Sidebar

BKKI 2019 m. publikacijos

KNYGOS

 • Kavaliūnaitė, Gina. Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblija, vol. 2: Naujasis Testamentas Viešpaties mūsų Jėzaus Kristaus lietuvių kalba duotas Samuelio Boguslavo Chylinskio = Biblia Lithuanica Samueli Boguslai Chylinski. Tomus 2: Novum Testamentum Domini Nostri Jesu Christi Lthvanicâ Linguâ donatum a Samuelo Boguslao Chylinski, Vilnius: Vilniaus universitetas, 2019, p. 572.

 

MONOGRAFIJOS AR STUDIJOS

 • Kabašinskaitė, Birutė. XVI-XVII amžiaus lietuviškų kalvinistų giesmynų kalba. Redagavimo istorija, Vilnius: VU leidykla, 2019, 240 p.
 • Rutkovska, Kristina; Smetonienė, Irena; Smetona, Marius. Tauta. Valstybė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2019, 297 p.
 • Stundžia, Bonifacas; Jarmalavičius, Dalius. Daiktavardžių dūryba vokiškuose XVII–XVIII a. baltų kalbų žodynuose.Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2019, 376 p.

 

STUDIJOMS SKIRTI LEIDINIAI

 

DISERTACIJOS 

 

KNYGOS SKYRIUS

 • Kavaliūnaitė, Gina. Chylinskio Naujojo Testamento vertimo rankraštis. In: Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblija, vol. 2: Naujasis Testamentas Viešpaties mūsų Jėzaus Kristaus lietuvių kalba duotas Samuelio Boguslavo Chylinskio = Biblia Lithuanica Samueli Boguslai Chylinski. Tomus 2: Novum Testamentum Domini Nostri Jesu Christi Lthvanicâ Linguâ donatum a Samuelo Boguslao Chylinski, Vilnius: Vilniaus universitetas, 2019, p. xxv–lviij ir cv–cxlij.
 • Lichačiova, Ala. Фактор времени в современном русском городском номинативном дизайне. In: Czas w kulturze rosyjskiej. Время в русской культуре. Seria antropologii kultury Rosyjskej pod. red. A. Dudka Kraków, 2019, c. 41–54. ISBN 978-83-8138-138-3. DOI https://doi.org/10.12797/9788381381383.
 • Masiulionytė, Virginija; Ryvitytė, Birutė; Šeškauskienė, Inesa. The Euro and Lithuania(ns) in their own eyes: the Russian past and the European future in online comments. Informalization and hybridization of speech practices: polylingual meaning-making across domains, genres, and media / edited by Amei Koll-Stobbe. Berlin: Peter Lang, 2019. p. 151-180.
 • Mendelytė, Atėnė. The Mash-Up of Aesthetics, Theory and Politics in Laibach’s Meta-Sound. In: Mute Records: Artists, Business, History. Zuleika Beaven, Marcus O’Dair, Richard Osborne. London, New York: Bloomsbury, 2019, p.141-153. DOI: 10.5040/9781501340635.0016
 • Mendelytė, Atėnė. “Cracking the Beckettian Profounds of Mind in Endgame with Game Theory”. In: Rüdiger Ahrens, Florian Kläger, Klaus Stierstorfer (red.), Symbolism 2019: Special Focus: Beyond Mind. Berlin, Boston: De Gruyter, p.73-92. https://doi.org/10.1515/9783110634952-004
 • Mionskowski, Alexander. Authorship during Fascism, National-Socialism and War. Conservative Conspiracy. Dangers and Despair of ‘the Inner Exile’: Rudolf Borchardt and Friedrich Reck-Malleczewen. In: Stephanie James, Jarosław Suchoples, Barbara Törnquist-Plewa (eds.), World War II Re-explored. Some New Millennium Studies in the History of the Global Conflict. Berlin: Peter Lang, 2019, 509-526.
 • Mionskowski, Alexander. Utopistische Ökonomien der Neuzeit (16.–19. Jahrhundert). In: Literatur und Ökonomie. Handbuch. Joseph Vogl, Burkhardt Wolf (Hrsg.). Berlin, Boston. Walter de Gruyter. 2019, 403–419.
 • Mionskowski, Alexander. Modernistische Ökonomien. Hugo von Hofmannsthal. In: Literatur und Ökonomie. Handbuch. Joseph Vogl, Burkhardt Wolf (Hrsg.). Berlin, Boston. Walter de Gruyter. 2019, 586–589.
 • Mionskowski, Alexander. Wert, Preis. In: Literatur und Ökonomie. Handbuch. Joseph Vogl, Burkhardt Wolf (Hrsg.). Berlin, Boston. Walter de Gruyter. 2019, 332–335.
 • Mionskowski, Alexander. Wirtschaftskriminalität. In: Literatur und Ökonomie. Handbuch. Joseph Vogl, Burkhardt Wolf (Hrsg.). Berlin, Boston. Walter de Gruyter. 2019, 336–338.
 • Vaicekauskienė, Loreta; Inga Vyšniauskienė. Russian and English as socially meaningful resources for mixed speech styles of Lithuanians. In: Sanita Lazdiņa and Heiko F. Marten (eds.) Multilingualism in the Baltic States. Societal Discourses and Contact Phenomena. Palgrave Macmillan, 2019, 337–367.

 

MOKSLO STRAIPSNIAI

 • Arkadiev, Peter . The Lithuanian “buvo + be-present active participle” construction revisited: A corpus-based study. In Minor Grams in Baltic, Slavonic and Fennic = Baltic Linguistics 10, 2019, 65–108. DOI: 10.32798/bl.361.
 • Babušytė, Diana; Mockienė, Liudmila. Zur Typologie von Europäismen im Deutschen, Litauischen und Russischen. In: Gerd-Bodo von Carlsburg (Hrsg./ed.). Transkulturelle Perspektiven in der Bildung. Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft, Bd. 34. Berlin: Peter Lang, 2019, 419-433. ISBN 1434-8748. 
 • Belovodskaja, Anastasija. Об исследовательском потенциале изучения хэштега как медиадискурсивного феномена [On expanding the research opportunities of the hashtag as a media discourse phenomenon]. Медиалингвистика (Medialinguistics), 6 (1), 2019, 60-74. ISSN 2312-0274 (print), eISSN 2312-296X (online) DOI: 10.21638/spbu22.2019.105
 • Beržaitė, Dagnė. К вопросу о театральности, или что начинается в повести Ф. М. Достоевского «Дядюшкин сон»? Literatūra. 2019 61(2): Rusistica Vilnensis. ISSN 0258-0802, eISSN 1648-1143, p. 36–48
 • Burov, Aleksej. Der Weltuntergang als temporalis Ereignis in der eschatologischen Literatur des Mittelalters. In: Raitaniemi M., Acke H. u.a. (Hrsg.). Die vielen Gesichter der Germanistik. Finnische Beiträge der Germanistik, Berlin: Peter Lang, 2019, 133-146.
 • Burov, Aleksej; Vrubliauskaitė, Ignė. Frau Avos Paskutinis teismas. Pirmosios vardu žinomos vokiečių poetės poemos vertimas į lietuvių kalbą. In: Literatūra 61 (4), 2019, 8-26.
 • Čenys, Tomas.  The phenomenon of propaganda asreflected in Victor Pelevin’s novel S.N.U.F.F. Colloquium: new philologies: Special Issue „Language. Literature. Politics. (un)doing nationalism and resistance“, vol. 4(iss. 3), p. 71-81. doi: 10.23963/cnp.2019.4.3.7
 • Čenys, Tomas. Иинтертекстовый анализ сборника рассказов Виктора Пелевина "Ананасная вода для прекрасной дамы". Literatūra: Rusistica Vilnensis, t. 61(Nr. 2), p. 97-109. doi: 10.15388/Litera.2019.2.7
 • Dalecka, Teresa. Obecność literatury polskiej na litewskiej scenie teatralnej w ostatnich dziesięcioleciach//Literatura polska w świecie. Tom VII. Recepcja i adaptacja – mecenaty i migracje. Prace ofiarowane Profesorowi Romualdowi Cudakowi, ISBN 978-83-63268-61-9 Katowice: Wydawnictwo Gnome; p. 68-77.
 • Dalecka, Teresa. Wolność czy może ciąg dalszy „zniewolenia”, czyli o nowych polskich zjawiskach kulturalnych na Litwie// Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, (atiduota spaudai).
 • Dalecka, Teresa, Fedorovič, Irena. Poloniści Uniwersytetu Stefana Batorego wobec kwestii dotyczących mniejszości narodowych (1919-1939)= // Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy. Vilnius ISSN 1822-3915. 2019, t.19, p. 55-76. http://www.snpl.lt/Rocznik/19/R.19.055-076.pdf.
 • Daugavet, Anna; Holvoet, Axel . An elusive experiential tense construction in Latvian. In Minor Grams in Baltic, Slavonic and Fennic = Baltic Linguistics 10, 2019, 109–153. DOI: 10.32798/bl.362.
 • Davlevič, Miroslav. Fragment Słówniczka szkolnych wyrażeń, wysłowień nazwań, słów, wyrazów i.t.d. (1873) Czesława Jankowskiego. In: Czesław Jankowski (1857-1929) między tutejszością a europejskością/Czeslawas Jankowskis (1857-1929) tarp čionykštiškumo ir europietiškumo. Mokslinių darbų rinkinys. Moksliniai redaktoriai I. Fedorovič, M. Davlevič. VU leidykla 2018 ( 2019), p. 309-319. ISBN 978-609-07-0077-8 (spausdinta knyga). ISBN 978-609-07-0076-1 (skaitmeninis PDF).
 • Fedorovič, Irena. Lenkų teatrinis gyvenimas Vilniuje XX a. pradžioje// Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Šlapeliai. Sudarytojos Alma Lapinskienė, Jolanta Paškevičiėnė. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto leidykla. Vilnius, 2019, p. 144-154. ISBN 978-609-425-247-1.
 • Fedorovič, Irena; Geben, Kinga. Konotacje Wilna w polskiej wersji książki Algisa Kalėdy „W poszukiwaniu poetyckiej tożsamości Wilna” (2016). Bilingwizm w Europie Środkowo-Wschodniej// Bibliotekarz Podlaski.Białystok 2019, p. 121-142. ISSN 1640-7806.
 • Fedorovič, Irena.“Głowę Twoją drogą do swojej piersi przycisnęłabym i powiedziałabym Ci, jak bardzo Cię Kocham“. Listy Józefiny Halkówny do Czesława Jankowskiego z 1884 roku=“Galvą Tavo brangiąją prie savo krūties prispausčiau ir pasakyčiau Tau, kaip Tave myliu“. 1884 metų Jozefinos Halkovos laiškai Czeslawui Jankowskiui= „Your Head So Dear to My Heart, I Would Hug Tight to My Chest and I Would Tell How Much I Love Yuo”. Letters of Jozefina Halkova to Czesław Jankowski from 1884// Slavistica Vilnensis. vol. 64 (1), p. 133-143. ISSN 2351-6895.
 • Garbul, О роли исторических словарей в исследовании межславянских языковых контактов. Вопросы лексикографии. 2019, № 15. ISSN 2311-3758. elSSN 2227-4200. P. 141–153. DOI: 10.17223/22274200/15/9.
 • Garbul, Liudmila. О польско-восточнославянских языковых связях в ХVI–ХVII вв. In: Tatarskie dziedzictwo kulturowe: Historia. Literatura. Sztuka. Totun: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2018. ISBN 9788366220768. P. 175–194. (ed. 2019) 
 • GarbulLiudmila.  Дополнения к списку полонизмов в русском приказном языке ХVII века. Slavistica Vilnensis. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2019, t. 64, Nr. 2,  73-84. ISSN: 2351-6895 ; E-ISSN: 2424-6115; DOI: 10.15388/SlavViln.2019.64(2).22.
 • Holvoet, Axel . On the heterogeneity of deaccusative reflexives. STUF Language Typology and Universals 3, 2019, 401–419. DOI: 10.1515/stuf-2019-0016
 • Holvoet, Axel. Spraunienė, Birutė; Laugalienė, Asta .Some implications for Ērika. Implicatives in Danish, Finnish and Lithuanian. In: Ieva Steponavičiūtė-Aleksienūnienė & Loreta Vaicekauskienė, eds., Shaping the Rings of the Scandinavian Fellowship: Festschrift for Ērika Sausverde, Vilnius: VU leidykla, 215–240. DOI: 15388/ScandinavisticaVilnensis. 2019.11
 • Holvoet, Axel. Minor grams in Baltic. An introduction. In Minor Grams in Baltic, Slavonic and Fennic = Baltic Linguistics 10, 2019, 7–20. DOI: 10.32798/bl.359
 • Holvoet, Axel; Daugavet, Anna; Lindström, Liina. Insubordinated concessive imperatives: An areal constructional idiom type. In Minor Grams in Baltic, Slavonic and Fennic = Baltic Linguistics 10, 2019, 307–354. DOI: 10.32798/bl.367
 • Holvoet, Axel; Žeimantiene, Vaiva. Absentives or ambidirectionals? Motion-cum-purpose constructions with ‘be’ and the infinitive in Baltic and elsewhere. In Minor Grams in Baltic, Slavonic and Fennic = Baltic Linguistics 10, 2019, 155–193. DOI: 10.32798/bl.363
 • Holvoet, Axel; Daugavet, Anna; Spraunienė, Birutė; Laugaliene, Asta. The agentive construction in Baltic and Fennic. In Minor Grams in Baltic, Slavonic and Fennic = Baltic Linguistics 10, 2019, 195–236. DOI: 10.32798/bl.364
 • Ivinskaja, Aliona. Балис Сруога – первый переводчик поэзии Анны Ахматовой. Literatūra: Rusistica Vilnensis, t. 61(Nr. 2), p. 23-35. doi: 10.15388/Litera.2019.2.2
 • Jakubėnas, Regina. Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona rocznicy urodzin ks. Marcina Poczobuta-Odlanickiego “Najjaśniejsza gwiazda na wileńskim firmamencie — ksiądz rektor Marcin Poczobut-Odlanicki”(Wilno, dn. 5–6 grudnia 2018 r.) [in:] Slavistica Vilnensis 2019, vol. 64(1), p. 171–174. https://www.zurnalai.vu.lt/slavistica-vilnensis/article/view/15025
 • Jakubėnas,Regina. Najjaśniejsza gwiazda na wileńskim firmamencie” — ksiądz rektor Marcin Poczobut – 5-6 grudnia 2018 r., Wilno. In: „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad wiekiem XVIII”. Polskie Towarzystwo Badań nad wiekiem XVIII, p.50-52.
 • Jasiūnaitė, Birutė; Konickaja, Jelena. Метафоры дождя в литовских и русских поэтических текстах / Lietaus metaforos lietuvių ir rusų poetiniuose tekstuose. Tarptautinis seminaras "Vertybės lietuvių ir lenkų pasaulėvaizdyje//International Seminar "Values in the Worldview of Lituanians and Poles". Vilnius 2019 06 4-7. P. 22-27. http://www.kulturinelingvistika.flf.vu.lt/public/tezes.pdf/
 • Kabašinskaite, Birute; Kavaliūnaitė, Gina; Kazakėnaite, Ernesta. Renginys, skirtas senųjų tekstų skaitmeninimui, Baltistica 54, nr. 2 (2019), p. 361–365.
 • Kabašinskaitė, Birutė. „Katekizmo pokyčiai XVIII ‒XIX a. pradžios lietuviškoje kalvinistų raštijoje“, Archivum Lithuanicum 21, 2019, p. 147–164.
 • Katinienė, Reflection of the In-Between State in the Novel „Trys sekundės dangaus“ by Sigitas Parulskis. Lituanus 65 (3), 2019, p. 20–37.
 • Katinienė, Violeta. Karnavališkumo estetika: Uwe‘s Timm‘o „Johannisnacht“ ir Herkaus Kunčiaus „Lietuvis Vilniuje“. Literatūra 61 (4), 2019, p. 67–76.
 • Kavaliūnaitė, Gina. Calvinist Bibles in the Grand Duchy of Lithuania. In: Word of God, words of men. Translations, inspirations, transmissions of the Bible in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the Renaissance. Serie „Refo 500 Academic Studies“, Vol. 43, Goetingen: Van den Hoeck and Ruprecht, 2019, p. 229–252.
 • Kavaliūnaitė, Gina; Kabašinskaitė, Birutė; Kazakėnaitė, Ernesta. Renginys, skirtas senųjų tekstų skaitmeninimui, Baltistica, t. 54, Nr. 2, 2019, 361-365
 • Konickaja, Jelena. Slovenistika v Litvi (1995-2019). In 1919 v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi : 55. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 1-13.7.2019. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. ISBN - 978-961-06-0212-5; COBISS.SI-ID - 300369664 (DOI: 10.4312/SSJLK.55.177-182). S. 177-182. https://centerslo.si/wp-content/uploads/2019/06/55-SSJLK_Konickaja.pdf
 • Konickaja, Jelena. Русские и словенские библейские фразеологизмы как интерпретации библейского текста. In Девятые Римские Кирилло-Мефодиевские чтения, Рим - Салерно, 4–9 февраля 2019 г.: материалы конференции. М.: Индрик, 2019. ISBN 978-5-91674-534-4. C. 107-112. https://slaviachristiana.ru/proj-cyrreadings9.html/
 • Konickaja, Jelena. Фразеологизмы библейского происхождения в русском и словенском языках: узуальное употребление и окказиональные трансформации. In VI Международный конгресс исследователей русского языка «Русский язык: исторические судьбы и современность» 20–23 марта 2019 г., Москва (МГУ). ISBN 978-5-19-011383-9. 280-281. http://rlc2019.philol.msu.ru/docs/Trudy-i-materialy_RLC2019.pdf
 • Kontutytė, Eglė. Deutsche Sprache in der litauischen Presse. In: Bridging Languages and Cultures. Linguistics, Translation Studies and Intercultural Communication. Guntars Dreijers, Agnese Dubova, Jānis Veckrācis (Hrsg.). Berlin: Frank & Timme, 2019, p. 303–324. (TransÜD. Arbeiten zur Theorie und Praxis des Übersetzens und Dolmetschens 104).
 • Lassan, Eleonora. Контрапункт как содержательно-стилистический прием в интермедиальном жанре (о «Соло на флейте» Виктора Шендеровича) Literatūra, 61, Nr. 2, 2019, p. 110-124. ISSN 0258-0892
 • Lassan, Eleonora. Мир - это война (к вопросу о когнитивных процессах порождения термина "холодная война"). Методология исследований политического дискурса. Актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов : cборник научных трудов. Вып. 8: Дискурсы рефлексии: филологические практики в контексте исторического мышления, Минск, 2019, 50-61. ISSN 2078-0532, ISBN 9789855862506
 • Lavrinec, Pavel. Интерпретация Вильнюсского текста Томаса Венцловы. Colloquia. 2019, nr. 42. ISSN 1822-3737. С. 48–66.
 • Lavrinec, Pavel..Дмитрий Философов и Владимир Самойло в полемике о «Двенадцати» Александра Блока. In Скрещение судеб. Literarische und kulturelle Beziehungen zwischen Russland und dem Westen. A Festschrift for Fedor B. Poljakov. by Lazar Fleishman, Stefan Michael Newerkla, and Michael Wachtel. Berlin et al.: Peter Lang, 2019 (Stanford Slavic Studies. Vol. 49). ISBN 978-3-631-78385-6 (Print), E‑ISBN 978-3-653-78657-4 (E-PDF), 978-3-631-78658-1 (EPUB). С. 397–408.
 • Lavrinec, Pavel. «Самый выдающийся и в то же время вредный»: Д. Д. Бохан в Вильно (1921–1923). Literatūra. 2019 61(2): Rusistica Vilnensis. ISSN 0258-0802, eISSN 1648-1143. С. 10–22.
 • Lavrinec, Pavel. Rusiškasis Vilnius Šlapelių knygyno veiklos pradžioje ir 1920–1922 m. In: Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Šlapeliai. Sud. Alma Lapinskienė, Jolanta Paškevičienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. ISBN 978-609-425-247- P. 154–170.
 • Lavrinec, Pavel. Русское поэтическое слово в Литве. In Антология русской поэзии Литвы. Сост. Владимир Кольцов-Навроцкий, Павел Лавринец. Т. I. Вильнюс: Литературное объединение «Логос», 2019. ISBN 978-609-468-198-1. С. 8–30.
 • Lichačiova, Ala.  Время у телеэкрана в семейном языковом менеджменте. Международная научно-практическая конференция «Открытая образовательная среда для изучающих русский язык в странах Европы: лучшие практики и перспективы развития» (Братислава – Москва, 10 декабря 2018 г.): Сборник материалов. Maskva: Valstybinis A. Puškino institutas, 2019, p. 224-227. ISBN 978-5-98269-202
 • Lichačiova, Ala. Названия российских городских объектов как репрезентанты русской коммуникативной культуры (взгляд из-за границы). Русский язык: исторические судьбы и современность. VI Международный конгресс исследователей русского языка. Труды и материалы. ISBN 978-5-19-011383-9. Московский университет, 2019, c. 347. http://rlc2019.philol.msu.ru/docs/Trudy-i-materialy_RLC2019.pdf
 • Mendelytė, Atėnė. “Thomas Ligotti’s Bungalow Universe and the Transversal Aesthetics of the Weird”. Horror Studies 10(1), 2019, p. 105-122 DOI: 1386/host.10.1.105_1
 • Michailova, Galina. Об одном «двойном автопортрете» // Практики & Интерпретации: журнал филологических, образовательных и культурных исследований». Южный федеральный университет. T. 3, № 4 (2018) C. 87– 99. Išleista 2019 m. ISSN 2415-8852. http://www.pi-journal.com/index.php/pii/article/view/195/214
 • Michailova, Galina. Ахматова и «загадка Шекспира» // Известия Уральского федерального университета. Серия 2. Гуманитарные науки. Т. 21. 2019 № 3 (190), c. 51–65. ISSN: 2227-2283 (Print) ISSN: 2587-6929 (Online) https://journals.urfu.ru/index.php/Izvestia2/issue/viewIssue/368/pdf_36
 • Michailova, Galina. Человек в пространстве природы (по роману Е. Водолазкина «Лавр»). Wybitni pisarze współczesnej literatury rosyjskiej Jevgenii Vodolazkin. Praca zbiorowa pod red. A. Skotnickiej i J. Świeżego. Kraków: Wydawnictwo «scriptum», 2019. S. 203–213. ISSN: 2658-1124, ISBN: 978-83-233-7053-6 (e-book)
 • Michailova, Galina; Aleksandra Šalkinė. Личность и творчество А.И. Солженицына в культурном, идеологическом и политическом пространстве Литвы. Личность и творчество А. И. Солженицына в контексте мировой культуры. Материалы Международной научной конференции. Ростов-на-Дону, сентябрь – 2018. Ростов-на-Дону; Таганрог. Изд-во Южного федерального ун-та, 2019, c. 84–93. ISBN 978-5-9275-3224-7
 • Michailova, Galina. На пересечении четырех стихий: еще раз о «Клеопатре» Ахматовой. А. А. Ахматова: русская и национальная литературы. Материалы международной научно-практической конференции 25-26 сентября 2019 г. Ереван: Издательский дом Лусабац. С. 334–349. ISBN 978-9939-69-325-5 http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/77541/1/978-9939-69-325-5_2019.pdf
 • Mionskowski, Alexander; Paul Stasi; Henning Teschke; Burkhardt Wolf. 2019. III.17. Modernistische Ökonomien. [Hugo von Hofmannsthal.] In: Literatur und Ökonomie. Handbuch. Joseph Vogl, Burkhardt Wolf (Hrsg.). Berlin, Boston. Walter de Gruyter. 581–597.
 • Miškinienė, Galina. Традиционная обрядовость литовских татар в свете ногайской культуры: имянаречение. 20191227-21000101. ISBN: 9785851830525 - In: Ногайцы: XXI век. История. Язык. Культура. От истоков - к грядущему = Noghais: XXI century. History. Language. Culture. From source to the future : Материалы Третьей международной конференции (2 - 3 октября 2019 г.). Черкесск: КЧИГИ, 2019. p. 232-236.
 • Miškinienė, Galina. Evolution and future of oriental research and studies in Lithuania. 20191227-21000101. ISBN: 9786057652041- In: Uluslararası Halk Kültürü araştırmaları Kurumu Kongresi: Türkiye-Litvanya ilişkileri = Tarptautinė mokslinė konferencija Turkijos - Lietuvos santykių raida, Vilnius, 2019 m. gegužės 26-30 d. Vilnius : [s.n.], 2019. p. 35-48.
 • Nau, Nicole . The Latvian continuative construction runāt vienā runāšanā ‘talk in one talking’ = ‘keep talking’. In Minor Grams in Baltic, Slavonic and Fennic = Baltic Linguistics 10, 21–63. DOI: 10.32798/bl.360
 • Nau, Nicole; Kozhanov, Kirill; Lindström, Liina; Laugalienė, Asta; Brudzyński, Paweł. Pseudocoordination with ‘take’ in Baltic and its neighbours. In Minor Grams in Baltic, Slavonic and Fennic = Baltic Linguistics 10, 237–306. DOI: 10.32798/bl.365
 • Pakerys, Jurgis. Periphrastic causative constructions in 16th-17th century Lithuanian, Baltistica 54(2), 2019, p. 287–315, doi: 10.15388 /Baltistica.54.2.2342
 • Pakerys, Jurgis. Periphrastic causative constructions in 17th century Latvian, Baltu filoloģija 28(2), 2019, p. 143-172, doi: 10.22364/bf.28.2.05
 • Pakerys, Jurgis. Periphrastic causative constructions in Baltic. An overview, Baltic Linguistics 9, 2018 [2019], p. 111–139.
 • Pakerys, Jurgis. In Mark Aronoff (ed.), Oxford Bibliographies: Linguistics. New York: Oxford University Press, 15 January 2019, doi: 10.1093/OBO/9780199772810-0228
 • Plaušinaitytė, Lina. Die Quellen der litauischen Sprichwörter in Constant von Wurzbachs Sammlung Die Sprichwörter der Polen historisch erläutert mit Hinblick auf die eigenthümlichsten der Lithauer… (Wien, 1852), Schriftenreihe der Gesellschaft für Baltische Studien, Hamburg: Baar-Verlag, 2019 (atiduota spaudai).
 • Plaušinaitytė, Lina (kartu su Vilma Zubaitiene). Deutschsprachige Gebrauchsliteratur als Quelle des handschriftlichen zweisprachigen deutsch-litauischen Wörterbuchs von Jacob Brodowski (18. Jh.) Schriften der Matthias-Kramer-Gesellschaft, University of Bamberg Press, 2019 (atiduota spaudai).
 • Rutkovska, Kristina. Rozważania o sposobach edycji zabytków wielojęzycznych powstałych na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVII wieku. Sztuka Edycji, Vol 14, No 2 (2018), p. 7-15. (ed. 2019).
 • Rutkovska, Kristina. Grafia i ortografia dwujęzycznej postylli Punkty kazań Konstantego Szyrwida. Część II. Analogie graficzne i ortograficzne w tekście polskim i litewskim. Prace Filologiczne, Vol. LXXIII, 2019, p. 369-383.
 • Sausverde, Erika. Kollektiv, pepparkaka, palt. Cultural realia and the search of equivalents in bilingual Swedish-Lithuanian lexicography. Научные чтения памяти В.П. Беркова. Петербург, Издательство СПбГУ, 2019 (atiduota spaudai).
 • Sinkevičiūtė, Daiva. Lietuvių dvikamienių vardų antrojo kamieno perdirbiniai – pagoniško ir krikščioniško vardyno sąveikos rezultatas? – Baltistica, 2019, t. 54, Nr. 2, p. 349-359.
 • Sinkevičiūtė, Daiva. Moterų vardų su -ija įvairovė Lietuvos vardyne, - Gimtoji kalba, 2019, 3, p. 12-15.
 • Snežko, Julija (kartu su Beconytė, A.Balčiūnas, I. Vidugirytė-Pakerienė). Mapping Vilnius literature: enhanced conceptual model for spatial references in works of fiction, The Cartographic Journal, 2019, June, ISSN 0008-7041, eISSN 1743-2774 (Clarivate Analytics: Web of science), p. 1-14.
 • Snežko, Julija. «Я камыши пропел, как до меня не пели...»: семантика болота в поэзии К. Д. Бальмонта, Literatūra, Mokslo darbai, Rusistica Vilnensis, 2019, Т. 61 (2), с. 70-83. ISSN 0258–0802, eISSN 1648-1143. MLA (EBSCO, C.E.E.O.L).
 • Steponavičiūtė Aleksiejūnienė, Ieva; Vaicekauskienė, Loreta. “Ērika Sausverde and her Scandinavian Rings“, Scandinavistica Vilnensis, Vol. 14, 2019, p. 7-13.
 • Steponavičiūtė-Aleksiejūnienė, Ieva. Apie "Gislio sagą". Krantai, 2019, Nr. 2, p. 22-25.
 • Stundžia, Bonifacas. Ką parodė sudurtinių daiktavardžių Mažosios Lietuvos žodynuose tyrimas?, Gimtoji kalba 2, 2019, p. 15–19.
 • Stundžia, Bonifacas. Kaip kirčiuoti pavardę Nausėda? Gimtoji kalba 6, 2019, p. 7–9.
 • Ušinskienė, Viktorija. Some Types of Archaisms in Polish Dialects in Lithuania [in:] Slavistica Vilnensis 2019, vol. 64/2, 15 p. (el. leidinys).
 • Ušinskienė, Viktorija. On Some Features of Legal Documentation of the Grand Duchy of Lithuania in the 17th Centuries [in:] Tatarskie dziedzictwo kulturowe. Historia. Literatura. Sztuka, (red.) Kulwicka-Kamińska, Cz. Łapicz, G. Miškiniene, Toruń 2019, p. 195-215.
 • Vaicekauskienė, Loreta (kartu su Valančiumi D., Ulyte A., Masiliūnu R., Paškoniene A., Uloziene I., Kaski D., Lesinsku E., Jatužiu D., Ryliškiene K.). Validation and Factor Analysis of the Lithuanian Version of the Dizziness Handicap Inventory. The journal of International Advanced Otology 15(3), 2019, p. 447-53. DOI: 10.5152/iao.2019.6977
 • Villanueva Svensson, Miguel. The Infinitive in Baltic and Balto-Slavic. Indo-European Linguistics 2019. 194-221.
 • Žeimantienė, Vaiva. Deutsche nachdem-Sätze aus der Lernperspektive. In: Bridging Languages and Cultures. Linguistics, Translation Studies and Intercultural Communication. Guntars Dreijers, Agnese Dubova, Jānis Veckrācis (Hrsg.). Berlin: Frank & Timme. 271–288. (TransÜD. Arbeiten zur Theorie und Praxis des Übersetzens und Dolmetschens 104).
 • Žilinskaitė-Šinkūnienė, Eglė; Šķilters, Jurģis; Zariņa, Līga. Containment and Support in Baltic Languages: Overview, Experimental Evidence, and an Extended RCC as Applied to Latvian and Lithuanian, Baltic Journal of Modern Computing, Vol. 7, 2019, No 2, 224–254. HYPs://doi.org/10.22364/bjmc.2019.7.2.04.
 • Žilinskaitė-Šinkūnienė, Eglė; Šķilters, Jurģis; Zariņa, Līga; Bērziņa, Nora. Containment and support: similarities and variation in Lithuanian, Latvian and Estonian, Baltistica LIV(2), 2019, p. 205–255. doi: 10.15388/Baltistica.54.2.2386.

 

MOKSLO RECENZIJOS

 • Lavrinec, Pavel. Первая биография Франтишка Малевского [rec.: Александр Федута. Филомат в Империи: Документальная повесть о Франтишке Малевском. Минск: Лимариус, 2019. 464 с. (Библиотека «Наш XIX век»)]. Literatūra. 2019 61(2): Rusistica Vilnensis. ISSN 0258-0802, eISSN 1648-1143. С. 162–166.
 • Michailova, Galina. Юбилейная Международная научная конференция, посвященная 130-летию со дня рождения Анны Ахматовой и 30-летию Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме (Санкт-Петербург, 23–25 июня 2019 г.) Literatūra. 2019 61(2): Rusistica Vilnensis. ISSN 0258-0802, eISSN 1648-1143. p. 167–176. https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/15472/14442
 • Michailova, Galina. А.А. Ахматова: русская и национальные литературы. Международная научно практическая конференция (Ереван, 25–26 сентября 2019 г.); А. А. Ахматова: русская и национальные литературы. Материалы Международной научно-практической конференции 25–26 сентября 2019 г. Ереван: Издательский дом Лусабац, 2019. 494 с. Literatūra. 2019 61(2): Rusistica Vilnensis. ISSN 0258-0802, eISSN 1648-1143. p.177 – 184. https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/15473/14444
 • Mionskowski, Alexander. Rezension zu Christian Benne, Dietmar Burdorf (Hrsg.): Rudolf Borchardt und Friedrich Nietzsche. Leben und Denken im Zeichen der Philologie. In: Triangulum. Germanistisches Jahrbuch für Estland, Lettland und Litauen 2017. 23. Folge, Vilnius 2018. S. 162-168.
 • Rutkovska, Kristina. Najnowsze badania nad językiem i tożsamością emigrantów litewskich. Acta Baltico-Slavica, Vol. 43, 2019, p. 229-239.
 • Sinkevičiūtė, Daiva; Žemienė, Aušra. Mažosios Lietuvos asmenvardžiai XVIII-XIX a., Vilnius: Technika – Baltistica, 2019, t. 54, Nr. 1, p. 167-180.

 

PARENGTI IR SUDARYTI LEIDINIAI

 • Adomaitė, Greta; Rinkevičius, Vytautas; Stundžia, Bonifacas (sudarytojai). Baltistica. t. 54, nr. 1
 • Adomaitė, Greta; Rinkevičius, Vytautas; Stundžia, Bonifacas (sudarytojai). Baltistica. t. 54, nr. 2
 • Konickaja, Jelena (sudarytoja., redaktorė); Ušinskienė, Viktorija (sudarytoja, redaktorė). Slavistica Vilnensis, T. 64 /1 . Vilnius: VU, 2019. 177 p. ISSN: 2351-6895
 • Joseph Vogl, Burkhardt Wolf (Hrsg.) Literatur und Ökonomie. Handbuch. Unter Mitarbeit von Alexander Mionskowski.Berlin, Boston: Walter de Gruyter, 2019. 
 • Sigita Barniškienė, Džintra Lele-Rozentāle und Mari Tarvas (Hrsg.). Triangulum. Germanistisches Jahrbuch für Estland, Lettland und Litauen. Unter Mitarbeit von Andine Frick und Alexander Mionskowski. 23. Folge 2017. Vilnius, 2018 (Vilnius Academy of Arts Press).

 

INTERNETO SVETAINĖS

 • Steponavičiūtė-Aleksiejūnienė, Ieva; Vaicekauskienė, Loreta. Internetinę Skandinavistikos centro leidinių versiją ir prieigą VU žurnalų portale e-Scandinavistica Vilnensis (ISSN 2029-2112 | eISSN 2424-6115) https://www.journals.vu.lt/scandinavistica

 

DISKUSIJOS, INTERVIU, STRAIPSNIAI LIETUVOS MEDIJOSE, SUSIJĘ SU MOKSLO POPULIARINIMU 

 • Daunorienė, Justina ; Žeimantienė, Vaiva. Internationale wissenschaftliche Tagung an der Universität Vilnius „Feste Wortverbindungen in Forschung und Lehre. Phraseologismen, Kollokationen und Verwandtes. In Erinnerung an Saulius Lapinskas (1954–2014)“. Miteinander 2/2019 (59), p. 28–29.
 • Daunorienė, Justina. Feste Wortverbindungen in Forschung und Lehre: Phraseologismen, Kollokationen und Verwandtes. In Erinnerung an Saulius Lapinskas (1954–2014). Internationale wissenschaftliche Tagung an der Universität Vilnius. Kalbotyra 72, 2019, p. 114-120.
 • Jasiūnaitė, Birutė. Knyga „Lietuvių velniavardžiai“ pristatyta LTV laidoje „Panorama“.
 • Lavrinec, Pavel. Tikroji Vilniaus bazilisko istorija. In: Gyvūnas – žmogus – robotas. Katalogas. Sud. Erika Grigoravičienė, Ugnė Paberžytė. Vilnius: MO muziejus, 2019. ISBN 978-609-8136-18-0. P. 83–87.
 • Mionskowski, Alexander. Faust und die Schöpfung. Vortrag von Prof. Hans-Jürgen Schings an der Universität Vilnius. Miteinander 2/2019 (59), p.30.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos