Sidebar

BKKI 2017 m. publikacijos

MONOGRAFIJOS AR STUDIJOS 

 • Lichačiova, Ala. Русская коммуникативная культура и ее вербальные проявления: в сопоставлении с литовской и другими коммуникативными культурами: монография. Вильнюс: Vilniaus universiteto leidykla, 2017. 294, [1] p.: il. ISBN 9786094598685. 
 • Rinkevičius, Vytautas, Altpreußisch: Geschichte – Dialekte – Grammatik; Hamburg : Baar, 2017. 255 p. ISBN: 9783935536479. 
 • Rutkovska, Kristina; Smetona, Marius; Smetonienė Irena. Vertybės lietuvio pasaulėvaizdyje. Vilnius: Akademinė leidyba, 2017, 300 p. ISBN 978-9955-33-715-7. 

 

MOKSLO STRAIPSNIAI (kituose recenzuojamuose periodiniuose bei tęstiniuose tarptautiniuose, užsienio ir Lietuvos leidiniuose)

 • Belovodskaja, Anastasija. «Новые медиа» глазами лингвиста (о новых подходах к исследованию современного медиапространства. In: Стылістыка: мова, маўленне і тэкст : зборнік навуковых прац / пад агул. рэд. В. І. Іўчанкава, Мінск: Выдавецтво «Адукация и выхаванне», 2017, 141–149. 
 • Belovodskaja, Anastasija; Kobelyatskaya Maria. Лингвомедийные технологии воздействия в телевизионных новостных программах. In: Стылістыка: мова, маўленне і тэкст : зборнік навуковых прац / пад агул. рэд. В.І. Іўчанкава. Мінск: Выдавецтво «Адукация и выхаванне», 2017, 161–167. 
 • Belovodskaja, Anastasija. Лингвистические характеристики медиатекста: лексико-семантический уровень. In: Медиалингвистика. Вып. 6., 2017, 196–198.
 • Belovodskaja, Anastasija. О медиалингвистических компетенциях в свете развития конвергентной журналистики и новых медиа. In: Linguistic, educational and intercultural research 2017 (LEIC Research 2017) : 7th international scientific conference, 2017, 30–32. 
 • Belovodskaja, Anastasija. Хэштег как инструмент мониторинга сетевого медиапространства: к вопросу об исследованиях коллективного когнитивного пространства. In: Жизнь языка в культуре и социуме – 6, 2017, 268–269. 
 • Beržaitė, Dagnė. Apie bendras rusų literatūros klasikos vertimo į lietuvių kalbą tendencijas. In: Literatūra. Rusistica Vilnensis 59(2), 2017, 7–24. 
 • Burov, Aleksej. Zukunftsorientierte Nostalgie? Evidenzen aus der eschatologischen Literatur des Mittelalters. In: Literatūra. World Literatures 57 (4), 2017, 7–16. 
 • Čenys, Tomas. Элементы барокко в поэтике Виктора Пелевина. In: Literatūra. Rusistica Vilnensis 59(2), 2017, 138–149. 
 • Dalecka, Teresa. Publicystyka Witolda Hulewicza w okresie wileńskim, in: Pasaże Witolda Hulewicza, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017, psl. 41–51. 
 • Davlevič, Miroslav, Menta zahaczył karentę na załamance“, czyli o przedwojennej gwarze uczniowskiej w szkołach powszechnych w Wilnie [w:] W labiryncie polszczyzny, (red.) B. Jędryka, E. Kwapień, Warszawa, 2017, s. 229–239. 
 • Davlevič, Miroslav; Fedorovič, Irena. Wspolpraca polonistow Uniwersytetu Stefana Batorego z Towarzystwem Przyjaciol Nauk w Wilnie w latach 1922–1939 = Stepono Batoro universiteto polonistų ir Vilniaus mokslo bičiulių draugijos bendradarbiavimas 1922–1939 metais = The cooperation between the Polonists of the Stefan Batory University and the Society of Friends of Sciences in Vilnius in years 1922–1939 // Rocznik Stowarzyszenia naukowców polaków Litwy. Vilnius : Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy. eISSN 1822-3915. 2017, T. 17, p. 22– 46. Prieiga per internetą.
 • Fedorovič, Irena. Artysta rzezbiarz wsrod swoich i obcych. Listy Boleslawa Jacunskiego do Jana Karlowicza z lat 1879–1881 i 1887–1896 = An artist and sculptor among friends and strangers. Letters from Boleslaw Jacunski to Jan Karlowicz from the periods of 1879–1881 and 1887– 1896 // Polskie dziewiętnastowieczne pamiętniki i listy z Ziem Zabranych – rola i miejsce w badaniach historycznych / redakcja Wiesław Caban, Lidia Michalska–Bracha. Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2017. ISBN 9788328600034. p. 265–276. 
 • Fedorovič, Irena. Czeslaw Jankowski kontra Witold Hulewicz, czyli o „tutejszych“ i „przybyszach“ (w latach 1925–1929) // Pasaze Witolda Hulewicza / redakcja : Andrzej Hejmej, Irena Fedorowicz, Karolina Mytkowska. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2017. ISBN 9788323341833. p. 63–89. 
 • Fedorovič, Irena. Kobieta pomiędzy salonem a pokojem guwernantki. Problematyka emancypacyjna w prozie Stanislawy Szadurskiej // Przemiany dyskursu emancypacyjnego kobiet. Seria II : Perspektywa Polska / redakcja naukowa: Anna Janicka, Corinne Fournier Kiss, Mariya Bracka. Białystok : Alter Studio. 2017, p. 377–389. 
 • Fedorovič, Irena. Michał Eustachy Brensztejn – żmudzko-wileński starożytnik i kolekcjoner // Kolekcjonerzy, zbieracze, kwestarze w literaturze i kulturze XIX i XX wieku / redakcja : Joanna Lekan-Mrzewka, Monika Kulesza, Beata K. Obsulewicz. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017. ISBN 9788380613348. p. 95–117.
 • Fedorovič, Irena. Nieznane konteksty korespondencji Józefa Albina Herbaczewskiego i Julii Wichert- Kajruksztisowej z 1939 r. = Nežinomi kontekstai susirašinėjimo Juozapo Albino Herbačiausko ir Julios Wichert-Kajrusztisowos 1939 metais // Zagadnienie bilingwizmu. Seria I : Dwujęzyczni pisarze litewscy i polscy XIX i XX wieku / pod redakcją Łukasza Zabielskiego. Białystok: Uniwersytet w Białymstoku, 2017. ISBN 9788376572932. p. 235–254. (Colloquia orientalia bialostocensia : Literatura/Historia ; T. 28). 
 • Girininkaitė, Veronika. Silva Rerum termino, žanro bei tipologijos interpretacijos: Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščių atvejis. In: Privačioji raštija ir egodokumentinis paveldas. Straipsnių rinkinys. Sudarytojas Arvydas Pacevičius, Vilnius: Akademinė leidyba, 2017 (Bibliotheca Lituana IV), 41–68. 
 • Haß, Ulrike; Kontutytė, Eglė; Žeimantienė, Vaiva. KoGloss – Ein Projekt hat doch kein Ende. Perspektiven in Forschung und Lehre. Deutsch: lokal – regional – global. Studien zur deutschen Sprache. Forschungen des Instituts für deutsche Sprache. Bd. 77. Jarochna Dąbrowska- Burkhardt, Ludwig. M. Eichinger, Uta Itakura (Hrsg.), 2017. Tübingen: Narr. 233–246. 
 • Holvoet, Axel. Antipassive reflexives in Latvian. In: Baltic linguistics. Warsaw : Uniwersytet Warszawski. 2017, Vol. 8. p. 57–96. ISSN: 2081-7533. 
 • Ivinskaja, Aliona Sofija. Исповедальность «Реквиема» Анны Ахматовой в переводе Юдиты Вайчюнайте. In: Практики & Интерпретации. Журнал филологических, образовательных и культурных исследований Ростовского государственного университета, 2017, № 2 (2), 91–110. 
 • Jakubėnas, Regina. Początki położnictwa w Akademii Wileńskiej w XVIII wieku w świetle badań Archiwalnych, [w:] PRZEMIANY DYSKURSU EMANCYPACYJNEGO KOBIET, SERIA I. Perspektywa środkowoeuropejska, Przełomy/Pogranicza Studia Literackie XXIII, red. Anna Janicka, Corinne Fournier Kiss, Mariya Bracka, Białystok, Wydawnictwo „Alter Studio“, 2017. 
 • Jasiūnaitė, Birutė. Tikriniai velniavardžiai lietuvių tarmėse ir tautosakoje. In: Baltistica. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2017, T. 52, nr. 2. p. 345–366. ISSN: 0132-6503 ; DOI: 10.15388/baltistica.52.2.2330. 
 • Kabašinskaitė, Birutė. Rašmuo <y> antrajame Knygos nobažnystės leidime. In: Archivum Lithuanicum. Vilnius : Lietuvos istorijos institutas. 2017, T. 19. p. 99–112. ISSN: 1392-737X. 
 • Braziūnienė, Alma, Kavaliūnaitė, Gina. Lietuviškas batas Kembridžo universiteto bibliotekoje. In: Knygotyra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2017, T. 69. p. 196–215. ISSN: 0204-2061 ; DOI: 10.15388/Knygotyra.2017.69.10956. 
 • Konickaja, Jelena. Научный журнал Slavistica Vilnensis: концепция проф. В. Н. Чекмонаса и ее реализация (1995–2016). In: Slavistica Vilnensis, 2017 (62), 11–24 
 • Lassan, Eleonora. Метафора холодной войны и ее роль в познании мира (к вопросу о прагматиконе языковой личности). In: Лингвориторическая парадигма. Теоретические и прикладные аспекты. 2017, № 22-1. ISSN 2307-6364, 20–25. 
 • Lassan, Eleonora. О возможном аспекте развития сильной языковой личности в эпоху Рунета через диалог с текстами гражданской лирики. In: Лингвориторическая парадигма. Теоретические и прикладные аспекты. 2017, № 22-2. ISSN 2307-6364, 53–58 
 • Lavrinec, Pavel. Павел Кукольник и Владимир Назимов. In: Literatūra. Rusistica Vilnensis 59(2), 2017, 65–77. 
 • Lavrinec, Pavel. Павел Кукольник и польскоязычные поэты Литвы. In: Slavistica Vilnensis 62, 2017, 291–306. 
 • Lichačiova, Ala. Национальные показатели дистанции общения (на материале русской и литовской коммуникативных культур). In: Człowiek. Świadomość. Komunikacja. Internet = Человек, сознание, коммуникация, интернет. T. 1. Warszawa: Instytut Rusycystyki Universytetu Warszawskiego, 2017, 147–156. 
 • Lichačiova, Ala. Языки, которые мы выбираем: опыт Литвы. In: Вестник РУДН. Серия: Вопросы образования: языки и специальность. Москва: Росcийский университет дружбы народов, 2017, T. 14, № 2, 205–210. 
 • Lichačiova, Ala. О некоторых ценностях и антиценностях в русской и литовской коммуникативных культурах. In: Slavistica Vilnensis 62, 2017, 225–240. 
 • Ramonienė, Meilutė, Lichačiova, Ala, Brazauskienė, Jelena. Russian as a heritage language in Lithuania. In: The Routlege handbook of heritage language education: from innovation to program building / edited by Olga E. Kagan, Maria M. Carreira, Claire Hitchens Chik. New York : Routledge Taylor&Francis Group, 2017, 282–297. 
 • Markova, Svetlana. Влияние участия в научном эксперименте «5 языков за 1,5 месяца» на профессиональную деятельность преподавателя. In: Профессиональное лингвообразование. Нижний Новгород: НИУ РАНХиГС, 2017, 57–62. 
 • Markova, Svetlana. Аккультурационные стратегии родителей из русскоязычных и двуязычных семей Литвы. In: Образование. Диалог во имя будущего. Альманах № 3. Рига: Sociālo liftu palaišanas centrs, 2017, 27–32. 
 • Markova, Svetlana. Speed-learning in the System of Higher Education and Business. In: Studijos kintančioje aplinkoje. Straipsnių rinkinys. Vilnius, Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija, 2017, 33–38. 
 • Markova, Svetlana. Быстрое обучение в современном образовательном процессе. In: Образование. Диалог во имя будущего. Альманах № 2. Рига-Стокгольм: Sociālo liftu palaišanas centrs, 2017, 25–28. 
 • Michailova, Galina. Ахматова в поле русской литературы 1940–1960-х гг.: прагматика и семантика стихотворных посвящений М. А. и Е. C. Булгаковым. In: Literatūra. Rusistica Vilnensis, 59(2), 2017, 109–121. 
 • Michailova, Galina. The Russian European: the Phenomenon of Mikhail Shishkin. In: Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences 9 (2017 10) (Vol. 10, Issue 9), 1368–1381. 
 • Michailova, Galina. Ахматовские посвящения М. А. и Е. С. Булгаковым в русском поле литературы 1940 – 1960-х годов. In: М. А. Булгаков: русская и национальная литературы. Ереван: Издательский дом «Антарес», 2017, 362–375. 
 • Michailova, Galina. «Линия – это точка, вышедшая на прогулку». Пауль Клее, Роберт Вальзер и Михаил Шишкин: семантика фланирования. In: Wybitni pisarze współczesnej literatury rosyjskiej. Michaił Szyszkin. Praca zbiorowa pod redakcją Anny Skotnickiej i Janusza Świeżego. Kraków: Wydawnictwo «scriptum», 2017, 335–348. 
 • Mionskowski, Alexander. Chimären der Souveränität. Zur Physiognomik des Politischen im ‚Turm‘ mit Blick auf Rudolf Kassner; in: Wirkendes Wort 1/2017. S. 35–62. 
 • Miškinienė, Galina. Новая рукопись литовских татар в Национальной библиотеке Республики Татарстан. In: Библиотечный вестник. Казань : Национальная библиотека Республики Татарстан, 2016. No 2 (42). p. 28–33. [vėluojanti publikacija] 
 • Pakerys, Jurgis. Par ko liecina feikais un superīgs? In: Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Riga : Latviešu valodas aģentūra. 2017, No 12. p. 38–47. ISSN: 1691-273X. 
 • Pakerys, Jurgis. Periphrastic causative constructions in 16th century Latvian. In: Baltu filoloģija. Riga : Latvijas Universitāte. 2017, T. 26, No. 1. p. 87–106. ISSN: 1691-0036 ; DOI: 10.22364/bf.26.05. 
 • Pakerys, Jurgis. Baltic context of some Estonian periphrastic constructions. In: Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu : University of Tartu Press. 2017, Vol. 8, No. 1. p. 179–195. ISSN: 1736-8987 ; DOI: 10.12697/jeful.2017.8.1.10. 
 • Pakerys, Jurgis. Old Prussian dāt ‘give’ in causative and hortative constructions. In: Baltic linguistics. Warsaw : Uniwersytet Warszawski. 2017, Vol. 8. p. 115–141. ISSN: 2081-7533. 
 • Pakerys, Jurgis. Mažvydas ir Augustinas: imk(it) ir skaityk(it). In: Archivum Lithuanicum. Vilnius : Lietuvos istorijos institutas. 2017, T. 19. p. 39–56. ISSN: 1392-737X. 
 • Pakerys, Jurgis. On the development of past habitual from iterative in Lithuanian. In: Baltistica. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2017, T. 52, nr. 2. p. 295-323. ISSN: 0132-6503 ; DOI: 10.15388/Baltistica.52.2.2324. 
 • Nau, Nicole, Pakerys, Jurgis. Transitivity pairs in Baltic: between Finnic and Slavic. In: Lingua Posnaniensis. Warsaw : De Gruyter Open. 2017, Vol. 58, Iss. 2. p. 83–126. ISSN: 0079-4740 ; DOI: 10.1515/linpo-2016-0011. 
 • Rutkovska, Kristina. Litewski obraz DOMU w świetle danych ankietowych. Nazwy wartości w językach europejskich. Raport z badań empirycznych, Przemyśl: Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, 2017, s. 15–23. 
 • Sinkevičiūtė, Daiva. Dėl lietuvių dvikamienių asmenvardžių kamieno gerd- autentiškumo. In: Baltistica. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2017, T. 52, nr. 1. p. 137–147. ISSN: 0132- 6503 ; DOI: 10.15388/baltistica.52.1.2326. 
 • Snežko, Julija. Семантика дикой природы в творчестве Н. М. Карамзина: был ли Карамзин русским Генри Торо. In: Literatūra. Rusistica Vilnensis 59(2), 2017, 48–64. 
 • Steponavičiūtė Aleksiejūnienė, Ieva. Fantazuoti miestą: Radiant Copenhagen projektas. In: Kultūros barai. Vilnius : VšĮ „Kultūros barai“. 2017, Nr. 2. p. 43–45. ISSN: 0134-3106. 
 • Šalkinė, Aleksandra. Роман Андрея Иванова «Путешествие Ханумана на Лолланд» как провокация современного читателя (на основе постулатов рецептивной эстетики). In: Literatūra. Rusistica Vilnensis 59(2), 2017, 149–162. 
 • Villanueva Svensson, Miguel Karl. En torno a germanico *hanhista-/*hangista-, lit. šankus. In: Ratna. Homenaje a la profesora Julia Mendoza. Madrid : Guillermo Escolar Editor, 2017, 2017. p. 171–177. ISBN: 9788417134211. 
 • Villanueva Svensson, Miguel Karl. Lith. rìsti, -rìta “roll”, OCS -rěsti, -ręštǫ “find” and the PIE root *ret- in Balto-Slavic. In: Baltistica. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2017, T. 52, nr. 2. p. 265–285. ISSN: 0132-6503; DOI: 10.15388/Baltistica.52.2.2309. 
 • Villanueva Svensson, Miguel Karl. Notes on the Balto-Slavic verb: the reflexes of PIE *pleu- and *k'leu- in Balto-Slavic. In: Etymology and the European Lexicon. Proceedings of the 14th Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft, 17–22 September 2012, Copenhagen / Edited by Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen, Benedicte Nielsen Whitehead, Thomas Olander, Birgit Anette Olsen. Wiesbaden : Reichert Verlag, 2016. p. 467–478. ISBN: 9783954902026. [vėluojanti publikacija] 

 

MOKSLO RECENZIJOS 

 • Kisieliūtė, Ingrida. Знакомство с научным журналом «Литературный факт». In: Literatūra. Rusistica Vilnensis 59(2), 2017, 177–180. 
 • Rinkevičius, Vytautas. Pietro U. Dini, „ins undeudſche gebracht“. Sprachgebrauch und Übersetzungsverfahren im altpreußischen Kleinen Katechismus. In: Archivum Lithuanicum. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas. 2017, T. 19. p. 325–332. ISSN: 1392-737X. 
 • Emma Geniušienė. Passive constructions in Lithuanian, Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins, 2015 : [recenzija]. Spraunienė, Birutė. In: Baltistica. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2017, T. 52, Nr. 1. p. 171–180. ISSN: 0132-6503 ; DOI: 10.15388/Baltistica.52.1.2329. 
 • Venckutė, Regina, Birutė Vanagienė. Šiaurės vakarų žemaičių žodynas. Ylakių, Lenkimų, Mosėdžio, Skuodo, Šačių apylinkių šnektos. In: Archivum Lithuanicum. Vilnius : Lietuvos istorijos institutas. 2017, T. 19. p. 371–378. ISSN: 1392-737X. 

 

ŠALTINIOTYROS IR TEKSTOLOGIJOS DARBAI 

 • Ušinskienė, Viktorija. Księga akt grodzkich trockich [1660–1661] ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego. V // Slavistica Vilnensis. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN: 2351- 6895. 2017, T. 62, p. 397–413. [DB: MLA; CEEOL] [M.kr.: 04H] 

 

MOKSLO POPULIARINIMO STRAIPSNIAI 

 • Junčytė, Giedrė. XII tarptautinis baltistų kongresas Vilniuje. In: Baltistica. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2017, T. 52, nr. 1. p. 181–188. ISSN: 0132-6503 ; DOI: 10.15388/baltistica.52.1.2328. 
 • Palionis, Jonas, Mokslo žodis lietuvių kalbos menkintojams. In: Metai. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. 2017, Nr. 1. p. 149–155. 
 • Palionis, Jonas, Nihilistinis požiūris į lietuvių bendrinės kalbos kultūrą. In: Metai. Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. 2017, Nr. 12. p. 134–145. ISSN: 0134-3211. 
 • Sinkevičiūtė, Daiva, Dažniausi lietuvių gamtiniai vardai. In: Gimtoji kalba. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidimo centras. 2017, Nr. 9. p. 8–14. ISSN: 0868-5134. 
 • Stundžia, Bonifacas, Vardažodžių kirčiavimo kodifikacijos naujovės, In: Gimtoji kalba. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. 2017, Nr. 7. p. 3–8. ISSN: 0868-5134. 
 • Stundžia, Bonifacas, Dvikalbė Mažosios Lietuvos raštija ir daiktavardžių dūriniai XVII–XVIII a., In: Gimtoji kalba. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. 2017, Nr. 9. p. 3–7. ISSN: 0868-5134. 
 • Stundžia, Bonifacas, Ilgas ir vingiuotas kodifikacijos kelias: svetimžodžių su kirčiuotais dvigarsiais el, er, eu priegaidė. In: Gimtoji kalba. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. 2017, Nr. 1. p. 5–9. ISSN: 0868-5134. 
 • Stundžia, Bonifacas, Kalbos gyvasties puoselėtojas. Akademikui Aleksui Girdeniui – 80. In: Lietuvos mokslų akademijos žinios 1(79), 2017, p. 17–18. 

 

STUDIJOMS SKIRTI LEIDINIAI 

 • Beržaitė, Dagnė. Pasakojimai apie XIX a. rusų romaną. Septintasis dešimtmetis. Studijų knyga, Vilnius: VU leidykla, 2017, 164 p. 
 • Burov, Aleksej. Karolingų epochos vokiečių aukštaičių literatūra: Hildebrando giesmė, Muspilli giesmė, Liudviko giesmė. Vilniaus universitetas, 2017. 
 • Davlevič, Miroslav. Trumpoji lenkų kalbos gramatika (kalbos dalys, linksniavimas ir asmenavimas). Žodžių daryba (mokomoji priemonė pirmosios pakopos humanitarinių krypčių programos studentams), Vilnius: VU leidykla, 2017. Elektroninė versija
 • Kontutytė, Eglė. Einführung in die Fachsprachenlinguistik. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2017.  Elektroninė versija.
 • Masiulionytė, Virginija; Žeimantienė, Vaiva. Deutsche Lerngrammatik unter Berücksichtigung des Litauischen: Der verbale Bereich. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2017. 
 • Michailova, Galina. Ранний русский футуризм / Ankstyvasis rusų futurizmas. Vilnius: VU leidykla, 2017, 276 p. ISBN 978-609-459-847-0 
 • Ušinskienė, Viktorija. Mokomės lenkų veiksmažodžių : mokomoji knyga. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2017. 158 p. ISBN: 9786094598289. [Indėlis: 1,000] [M.kr.: 04H] 

 

MOKSLINIŲ TEKSTŲ VERTIMAI 

 • Dalecka Teresa, 2017, System finansów publicznych Polski i Litwy, Białystok, Temida 2, psl. 117– 213.
 • Lietuvos krikštas. Voicecho Gersono paveikslas. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų parodų katalogai, XV tomas, Katalogo sudarytojai Vydas Dolinskas, Živilė Mikailienė, Vertėja į lietuvių kalbą Regina Jakubėnas. Vertėjos į lenkų kalbą Regina Jakubėnas, Beata Piasecka. Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai. Vilnius, 2017 m. 
 • Raštai. T. 5 : Drama / Ignas Šeinius ; parengė ir redagavo Laima Arnatkevičiūtė ; iš švedų kalbos vertė Alma Braškytė.Vilnius, 2017. 348 p. ISBN: 9786094252259. 
 • Vaitkevičiūtė Verbickienė, Viktorija; Fedorovič, Irena (vert.). Kolekcja Joachima Lelewela w Dziale Druków Rzadkich Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego = The collection of Joachim Lelewel in the Rare Book Department of the Vilnius University Library // Z badań nad książką i księgozbiorami historycznymi. Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. ISSN 1897-0788. 2017, Spec. vol. p. 109–120. Prieiga per internetą.

 

PARENGTI IR SUDARYTI LEIDINIAI 

 • Edda / Snorri Sturluson ; iš senosios islandų kalbos vertė Rasa Ruseckienė; atsakingoji redaktorė Ieva Steponavičiūtė Aleksiejūnienė ; Vilniaus universiteto Skandinavistikos centras. Vilnius : Akademinė leidyba, 2017. 255, [1] p. (Scandinavistica Vilnensis, ISSN 2029-2112 ; 11). 
 • Konickaja, J. (sudaryt., red.); Morozova, N. (sudaryt., red.); Ušinskienė, V. (sudaryt., red.). Slavistica Vilnensis, T. 62 / Numerio sudarytojos ir redaktorės: J. Konickaja, N. Morozova, V. Ušinskienė. Vilnius, 2017. 432 p. ISSN: 2351-6895 [Indėlis: 0,33] [M.kr.: 04H] 
 • Michailova, G. (sudaryt., ats. red.). Literatūra. Rusistica Vilnensis. 59 (2), Vilnius: VU leidykla, 2017. 206 p. ISSN: 0258-0802. 
 • Rinkevičius, Vytautas (sudarytojas), Bonifacas Stundžia (sudarytojas), Ieva Mačiukaitytė (sudarytojas). Baltistica. T. 52, Nr. 1. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2017. 198 p. ISSN: 0132-6503 ; eISSN: 2345-0045. 
 • Rinkevičius, Vytautas (sudarytojas), Bonifacas Stundžia (sudarytojas), Ieva Mačiukaitytė (sudarytojas). Baltistica. T. 52, Nr. 2. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2017. 162 p. ISSN: 0132-6503 ; eISSN: 2345-0045.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos