Sidebar

Virginija Jūratė Pukevičiūtė

Virginija Jūratė Pukevičiūtė

Docentė, daktarė

Adresas: Universiteto 5, LT-01513 Vilnius.

Telefonas: +370 5 2687271

El. paštas:  

 

Mokslinių tyrinėjimų sritys

 • Užsienio kalbų didaktika
 • Mokymosi mokytis kompetencijos ugdymas
 • Mokslinio tyrimo metodologija
 • Integruotas dalyko ir kalbos mokymas(is) (IDKM)

 

Dėstomi dalykai

 • Bendrinė vokiečių kalba (A1, A2, B1, B2 lygiai pagal BEKM)

 

Mokslinės publikacijos

 

Disertacija

 • Pukevičiūtė, V. J. 2009. Mokinių ir studentų mokymosi mokytis kompetencijos raiška ir ugdymo strategijos užsienio kalbos pagrindu. Klaipėda: KU leidykla.

 

Straipsniai

 • Pukevičiūtė, V.J., Jarmalavičius, D., Straižytė, D. 2019. (priimta spaudai) The Attitude of 9th -10th Class Students towards Content and Language Integrated Learning (CLIL). Cambridge Scholars Publishing
 • Pukevičiūtė, V.J., Jarmalavičius, D. 2019. (priimta spaudai) Perspektiven des integrierten Inhalts- und Fremdsprachenlernens (CLIL) in Litauen: Einstellung der Schüler/Innen höherer Klassen. Valodu apguve: problēmas un perspektīva: zinātnisko rakstu krājums, XV. Liepāja: LiePA, ISSN 1407-9739
 • Pukevičiūtė, V.J. 2018. Einstellung der Studierenden zur Entwicklung ihrer metakognitiven Kompetenz im Fremdsprachenunterricht (Students’ Approach to the Development of their Metacognitive Competences in Foreign Language Classes). Problems of and Perspectives on Language Acquisition (sud. Diana Laiveniece), Cambridge Scholars Publishing, p. 209– ISBN: 978-1-5275-1356-3 https://www.cambridgescholars.com/problems-of-and-perspectives-on-language-acquisition
 • Pukevičiūtė, V. J., Antanėlienė, M. Pupils’ approach to teachers’ role as motivating factor in foreign language classes. Problemy Wczesnej Edukacji/ Issues in Early Education. Nr. 1 (36). Gdanskas: Gdansko universiteto leidykla, p. 101-111. ISSN 1734-1582
 • Pukevičiūtė, V.J. 2016. Einstellung der Studenten auf ihre Kompetenzen zur selbstständigen Lernplanung im Kontext vom Lernen des Lernens. Language Acquisition: Problems and Perspectives (sud. Diana Laiveniece), Cambridge Scholars Publishing, p. 78– ISBN: 9781443887236
 • Pukevičiūtė, V.J. 2016. Einstellung der Studierenden zur Entwicklung ihrer metakognitiven Kompetenz beim Fremdsprachenlernen. Valodu apguve: problēmas un perspektīva: zinātnisko rakstu krājums, XII. Liepāja: LiePA, p. 29–40. ISSN 1407-9739
 • Pukevičiūtė, V.J. 2015. Mokymosi mokytis kompetencijos, mokantis užsienio kalbos, ugdymo(si) strategijos. Edukologijos inžinerijos link: teorijos ir praktikos sanglauda: mokslo studija/ ( Elvyda Martišauskienė), Vilnius: LEU, p. 324–343, ISBN 9789955209942.
 • Pukevičiūtė, V. J., Antanėlienė, M. Einstellung der SchülerInnen zu ihrer physischen Lernumgebung beim Fremdsprachenlernen. Valodu apguve: problēmas un perspektīva: zinātnisko rakstu krājums, IX. Liepāja : LiePA, p. 174–187. ISSN 1407-9739
 • Pukevičiūtė, V. J. 2013. Įsiminimo strategijų taikymas mokantis užsienio kalbų: ugdymo projekto atvejis. Žmogus kalbos erdvėje. Mokslinių straipsnių rinkinys. T. 7. Kaunas: VU KHF,651–657. ISBN 978-609-459-209-6
 • Pukevičiūtė, V. J. 2012. Zur Förderung der tieferen Lernsinnerfassung von den Studenten beim Fremdsprachenlernen aufgrund des pädagogischen Projektes. FORLANG 2012 – Foreign Languages in an Academic Environment. Periodický zborník vedeckých príspevkov. Košice: Technische Universität, p. 131–140. ISSN: 1338-5496, ISBN: 978-80-553-0982-8, EAN: 978805530982-8
 • Pukevičiūtė, V. J. 2012. Pirmo kurso studentų mokymosi mokytis kompetencijos sudedamųjų dalių dermės tendencijos. Pedagogika. Nr. 105. Vilnius: LEU leidykla, p. 40–46. ISSN 1392-0340
 • Pukevičiūtė, V. J. 2011. Mokinių ir studentų požiūris į mokymąsi mokytis užsienio kalba. Kalbų studijos. / Studies about Languages. Nr. 18. Kaunas: KTU leidykla, p. 137–143. ISSN 1648-2824.
 • Pukevičiūtė, V. J. 2011. Тенденции yмения учиться как важной компетенции в современном образовании. Педагогика и психология: проблемы и решения (часть 1). Новосибирск: ЭКОР-книга, p. 109–116. ISBN 978-5-8561-8245-2
 • Pukevičiūtė, V. J. 2010. Mokinių ir studentų mokymosi mokytis paralelės. Acta Paedagogica Vilnensia. Mokslo darbai. T. 24 Vilniaus universiteto leidykla, p. 89–100.
 • Pukevičiūtė, V. J. 2010. Schoolchildren and students’ competencies to assessment their learning. Teacher of the 21st Century: Quality education for quality teaching. Ryga: Latvijos universitetas, p. 508–513. ISBN 9789984490274
 • Pukevičiūtė, V. J., Antanėlienė, M. Mokinių ir studentų kompetencijų valdyti išorinius mokymosi veiksnius dermės aspektai. Verbum. Mokslo darbai. T. 1. Vilnius: VU leidykla, p. 117–125. ISSN 2029-6223
 • Pukevičiūtė, V. J. 2010. Mokinių ir studentų požiūrio į įsiminimo strategijas mokantis užsienio kalbų palyginimas. Žmogus kalbos erdvėje. Mokslinių straipsnių rinkinys. T. 6. Kaunas: VU Humanitarinis fakultetas,637–644. ISBN 978-9955-33-624-2
 • Pukevičiūtė, V. J. 2010. Einstellung der Studenten auf ihre Kompetenzen zur selbstständigen Lernplanung im Kontext vom Lernen des Lernens. Valodu apguve: problēmas un perspektīva: zinātnisko rakstu krājums, VII. Liepāja : LiePA, p. 190–200. ISSN 1407-9739
 • Pukevičiūtė, V. J. 2008. Studentų užsienio kalbos mokymosi motyvacija. Acta Paedagogica Vilnensia. Mokslo darbai. T. 20, Vilniaus universiteto leidykla, p. 66–77. ISSN 1392-5016
 • Pukevičiūtė, V. J. 2007. Mokymosi mokytis kompetencijos ugdymo aspektai. Acta Paedagogica Vilnensia. Mokslo darbai. T. 19. Vilniaus universiteto leidykla, p. 17–25. ISSN 1392-5016
 • Pukevičiūtė, V. J. 2007. Некоторые аспекты коммуникативной компетенции при обучении иностранным языкам. Язык и межкультурные коммуникации. Сборник научных статей. Минск: БГПУ, p. 244–246. ISBN 978-985-501-379-3
 • Pukevičiūtė, V. J. 2007. Управление внешними ресурсами в рамках учебной компетенции при изучении иностранных языков. Образование через всю жизнь: непрерывное образование для устойчивого развития. Труды международного сотрудничества в области непрерывного образования для устойчивого развития. T. 5. СПб.: Alter Ego (Новая Альтернативная полиграфия), p. 287–289. ISBN 978-5-903481-02-6
 • Pukevičiūtė, V. J. 2007. External Resources Management for Learning Competence in the Course of Foreign Language Studies. Lifelong Education: Continuous Education for Sustainable Development. 5. Saint-Petersburg, p. 182–184. ISBN 978-5-903481-05-7.
 • Pukevičiūtė, V. J. 2006. Аспекты теории конструктивизма в педагогике. Pedagogija: teorija un prakse IV. Zinatnisko rakstu krajums. Liepaja: LiePa, p. 396–403. ISSN 1407-9143
 • Pukevičiūtė, V. J. 2006. Особенности применения информационных технологий при обучении иностранным языкам. Valodu apguve: problemas un perspektyva V. Zinatnisko rakstu krajums. Liepaja: LiePA, p. 244–251. ISSN 1407-9739

 

Publikuoti konferencijų pranešimai/pranešimų santraukos/tezės:

 • Pukevičiūtė, V. J. 2017. Mokinių kognityvinių ir metakognityvinių gebėjimų dermės mokantis užsienio kalbų aspektai. Mokslu grįsto švietimo link (konferencijos pranešimų santraukos), Vilnius: LEU, p. 57-59. Interneto prieiga: https://leu.lt/download/50204/konferencijos%20programa.pdf
 • Pukevičiūtė, V. J. 2017. Aspects of the relationship between cognitive and metacognitive abilities of pupils in foreign language classes. Mokslu grįsto švietimo link (konferencijos pranešimų santraukos), Vilnius: LEU, p. 59-61. Interneto prieiga: https://leu.lt/download/50204/konferencijos%20programa.pdf
 • Pukevičiūtė, V. J. 2004. Studentų kalbinės veiklos įgūdžių savivertinimo tyrimai: būklė ir problemos. Pranešimų medžiaga „Švietimo reforma ir mokytojų rengimas: aktualijos ir perspektyvos“. Vilnius: VPU leidykla, p. 139–144.

 

Mokymo priemonės

 • Pukevičiūtė, V. J. 2014. Fachdeutsch • Mathematik 1. Text- und Übungsheft. Vilnius: VU leidykla. CD laikmena. ISBN 978-609-459-337-6
 • Pukevičiūtė, V. J. 2011. Erdkunde 1. Text- und Übungsheft. Vilnius: VU lei CD laikmena. ISBN 978-9955-634-24-9
 • Pukevičiūtė, V. J. 2003. Lesebuch für Philologen I. Vilnius: VU leidykla.

 

Pranešimai tarptautinėse konferencijose

 • „9-10 klasių mokinių požiūris į integruotą kalbos ir dalyko mokymą (IDKM)“, tarptautinė mokslinė konferencija „Kalbų mokymas ir mokymasis XXI amžiuje: lingvistiniai, edukologiniai ir kultūriniai aspektai“, 2018 birželio 7-8 d., Vilniaus universitetas (bendraautoriai: Dalius Jarmalavičius, Danguolė Straižytė).
 • „Perspektiven des Integrierten Inhalts- und Sprachlernens (CLIL) in Litauen: Einstellung der SchülerInnen höherer Klassen“, XV tarptautinė mokslinė konferencija: Language Acquisition: Problems and Perspektive, 2018 gegužės 11 d., Liepojos universitetas (Latvija) (bendraautorius Dalius Jarmalavičius).
 • „Mokinių kognityvinių ir metakognityvinių gebėjimų dermės mokantis užsienio kalbų aspektai“, 2-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Mokslu grįsto švietimo link“, 2017 m. spalio 19-20 d. Lietuvos edukologijos universitetas.
 • „Pupils’ approach to teachers’ role as motivating factor in foreign language classes”, tarptautinė mokslinė konferencija „Educational role of language“, 2016 m. birželio 9-10 d., Gdansko universitetas (Lenkija) (bendraautorė Miglė Antanėlienė).
 • „Einstellung der Studierenden zur Entwicklung ihrer metakognitiven Kompetenz beim Fremdsprachenlernen“, XII tarptautinė mokslinė konferencija „Learning Languages: Problems and Perspective“, 2015 m. birželio 5 d., Liepojos universitetas (Latvija).
 • „Įsiminimo strategijų taikymas mokantis užsienio kalbų: ugdymo projekto atvejis“ tarptautinė mokslinė konferencija „Žmogus kalbos erdvėje“, 2012 m. gegužės 13–14 d., VU Kauno humanitarinis fakultetas.
 • „Einstellung der Studenten auf ihre psychische Lernumgebung beim Fremdsprachenlernen“, IX tarptautinė mokslinė konferencija „Learning Languages: Problems and Perspective“, 2012 m. balandžio 12 d., Liepojos universitetas (Latvija).
 • „Тенденции yмения учиться как важной компетенции в современном образовании“ tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Педагогика и психология: проблемы и решения“ 2011 m. gruodžio 26 (Novosibirskas, Rusija).
 • „Mokinių ir studentų požiūris į mokymąsi mokytis“, tarptautinė mokslinė konferencija „Daugiakalbystė ir kūrybiškumas: teorija ir praktika“, 2010 m. gegužės 21–22 d., LKPA, KTU, VDU.
 • „Mokinių ir studentų požiūrio į įsiminimo strategijas mokantis užsienio kalbų“ tarptautinė mokslinė konferencija „Žmogus kalbos erdvėje“, 2010 m. gegužės 14–15 d., VU Kauno humanitarinis fakultetas.
 • “Schoolchildren and students’ competencies to assess their learning”, tarptautinė mokslinė konferencija „Teacher of the 21st Century: Quality Education for Quality Teaching“, 2010 m. gegužės 7–8 d., Latvijos universitetas (Latvija).
 • „Einstellung der Studenten auf ihre Kompetenzen zur selbstständigen Lernplanung im Kontext vom Lernen des Lernens“, VII tarptautinė mokslinė konferencija „Learning Languages: Problems and Perspective“, 2010 m. kovo 26 d., Liepojos universitetas (Latvija).
 • „Mokinių ir studentų mokymosi mokytis kompetencijos tendencijos“, XVI tarptautinė mokslinė konferencija „Socialinis edukacinis pedagogo vaidmuo: realybė ir lūkesčiai“, 2009 m. spalio 22–23 d. Vilnius, VPU.
 • „Studentų kompetencijos vertinti savo mokymąsi raiška“, Vilniaus universitete organizuotoje III tarptautinė mokslinė konferencija „Kalba ir kultūra nauji iššūkiai Europos mokytojui“,  2009 m. spalio 8–9 d., VU, UKI.
 • „Управление внешними ресурсами в рамках учебной компетенции при изучении иностранных языков“, V tarptautinė mokslinė konferencija „Lifelong Education: Continuous Education for Sustainable Development“, 2007 m. birželio 4–5 d., Leningrado valstybinis universitetas (Sankt Peterburgas, Rusija).
 • „Некоторые аспекты коммуникативной компетенции при обучении иностранным языкам“, tarptautinė mokslinė konferencija „Язык и межкультурные коммуникации“, 2007 m. balandžio 25–28 d., Minsko Pedagoginis universitetas (Baltarusija).
 • „Конструктивизм – как одна из новейших концепций в педагогике“, IV tarptautinė mokslinė konferencija „Pedagogy: theory and practice“, 2006 m. birželio 9 d., Liepojos Pedagoginė kolegija (Latvija).
 • „Особенности применения информационных технологий при обучении иностранным языкам“, V tarptautinė mokslinė konferencija „Language Acquisition: Problems and Perspective“, 2006 m. kovo 30 d., Liepojos Pedagoginė kolegija (Latvija).
 • „Studentų kalbinės veiklos įgūdžių savivertinimo tyrimai: būklė ir problemos“, X tarptautinė mokslinė konferencija „Švietimo reforma ir mokytojų rengimas: aktualijos ir perspektyvos“, 2004 m. gegužės 27–28 d. Vilnius, VPU.

 

Kita veikla 

 

Dalyvavimas projektuose

 1. Tarptautinis projektas "Problemorientierter Soft CLIL Ansatz für nichtenglischen FS-Unterricht" (Nr. 2018-1-SK01-KA201-046316, Trukmė: nuo 2019-09-10 iki 2019-12-31 (tyrėja).
 2. Lietuvos ŠMM koordinuojamas projektas „Integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymo plėtra ugdymo procese“ (Nr. VP1-2. 2-ŠMM-05-K-02-011). Trukmė: 2011–2013 (lektorė).
 3. Europos Tarybos kalbų politikos sektoriaus koordinuojamas projektas „Relating Language Examinations to the Common European Framework of Referente for Languages“ „Kalbos egzaminų prilyginimas Bendrųjų Europos kalbų metmenų lygiams“. Trukmė: 2009–2010 (ekspertė).
 4. Europos tarybos kalbų politikos sektoriaus koordinuojamas projektas „Komunikacinių kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo sistemos plėtra”. Trukmė: 2006–2008 (jaunesnė mokslinė bendradarbė).
 5. Projekto „Tarpuniversitetinio edukologijos doktorantūros konsorciumo sukūrimas“ tarpdisciplininės modulinės studijų programos (7 modulių) testavimas (2006-2007) ir vasaros mokykla „Tarpdisciplininių edukologijos tyrimų išplėstiniai planai: sprendžiami klausimai ir problemos“ (testuotoja).

 

Mokslo populiarinimas

 • XIII mokslo festivalyje  „Erdvėlaivis žemė 2016“ pristatyta VU renginių programa, 1 val. 2016-09-14, VU
 • XII mokslo festivalyje „Erdvėlaivis žemė 2015“ pristatyta VU renginių programa, 1 val. 2015-09-19, VU
 • XI mokslo festivalyje „Erdvėlaivis žemė 2014“ pristatyta VU renginių programa, 1 val.  2014-09-15, VU
 • Praktinis užsiėmimas su mokiniais VU Vaikų universitete „Įsimintinos Vokietijos vietos ir aktualijos“ 2014 pavasario sesija, 1 val., VU
 • Praktinis užsiėmimas su mokiniais VU Vaikų universitete „Įsimintinos Vokietijos vietos ir aktualijos“ 2014 žiemos sesija, 1 val., VU
 • Paskaita/seminaras UKI dėstytojams „Kaip padaryti užsienio kalbos pratybas daugiau patrauklesnėmis“ 2013-10-22, 3 akad. val., VU, UKI
 • Paskaita/seminaras UKI dėstytojams „Edukologijos mokslo straipsnio rengimo ypatumai“ 2010-11-15, 3 akad. val., VU, UKI
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos