas, rinkti empirinę medžiagą, tinkamai ją apdoroti, vykdyti teorinės literatūros paieškas, rengti mokslinius tekstus, įgyti visuomeninio sąmoningumo.

Projekto vadovė – prof. dr. Kristina Rutkovska

Studentė – Karolina Slotvinska

Projekto trukmė – 2018-10-01 – 2019-04-30

Projekto numeris – 09.3.-LMT-K-712-10-0077

 

Finansuojama iš Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos. www.esinvesticijos.lt

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos