Sidebar

ARKSI darbuotojai

Anglų filologijos katedra

 Mokslinių tyrimų sritysKontaktai
PROFESORIAI
Prof. dr. Almantas Samalavičius Kultūros istorija
Architektūros istorija, teorija ir estetika
Literatūros mokslas ir kritika
Aukštojo mokslo istorija ir teorija
Prof. dr. Jolanta Šinkūnienė  Pragmatika
Semantika
Diskurso analizė
Žiniasklaidos diskursas 
Kontrastyvinė lingvistika
Tekstynų lingvistika
Episteminis modalumas
Evidencialumas
Tarpkalbiniai ir tarpdalykiniai akademinio diskurso tekstų ypatumai
Mokslinio publikavimo ir recenzavimo procesai
Mokslo vertinimas
Įtaigaus akademinio teksto kūrimas
Akademinis identitetas
DOCENTAI
Doc. dr. Giedrė Balčytytė (katedros vedėja) Anglų kalbos fonetika ir fonologija
Anglų kalbos prozodija
Anglų (užsienio) kalbos didaktika (alternatyvūs mokymo metodai)
Kalbos ir muzikos gretinimas
Muzikos įtaka mokantis anglų (užsienio) kalbos
 
Doc. dr. Davide Castiglione Stilistika
Poetika (ypač sunkumo ir sudėtingumo sąvokos)
Empirinės literatūros studijos
XX amžiaus angloamerikiečių ir italų poezija
Doc. dr. Anna Ruskan Modalumas
Evidencialumas
Vertinimas
Diskurso analizė
Akademinis diskursas
Žiniasklaidos diskursas
Kontrastyvinė lingvistika
Tekstynų lingvistika
Doc. dr. Rūta Šlapkauskaitė Ekokritika
Anglakalbė literatūra
Viktorijos epochos refrakcijos
Vizualumas ir daikto teorija
Doc. dr. Audronė Šolienė Semantika
Pragmatika
Modalumas
Evidencialumas
Kontrastyvinė lingvistika
Tekstynų lingvistika
Diskurso analizė
Vertimas
 
ASISTENTAI
Dr. Linara Bartkuvienė Anglakalbė (britų ir amerikiečių) literatūra

asmeninė svetainė

Dr. Leonard Stone Kultūros studijos  
Dr. Grant Rosson XIX amžiaus amerikiečių literatūra
Erdvės, vietos ir kelionių literatūra
Geografinio diskurso istorija 
Istorinė poezija ir poetika
 
Dr. Justina Urbonaitė Kognityvinė lingvistika
Metaforų tyrimai
Kritinė diskurso analizė
Teisės diskursas
Vertimas
JAUNESNIEJI ASISTENTAI
Dokt. Kotryna Garanašvili  
Dokt. Eimantė Liubertaitė Britų ir amerikiečių literatūra
Filosofija
Literatūros teorija

Disertacijos tema: Išpažintinis subjektyvumas ir ironiška distancija metamoderniuose literatūriniuose memuaruose, vadovė prof. dr. (HP) Regina Rudaitytė

Dokt. Greta Maslauskienė Sakytinis akademinis diskursas
Tekstynų kalbotyra

Disertacijos tema: Lietuviškasis sakytinis akademinis diskursas: makro ir mikro aspektų analizė, vadovė prof. dr. Jolanta Šinkūnienė

 
Dokt. Deividas Zibalas Diskurso analizė

Disertacijos tema: „Urban Spaces, Narrative, and Cinematography: Images of European Cities in Contemporary Hollywood Films (Miestų erdvės, naratyvas ir kinematografija: Europos miestų vaizdiniai šiuolaikiniuose Holivudo filmuose)“, vadovas prof. dr. Almantas Samalavičius

LEKTORIAI
Rūta Burbaitė Vertimo teorija ir praktika
Tarpkultūrinė komunikacija
 
Jurga Kasteckienė Akademinis rašymas
Akademinio diskurso analizė
Dalykinė (verslo) anglų kalba
Jekaterina Šukalova    
Joseph Timothy Tobin    
DOKTORANTAI
Andrius Ledas  

 

Italų kalbotyros ir literatūros katedra

 Mokslinių tyrimų sritysKontaktai
DOCENTAI
Doc. dr. Diego Ardoino (katedros vedėjas) Istorinė sociolingvistika
Prūsų kalba
Multimodaliniai ir tarpdisciplininiai tyrimo modeliai seniesiems (rankraštiniams) tekstams tirti
„Šaknų" ir „tapatybės" sąvokos (istorinėje) kalbotyroje
Baltų filologija
Tiesioginiai ir netiesioginiai kalbiniai duomenys apie Šiaurės Rytų Europą (istoriniuose) (vėlyvosios) Antikos ir viduramžių šaltiniuose
Dialektologija ir geolingvistika
Tekstologija
Doc. dr. Dainius Būrė XIII-XVIII a. italų literatūra
Lyginamosios literatūros studijos
Recepcijos teorija
Doc. dr. Novella Di Nunzio

Italų literatūra (XVII–XXI a.)
Literatūros kritika
Literatūros teorija
Lyginamosios ir vertimo studijos

MOKSLO DARBUOTOJAI
Dr. Šarūnas Šavėla Antikos muzikos paveldas
Antikos filosofija
Muzikos filosofija
Stoicizmas
ASISTENTAI
Dr. Ekaterina Smagina Italų kalba ir literatūra
LEKTORIAI
Laura Bakšytė    
Danutė Butkienė    
Paola Fertoli Italų kultūra, dailė, kinas
Praktinė italų kalba
Matteo Notari  
Marta Savino  
Davide Trezzi Praktinė italų kalba
DOKTORANTAI
Julija Šabasevičiūtė
(studijuoja pagal Pizos universiteto ir Vilniaus universiteto jungtinio vadovavimo (cotutela) sutartį)
Kontrastyvinė lietuvių-italų lingvistika
Italų kalbotyra

Disertacijos tema: Kontrastyvinė lietuvių-italų kalbų chromonimija/„Cromonimia contrastiva lituano-italiana“, vadovai: doc. dr. Diego Ardoino (Vilniaus universitetas), prof. dr. Pietro Umberto Dini (Pizos universitetas)

 

Klasikinės filologijos katedra

 Mokslinių tyrimų sritysKontaktai
PROFESORIAI
Prof. habil. dr. Fatima Eloeva Viduramžių graikų literatūra
Naujoji graikų literatūra
Lyginamosios literatūros studijos
Literatūrinio standarto tipologija
Prof. habil. dr. Eugenija Ulčinaitė, emeritė Antikinė literatūra
Lotyniškoji Lietuvos literatūra
Antikinė retorika
DOCENTAI
Doc. dr. Vytautas Ališauskas LDK kultūra ir istorija
Baltų mitologija
Platoniškoji graikų filosofijos tradicija
Antikinė ir krikščioniškoji literatūra
Doc. dr. Mantas Adomėnas Ikisokratinė filosofija
Platonas
Antikos politinė mintis
 
Doc. dr. Vilius Bartninkas (katedros vedėjas) Antikos filosofija
Antikos politinė mintis
Antikinė kosmologija
Graikų religija ir teologija
Platonas
 
Doc. dr. Mintautas Čiurinskas Biografijos žanro raida antikinės biografistikos recepcija Viduramžių, Renesanso ir Baroko literatūroje
LDK biografistika
Lotyniškieji Lietuvos literatūros, istorijos bei kultūros šaltiniai
Hagiografinių šaltinių tyrimai

Doc. dr. Ona Dilytė-Čiurinskienė Lotyniškoji poezija nuo Antikos iki ankstyvosios modernybės
Poklasikinės literatūros raidos tendencijos
Antikinių ir krikščioniškų šaltinių sąveikos
Lotyniškoji XVI–XVII a. LDK literatūra: devociniai, tarpkonfesiniai, tarpdalykiniai, tarptekstiniai aspektai
Doc. dr. Nijolė Juchnevičienė Senovės Graikijos politinė istorija
Graikų istoriografija ir istorika (Herodotas, Tukididas, Ksenofontas, Polibijas, Diodoras, Plutarchas, Lukianas ir kt.)
Helenizmo kultūra ir literatūra
Moterų socialiniai vaidmenys antikinėje graikų likeratūroje
Klasikinės filologijos mokslo istorija sovietų okupuotoje Lietuvoje
Doc. dr. Audronė Kučinskienė  Antikinė retorika
Cicerono retorikos teorija ir praktika 
Antikinių vardų lietuvinimo problemos
Antikinės literatūros vertimų į lietuvių k. istorija
Antikos kultūra ir menas
Doc. dr. Mindaugas Strockis Antikinė eilėdara
Klasikinių kalbų prozodija
Leksikografijos duomenų bazės
Doc. dr. Tomas Veteikis Senoji graikų kalba ir literatūra
Lotynų kalba ir literatūra
Renesanso ir Baroko laikotarpio lotyniškoji ir graikiškoji literatūra
Senoji Lietuvos raštija
Švietimo istorija
ASISTENTAI
Dr. Jovita Dikmonienė Antikinė literatūra
Antikinės dramos ir jų recepcija
Dr. Lina Girdvainytė Romos bei jos provincijų istorija
Teisės ir pilietybės istorija
Epigrafika
Dokumentiniai šaltiniai
 
Dr. Alius Jaskelevičius Platono filosofija
Platono filosofijos recepcija
Senovės Graikijos istorija
Senovės Romos istorija
Dr. Ramunė Markevičiūtė  
Dr. Gintė Medzvieckaitė XVI-XVII a. muzikos istorija
Lotyniškų biblijinių tekstų parafrazės XVI-XVII a. poezijoje
Ankstyvųjų Naujųjų laikų kultūros istorija
Lotynų kalbos dėstymo metodika
 
Dr. Tomas Riklius

Baroko estetinė filosofija
Potridentiniai katalikiški tekstai
Baroko menas ir jo istorija
Manierizmo ir baroko sankirta

JAUNESNIEJI ASISTENTAI
Dokt. Simonas Baliukonis Disertacijos tema: Kultūrinių ir religinių konceptų įtaka antikinei etikai: nuo Platono iki stoikų, vadovas doc. dr. Vilius Bartninkas
Dokt. Dovilė Čitavičiūtė Moterys lotyniškoje LDK literatūroje
Antikos recepcija LDK ir Vakarų Europos literatūroje
Dokt. Mantas Tamošaitis Disertacijos tema: Fiktyvumo reabilitacija naujos epochos akivaizdoje: šv. Augustino atvejis, vadovas prof. dr. Vytautas Ališauskas
LEKTORIAI
Dalia Andziulytė Graikų archajinio laikotarpio poezija ir filosofija
Antikos meno istorija
Jūratė Baronienė Medicininė lotynų kalba ir jos dėstymo metodika
Paulius Garbačiauskas Didaktinė poezija
Helenistinė poezija
Graikų filosofija
Platonistika
Renata Papšytė Lotynų kalba
Kristina Svarevičiūtė Graikų kalbos dėstymo metodika
LDK ir Bizantijos ryšiai raštijoje
Graikų XX a. 1930 m. kartos poezija
Irena Štikonaitė Lotynų kalbos dėstymo metodika
Vilma Tamulaitytė-Plevokienė Lotynų kalba  
DOKTORANTAI
Vasarė Butkutė Disertacijos tema: Aristoteliškoji mimezė: santykis tarp meno ir tikrovės, vadovas doc. dr. Vilius Bartninkas
Gražina Kelmelytė-Ratniece

Apokrifiniai raštai
Ankstyvoji krikščionybė
Origenas

Disertacijos tema: Aleksandrijos krikščionybės dialogas su Valentino gnostine mokykla Origeno komentaruose „Giesmių giesmei“, vadovas prof. dr. Vytautas Ališauskas

Skirmantas Knieža

Lotyniškoji Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės literatūra ir kultūra

Disertacijos tema: Lotyniškoji kultūra kaip Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tapatumo veiksnys, vadovas prof. dr. Vytautas Ališauskas

 
Elzbieta Reivytytė Disertacijos tema: Ezopo kalbos Imperijos laikotarpio Romos literatūroje sociopoetinės strategijos, vadovas doc. dr. Mantas Adomėnas  
Gintarė Škėmaitė Disertacijos tema: Antikos recepcija ir interpretacija Arvydo Šliogerio europinės literatūros skaitymuose, vadovas doc. dr. Vytautas Ališauskas

 

Prancūzų filologijos katedra

 Mokslinių tyrimų sritysKontaktai
DOCENTAI
Doc. dr. Eglė Kačkutė-Hagan (katedros vedėja) Motinystės studijos
Šiuolaikinė moterų literatūra
Šiuolaikinė prancūzų ir frankofoniškoji literatūra
Lyčių studijos
Migracija ir mobilumas
ASISTENTAI
Dr. Ieva Balčiūnė  
Dr. Antanas Keturakis  
Dr. Vita Valiukienė Tekstynų lingvistika peremti kontrastyviniai lietuvių ir prancūzų kalbų tyrimai
JAUNESNIEJI ASISTENTAI
Dokt. Ieva Šakelaitė    
Dokt. Greta Štikelytė Atminties studijos
Holokausto (po)atmintis
Autobiografinė literatūra
 
Dokt. Jonė Šulcaitė-Brollo

Šiuolaikinė moterų literatūra
Šiuolaikinė prancūzų literatūra
Lyginamosios literatūros ir kultūros studijos
Literatūros kritika #MeToo kontekste
Lyčių studijos

Disertacijos tema: Seksualinio smurto refleksija šiuolaikinėje lietuvių, prancūzių ir bričių moterų literatūroje ir kultūroje, vadovė doc. dr. Eglė Kačkutė-Hagan

 
VYRESNIEJI LEKTORIAI
Dr. Jūratė Navakauskienė Šiuolaikinė prancūzų literatūra
Leksinė ir teksto semantika
Vertimo teorija
Lyginamoji prancūzų ir lietuvių kalbų tipologija
Meninis vertimas
LEKTORIAI
Lauksvė Gulbinaitė Kalbos problema vaizduotės filosofijoje
Šiuolaikinė prancūzų kalba
Lina Perkauskytė Teksto lingvistika, sociolingvistika
Daiva Repeikaitė-Jarmalavičienė Lingvodidaktika
Laurence Sylvie Pascale Lucienne Tribodet-Paré XX a. prancūzų literatūra
Marielle Brigitte Vitureau  

 

MTG „Apmąstant motinystę“/‘Thinking motherhood’

 Mokslinių interesų sritysKontaktai
PROFESORIAI
Prof. dr. Diana Ramašauskaitė Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje
Imuniniai žymenys nėštumo ir gimdymo priežiūrai, vaisiaus ir naujagimio būklės vertinimui bei prognozavimui
Moters ir vaisiaus sveikata: fiziologija ir patologija. Vidiniai ir išoriniai veiksniai, turintys įtakos moters ir naujagimio sveikatai ir vaisiaus raidai
 
Prof. dr. Meilutė Ramonienė Taikomoji kalbotyra
Sociolingvistika
Onomastika
 
DOCENTAI
Doc. dr. Dagnė Beržaitė Rusų literatūros istorija
Rusų kritikos istorija
F. Dostojevskio kūryba, rusų romanas
 
Doc. dr. Violeta Gervogianienė Negalią turinčių asmenų ugdymas, socialinė pagalba šiems asmenims ir jų šeimoms
Diskriminuojamų asmenų/grupių integracija
Studentų ir specialistų kompetencijų ugdymas
Migracijos aspektai
 
Doc. dr. Nijolė Juchnevičienė Senovės Graikijos istorija
Antikinė istoriografija
Antikinė literatūra
 
Doc. dr. Eglė Kačkutė-Hagan (vadovė) Motinystės studijos
Šiuolaikinė moterų literatūra
Šiuolaikinė prancūzų ir frankofoniškoji literatūra
Lyčių studijos
Migracija ir mobilumas
Doc. dr. Vitalija Kazlauskienė Sociolingvistika
Frakofonijos šalių prancūzų kalba ir kultūra
Prancūzų kaip svetimoji kalba: mokinių, emigrantų kalba
Kalbos didaktika
 
Doc. dr. Daiva Skučienė Socialinės gerovės analizė (objektyvi ir subjektyvi gerovė, pajamų nelygybė, skurdas)
Socialinės apsaugos politikos tobulinimas (pensijų politika, piniginės socialinės paramos politika, lyčių politika)
Gerovės valstybės segmentų finansavimas
Asmens ir namų ūkio finansų subalansavimo konsultavimas
 
Doc. dr. Rūta Šlapkauskaitė Literatūra anglų kalba (Kanada, Australija, Didžioji Britanija, Airija, JAV)
Vaizdaraščiai / ikonotekstai
Šiuolaikiniai Viktorijos epochos romano perrašymai
Literatūra ir Antropoceno kritika
Kūno figūra meniniuose tekstuose, lėlės, automatonai, žaislai ir meninės praktikos
Materialioji kultūra ir menas / daikto teorija
 
Doc. dr. Lina Šumskaitė Lyčių studijos
Motinystės/tėvystės patirtys
Bevaikystė, lyčių lygybės politika
LGBT asmenų teisės
 
Doc. dr. Eglė Šumskienė Žmogaus teisės ir socialinis darbas
Sutrikusios psichikos ir sutrikusio intelekto asmenų teisės, globa, stigma ir diskriminacija, globos įstaigos
 
ASISTENTAI
Dr. Linara Bartkuvienė Literatūra anglų kalba (Didžioji Britanija, Airija, JAV)  
Dr. Inga Hilbig Dvikalbystė
Kalbinis (ne)mandagumas
Lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymas
Lietuvių sociokultūra
Tarpkultūrinė komunikacija
 
Dr. Dovilė Kuzminskaitė Lotynų Amerikos literatūra  
Dr. Daiva Litvinskaitė  
Dr. Atėnė Mendelytė Kino filosofija
Tarpdisciplininiai meno aspektai
Siaubo kinas ir literatūra
 
Dr. Maria Sebastia-Saez Ιspanų literatūra: viduramžiai – XVII a.
Šiuolaikinis ispanų teatras
Šiuolaikinė ispanų kalba V/V
Dalykinė ispanų kalba
Ispanų kalbos registrai
JAUNESNIEJI ASISTENTAI
Dokt. Dovilė Čitavičiūtė Moterys lotyniškoje LDK literatūroje
Antikos recepcija LDK ir Vakarų Europos literatūroje
 
Dokt. Irma Kondrataitė Lyčių studijos
Lyčių santykiai Pietų Azijoje
Prostitucija, prekyba žmonėmis, nevyriausybinės organizacijos, feminizmas, modernioji Indijos istorija, motinystė
 
MOKSLO DARBUOTOJAI
Dr. Ieva Bisigirskaitė    
LEKTORIAI
Dokt. Rūta Morkūnienė Neišnešioti naujagimiai
Augimo programavimo, prenatalinės ir postnatalinės raidos ypatumai ir veiksniai
Medicinos edukologija
 
DOKTORANTAI
Jolanta Malažinskienė  
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos