Sidebar

LKVTI darbuotojai

A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centras

 Mokslinių tyrimų sritysKontaktai
PROFESORIAI
Prof. dr. Irina Melnikova 
(centro vedėja)
Charleso S. Peirce’o semiotika
Teoriniai ir praktiniai intertekstualumo ir intermedialumo aspektai
Adaptacijos (literatūros tekstų ekranizacijos) problemos
Pasakojimo struktūra literatūroje, kine, tapyboje
Miesto konstravimo būdai literatūros ir kino tekstuose
Prof. habil. dr. Kęstutis Nastopka, emeritas Semiotika
Literatūros teorija
Mitologija
Komparatyvistika
Lietuvių literatūra
Prof. dr. Paulius Subačius Tekstologija, teksto teorija
Nacionalizmo istorija
Bažnyčios istorija, religijotyra
XIX a. lietuvių literatūra
Postkolonijinė kritika
Literatūros sociologija
Prof. dr. (HP) Arūnas Sverdiolas, emeritas Kultūros filosofija
Fenomenologinė ir hermeneutinė filosofija
Hermeneutikos istorija
Dabartinės kultūros teorijos
DOCENTAI
Doc. dr. Jurgita Katkuvienė Literatūros teorija (struktūralizmas, poststruktūralizmas, semiotika, teksto teorija, kūniškumo aspektai literatūros teorijoje)
Reikšmės  problematika
Literatūros kritika
XX–XXI a. lietuvių poezija
XX a. Lotynų Amerikos literatūra
Doc. dr. Nijolė Keršytė Naratologija
Semiotika
Šiuolaikinė retorika
Poststruktūralizmas
Fenomenologinė filosofija
Šiuolaikinė prancūzų filosofija
Doc. dr. Jūratė Levina Fenomenologinė estetika
Anglakalbių literatūrų istorija
Modernizmas
Algirdo Juliaus Greimo paveldas
Doc. dr. Loreta Mačianskaitė XX a. ir XXI a. literatūra
Menų sąveika
Kultūros modelių dinamika
Doc. dr. Birutė Meržvinskytė Literatūros teorija
Dekonstrukcija
Mito teorijos
Modernizmas
Psichoanalitinė meno kritika
ASISTENTAI
Dr. Paulius Jevsejevas Bendroji semiotikos teorija
Vizualinė semiotika
Literatūros teorija ir analizė
Gyvenamos erdvės tyrimai
JAUNESNIEJI ASISTENTAI
Dokt. Augustas Sireikis Disertacijos tema: Tapatinimasis literatūros diskurse, vadovė doc. dr. Nijolė Keršytė  
Dokt. Izabelė Skikaitė Disertacijos tema: Kūniškumo ideologija ir poetika šiuolaikinėje lietuvių prozoje, vadovė doc. dr. Nijolė Keršytė
DOKTORANTAI
Dovilė Gervytė Disertacijos tema: Genezės agentų žaismas modernistiniame tekste, vadovas prof. dr. Paulius V. Subačius  
Aušra Kundrotaitė Disertacijos tema: Miesto (re)konstravimas autobiografinėje prozoje: žemėlapiai, portretai, kelionių, vadovė prof. dr. Irina Melnikova  
Augustė Žičkytė Disertacijos tema: Ribinės patirtys Thomo Mertono, Jurgio Matulaičio, Eriko Vardeno egodokumentuose: fiktyvumas ir tikrovių reprezentacija, vadovas prof. dr. Paulius Subačius  

 

 

Lietuvių literatūros katedra

 Mokslinių tyrimų sritysKontaktai
PROFESORIAI
Prof. habil. dr. Viktorija Daujotytė-Pakerienė,
emeritė
Lietuvių literatūra
Fenomenologija
Prof. dr. Mindaugas Kvietkauskas Lietuvių literatūrinis modernizmas
Daugiakalbė Lietuvos literatūra
Lyginamieji Lietuvos ir Vidurio Europos modernizmo tyrimai
Judaika
Miesto kultūrinės studijos
Prof. dr. (HP) Dainora Pociūtė-Abukevičienė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės literatūra
Reformacijos ir kontrreformacijos istorija
Lietuva-Italija XVI-XVII a.
Intelektualinė ankstyvųjų naujųjų laikų istorija
Prof. dr. Brigita Speičytė
(katedros vedėja)
XIX a. lietuvių literatūra
Daugiakalbė Lietuvos literatūra
Literatūros antropologija
 
DOCENTAI
Doc. dr. Dalia Čiočytė Klasikinės lietuvių literatūros modeliavimas
Krikščioniškieji literatūros kontekstai
Literatūros teologija
Literatūros teorija
Doc. dr. Rimantas Kmita (rašytojas, partnerystės docentas) Sovietmečio lietuvių literatūra
Literatūros sociologija
Kūrybinis rašymas
Doc. dr. Darius Kuolys Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės literatūra
Lietuvos literatūros istorija
Kultūros istorija
Idėjų ir sąmoningumo istorija
Doc. dr. Audinga Peluritytė-Tikuišienė XX–XXI-ojo a. lietuvių literatūra ir kontekstai
Moderni Vidurio ir Rytų Europos literatūra
Komparatyvistinės ir intermedialios literatūros studijos
Modernaus ir postmodernaus meno teorijos
ASISTENTAI
Dr. Neringa Klišienė Modernioji ir šiuolaikinė lietuvių ir užsienio šalių dramaturgija
Dramos teorija
XX a. modernioji ir šiuolaikinė lietuvių literatūra
Dr. Laura Laurušaitė  
Dr. Saulė Matulevičienė Folkloristika (tautosaka, mitologija, folkloristikos istorija ir metodologija)
Baltistika
Literatūros mokslo metodologija
Dokumentinė literatūra
Dr. Jurgita Žana Raškevičiūtė Literatūros sociologija
XX a. lietuvių literatūra ir sovietmečio tyrimai
Tekstologija
Vaikų literatūra
Šiuolaikinės literatūros procesai
Dr. Regimantas Tamošaitis Lietuvių literatūros teorija, kritika ir istorija (XX a. I p.)
Rytų ir Vakarų filosofija
Kultūros teorija
Mito teorija
Dr. Eleonora Terleckienė    
DOKTORANTAI
Agnė Ambrazaitė Disertacijos tema: Julijono Lindės-Dobilo kultūros kritika, vadovė prof. Brigita Speičytė.  
Ieva Kristinaitytė Disertacijos tema: Pirmeivių literatūrinė kultūra XIX–XX a. sandūros Lietuvoje, vadovė prof. dr. Brigita Speičytė  
Aleksandra Strelcova Disertacijos tema: Tapatybės kaitos modeliai XX a. pab.-XXI a. pr. lietuvių prozoje paaugliams, vadovė doc. dr. Audinga Tikuišienė  
Gintarė Petuchovaitė-Majauskė Disertacijos tema: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės evangelikų reformatų ir jėzuitų religinė polemika XVI a. pab. – XVII a. pr., vadovė prof. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė  

 

 

Vertimo studijų katedra

 Mokslinių tyrimų sritysKontaktai
PROFESORIAI
Prof. dr. Nijolė Burkšaitienė Užsienio (anglų) kalbos moksliniai tyrimai
Kompetencijų ugdymas vertimo studijose
Tyrimai universitetinės didaktikos srityje (dėstymas ir studijavimas, studijų pasiekimų vertinimas)
Inovatyvių studijų metodų integravimo universitetinėse studijose tyrimai
Suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą paradigmos tyrimai
 
Prof. dr. Jonė Grigaliūnienė Semantika
Kalbos filosofija
Politinis diskursas
Tekstynų lingvistika
Mokinio kalba
Vertimo studijos ir tekstynai
Prof. dr. Nijolė Maskaliūnienė
(katedros vedėja)
Teoriniai ir praktiniai vertimo aspektai
Terminologija
Leksinė ir sintaksinė semantika
Leksikologija
Terminologija ir terminografija
DOCENTAI
Doc. dr. Liucija Černiuvienė Vertimo istorija 
Vertimo teorija
Vertimo kritika
Vertimo metodologija
Doc. dr. Dainora Maumevičienė Programinės įrangos lokalizavimas-lietuvinimas
Mašininio vertimo taikymas programinei įrangai lokalizuoti 
Vertimo istorijos tyrimai 
Vertimo tyrimų didaktika ir pedagogika 
MOKSLO DARBUOTOJAI
Dr. Aistė Kiltinavičiūtė Dantė
Ankstyvoji italų lyrika
Vizijos ir sapnai viduramžių italų literatūroje ir kultūroje
Kognityvinės literatūros studijos
Vertimo studijos
Dr. Artūras Ratkus Istorinė kalbotyra 
Morfologija, morfosintaksė 
Sintaksė 
Germanų kalbotyra
Anglų kalbos istorija
Vertimo teorija ir praktika
ASISTENTAI
Dr. Dalia Mankauskienė Vertimas žodžiu
Vertimas kaip tarpkalbinės ir tarpkultūrinės komunikacijos veikla
Vertimo projektų vadyba
Kompiuterinės vertimo technologijos
Dr. Rimas Užgiris Poezijos vertimas
Šiuolaikinės lietuvių literatūros vertimas
Post-kolonijinė literatūra (JAV ir Lietuvoje)
Dr. Deimantė Veličkienė Literatūrinis vertimas
Poezijos vertimas
Ekvivalentiškumo problema vertime
Williamo Shakespeare'o kūrinių vertimai
 
JAUNIESNIEJI ASISTENTAI
Dokt. Žygimantas Pekūnas Disertacijos tema: Eurolekto įtaka lietuvių teisės kalbos sintaksei, vadovas dr. Artūras Ratkus  
LEKTORIAI
Alina Dailidėnaitė Sinchroninio ir nuosekliojo vertimo teorija ir praktika (anglų k.)
Rasa Darbutaitė Sinchroninio ir nuosekliojo vertimo teorija ir praktika (vokiečių k.)
Praktinė retorika
Diana Guogienė Vertimo žodžiu metodologija
Nijolė Pivorienė Gestų kalba  
Neringa Terleckaitė  
Daina Valentinavičienė Teoriniai ir praktiniai vertimo aspektai
Agnė Zolubienė Literatūrinis vertimas

 

 

Lyginamųjų literatūros studijų centras

 Mokslinių tyrimų sritysKontaktai
DOCENTAI
Doc. dr. Aistė Kučinskienė  Lietuvių literatūros istorija (XIX a. pab. –XX a. I pusė)
Ispanų literatūros istorija (XX a.)
Epistolikos tyrimai
Vertimo teorija ir praktika
Doc. dr. Dovilė Kuzminskaitė (centro vadovė) XX-XXI a. Lotynų Amerikos literatūra
Šiuolaikinė ispanakalbė literatūra
Moterų literatūra
Lyginamoji literatūra, vertimas
Doc. dr. Inga Vidugirytė-Pakerienė Lyginamosios literatūros teorija ir praktika
Vidurio ir Rytų Europos literatūra
Literatūros geografija ir urbanistika
Feministinė literatūros kritika
Juoko kultūra
(Neo)barokas
ASISTENTAI
Dr. María Sebastià Sáez Klasikinė tradicija
Lyginamoji literatūra
Teatras
Lyčių studijos
LEKTORIAI
Gabija Serapinienė Vertimo teorija ir praktika
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos