Sidebar

Baigiamieji darbai

 

 2023 metų baigiamųjų darbų gynimo grafikas

 

Bakalauro, magistro studijų baigiamųjų darbų, jų santraukų pateikimo elektroninėje informacinėje sistemoje (VUSIS) tvarka

Studentai tvarkingus baigiamuosius darbus (su santraukomis ir raktiniais žodžiais lietuvių ir anglų kalbomis) į sistemą turi įkelti ir gynimų komisijos sekretoriui el. paštu nusiųsti iki 2023 m. gegužės 25 d. 23:59 val.

 

Baigiamasis darbas pateikiamas TIK skaitmeniniu formatu: 

  • 1. Darbą ir jo metaduomenis (santrauką ir raktinius žodžius lietuvių ir anglų kalbomis) studentas įkelia į VU studijų informacinę sistemą (VUSIS), pažymėdamas sistemoje, kad tvirtina sąžiningumo garantiją, ir nustatydamas embargo laikotarpį. (SVARBU: failo pavadinimas turi būti parašytas lotyniškais rašmenimis, sistema kirilicos nepriima.) Instrukcija, kaip įkelti baigiamuosius darbus į sistemą.
  • 2. Darbo skaitmeninius variantus (PDF ir DOC arba DOCX formatais) studentas iš savo VU suteiktos el. pašto dėžutės siunčia Baigiamųjų darbų gynimo komisijos sekretoriui VU el. pašto adresu, laiške įrašydamas šį tekstą: 

Aš, vardas ir pavardė, 

1. garantuoju, kad mano baigiamasis darbas yra parengtas sąžiningai ir savarankiškai, kitų asmenų indėlio į parengtą darbą nėra. Jokių neteisėtų mokėjimų už šį darbą niekam nesu mokėjęs. Darbe tiesiogiai ar netiesiogiai cituojama literatūra ir kiti šaltiniai yra nurodyti literatūros ir šaltinių sąrašuose;

2. patvirtinu, kad baigiamasis darbas su visais metaduomenimis yra pateiktas Vilniaus universiteto studijų informacinėje sistemoje

 

Baigiamasis darbas privalo turėti santraukas lietuvių ir anglų kalbomis. Santraukoje reikalinga nurodyti baigiamojo darbo objektą, tyrimo problemą, tikslus, uždavinius, tiriamuosius klausimus ir hipotezes bei svarbiausias išvadas ir įvertinti darbo reikšmę.

SVARBU! Santraukas ir raktinius žodžius į VU ETD duomenų bazę studijuojantieji privalo įvesti ir lietuvių, ir anglų kalbomis.

 

  1. Darbo vadovas apie leidimą / neleidimą ginti darbą informuoja studentą ir SPK pirmininką ir baigiamųjų darbų gynimo komisijos sekretorių VU el. paštu iki gegužės 27 d. 12 val. Studentas, nesutinkantis su darbo vadovo sprendimu neleisti ginti darbą, gali kreiptis į Baigiamųjų darbų gynimo komisiją.
  2. SPK užfiksuoja protokole, kurie studentai nepateikė baigiamųjų darbų ir kurie darbai pripažinti negintinais, paskiria recenzentus ir protokolą pateikia dekanato studijų koordinatorėms el. pašto adresu iki gegužės 27 d. 17 val.
  3. Ne vėliau kaip parą iki baigiamųjų darbų gynimo komisijos posėdžio, kuriame bus ginamas studento darbas, recenzentas VU el. paštu siunčia studentui ir baigiamųjų darbų gynimo komisijos sekretoriui recenziją, kurioje yra įvardytos darbo stiprybės (teigiamai vertintini aspektai) ir silpnybės (neigiamai vertintini aspektai).

 

Studentai, kurie laiku pateikė baigiamuosius darbus, tačiau darbo gynime nedalyvauja arba darbo neapsigina, yra šalinami iš Universiteto dėl nepažangumo pagal VU studijuojančiųjų rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo nuostatų 4.16. punktą:

4.16. Studijuojantysis, numatytu laiku negynęs arba neapgynęs Baigiamojo darbo, šalinamas iš Universiteto dėl nepažangumo.

Darbus pateikę studentai, kuriems darbų gintis neleista arba gynimuose dalyvauti negali, gal pasiimti akademines atostogas arba susistabdyti studijas, tačiau tai turi padaryti iki darbo gynimo dienos. 

Studentai, kurie baigiamojo darbo laiku nepateikė, ir darbo pateikimo dieną nėra akademinėse atostogose ar susistabdę studijas, yra šalinami iš universiteto. 

 

Su baigiamaisiais darbais susiję punktai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį: 

4.17. Antrą kartą ginti Baigiamąjį darbą leidžiama atnaujinus studijas, ne anksčiau kaip kitą studijų semestrą, o tuo atveju, jeigu Padalinyje kitą studijų semestrą Baigiamųjų darbų gynimas nėra numatytas, – kitais studijų metais. 

4.18. Antrą kartą neapgynus ta pačia tema parengto Baigiamojo darbo, Baigiamasis darbas rengiamas kita tema.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos