Sidebar

ARKSI darbuotojai

Anglų filologijos katedra

 Mokslinių interesų sritysKontaktai
PROFESORIAI
Prof. dr. Almantas Samalavičius Kultūros istorija
Architektūros istorija ir teorija
Literatūros mokslas ir kritika
Aukštojo mokslo istorija ir teorija
DOCENTAI
Doc. dr. Giedrė Balčytytė-Kurtinienė Anglų kalbos fonetika ir fonologija
Intonaciniai kalbų modeliai
Anglų (užsienio) kalbos didaktika (alternatyvūs mokymo metodai)
Muzikos įtaka mokantis anglų (užsienio) kalbos, kalbos ir muzikos gretinimas
Doc. dr. Linara Bartkuvienė Literatūra anglų kalba (Didžioji Britanija, Airija, JAV)

asmeninė svetainė

Doc. dr. Anna Ruskan Evidencialumas, episteminis modalumas
Akademinis diskursas
Žiniasklaidos diskursas
Kontrastyvinė lingvistika
Tekstynų lingvistika
Doc. dr. Jolanta Šinkūnienė (katedros vedėja) Akademinio diskurso tyrimai (kultūriniai ir disciplininiai mokslinio teksto kūrimo ypatumai)
Pragmatika, semantika, diskurso analizė
Kompiuterinė lingvistika
Kontrastyvinė lingvistika
Tekstynų lingvistika
Modalumas, evidencialumas
Doc. dr. Rūta Šlapkauskaitė Literatūra anglų kalba (Kanada, Australija, Didžioji Britanija, Airija, JAV)
Vaizdaraščiai / ikonotekstai
Šiuolaikiniai Viktorijos epochos romano perrašymai
Literatūra ir Antropoceno kritika
Kūno figūra meniniuose tekstuose, lėlės, automatonai, žaislai ir meninės praktikos
Materialioji kultūra ir menas / daikto teorija
ASISTENTAI
Dr. Davide Castiglione Poezijos „sudėtingumo“ konceptas
Stilistika ir empiriniai literatūros tyrimai
XX a. poezijos kalbinė raiška
Komparatyvistinė poetika ir poezijos vertimai (italų-amerikiečių-britų)
Dr. Grant Rosson 19th-century American literature
Literatures of space, place, and travel
The history of geographic discourse
Historical poetry and poetics
Emily Dickinson
Dr. Audronė Šolienė Kontrastyvinė kalbotyra
Tekstynų kalbotyra
Episteminis modalumas
Vertimas
 
Dr. Justina Urbonaitė Kognityvinė lingvistika
Šiuolaikiniai metaforų tyrimai
Diskurso analizė
Taikomoji kalbotyra
Dalykinė (teisės) anglų kalba
Vertimas
JAUNESNIEJI ASISTENTAI
Dokt. Andrius Ledas Disertacijos tema: Žmogiškojo žvilgsnio erozija: posthumanistinė Jeff'o VanderMeer'io kūrybos ekopoetika, vadovė doc. Rūta Šlapkauskaitė  
Dokt. Eimantė Liubertaitė

Britų ir amerikiečių literatūra
Filosofija
Literatūros teorija

Disertacijos tema: Išpažintinis subjektyvumas ir ironiška distancija metamoderniuose literatūriniuose memuaruose, vadovė prof. dr. (HP) Regina Rudaitytė

Dokt. Greta Maslauskienė

Semantika
Tekstynų kalbotyra
Kontrastyvinė kalbotyra

Disertacijos tema: Lietuviškasis sakytinis akademinis diskursas: makro ir mikro aspektų analizė, vadovė doc. dr. Jolanta Šinkūnienė

 
Dokt. Deividas Zibalas

Diskurso analizė

Disertacijos tema: „Urban Spaces, Narrative, and Cinematography: Images of European Cities in Contemporary Hollywood Films (Miestų erdvės, naratyvas ir kinematografija: Europos miestų vaizdiniai šiuolaikiniuose Holivudo filmuose)“, vadovas prof. dr. Almantas Samalavičius

LEKTORIAI
Jurga Kasteckienė Akademinis rašymas
Akademinio diskurso analizė
Dalykinė (verslo) anglų kalba
DOKTORANTAI
Justina Liauksminienė

Anglų ir lietuvių kalbotyra

Disertacijos tema: (Inter)subjektyvizacija ir pragmatikalizacija anglų ir lietuvių kalbose: semantinė funkcinė mentalinių veiksmažodžių kaita, vadovė prof. dr. Aurelija Usonienė

 

 

Italų kalbotyros ir literatūros katedra

 Mokslinių interesų sritysKontaktai
DOCENTAI
Doc. dr. Diego Ardoino (katedros vedėjas) Tekstologija
Bendroji ir istorinė kalbotyra
Dialektologija
Hermeneutika
Doc. dr. Dainius Būrė Italų literatūra
Vertimo teorija ir praktika
Doc. dr. Novella Di Nunzio XIX-XX a. Italų literatūra ir lyginamosios literatūros studijos
Romano teorija, naratologija
Literatūros istorija ir kritika
Italų kino ir teatro istorija
ASISTENTAI
Dr. Jogilė Teresa Ramonaitė  
LEKTORIAI
Alessandra Calì Teatras
Vertimo teorija ir praktika
Paola Fertoli Italų kultūra, dailė, kinas
Praktinė italų kalba
Matteo Notari  
Davide Trezzi Praktinė italų kalba
DOKTORANTAI
Julija Šabasevičiūtė
(studijuoja pagal Pizos universiteto ir Vilniaus universiteto jungtinio vadovavimo (cotutela) sutartį)
Kontrastyvinė lietuvių-italų lingvistika
Italų kalbotyra

Disertacijos tema: Kontrastyvinė lietuvių-italų kalbų chromonimija/„Cromonimia contrastiva lituano-italiana“, vadovai: doc. dr. Diego Ardoino (Vilniaus universitetas), prof. dr. Pietro Umberto Dini (Pizos universitetas)

 

Klasikinės filologijos katedra

 Mokslinių interesų sritysKontaktai
PROFESORIAI
Prof. dr. Vytautas Ališauskas LDK kultūra ir istorija
Baltų mitologija
Platoniškoji graikų filosofijos tradicija
Antikinė ir krikščioniškoji literatūra
Prof. habil. dr. Fatima Eloeva Viduramžių graikų literatūra
Naujoji graikų literatūra
Lyginamosios literatūros studijos
Naujosios graikų kalbos dialektologija
Literatūrinio standarto tipologija
Sociolingvistika, etnolingvistika
Prof. habil. dr. Eugenija Ulčinaitė, emeritė Antikinė literatūra
Lotyniškoji Lietuvos literatūra
Antikinė retorika
DOCENTAI
Doc. dr. Mantas Adomėnas    
Doc. dr. Mintautas Čiurinskas Biografijos žanro raida antikinės biografistikos recepcija Viduramžių, Renesanso ir Baroko literatūroje
LDK biografistika
Lotyniškieji Lietuvos literatūros, istorijos bei kultūros šaltiniai
Hagiografinių šaltinių tyrimai

Doc. dr. Ona Dilytė-Čiurinskienė Lotyniškoji poezija nuo Antikos iki ankstyvosios modernybės
Poklasikinės literatūros raidos tendencijos
Antikinių ir krikščioniškų šaltinių sąveikos
Lotyniškoji XVI–XVII a. LDK literatūra: devociniai, tarpkonfesiniai, tarpdalykiniai, tarptekstiniai aspektai
Doc. dr. Nijolė Juchnevičienė Senovės Graikijos istorija
Antikinė istoriografija
Antikinė literatūra
Doc. dr. Audronė Kučinskienė (katedros vedėja) Cicerono kalbos
Romėnų retorika ir literatūra
Romos kultūra ir menas
Doc. dr. Mindaugas Strockis Antikinė eilėdara
Klasikinių kalbų prozodija
Leksikografijos duomenų bazės
Doc. dr. Tomas Veteikis Senoji graikų kalba ir literatūra
Lotynų kalba ir literatūra
Renesanso ir Baroko laikotarpio lotyniškoji ir graikiškoji literatūra
Senoji Lietuvos raštija
Švietimo istorija
ASISTENTAI
Dr. Jovita Dikmonienė Antikinė literatūra
Antikinės dramos ir jų recepcija
Dr. Lina Girdvainytė    
Dr. Alius Jaskelevičius Platono filosofija
Platono filosofijos recepcija
Senovės Graikijos istorija
Dr. Gintė Medzvieckaitė Renesanso kultūra
XVI-XVII a. muzikos istorija
Lotyniškų biblijinių tekstų parafrazės Renesanso poezijoje
Lotynų kalbos dėstymo metodika (?)
 
JAUNESNIEJI ASISTENTAI
Dokt. Dovilė Čitavičiūtė Moterys lotyniškoje LDK literatūroje
Antikos recepcija LDK ir Vakarų Europos literatūroje
Dokt. Ramunė Markevičiūtė  
Dokt. Tomas Riklius

Baroko estetinė filosofija
Potridentiniai katalikiški tekstai
Baroko menas ir jo istorija
Manierizmo ir baroko sankirta

Disertacijos tema: Estetinių baroko kategorijų tapsmas potridentiniuose meno teorijos traktatuose, vadovas prof. dr. Vytautas Ališauskas

Dokt. Mantas Tamošaitis Disertacijos tema: Fiktyvumo reabilitacija naujos epochos akivaizdoje: šv. Augustino atvejis, vadovas prof. dr. Vytautas Ališauskas
LEKTORIAI
Dalia Andziulytė Graikų archajinio laikotarpio poezija ir filosofija
Antikos meno istorija
Jūratė Baronienė Medicininė lotynų kalba ir jos dėstymo metodika
Paulius Garbačiauskas Didaktinė poezija, helenistinė poezija
Graikų filosofija
Platonistika
Antanas Keturakis  
Renata Papšytė Lotynų kalba
Stasė Paškonytė Lotynų kalba
Kristina Svarevičiūtė Graikų kalbos dėstymo metodika
LDK ir Bizantijos ryšiai raštijoje
Graikų XX a. 1930 m. kartos poezija
Irena Štikonaitė Lotynų kalbos dėstymo metodika
PODOKTORANTŪROS STAŽUOTOJAI
Dr. Vilius Bartninkas Antikos filosofija
Antikos politinė mintis
Antikinė kosmologija
Graikų religija ir teologija
Platonas
DOKTORANTAI
Gražina Kelmelytė-Ratniece
(Akademinėse atostogose)

Apokrifiniai raštai
Ankstyvoji krikščionybė
Origenas

Disertacijos tema: Aleksandrijos krikščionybės dialogas su Valentino gnostine mokykla Origeno komentaruose „Giesmių giesmei“, vadovas prof. dr. Vytautas Ališauskas

Skirmantas Knieža
(Akademinėse atostogose)

Lotyniškoji Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės literatūra ir kultūra

Disertacijos tema: Lotyniškoji kultūra kaip Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tapatumo veiksnys, vadovas prof. dr. Vytautas Ališauskas

 
Šarūnas Šavėla
(studijuoja pagal Bolonijos universiteto ir Vilniaus universiteto jungtinio vadovavimo (cotutela) sutartį)

Antikos muzikos filosofija

Disertacijos tema: „The Conceptualisation of Music in Ancient Greek Thought (V century B.C. – III century B.C.)“, vadovai: prof. dr. Vytautas Ališauskas (Vilniaus universitetas), prof. dr. Donatella Restani (Bolonijos universitetas)

 

 

Prancūzų filologijos katedra

 Mokslinių interesų sritysKontaktai
PROFESORIAI
Prof. dr. Vytautas Bikulčius (katedros vedėjas) Romano teorija, filosofinis romanas
Naratologija
Visuotinė ir prancūzų literatūra
Prof. dr. Genovaitė Dručkutė Lyginamosios prancūzų literatūros studijos
Kultūros studijos
Lyčių studijos
Vertimas
DOCENTAI
Doc. dr. Eglė Kačkutė-Hagan Motinystės studijos
Šiuolaikinė moterų literatūra
Šiuolaikinė prancūzų ir frankofoniškoji literatūra
Lyčių studijos
Migracija ir mobilumas
ASISTENTAI
Dr. Vita Valiukienė Lingvodidaktika, tekstynų lingvistika
JAUNESNIEJI ASISTENTAI
Dokt. Povilas Birbilas Charles’io Baudelaire’o kūryba
XIX amžiaus prancūzų literatūra (poezija)
XVII amžiaus Prancūzijos teatras
Teologinė estetika mene
LEKTORIAI
Deimantė Baikštienė Šiuolaikinė prancūzų kalba  
Dr. Jūratė Navakauskienė Lyginamoji lietuvių ir prancūzų kalbų tipologija
Šiuolaikinė prancūzų literatūra
Vertimo teorija
Romain Pargny Šiuolaikinė prancūzų kalba  
Lina Perkauskytė Teksto lingvistika, sociolingvistika
Daiva Repeikaitė-Jarmalavičienė Lingvodidaktika
Inga Šerniuvienė Prancūzų kalbos dėstymas
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos