Aktuali informacija

LSP (Lietuvos studento pažymėjimas)

Lietuvos studento pažymėjimą galite užsisakyti čia. Daugiau informacijos galite rasti Vilniaus universiteto Studentų atstovybės Filologijos fakultete svetainėje.

 

VU ELEKTRONINIS PAŠTAS ir prisijungimas prie VUSIS

Svarbi informacija apie studijas skelbiama VU Studijų informacinėje sistemoje. Neturintieji VU elektroninio pašto dėžutės negalės prisijungti prie VU informacinės sistemos ir registruotis į pasirenkamuosius (PD) ir bendrųjų universitetinių studijų (BUS) dalykus, nematys studijų rezultatų, tad kuo skubiau privalote tapti VU elektroninio pašto vartotojais ir prisijungti prie VUSIS.

 

PASIRENKAMIEJI (PD) ir BENDRŲJŲ UNIVERSITETINIŲ STUDIJŲ (BUS) DALYKAI

Studijų programos susideda iš privalomųjų, pasirenkamųjų (PD) ir bendrųjų universitetinių studijų (BUS) dalykų. Privalote prisijungę prie VUSIS pasirinkti Jūsų programoje nurodytus pasirenkamuosius (PD) ir bendrųjų universitetinių studijų (BUS) dalykus. Jeigu studijų programoje numatytos kelios pasirenkamųjų (PD) dalykų grupės (A, B, C), reikia rinktis dalykus iš kiekvienos grupės. Laiku dalyko nepasirinkęs studentas nesurenka atitinkamo kreditų skaičiaus ir tampa skolininku. Dalykus reikia pasirinkti informacinėje sistemoje numatytu laiku, bet ne vėliau kaip per pirmas dvi naujo semestro savaites. Jei sistema rinktis nebeleidžia, reikia kreiptis į dekanato Studijų skyrių.

 

INDIVIDUALUS STUDIJŲ PLANAS

Pirmą kursą sėkmingai (be skolų) baigę studentai, turintys rimtų motyvų, pritarus studijų komiteto pirmininkui, gali pateikti dekanate prašymą dėl individualaus studijų plano: vietoje programoje numatytų pasirenkamųjų dalykų rinktis kitus dalykus, atitinkančius studento motyvus. Studentai, pageidaujantys studijuoti per semestrą daugiau kreditų nei nurodyta studijų plane, turi sudaryti klausytojo sutartį.

 

AKADEMINĖS SKOLOS

Neišlaikęs egzamino (įskaitos) studentas turi teisę vieną kartą jį (ją) laikyti per pirmąsias dvi naujo semestro savaites. Neperlaikius egzamino ar gavus neigiamą įvertinimą susidaro akademinė skola. Šiuo atveju reikės pateikti prašymą dėl dalyko kartojimo (išskyrus tuos atvejus, kai Tarybos nutarimu dalykas negali būti kartojamas) ir sudarius klausytojo sutartį dalyką kartoti tame semestre, kada jis ir vėl bus dėstomas kito kurso studentams.
Studentas, pasibaigus egzaminų perlaikymo laikotarpiui, turintis daugiau nei 15 kr. apimties akademinių skolų arba bent vieną akademinę skolą iš dalyko, kurio negalima kartoti, yra braukiamas iš studijuojančiųjų sąrašų.

 

NEKARTOJAMI DALYKAI

 

LANKOMUMAS

Studentui, per semestrą be pateisinamos priežasties praleidusiam daugiau nei 30% dalyko pratybų ar seminarų, sesijos metu neleidžiama laikyti dalyko egzamino, ir jis tampa skolininku. Lankomumo reikalavimai gali būti tikslinami kiekvieno dėstytojo atskirai dalykų aprašuose (sanduose). Su visais reikalavimais studentai turi būti supažindinami per pirmąsias paskaitas.
Studentas, negalintis atvykti į egzaminą (įskaitą) dėl ligos arba kitos svarbios priežasties, rašo prašymą fakulteto dekanui dėl egzaminų sesijos pratęsimo ir pateikia dokumentus, pagrindžiančius prašymą. Egzaminų sesija pratęsiama gydymo įstaigų išduotame nedarbingumo pažymėjime nurodytam laikui, bet ne daugiau kaip vienam mėnesiui, skaičiuojant nuo naujo semestro pradžios.
Apie neatvykimo priežastį į egzaminą (įskaitą) studentas privalo pranešti per tris darbo dienas studijų skyriui (tel. 268 7203). Jeigu studentas sirgdamas laikė egzaminą (įskaitą) ir jam nepasisekė išlaikyti, egzaminas (įskaita) nebus atidedamas (studento gautas įvertinimas bus įrašytas į VUSIS).

 

STUDIJŲ ATNAUJINIMO TVARKA

Asmenys, atnaujinantys studijas Universitete, priimami į valstybės nefinansuojamas studijų vietas.

  • Atnaujinant studijas galima turėti ne daugiau kaip 15 kreditų dalykų  skirtumus, kurie turi būti likviduojami per vienerius metus nuo studijų atnaujinimo. Dalyko skirtumo likvidavimui yra sudaroma klausytojo sutartis. Jei asmuo turi daugiau kaip 15 kreditų  dalykų skirtumus, jis privalo šiuos skirtumus likviduoti prieš nuosekliųjų studijų atnaujinimą, sudaręs klausytojo sutartį. Klausytojo sutartis sudaroma ne ilgiau kaip vienam semestrui ir pagal ją studijuojami dalykai neturi viršyti 30 kreditų.
  • Atnaujinti studijas pirmosios, antrosios studijų pakopų, vientisųjų studijų programose gali būti leidžiama tik asmeniui, kuris yra visiškai įvykdęs Universiteto pirmosios, antrosios studijų pakopų ar vientisųjų studijų programos pirmojo semestro studijų planą.
  • Jei asmuo buvo pašalintas iš universiteto už nesąžiningą elgesį, nuosekliąsias studijas atnaujinti galima po vienerių metų po pašalinimo, panaikinus visus skirtumus pagal laisvojo klausytojo sutartį.
  • Asmenys gali teikti prašymus sudaryti klausytojo sutartį arba atnaujinti studijas prieš prasidedant naujam semestrui.

 

BANKO SĄSKAITA

Kad ateityje būtų galima jums pervesti stipendiją, atsidarykite sąskaitą viename iš šių bankų: SEB, SWEDBANK, NORD/LB, DANSKE. Tai padarę, užregistruokite savo banko sąskaitą prisijungę prie savo paskyros duomenų bazėje (Prašymas dėl banko sąskaitos užregistravimo).

 

PAŽYMOS IR DUBLIKATAI

Pažymas apie studijas, studijų rezultatus ir gautas išmokas galite užsakyti per savo paskyrą duomenų bazėje (Prašymas dėl pažymos išdavimo) arba elektroninėje sistemoje. Pažyma parengiama per vieną darbo dieną, ją atsiimti galima fakulteto Studijų skyriuje (Dekanato II a.)

Studentams (klausytojams), Filologijos fakultete studijavusiems pasirinktus dalykus (modulius), bet neįvykdžiusiems visos programos, išduodamas tai patvirtinantis pažymėjimas (akademinė pažyma), kuriame nurodomi visi išlaikyti dalykai (moduliai), jų apimtis ir įvertinimai. Dėl šio pažymėjimo išdavimo prašom kreiptis į Dekanato vyresniąją specialistę Jekateriną Jefremovą (el. paštas ).

Sugadinus, pametus ar kitaip praradus diplomą ar (ir) diplomo priedą (diplomo priedėlį), išduodami jų dublikatai. Daugiau informacijos rasite čia.