Sidebar

TKI darbuotojai

Įvairiakalbių tyrimų centras

 Mokslinių interesų sritysKontaktai
PROFESORIAI
Prof. dr. Inesa Šeškauskienė (centro vedėja) Kognityvioji lingvistika
Gretinamoji lingvistika
Leksinė semantika
Dalykinė (teisės) kalba
Akademinis diskursas
DOCENTAI
Doc. dr. Jurga Cibulskienė Kognityvinė lingvistika
Stilistika
Semantika
Doc. dr. Kinga Geben Sociolingvistika
Šiuolaikinė lenkų kalba
Kalbos didaktika
Doc. dr. Rita Juknevičienė Svetimkalbių vartojamos anglų kalbos tyrimai
Tekstyninė frazeologija
Kalbos gebėjimų testavimas
Doc. dr. Vitalija Kazlauskienė Sociolingvistika
Frakofonijos šalių prancūzų kalba ir kultūra
Prancūzų kaip svetimoji kalba: mokinių, emigrantų kalba
Kalbos didaktika
Doc. dr. Eglė Petronienė Funkcinė lingvistika
Anglų kalbos raida
Užsienio kalbų pedagogų rengimas
Doc. dr. Birutė Ryvitytė Lingvistinė pragmatika
Kontrastyvinė lingvistika
Akademinis diskursas
Dalykinė (teisės) kalba
Sociolingvistika
ASISTENTAI
Dr. Adam Mastandrea Anglų kalbos dėstymo pedagogika
Kalbų pedagogų rengimas
 
Dr. Miroslaw Stasilo Užsienio kalbų mokymas(sis)
Prancūzų kalba kaip svetimoji
Sociolingvistika
Taikomoji kalbotyra
Diskurso analizė
Dr. Laura Vilkaitė-Lozdienė Antrosios kalbos įsisavinimas
Psicholingvistika
Pastovieji žodžių junginiai
Dr. Ieva Stasiūnaitė Kognityvinė lingvistika
Anglų kaip svetimoji kalba
 
LEKTORIAI
Daniel Bogdanovič Dalykinė (teisės) kalba
Akademinis diskursas
Aivaras Liutkauskas Dalykinė (teisės) kalba  
Diana Sroda
(motinystės atostogose)
Prancūzų kalbos istorija
Šiuolaikinės prancūzų kalbos problemos
Prancūzų kalbos fonetika
Modestas Talačka Dalykinė (teisės) kalba  

 

Lietuvių kalbos katedra

 Mokslinių interesų sritysKontaktai
PROFESORIAI
Prof. dr. (HP) Vytautas Kardelis Diachroninė kalbotyra
Lietuvių kalbos istorija
Sinchroninė ir diachroninė fonologija
Sinchroninė ir diachroninė dialektologija
Baltų ir slavų kalbų santykiai
Referencinė semantika

asmeninė svetainė
Prof. habil. dr. Regina Koženiauskienė Žiniasklaidos retorika
Oratorinis menas
Stilistika
Retorinė etika
Politinė parlamentarų retorika
Teisininkų retorika
Senosios Lietuvos raštijos retorika
Senųjų XVI-XIX a. poezijos vertimai ir jų mokslinis tyrimas bei parengimas
 
Prof. dr. Irena Smetonienė Lietuvių kalbos stilistika
Retorika
Kalbos kultūra
Sociolingvistika
DOCENTAI
Doc. dr. Erika Jasionytė-Mikučionienė Sintaksinė semantika
Sintaksė
Modalumas
Tekstynų lingvistika
Doc. dr. Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė Baltistika
Semantika
Kalbotyros įvado seminarai
asmeninė svetainė
Doc. dr. Antanas Smetona Lietuvių kalbos gramatika
Bendroji morfologija
Terminologija
Specialybės kalba
asmeninė svetainė
Doc. dr. Vilma Zubaitienė (katedros vedėja) Sinchroninė ir diachroninė leksikologija ir leksikografija
Leksinė semantika
Žodžių istorija
asmeninė svetainė
ASISTENTAI
Dr. Marius Smetona Etnolingvistika
Baltų mitologija
Liaudies kultūra
Genealogija
Senieji raštai
Dr. Evaldas Švageris Eksperimentinė fonetika
Dr. Audrius Valotka Kalbos politika
Retorikos seminarai įvairių specialybių studentams
LEKTORIAI
Kęstutis Bredelis Didaktika
Kalbos kultūra
Normos teorija ir praktika
Specialybės kalba
Laimutis Laužikas Sintaksė
Ortografija ir punktuacija
Kalbos kultūra
Normos teorija ir praktika
Specialybės kalba
DOKTORANTAI
Samanta Kietytė Leksikologija

Disertacijos tema: Kognityvinė prielinksninių priešdėlių polisemijos analizė lietuvių kalboje, vadovė doc. dr. Vilma Zubaitienė
 
Agnė Lisauskaitė Leksikologija

Disertacijos tema: Padėties ir slinkties veiksmažodžių vartosena ir semantinė raida lietuvių kalboje, vadovė doc. dr. Vilma Zubaitienė

 

 

Lituanistinių studijų katedra

 Mokslinių interesų sritysKontaktai
PROFESORIAI
Prof. dr. Meilutė Ramonienė Taikomoji kalbotyra
Sociolingvistika
Onomastika
Prof. dr. Loreta Vilkienė
(katedros vedėja)
Taikomoji kalbotyra: svetimųjų kalbų mokymas(is) ir įsisavinimas, kalbų testavimas, kalbos atricija, dalinis įsisavinimas ir pan.
Sociolingvistika: kalbinis elgesys ir nuostatos, diasporos paveldėtosios kalbos tyrimai, kalbos ir tapatybės sąsajos
DOCENTAI
Doc. dr. Bronė Stundžienė Lietuvių folkloras
Etnokultūra
Dainų poetika
ASISTENTAI
Dr. Justina Bružaitė-Liseckienė Svetimųjų kalbų įsisavinimas
Tekstynų lingvistika
Kalbų testavimas
Dr. Eglė Gudavičienė Lingvistinė pragmatika
Semantika
Sociolingvistika
Mokslo kalba
Lietuvių kalbos normos ir praktika
Lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymas
Dr. Inga Hilbig Dvikalbystė
Kalbinis (ne)mandagumas
Lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymas
Lietuvių sociokultūra
Tarpkultūrinė komunikacija
Dr. Kristina Jakaitė-Bulbukienė Kalbų politika ir vadyba
Sociolingvistika
Psicholingvistika
Lietuvių kaip svetimosios kalbos mokymas
Elektroninis diskursas
Dr. Eglė Žurauskaitė Sociolingvistika
Lingvistinė pragmatika
JAUNESNIEJI ASISTENTAI
Dokt. Inga Daraškienė

Sociolingvistika
Lietuvių kaip svetimosios kalbos mokymas
Lingvistinė pragmatika

Disertacijos tema: Vilniaus kalbinis kraštovaizdis, vadovė prof. dr. Meilutė Ramonienė

 
Dr. Eglė Vaisėtaitė Lietuvių kalba diasporoje
Gimtosios kalbos atricija
Svetimųjų kalbų mokymas
Aušra Valančiauskienė Taikomoji kalbotyra: kalbų testavimas, lingvodidaktika, dvikalbė leksikografija
LEKTORIAI
Ieva Ancevičiūtė  
Ramutė Bingelienė Lingvistinė pragmatika
Diskurso analizė
Akademinis skaitymas ir rašymas
Lingvodidaktika
Kalbų testavimas
Donata Katinaitė Lingvistinė pragmatika
Kalbinis (ne)mandagumas
Užsienio (svetimųjų) kalbų mokymas
Sociolingvistika
Aurelija Ona Kaškelevičienė
Dirba Suomijoje, Helsinkio universitete
Lingvodidaktika
Lietuvių kalbos kaip svetimosios dėstymo metodika
Kalbų testavimas
Lituanistinis švietimas užsienyje
Rokas Liutkevičius
Dirba Kinijoje, Pekino užsienio studijų universitete
Lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymas
Dabartinė šnekamoji lietuvių kalba
Lituanistinis švietimas užsienyje
Rita Migauskienė Kalbų testavimas
Lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymas(is)
Lingvodidaktika
Elvyra Petrašiūnienė Lietuvių kaip užsienio kalbos mokymas
Kalbų testavimas
Tekstynų lingvistika
Joana Pribušauskaitė Lingvodidaktika
Virginija Stumbrienė Taikomoji lingvistika: lingvodidaktika, kalbų testavimas
Aušra Tamošaitienė Lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymo metodika
Lietuvių kalbos mokėjimo testavimo metodika
Lina Vaškevičienė Kalbų testavimas
Lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymas(is)
Lingvodidaktika
DOKTORANTAI
Aurelija Meškerevičiūtė Disertacijos tema: Afazinės lietuvių kalbos veiksmažodžio agramatizmo požymiai, vadovė prof. dr. Loreta Vilkienė, mokslinis konsultantas prof. dr. Albinas Bagdonas
Anželika Teresė Disertacijos tema: Lietuvių gestų kalbos poezijos raiška, vadovė doc. dr. Loreta Vilkienė  
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos