Sidebar

In memoriam Guido Michelini (1951 – 2020)

Screenshot 2020 11 26 at 09.16.56Dalinamės liūdna žinia – mirė Parmos universiteto profesorius habil. dr. Gvidas Mikelinis (Guido Michelini), italų kalbininkas, baltistas, indoeuropeistas, vertėjas. 

Profesorius Gvidas Mikelinis, daktaro disertaciją ir habilitacinį darbą gynęs Vilniaus universitete, daugiausia tyrė ir publikavo Mažosios Lietuvos lietuvių kalbos senuosius paminklus - Simono Vaišnoro, Martyno Mažvydo, Jono Bretkūno ir kt. tekstus, analizavo Mažosios Lietuvos giesmynus – lietuviškų tekstų ir jų melodijų šaltinius. Mokslininkas taip pat tyrė prūsų kalbos ir baltų kalbų istorijos problemas, į italų kalbą vertė grožinius lietuvių literatūros kūrinius, spaudoje skelbė straipsnius apie Lietuvos istoriją, lietuvių ir italų kultūrų ryšius.

Profesorius Gvidas Mikelinis buvo Lietuvos mokslo akademijos užsienio narys (nuo 2007 m.), apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu (2002 m.), Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos medaliu (1998 m.). Mokslininkas dalyvavo ir Lietuvos moksliniame ir kultūriniame gyvenime. Prisimindami Profesorių Gvidą Mikelinį dalinamės jo paskaitos, vykusios š. m. sausio 5 dieną Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje, nuoroda >

Baltistikos katedra

Baltų kalbotyros žurnalui – 55-eri!

cover issue 122 lt LTŠiemet, 2020 metais, turime  55-tąjį tomą!

Baltistica – tarptautinis baltų kalbotyros žurnalas, įsteigtas 1965 m. daugiausia Vilniaus universiteto profesoriaus Jono Kazlausko rūpesčiu. Jį rengia VU Baltistikos katedra, leidžia VU leidykla. Vyriausiasis redaktorius – profesorius akademikas Bonifacas Stundžia (nuo 1996), techninis redaktorius, mokslinis sekretorius nuo 2010 m. ir parengėjas (nuo 2009 m., kartu su kitais parengėjais) doc. Vytautas Rinkevičius. Žurnale straipsnius, recenzijas ir informacijas skelbia viso pasaulio baltistai lietuvių, latvių, anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų kalbomis.

Žurnalas teikia pirmenybę istoriniams, lyginamiesiems ir tipologiniams baltų kalbų ir jų tarmių tyrimams, baltų ir kitų kalbų ryšių klausimams, baltų kalbotyros istoriografijai; skelbia mokslines baltistų diskusijas, naujausių baltų kalbotyros veikalų recenzijas, informaciją apie baltų kalbų tyrimus pasaulyje. Nuo 2006 metų žurnalas skiria daugiau dėmesio sinchroniniams dabartinių baltų kalbų tyrimams, įskaitant eksperimentinius, gretinamuosius ir taikomuosius darbus.

Nuo 2011 m. visas žurnalo turinys prieinamas internete, o publikacijos priimamos elektroniniu būdu šioje svetainėje.

Daugiau Baltistikos katedros naujienų >

Dr. Tomo Čelkio paskaita "Tarp Vilniaus ir Rygos. Keliai, sujungę Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę ir Livoniją (Kuršo hercogystę)

Lapkričio 18 d. Baltistikos katedra kviečia paminėti Latvijos nepriklausomybės dieną. Nors pandemijos metu negalime keliauti į Latviją, tačiau galime pakalbėti apie kelius į ją! Lapkričio 18 d., 17:30 val. dr. Tomas Čelkis skaitys paskaitą Tarp Vilniaus ir Rygos. Keliai, sujungę Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę ir Livoniją (Kuršo hercogystę).

Paskaitoje bus pasakojama apie įvairiapusius LDK ir Livonijos (Kuršo) gyventojų kontaktus, keliones iš vienos šalies į kitą. Žmonių mobilumas buvo sąlygotas galimybių ir poreikio. Vėlyvaisiais viduramžiais Baltijos regione vyko dideli pokyčiai: valstybingumo procesai, atsirado miestai, mezgėsi prekybiniai ryšiai. Kartu keitėsi socialinis gyvenimas, kuris Naujaisiais laikais darėsi atviresnis ir intensyvesnis. Iškilę urbanistiniai centrai, tokie kaip Ryga ir Vilnius, buvo to laiko „megapoliai“, link kurių ir iš kurių keliaudavo ne tik vietiniai gyventojai, bet ir svetimšaliai. Dėl artimų ekonominių santykių radosi didieji vieškeliai, sujungę valstybes ir peržengę jų sienas.

Nuoroda į Facebook įvykį >  

Paminėta Konstantino Sirvydo žodyno 400 metų sukaktis

Spalio 15 d. Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčioje paminėta keturių šimtų metų sukaktis pirmojo lietuvių kalbos žodyno, kurį sudarė jėzuitas ir filologas Konstantinas Sirvydas. Renginyje, kuris buvo Filologijos fakultete organizuojamų Lituanistikos dienų dalis, apie Konstantiną Sirvydą ir jo veiklą kalbėjo Vilniaus universiteto profesoriai Dainora Pociūtė ir Bonifacas Stundžia, aktorius Algis Latėnas skaitė ištraukas iš Konstantino Sirvydo pamokslų rinkinio „Punktai sakymų“ ir skambėjo Johano Sebastiano Bacho muzika, atliekama vargonininko Vido Pinkevičiaus.

Interneto dienraštis bernardinai.lt ir interneto portalas naujienos.vu.lt publikavo Baltistikos katedros prof. habil. dr. Bonfaco Stundžios pranešimą apie Konstantino Sirvydo žodyną. Kviečiame skaityti,

Straipsnis bernardinai.lt >

Straipsnis VU naujienose > 

Pasirodė naujas mokslinio žurnalo „Literatūra: Rusistica Vilnensis“ numeris 62 (2)

Daugiau apie naują numerį galite sužinoti čia >

Straipsniai:

 

Мандельштам и Гераклит

Liubov Kikhney


Пауль Целан и Осип Мандельштам: поэзия в условиях критики языка

Vera Kotelevskaya


Школа читателей Мандельштама: Читатели №№ 1, 2, 3

Roman Timenchik


Рецепция творчества Осипа Мандельштама в межвоенной Литве

Pavel Lavrinec


Осип Мандельштам во французских антологиях русской поэзии (1925–1970)

Natalia Gamalova


Осип Мандельштам в стихах польских поэтов

Valentina Brio


Контексты творчества Осипа Мандельштама в диптихе Томаса Венцловы «Два стихотворения о любви»

Donata Mitaitė


О некоторых особенностях репрезентации Осипа Мандельштама в воспоминаниях Анны Ахматовой

Galina Mikhailova


«Нет, не спрятаться мне от великой муры...»: Мандельштам и Ахматова

Olga Bartoshevich-Zhagel


Военно-Грузинская дорога: постоянное сообщение (структура романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»)

Maria Dmitrovskaya


О рассказе И. А. Бунина «Свиданье» и посвящении «М. П. Ч.»

Natalia Ivanova


Декорации М. В. Добужинского как версия пушкинистики

Alexander Markov


По закону человеческой красоты (к юбилею Е. П. Червинскене)

Dagnė Beržaitė

Prof. B. Stundžia skaitė paskaitą Dusetų K. Būgos gimnazijos gimnazistams ir Dusetų bendruomenei

Baltistikos katedros profesorius Bonifacas Stundžia spalio 14 d. lankėsi Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos viešojoje bibliotekoje, kur Dusetų gimnazistams ir vietos bendruomenei skaitė paskaitą apie Kazimiero Būgos mokslo darbus ir jų reikšmę, apie jo kovą su savamoksliais kalbos švarintojais. Šis renginys yra diskusijų ciklo „Kalbos kelias“, skirto Jono Jablonskio 160-osioms metinėms, dalis.

Nuotraukose: paskaitos akimirkos.

thumbnail DSCN6447

thumbnail DSCN6441

Monika Bogdzevič apgynė daktaro disertaciją

MRMS Haber by Bartosz Fr tczak017Vakar, spalio 19 d. Monika Bogdzevič apgynė daktaro disertaciją tema PYKČIO, BAIMĖS ir GĖDOS jausmai lietuvių kalboje iš kognityvinės ir kultūrinės perspektyvos“. Disertacijos mokslinė vadovė –  prof. Kristina Rutkovska. Nuoširdžiai sveikiname jauną daktarę. Disertacija buvo ypač aukštai įvertinta visų komisijos narių, skambėjo gražūs žodžiai, vyko įdomi diskusija.

Monikos Bogdzevič disertacija neabejotinai yra svarus įnašas į etnolingvistinius ir antropologinius tyrimus. Pasirinkusi nagrinėti tris negatyvius jausmus ji talentingai išanalizavo lietuviškame pasaulėvaizdyje atsiskleidžiančius jų specifinius bruožus, o sykiu atrado ir tarpusavio jungtis, glūdinčias jausminių konceptų branduolyje. Disertacija atskleidžia daug svarbių iki šiol nežinotų dalykų apie lietuvišką pasaulėvaizdį ir jausmų suvokimą“ (dr. Daiva Vaitkevičienė).

Disertacijos naujumą ir aktualumą apsprendžia pasirinktas tarpdalykinis nagrinėjimo pobūdis – konceptualias struktūras lietuvių kalboje siekiama išanalizuoti pasitelkiant filosofijos, psichologijos, religijos ir kalbos mokslus“ (doc. Aleksej Burov).

Monika Bogdzievič yra teoriškai ir metodiškai puikiai pasirengusi atlikti aksiolingvistinius tyrimus kognityvinės ir kultūrinės etnolingvistikos srityje. Jos daktaro disertacija nusipelno pačių aukščiausių įvertinimų. Siūlau suteikti jai diplomą su pagyrimu (Cum Laude)“ (prof. Jerzy Bartmiński (tokie diplomai Lenkijoje yra)).

Germanistika ir rinkos poreikiai: Vokietijoje išleista knyga apie profesines galimybes su vokiečių kalba Baltijos šalyse

download 1Vis labiau augant vokiečių kalbos specialistų poreikiui Lietuvos ir kitose Baltijos šalyse, Vilniaus universiteto Vokiečių filologijos katedra nutarė pažvelgti į šį aktualų reiškinį iš mokslininkų perspektyvos. Bendradarbiaudama su kolegomis iš Vokietijos išleido straipsnių rinkinį apie germanistiką ir šį išsilavinimą įgijusių studentų profesines galimybes.

Vokietijoje pasirodžiusioje knygoje „Germanistika ir profesija“ („Germanistik für den Beruf“, Peter Lang Verlag, 2020, 342 psl.) publikuojami straipsniai apie tradicines ir naujas germanistų profesinės veiklos galimybes, germanistikos studijų reikšmę ir turinį bei germanistikos studijų programų rengimą atsižvelgiant į vokiečių kalbos specialistų poreikį ir perspektyvas darbo rinkoje. Knygos pradžioje taip pat apžvelgiama aktuali germanistikos situacija Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, be to, istoriškai pažvelgiama į vokiečių kalbos vaidmenį ir vokiečių kultūros įtaką Baltijos šalyse. Šios temos gvildenamos 15-oje straipsnių vokiečių kalba, kuriuos parengė Baltijos šalių, Suomijos ir Vokietijos germanistai.

Atsiveriančios galimybės

Į germanistikos studijas ir jų poreikį straipsnių autoriai žvelgia per darbo rinkos prizmę. Aprašomos germanistų galimos profesijos, analizuojama rinkos poreikių ir siūlomų universitetinių studijų programų atitiktis, tiriama, kokios dalykinės ir tarpdalykinės kompetencijos svarbios būsimiems germanistams, kad jie su kaupu galėtų atitikti ne tik Vokietijos, bet visų pirma Lietuvos ir kitų Baltijos šalių darbo rinkos keliamus reikalavimus.

Germanistų rengimo ir įsidarbinimo situacijos Lietuvoje analizę pristato Diana Šileikaitė-Kaishauri ir Virginija Masiulionytė (Vilniaus universitetas). Autorės knygoje apibendrina tyrimą apie germanistų profesines galimybes, pabaigus vokiečių filologijos studijas VU. Ištyrus, kuo dirba 2002–2018 metais vokiečių kalbą Vilniaus universitete studijavę absolventai ir absolventės, nustatyta, kad specialistams, mokantiems vokiečių kalbą, Lietuvoje atsiveria įvairios profesinės galimybės, taip vadinamos, tipinės ir netipinės specialybės: darbas švietimo ir mokslo srityje, paslaugų ir administravimo sektoriuje, vadybos, pardavimų, prekybos, finansų, logistikos sferoje, turizmo ir kitose srityse.

Beveik 150 kelių

D. Šileikaitė-Kaishauri ir V. Masiulionytė, įvertinusios 186 germanistų ir germanisčių, VU studijavusių vokiečių kalbą, apklausos rezultatus nustatė, kad atsakydami į klausimą, kuo jie dirba, vokiečių filologijos BA absolventai ir absolventės nurodė 143 skirtingų profesijų pavadinimus. Pavyzdžiui, reklamos ir rinkodaros specialistai, verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai, klientų informavimo tarnautojai, politikos ir administravimo specialistai, vadybos ir organizavimo analitikai, informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimo specialistai, administravimo ir vykdomieji sekretoriai, bankų kasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai, finansų analitikai, išnešiojamosios prekybos pardavėjai, vertėjai, kalbininkai ir t. t.

Tai rodo, kokios plačios galimybės atsiveria baigus studijas su vokiečių kalba. Iš pristatomos studijos matyti, kad be vokiečių kalbos reikalingos ir kitos kompetencijos: darbas grupėje, gebėjimas naudotis skaitmeninėmis technologijomis, darbo planavimo įgūdžiai, konfliktų sprendimas ir pan. Kituose knygos straipsniuose pristatoma, kaip šiuos poreikius atliepia Lietuvos, Latvijos ir Estijos universitetuose vykdomos studijos su vokiečių kalba, o apie naujas mokslinių tyrimų ir studijų galimybes, siejant jas su būsima profesija, rašo Duisburgo-Eseno universiteto mokslininkai: Ulrikė Haß įvardija perspektyvas, kurias germanistikai atveria skaitmenizacija, o Patrickas Voßkampas pristato pokalbių tyrimų taikymo galimybes darbe. Sociolingvistikos reikšmę praktiniame kalbininko darbe parodo Maris Saagpakk (Talino universitetas) ir Heiko F. Martenas (Vokietijos akademinių mainų tarnybos (DAAD) informacijos centras Rygoje).

Universitetų bendradarbiavimas

Aprašydamas germanistų profesinius profilius Aleksej Burov (VU) analizuoja turizmo sritį. Agnese Dubova ir Egita Proveja iš Ventspilio aukštosios mokyklos tiria vertėjo profesiją ir nustato, kokios kompetencijos ir asmeninės bei tarpasmeninės savybės yra būtinos vertėjams žodžiu ir raštu, kaip jos atsispindi studijų programose ir yra ugdomos studijuojant. Merle Jung (Talino universitetas) apžvelgia vokiečių kalbos mokytojo profesijos rengimo Talino universitete svarbą, istoriją ir naujoves. Dzintra Lele-Rozentāle (Ventspilio aukštoji mokykla) parodo galimybes darbo rinkoje, turint istorinės kalbotyros žinių. O kaip tokios žinios gali būti praktiškai pritaikomos atsižvelgiant į miesto ir visuomenės poreikius, parodoma pristatant virtualų vokiškojo Tartu miesto žemėlapį (Reet Bender (Tartu universitetas) ir kt.) ar Kauno Šančių vokiškąjį paveldą (Rūta Eidukevičienė, Sidona Žvaliauskienė, VDU). Apie integruotą vokiečių literatūros, kultūros ir kalbos dalyko modelį, įgyjant darbo rinkai reikalingų kompetencijų, knygoje rašo Alexanderis Mionskowskis ir Justina Daunorienė (VU).

Knygą leidybai parengė VU Baltijos kalbų ir kultūrų instituto Vokiečių filologijos katedros docentės dr. Vaiva Žeimantienė ir dr. Eglė Kontutytė kartu su Duisburgo-Eseno universiteto profesore dr. Ulrike Haß. Leidinys pasirodė Vokietijos taikomosios kalbotyros asociacijos leidžiamoje mokslo darbų serijoje „Forum Angewandte Linguistik“ (F. A. L). Ši publikacija – tai Vilniaus universiteto ir Duisburgo-Eseno universiteto germanistikos katedrų partnerystės darbo vaisius. Abiejų universitetų bendradarbiavimą 2011–2019 m. finansavo Vokietijos akademinių mainų tarnyba (Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD).

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos