Sidebar

ARKSI darbuotojai

Anglų filologijos katedra

 Mokslinių interesų sritysKontaktai
PROFESORIAI
Prof. dr. (HP) Regina Rudaitytė Vakarų literatūra
Šiuolaikinė anglų literatūra
Kultūros studijos
Literatūrinis vertimas
Prof. dr. Almantas Samalavičius Kultūros istorija
Architektūros istorija ir teorija
Literatūros mokslas ir kritika
Aukštojo mokslo istorija ir teorija
Prof. habil. dr. Aurelija Usonienė Kontrastyvinė lingvistika
Tekstynų lingvistika
Sintaksės ir semantikos sąveika
Episteminis modalumas, evidencialumas
Gramatikalizacija ir pragmatikalizacija, (inter)subjektyvumas

asmeninė svetainė

DOCENTAI
Doc. dr. Giedrė Balčytytė-Kurtinienė Anglų kalbos fonetika ir fonologija
Intonaciniai kalbų modeliai
Anglų (užsienio) kalbos didaktika (alternatyvūs mokymo metodai)
Muzikos įtaka mokantis anglų (užsienio) kalbos, kalbos ir muzikos gretinimas
Doc. dr. Linara Bartkuvienė Literatūra anglų kalba (Didžioji Britanija, Airija, JAV)

asmeninė svetainė

Doc. dr. Jolanta Šinkūnienė (katedros vedėja) Akademinio diskurso tyrimai (kultūriniai ir disciplininiai mokslinio teksto kūrimo ypatumai)
Pragmatika, semantika, diskurso analizė
Kompiuterinė lingvistika
Kontrastyvinė lingvistika
Tekstynų lingvistika
Modalumas, evidencialumas
Doc. dr. Rūta Šlapkauskaitė Literatūra anglų kalba (Kanada, Australija, Didžioji Britanija, Airija, JAV)
Vaizdaraščiai / ikonotekstai
Šiuolaikiniai Viktorijos epochos romano perrašymai
Literatūra ir Antropoceno kritika
Kūno figūra meniniuose tekstuose, lėlės, automatonai, žaislai ir meninės praktikos
Materialioji kultūra ir menas / daikto teorija
Doc. dr. Deimantas Valančiūnas Kino studijos
Postkolonializmas
Populiarioji kultūra
Kultūros studijos
ASISTENTAI
Dr. Davide Castiglione Poezijos „sudėtingumo“ konceptas
Stilistika ir empiriniai literatūros tyrimai
XX a. poezijos kalbinė raiška
Komparatyvistinė poetika ir poezijos vertimai (italų-amerikiečių-britų)
Dr. Anna Ruskan Evidencialumas, episteminis modalumas
Akademinis diskursas
Žiniasklaidos diskursas
Kontrastyvinė lingvistika
Tekstynų lingvistika
Dr. Audronė Šolienė Kontrastyvinė kalbotyra
Tekstynų kalbotyra
Episteminis modalumas
Vertimas
 
Dr. Justina Urbonaitė Kognityvinė lingvistika
Stilistika
Dalykinė anglų kalba (teisė, verslas)
Užsienio kalbos mokymo(si) psichologija
JAUNESNIEJI ASISTENTAI
Dokt. Eimantė Liubertaitė Britų ir amerikiečių literatūra
Filosofija
Literatūros teorija

Disertacijos tema: Išpažintinis subjektyvumas ir ironiška distancija metamoderniuose literatūriniuose memuaruose, vadovė prof. dr. (HP) Regina Rudaitytė
Dokt. Grant Rosson 19th-century American literature
Literatures of space, place, and travel
The history of geographic discourse
Historical poetry and poetics
Emily Dickinson
LEKTORIAI
Greta Belogurova Semantika
Tekstynų kalbotyra
Kontrastyvinė kalbotyra
Jurga Kasteckienė Akademinis rašymas
Akademinio diskurso analizė
Dalykinė (verslo) anglų kalba
Dokt. Deividas Zibalas Diskurso analizė

Disertacijos tema: „Urban Spaces, Narrative, and Cinematography: Images of European Cities in Contemporary Hollywood Films (Miestų erdvės, naratyvas ir kinematografija: Europos miestų vaizdiniai šiuolaikiniuose Holivudo filmuose)“, vadovas prof. dr. Almantas Samalavičius
DOKTORANTAI
Justina Liauksminienė
(akademinės atostogose)
Anglų ir lietuvių kalbotyra

Disertacijos tema: (Inter)subjektyvizacija ir pragmatikalizacija anglų ir lietuvių kalbose: semantinė funkcinė mentalinių veiksmažodžių kaita, vadovė prof. dr. Aurelija Usonienė
 
Laima Vincė Sruoginis Amerikiečių ir lietuvių literatūra

Disertacijos tema: „Memory and Postmemory in the Writing of North American Writers of Lithuanian Descent“, vadovė prof. dr. (HP) Regina Rudaitytė
 

 

Italų kalbotyros ir literatūros katedra

 Mokslinių interesų sritysKontaktai
DOCENTAI
Doc. dr. Diego Ardoino (katedros vedėjas) Tekstologija
Bendroji ir istorinė kalbotyra
Dialektologija
Hermeneutika
Doc. dr. Dainius Būrė Italų literatūra
Vertimo teorija ir praktika
Doc. dr. Novella Di Nunzio XIX-XX a. Italų literatūra ir lyginamosios literatūros studijos
Romano teorija, naratologija
Literatūros istorija ir kritika
Italų kino ir teatro istorija
LEKTORIAI
Alessandra Calì Teatras
Vertimo teorija ir praktika
Dr. Aušra Gataveckaitė Šiuolaikinė italų literatūra
Italų kalbos istorija
Italų kalbos dėstymo metodika
Paola Fertoli Italų kultūra, dailė, kinas
Praktinė italų kalba
Ieva Kirilauskaitė Praktinė italų kalba
Davide Trezzi Praktinė italų kalba
DOKTORANTAI
Julija Šabasevičiūtė
(studijuoja pagal Pizos universiteto ir Vilniaus universiteto jungtinio vadovavimo (cotutela) sutartį)
Kontrastyvinė lietuvių-italų lingvistika
Italų kalbotyra

Disertacijos tema: Kontrastyvinė lietuvių-italų kalbų chromonimija/„Cromonimia contrastiva lituano-italiana“, vadovai: doc. dr. Diego Ardoino (Vilniaus universitetas), prof. dr. Pietro Umberto Dini (Pizos universitetas)

 

Klasikinės filologijos katedra

 Mokslinių interesų sritysKontaktai
PROFESORIAI
Prof. dr. Vytautas Ališauskas LDK kultūra ir istorija
Baltų mitologija
Platoniškoji graikų filosofijos tradicija
Antikinė ir krikščioniškoji literatūra
Prof. habil. dr. Fatima Eloeva Viduramžių graikų literatūra
Naujoji graikų literatūra
Lyginamosios literatūros studijos
Naujosios graikų kalbos dialektologija
Literatūrinio standarto tipologija
Sociolingvistika, etnolingvistika
Prof. habil. dr. Eugenija Ulčinaitė, emeritė Antikinė literatūra
Lotyniškoji Lietuvos literatūra
Antikinė retorika
DOCENTAI
Doc. dr. Mintautas Čiurinskas Biografijos žanro raida antikinės biografistikos recepcija Viduramžių, Renesanso ir Baroko literatūroje
LDK biografistika
Lotyniškieji Lietuvos literatūros, istorijos bei kultūros šaltiniai
Hagiografinių šaltinių tyrimai
Doc. dr. Nijolė Juchnevičienė Senovės Graikijos istorija
Antikinė istoriografija
Antikinė literatūra
Doc. dr. Audronė Kučinskienė (katedros vedėja) Cicerono kalbos
Romėnų retorika ir literatūra
Romos kultūra ir menas
Doc. dr. Mindaugas Strockis Antikinė eilėdara
Klasikinių kalbų prozodija
Leksikografijos duomenų bazės
Doc. dr. Tomas Veteikis Senoji graikų kalba ir literatūra, lotynų kalba ir literatūra
Renesanso ir Baroko laikotarpio lotyniškoji ir graikiškoji literatūra
Senoji Lietuvos raštija
ASISTENTAI
Dr. Jovita Dikmonienė Antikinė literatūra
Antikinės dramos ir jų recepcija
Dr. Dovilė Keršienė Lotynų kalba
XIV–XVI a. literatūra
Epistolografija ir epistolika
JAUNESNIEJI ASISTENTAI
Nijolė Klingaitė-Dasevičienė  
Paulius Garbačiauskas Didaktinė poezija, helenistinė poezija
Graikų filosofija
Platonistika
Alius Jaskelevičius Platono filosofija
Platono filosofijos recepcija
Senovės Graikijos istorija
Dokt. Antanas Keturakis  
Dokt. Anna Marija Mackevič Lotynų kalba
Dokt. Živilė Pabijutaitė  
LEKTORIAI
Dalia Andziulytė Graikų archajinio laikotarpio poezija ir filosofija
Antikos meno istorija
Jūratė Baronienė Medicininė lotynų kalba ir jos dėstymo metodika
Dovilė Čitavičiūtė  
Renata Papšytė Lotynų kalba
Stasė Paškonytė Medicininė lotynų kalba ir jos dėstymo metodika
Kristina Svarevičiūtė Graikų kalbos dėstymo metodika
LDK ir Bizantijos ryšiai raštijoje
Graikų XX a. 1930 m. kartos poezija
Irena Štikonaitė Lotynų kalbos dėstymo metodika
DOKTORANTAI
Gražina Lyvens Apokrifiniai raštai
Ankstyvoji krikščionybė
Origenas

Disertacijos tema: Aleksandrijos krikščionybės dialogas su Valentino gnostine mokykla Origeno komentaruose „Giesmių giesmei“, vadovas prof. dr. Vytautas Ališauskas
Skirmantas Knieža Lotyniškoji Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės literatūra ir kultūra

Disertacijos tema: Lotyniškoji kultūra kaip Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tapatumo veiksnys, vadovas prof. dr. Vytautas Ališauskas
 
Ana Marija Mackevič Lotynų kalba

Disertacijos tema: Romėniškosios tapatybės konstravimas ankstyvojo principato literatūroje, vadovė doc. dr. Nijolė Juchnevičienė
 
Tomas Riklius Baroko estetinė filosofija
Potridentiniai katalikiški tekstai
Baroko menas ir jo istorija
Manierizmo ir baroko sankirta

Disertacijos tema: Estetinių baroko kategorijų tapsmas potridentiniuose meno teorijos traktatuose, vadovas prof. dr. Vytautas Ališauskas
Šarūnas Šavėla
(studijuoja pagal Bolonijos universiteto ir Vilniaus universiteto jungtinio vadovavimo (cotutela) sutartį)
Antikos muzikos filosofija

Disertacijos tema: „The Conceptualisation of Music in Ancient Greek Thought (V century B.C. – III century B.C.)“, vadovai: prof. dr. Vytautas Ališauskas (Vilniaus universitetas), prof. dr. Donatella Restani (Bolonijos universitetas)
 

 

Prancūzų filologijos katedra

 Mokslinių interesų sritysKontaktai
PROFESORIAI
Prof. dr. Vytautas Bikulčius (katedros vedėjas) Romano teorija, filosofinis romanas
Naratologija
Visuotinė ir prancūzų literatūra
Prof. dr. Genovaitė Dručkutė Lyginamosios prancūzų literatūros studijos
Kultūros studijos
Lyčių studijos
Vertimas
DOCENTAI
Doc. dr. Eglė Kačkutė-Hagan Šiuolaikinės prancūzų ir frankofoniškos moterų literatūros studijos
Lyginamosios moterų literatūros studijos
Motinystės studijos
Psichonalitinė feminizmo teorija
Migracijos ir egzilio studijos
ASISTENTAI
Dr. Vita Valiukienė Lingvodidaktika, tekstynų lingvistika
JAUNESNIEJI ASISTENTAI
Dokt. Povilas Birbilas Charles’io Baudelaire’o kūryba
XIXa. prancūzų literatūra
Poezija ir teologinė estetika, dendizmas literatūroje
Melancholijos ezoterika
LEKTORIAI
Dr. Jūratė Navakauskienė Lyginamoji lietuvių ir prancūzų kalbų tipologija
Šiuolaikinė prancūzų literatūra
Vertimo teorija
Lina Perkauskytė Teksto lingvistika, sociolingvistika
Daiva Repeikaitė-Jarmalavičienė Lingvodidaktika
Inga Šerniuvienė Prancūzų kalbos dėstymas
Estera Zingerytė Prancūzų kalbos fonetika
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos