Magistro studijos VU Filologijos fakultete – intelektualiai asmenybei, aktyviam ateities visuomenės veikėjui

Vilniaus universiteto humanitarinių mokslų magistrantūros tikslas – ugdyti mąstantį ir savarankišką visuomenės narį, išmanantį žmogų ir jo kultūrą taip, kad savo veikla galėtų aktyviai prisidėti prie dabartinės ir ateities visuomenės pozityvios kaitos. Filologijos fakultetui šiuo požiūriu tenka ypatingas vaidmuo. Iš visų VU humanitarinių mokslų magistro programų, kurių yra per 20, Filologijos fakulteto programos sudaro daugiau nei pusę. Mūsų misija – rengti plačios erudicijos filologus, derinančius geriausias humanitarines tradicijas su atvirumu naujovėms bei gebėjimu pažinti, keisti ir prasmingai kurti save, savo gyvenimą ir aplinkinį pasaulį. Tam pajungiame visą mūsų fakulteto ir užsienio partnerių mokslinį potencialą.

Filologijos magistrantūra yra orientuota į mokslinius tyrimus, paremta didžiuliu fakulteto moksliniu potencialu. Dalį studijų magistrantai gali praleisti užsienyje, išvykę į Europos universitetus, su kuriais esame pasirašę per 100 sutarčių. Daugelyje programų partnerystės pagrindais dalyvauja ir Europos universitetų profesūra, atvykstanti skaityti paskaitų pagal ERASMUS programą ar įvairius projektus. Siekiame, kad magistro studijos VU Filologijos fakultete būtų geriausių Europos universitetų lygio, o absolventai gebėtų integruotis į pasaulio humanitarinių ir socialinių mokslų kontekstą, siedami humanitarinį išsilavinimą su socialinėmis šalies reikmėmis.

 

2018 m. Filologijos fakultetas skelbia priėmimą į šias studijų programas:

Anglistika (vykdoma anglų kalba)

Stojamasis egzaminas nenumatytas, tačiau norint stoti į šią programą būtina mokėti anglų kalbą, nes visi dalykai dėstomi būtent ja. Neanglistinių studijų absolventai stodami pateikia VU Priėmimo skyriui pažymą Nr. 4, kuri išduodama Filologijos fakultete, pateikus anglų kalbos mokėjimą patvirtinantį dokumentą. Įskaitomi šie pažymėjimai / egzaminų rezultatai):

 • IELTS (score: 6.5)
 • TOEFL (score: 560 (paper based) / 90 (iBT internet-based test))
 • CAE certificate (Cambridge Certificate in Advanced English)
 • CPE certificate (Cambridge Certificate of Proficiency)
 • ALTE (Association of Language Testers in Europe)

Daugiau apie šią studijų programą ir studijuojamus dalykus

Bendroji kalbotyra

Stojamąjį egzaminą laiko kitų krypčių (ne filologijos) pirmosios pakopos universitetinių studijų absolventai.

Daugiau apie šią studijų programą ir studijuojamus dalykus

Dalykinė (teisės) kalba (vykdoma lietuvių ir anglų/vokiečių kalba)

Tai Filologijos fakulteto ir Teisės fakulteto kartu siūloma magistrantūros programa, kurioje derinamos kalbotyros ir teisės studijos. Šiais metais priimama ir į anglų, ir į vokiečių kalbos grupes.

Stojamasis egzaminas – nenumatytas.

Daugiau apie šią studijų programą ir studijuojamus dalykus

Intermedialios literatūros studijos (2018 m. priėmimas vykdomas nebus)

Humanitarinių mokslų srities absolventai priimami be papildomų reikalavimų. Socialinių mokslų srities absolventai, bakalauro pakopoje studijavę bent 9 kr. literatūros, pateikę Filologijos fakulteto dekanatui tai įrodantį dokumentą (diplomo priedėlio kopiją ar pažymą apie studijų rezultatus) ir studijuotų dalykų aprašus, pretenduoja į pažymą Nr. 4, kuri leidžia dalyvauti konkurse be stojamojo egzamino. Pažymą reikės pateikti Priėmimo skyriui. Visi kiti kandidatai laiko stojamąjį egzaminą.

Klasikinės studijos

Atnaujinta Klasikinių studijų magistrantūros programa Vilniaus universiteto Filologijos fakultete kviečia pažinti Antiką ir jos recepciją Iš politinės minties, antikinės filosofijos tradicijos ir kultūros perspektyvos. Nauja programa, sukurta sekant geriausių Vakarų universitetų pavyzdžiu, suteikia galimybę nestudijavusiems lotynų ir senovės graikų kalbų jas pramokti nuo nulio ir, studijuojant Romos bei Graikijos istoriją, politinę mintį, kultūrą bei autorius, įgyti solidų humanitarinįišsilavinimą.

Klasikinių studijų magistrantai galės visiškai nauju aspektu praturtinti savo bakalauro studijose įgytas žinias – į Klasikinių studijų programą priimami visų universitetų ir visų studijų programų studentai, kurie yra išklausę bent 5 kreditų apimties kursą / kursus, susijusius su Antika, jos kultūra, istorija, paveldu, kalbomis.

Daugiau informacijos apie šią studijų programą ir studijuojamus dalykus

Literatūros antropologija ir kultūra 

Humanitarinių mokslų srities absolventai priimami be papildomų reikalavimų. Kitų mokslų sričių absolventai, bakalauro pakopoje studijavę bent 9 kr. literatūros dalykų, pateikę Filologijos fakulteto dekanatui tai įrodantį dokumentą (diplomo priedėlio kopiją ar pažymą apie studijų rezultatus) ir studijuotų dalykų aprašus, pretenduoja į pažymą Nr. 4, kuri leidžia dalyvauti konkurse be stojamojo egzamino. Pažymą reikės pateikti Priėmimo skyriui. 

Daugiau informacijos apie šią studijų programą ir studijuojamus dalykus

Medijų lingvistika (vykdoma anglų arba rusų kalbomis)

Norintiems dalyvauti priėmimo konkurse į Medijų lingvistikos studijų programą - reikalaujama turėti universitetinį išsilavinimą lingvistikos arba filologijos bakalauro studijose. Stojantiesiems būtina mokėti anglų ir rusų kalbas B2-C1 lygiu.

Pasiektus studijų rezultatus įrodantys sukaupti kreditai gali būti perkeliami (įskaitomi anksčiau studijuoti dalykai (moduliai)) palyginus ankstesnių studijų ir būsimų studijų studijų rezultatus ir studento darbo krūvį, reikalingą jiems įgyvendinti. Sprendimą dėl sukauptų kreditų perkėlimo priima Studijų programos komitetas.

Daugiau apie šią studijų programą ir studijuojamus dalykus

Rusistika (vykdoma rusų kalba)

Norint stoti į Rusistikos magistro studijų programą, būtina mokėti rusų kalba (C1 lygis). Nerusistinių studijų absolventai pateikia pažymą Nr. 4, kuri išduodama Filologijos fakultete, pateikus rusų kalbos mokėjimą patvirtinantį dokumentą arba išlaikius rusų kalbos testą.

Stojantieji, baigę ne filologijos krypties pirmosios pakopos universitetines studijas, laiko stojamąjį egzaminą. Egzaminas laikomas rusų kalba. Kandidatas raštu atsako į du klausimus.

Daugiau apie šią studijų programą ir studijuojamus dalykus

Taikomoji kalbotyra

Ši programa nuo tradicinės kalbotyros studijų skiriasi kiek kitokiu požiūriu į kalbą ir kalbėjimą – orientuojamasi į dabartinę kalbos vartojimo situaciją: kaip formuojasi visuomenės kalbinės nuostatos, kaip ir kodėl skiriasi įvairių tautybių žmonių ar įvairių socialinių grupių kalbinė raiška? Tai gera galimybė filologams, kurie nori mokytis ko nors naujo, nenutoldami nuo kalbos ir kalbotyros. Stojantieji, baigę ne filologijos krypties pirmosios pakopos universitetines studijas, laiko stojamąjį egzaminą.

Daugiau apie šią studijų programą ir studijuojamus dalykus

Vertimas (anglų, prancūzų, vokiečių kalba)

Visi stojantieji į Vertimo studijų programą laiko stojamąjį egzaminą.

Filologijos fakulteto Vertimo studijų katedros vykdoma Vertimo raštu magistrantūros programa įvertinta kaip atitinkanti Europos vertimo magistro programų reikalavimus ir įtraukta į geriausių Europos vertimo magistrantūros programų tinklą (European Master’s in Translation – EMT).

Fakultete tai pat vykdomos laipsnio nesuteikiančios Vertimo studijos (anksčiau vadinta specialiosiomis profesinėmis studijomis) – 1,5 metų, kurių absolventams įvykdžius programą išduodamas pažymėjimas. Daugiau apie tai skaitykite čia.

Daugiau apie šią studijų programą ir studijuojamus dalykus

  

Svarbi informacija ir sutarčių pasirašymas

 

Stojimas, stojamieji egzaminai ir kita informacija

 1. Stojantieji registruojasi internetu. Nuoroda paskelbta stojantiesiems skirtame VU svetainės puslapyje.
 2. Jei numatytas stojamasis egzaminas, užsiregistruoti būtina ne vėliau kaip likus 24 val. iki egzamino pradžios.
 3. Pažymos Nr.4 (apie tai, kad kandidatas atitinka papildomus kriterijus: moka nurodytą kalbą, yra išlaikęs kalbos testą ar stojamąjį pokalbį, yra išklausęs nurodytus dalykus ir t.t.) išduodamos Filologijos fakulteto dekanate (II a.). Jas reikės pateikti Priėmimo skyriui (Saulėtekyje).

Papildomi balai

Papildomi balai. Už pranešimą studentų mokslinėje konferencijoje arba už straipsnį, paskelbtą moksliniame ar mokslo populiarinimo leidinyje, kultūrinėje ir profesinėje spaudoje, pridedamas 1 balas. Pranešimo ar straipsnio tema turi atitikti ketinamos studijuoti programos pobūdį. Papildomas balas pridedamas tik vieną kartą, neatsižvelgiant į pranešimų ar straipsnių skaičių. Dėl pažymos Nr. 3, patvirtinančios teisę į papildomus balus, prašome kreiptis į Filologijos fakulteto dekanatą (II a.). Būtina pristatyti atitinkamus dokumentus (publikacijos kopiją, konferencijos programą, dalyvio pažymėjimą ar pan.). Pažymą reikės pateikti Priėmimo skyriui (Saulėtekyje).

Sutarties pasirašymui būtini dokumentai

Pasirašant studijų sutartį (Informacinių technologijų centre adresu Saulėtekio al. 9) būtini šie dokumentai:

 1. Pasas arba asmens tapatybės kortelė (parodyti), paso (asmens duomenų puslapio) arba kortelės kopija (įteikti).
 2. Pirmosios pakopos studijų baigimo diplomo originalas (parodyti) ir jo kopija (įteikti).
 3. Pirmosios pakopos studijų baigimo diplomo priedėlio (priedo) originalas (parodyti) ir jo kopija (įteikti). Jei studijos baigtos ne VU, o kitoje aukštojoje mokykloje, nuorašas turi būti patvirtintas notaro arba Vilniaus universiteto rektoriaus įgalioto asmens.
 4. Dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde, notaro arba Vilniaus universiteto rektoriaus įgalioto asmens patvirtintas nuorašas (įteikti).
 5. Registracijos mokesčio, sumokėto į Universiteto priėmimo komisijos sąskaitą, (žr. Taisyklių priedą Nr. 19 priedą) kvito originalas (parodyti).

Daugiau informacijos apie stojimams reikalingus dokumentus rasite čia.

Reikalingų pažymų suvedimas

Už reikalingų pažymų suvedimą atsakinga vyresn. specialistė Jekaterina Jefremova
Filologijos fakulteto dekanatas (II a.), tel. (8 5) 268 7203, el. paštas 

Kontaktinė informacija dėl magistrantūros studijų

Prodekanė doc. dr. Nijolė Juchnevičienė
Filologijos fakulteto dekanatas (II a.), tel. (8 5) 268 7201, el. paštas 

Guostė Stonienė (stojantiesiems į Vertimo studijų programą)
Vertimo studijų katedra, tel. (8 5) 268 7245 el. paštas 

Jekaterina Jefremova (užsienio valstybių piliečiams, stojantiems į Rusistikos studijų programą)
Filologijos fakulteto dekanatas (II a.), tel. (8 5) 268 7203, el. paštas 

Studijų nutraukimas ir finansiniai įsipareigojimai

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2015 m. asmenims, įstojusiems į antrosios pakopos studijas ir jas nutraukusiems savo noru pirmojo kurso pirmojo semestro metu, reikės grąžinti į LR valstybės biudžetą studijų įmoką už pirmąjį semestrą. Studentas atleidžiamas nuo įmokos grąžinimo, kai studijų semestrą baigė Vilniaus universiteto nustatytu laiku, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip iki naujo studijų semestro pradžios raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą.

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos