Sidebar

BKKI kalbotyros seminaras / Linguistics Seminar

BKKI kviečia į 2018 m. pavasario semestro seminarų ciklo „BKKI kalbotyros seminaras / BKKI Linguistics Seminar“ (seminarų vadovas prof. dr. Axel Holvoet) pranešimą ir diskusiją. Pranešimas bus skaitomas anglų kalba.

 

Gegužės 4 d.

2018 m. gegužės 4 d. 15 val. 402 aud. Skandinavistikos centre / 4 May 2018, 3 p.m. Room 402 at the Centre of Scandinavian Studies prof. dr. Nicole Nau (Adomo Mickevičiaus Universitetas Poznanėje) skaitys pranešimą

Klauzų jungimas spontaniškoje sakytinėje kalboje: prieveiksminės klauzos latgalių tekstuose

Exploring clause combining in spontaneous spoken language: adverbial clauses in Latgalian

Klauzų jungime ypač aiškiai pasireiškia skirtumai tarp apgalvotos rašytinės kalbos ir spontaniškos sakytinės kalbos. Nors klauzas abiejuose variantuose galima identifikuoti remiantis ta pačia metodika, sakiniai yra rašytinės kalbos vienetai, o sudėtinių sakinių konstravimas rašytinėje kalboje negali tarnauti kaip modelis aprašinėjant klauzų samplaikas sakytiniame diskurse. Savo pranešime, klauzų jungimui pritaikydama „nuo atskiro prie bendro“ modelį, pristatysiu spontaniškame latgališkame diskurse vartojamas priemones laiko, salygos ir priežasties santykiams reikšti. Tyrimas remiasi 5 val. trukmės įrašais, apimančiais pokalbius su informantais iš skirtingų Latgalijos regionų. Ypatingas dėmesys skiriamas prozodinių, gramatinių ir leksinių klauzų jungimo žymiklių bei specifinių semantinių klauzų ryšių sąveikai.

Clause linkage is an area of grammar where differences between planned written and spontaneous spoken language use are especially apparent. While clauses can be identified in both modalities with the same methodology, sentences are units of written text and the construction of complex sentences in writing cannot be taken as the model for describing clause complexes in spoken discourse. In my talk I want to show a “bottom-up” approach to clause combining and discuss techniques that are used for marking temporal, conditional, and causal relations in spontaneous spoken Latgalian. My study is based on 5 hours of recorded interviews with ten speakers from different parts of Latgalia. Special attention is payed to the interplay of prosodic, grammatical and lexical markers of linkage and of specific semantic relations between clauses.

Maloniai kviečiame!

 

Salų kalbotyros vasaros mokykla ir konferencija „Academia Grammaticorum Salensis Quinta Decima“

Šių metų liepos 29 – rugpjūčio 4 dienomis Salų dvare (Rokiškio savivaldybėje) vyks tarptautinis lingvistikos renginys „Academia Grammaticorum Salensis Quinta Decima“. Be tradicinės vasaros mokyklos į renginio programą šiemet įeina seniesiems lietuvių raštams ir jų tyrimams skirtos dirbtuvės bei temiškai neribota baltų ir bendrosios kalbotyros konferencija.

Lingvistikos vasaros mokyklą šiemet sudaro trys paskaitų ciklai:

  • Susan Rothstein (Bar-Ilano universitetas), Semantics of counting and measuring. Cross-linguistic aspects of formal semantics
  • Fred Landman (Tel-Avivo universitetas), Boolean operators in natural language semantics
  • Jurģis Šķilters (Latvijos universitetas), Representing space in Region Connection Calculus. Formal qualitative representation of Latvian spatial relations

Registruotis galima čia >

Kviečiame visus besidominčius – studentus, doktorantus, dėstytojus, mokslo darbuotojus. Daugiau informacijos apie Salų kalbotyros vasaros mokyklas ir konferencijas rasite adresu: http://www.academiasalensis.org/lt/

Dėl informacijos kreiptis į Ringailę Trakymaitę ().

Vasaros mokyklą rengia VU Filologijos fakulteto Baltijos kalbų ir kultūrų institutas ir asociacija Academia Salensis. Salų kalbotyros mokyklos mokslinis vadovas – prof. Axel Holvoet.

Renginį remia Lietuvos mokslo taryba pagal lituanistikos sklaidos programą (projekto Nr. P-LIP-18-84), Vilniaus universiteto mokslo skatinimo fondas, Salų bendruomenė.

 

BKKI kalbotyros seminaras / Linguistics Seminar

BKKI kviečia į 2018 m. pavasario semestro seminarų ciklo „BKKI kalbotyros seminaras / BKKI Linguistics Seminar“ (seminarų vadovas prof. habil. dr. Axel Holvoet) pranešimą ir diskusiją. Pranešimas bus skaitomas lietuvių kalba.

 

Balandžio 27 d.

2018 m. balandžio 27 d. 15 val. 402 aud. Skandinavistikos centre / 27 April 2018, 3 p.m. Room 402 at the Centre of Scandinavian Studies dr. Artūras Ratkus (LKTI) skaitys pranešimą:

Morfosintaksinė apibrėžtumo kategorijos raiška gotų kalboje

Morphosyntactic marking of definiteness in Gothic

Senosiose germanų kalbose būdvardis kaitomas ne vien gimine, skaičiumi ir linksniu, bet taip pat ir apibrėžtumu. Pastaroji kategorija reiškiama per morfologinę neapibrėžtųjų („stipriųjų“) ir apibrėžtųjų („silpnųjų“) būdvardžių formų opoziciją: plg. gotų k. stipr. ubil-s ‘blogas’: silpn. sa ubil-a ‘blogasis’. Tradiciškai teigiama, kad silpnosios būdvardžio formos pavartojimą lemia prieš ją einantis determinantas (rodomasis įvardis). Seniausiųjų tekstų duomenys leidžia suabejoti šiuo tradiciniu būdvardžių apibrėžtumo opozicijos aiškinimu, kadangi tiek gotų kalbos, tiek senosios anglų kalbos medžiagoje gausu nedeterminuotų silpnųjų būdvardžių formų. Ištyrus būdvardžių vartosenos variantiškumą gotų tekstuose aiškėja, kad silpnosios būdvardžių formos nėra vienareikšmės ir savaime nesietinos su apibrėžtumu. Nedeterminuotųjų silpnųjų būdvardžio formų pavartojimas yra taip pat dėsningas, kaip ir determinuotųjų, o apibrėžtumas aiškintinas kaip daiktavardžio kategorija, realizuojama per būdvardžio silpnosios formos ir determinanto sintaksinę samplaiką. Nedeterminuotosios silpnosios būdvardžių formos atlieka klasifikacinę arba identifikacinę funkcijas. Atskirais atvejais silpnąją būdvardžio formą lemia paties būdvardžio leksinė reikšmė.

Old Germanic adjectives inflected not only for gender, number and case but also for definiteness. This category manifests itself in the choice between the indefinite (strong) and and the definite (weak) form of the adjective, cf. Goth. ubil-s ‘evil’ (strong) vs. ubil-a ‘the evil one’ (weak). The use of the weak form is traditionally considered to be induced by a preceding determiner (demonstrative). The oldest texts, however, cast doubt on this account, as both Gothic and Old English abound in determinerless weak adjectives. A closer look at variation in Gothic texts reveals that weak adjectival forms are heterogeneous and not inherently associated with definiteness. The use of weak adjectives without determiners is as their use with determiners; definiteness should be viewed as a category of the noun, realized through the syntactic grouping of weak adjective and determiner. Determinerless weak adjectives have classifying or identificational functions. In individual cases, the use of the weak adjective is determined by the adjective’s lexical meaning. 

 

Maloniai kviečiame!

 

Skandinavistikos studentų mokslinė konferencija

Kviečiame į Skandinavistikos centro bakalaurantų mokslinę konferenciją.

Detalią konferencijos programą rasite čia >

 

Seminaras „New Approaches to the Baltic Verb“

Kviečiame į Europos Komisijos dotacijos projekto „Baltų kalbų veiksmažodis: gramemos, kategorijos, domenai“ seminarą „New Approaches to the Baltic Verb“, kuris vyks 2018 m. balandžio 19–20 d. Vilniaus universitete.

Workshop programme 04 20

 

BKKI kalbotyros seminaras / Linguistics Seminar

BKKI kviečia į 2018 m. pavasario semestro seminarų ciklo „BKKI kalbotyros seminaras / BKKI Linguistics Seminar“ (seminarų vadovas prof. habil. dr. Axel Holvoet) pranešimą ir diskusiją. Pranešimas bus skaitomas lietuvių kalba.

 

Balandžio 13 d.

2018 m. balandžio 13 d. 15 val. 402 aud. Skandinavistikos centre / 13 April 2018, 3 p.m. Room 402 at the Centre of Scandinavian Studies dr. Rolandas Mikulskas (LKI) skaitys pranešimą

Ar veiksmažodis virsti yra pakankamai sugramatintas jungties funkcijai? Empirinis tyrimas Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno duomenų pagrindu

Is Lith. virsti grammaticalized sufficiently for copular function? A corpus-based study

Radikalioji konstrukcijų gramatika (Croft 2001) leidžia vadinamąsias „negrynąsias“ jungtis ir tipiškas jungtis aprašyti kartu, kaip tos pačios jungties kategorijos narius. Jungtis apibrėžiama kaip veiksmažodis, užimantis vietą tarp sakinio teminio argumento ir predikatyvinio komplemento. Šiame modelyje neegzistuoja nepriklausoma žodžių klasė „jungtys. Grynai sintaksiškai jungties veiksmažodžiai atlieka konektyvinę funkciją. Be to, kai kurie iš jų papildomai reiškia įvairias aspektines reikšmes ir pelnytai gali būti laikomi aspektiniais tipiškos jungties „būti“ variantais. Pavyzdžiui, lietuvių kalbos veiksmažodžiai (ppr. jų būtojo ir būsimojo laiko formos) tapti, virsti, darytis/pasidaryti ir (anksčiau plačiau vartotas) stotis/pastoti, eidami jungtimis, kartu reiškią ingresyvinį pokyčio įvykio aspektą. Kitose konstrukcijose, kaip antai egzistencinėse, lokomocinėse ir tt., vartojami šie veiksmažodžiai išlaiko savo pirmines reikšmes. Ir eidami tas pačias konektyvo bei aspekto rodiklio pareigas jungties konstrukcijose, šie veiksmažodžiai tebeturi išlaikę skirtingas sintaksines ir semantines savybes. Pastarosios yra iš kilmės konstrukcijų paveldėtųjų reikšmių pėdsakas (‘backward pull’; Traugott 2008). Akivaizdu, kad minėtieji veiksmažodžiai ne visi vienodu laipsniu yra sugramatinti jungties (ir aspekto rodiklio) funkcijai. Tad deskriptyvistui kyla praktinė problema: kuri iš minėtųjų veiksmažodinių leksemų jau vadintina jungtimi, o kuri dar ne? Vienas iš kriterijų – jungties komplementų tipai neturi būti nuspėjami iš jos reikšmės, arba kitaip: jungties veiksmažodis turi būti pakankamai desemantizuotas, kad galėtų prisijungti įvairių semantinių tipų ir klasių (t. y. NP, ADJ, PP) komplementus. Pranešimu išanalizuosiu veiksmažodžio virsti vartoseną, remdamasi DLKT medžiaga.

Radical Construction Grammar (Croft 2001) allows for a unified account of copular verbs, as it views both so-called ‘semi-copulas’ and typical copulas as members of a single category as long as each fills the same slot between thematic argument and predicative complement in a copular construction. According to Radical Construction Grammar, an independent word class ‘copula’ does not exist. Syntactically, copular verbs have a linking function. Additionally, some of them express various aspectual meanings, e.g, Lithuanian tapti ‘become’, virsti ‘turn into’, darytis/pasidaryti ‘become’ and, formerly, stotis/pastoti ‘become’ (lit. ‘stand up’), express ingressive aspect. These verbs, used in different constructions, such as existential, locomotional etc., retain their original meaning. Even when used in copular constructions they can still have different syntactic and semantic properties inherited from the source constructions (‘backward pull’; Traugott 2008). Nevertheless, each of these verbs is in a different stage on its way to grammaticalization. A problem for descriptive grammar is therefore to establish which verbs can be considered copulas. The main criterion for copular status is that the types of complement of the verb must be unpredictable from its semantics or, in other words, the copular verb must be desemanticized to a sufficient degree to be capable of selecting its complements from a wide array of semantic and syntactic types (that is, NP, ADJ, PP). My analysis of virsti is based of the Corpus of Contemporary Lithuanian.

 

 

Maloniai kviečiame!

 

Lenkijos mokslų akademijos prof. D. K. Rembiszewskos paskaita

Maloniai kviečiame į Lenkijos mokslų akademijos Slavistikos instituto Varšuvoje profesorės Dorotos Krystynos Rembiszewskos paskaitą „Šiaurės rytų Lenkijos dialektiniai žodynai bendrame XXI a. lenkų tarminės leksikografijos fone“. 

Paskaita vyks 2018 m. balandžio 18 d., 15 val., 115A aud., Vilniaus universitete, Domus Philologiae. 
Paskaita vyks lenkų kalba, sudėtingiausias vietas bus galima išversti į lietuvių kalbą.

Paskaitos tikslas – aptarti žodynus, kuriuose užregistruota dialektinė leksika šiaurės rytų Lenkijos teritorijos. Šiame plote iki šiol vartojamos lenkų, rytų slavų ir lietuvių tarmės. Rengiant žodynus, kuriuose dokumentuojama labai įvairaus pobūdžio leksika (neliteratūriniai žodžiai, skoliniai iš įvairių kalbų ir tt.) reikia naudoti konkrečią metodiką ir tinkamą dialektinės medžiagos parinkimą. Svarbu įtraukti ir mėgėjiškus žodynus, kurie yra vertingi vietinės leksikos šaltiniai.

Paskaitos metu bus pristatyti ir naujausi Lenkijos tarminės leksikografijos moksliniai pasiekimai, naujai rengiamų žodynų koncepcijos, taip pat pateikta jau sukurtų darbų apžvalga.

Be to, bus aptariama tarminių žodynų reikšmė kalbinių reiškinių sintetiniuose leidiniuose analizei, pvz., Slavų kalbos atlase (Ogólnosłowiański atlas językowy).

 

Po polsku

Serdecznie zapraszamy na wykład prof. Doroty Krystyny Rembiszewskiej z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie „Słowniki dialektalne z obszaru Polski północno-wschodniej na tle polskiej leksykografii gwarowej z początku XXI wieku, który odbędzie się na Uniwersytecie Wileńskim w ramach Erasmus + 18 kwietnia 2018 r. o godz 15, w sali 115A, Domus Philologiae.

Celem wykładu jest omówienie słowników rejestrujących leksykę gwarową z Polski północno-wschodniej – obszaru, gdzie współistnieją gwary polskie, wschodniosłowiańskie i litewskie. Opracowanie słownika obejmującego leksemy nieliterackie, zawierające elementy różnych systemów językowych, wymaga zastosowania specyficznej metodologii oraz odpowiedniej selekcji materiału. Istotne jest uwzględnienie amatorskich słowniczków, które stanowią ważne źródło lokalnej leksyki.

Zostaną także przedstawione najnowsze polskie osiągnięcia badawcze w zakresie prac nad słownictwem gwarowym, m.in. koncepcje nowych słowników, jak również zaawansowanie prac nad już opracowywanymi.

Poza tym będzie podjęta problematyka znaczenia słowników gwarowych w interpretacji zjawisk językowych w publikacjach o charakterze syntetycznym, m.in. w Ogólnosłowiańskim atlasie językowym.

 

Literatura:

  1. Halina Karaś, 2011, Polska leksykografia gwarowa, Warszawa.
  2. Dorota K. Rembiszewska, 2010, Słownik dialektu knyszyńskiego a inne słowniczki gwarowe z obszaru Polski północno-wschodniej, „Prace Filologiczne” t. LVIII, s. 325–340.
  3. Słowiańskie słowniki gwarowe – tradycja i nowatorstwo, 2016, (red.) Dorota K. Rembiszewska, Warszawa.

Rembiszewska

 

BKKI kalbotyros seminaras / Linguistics Seminar

BKKI kviečia į 2018 m. pavasario semestro seminarų ciklo „BKKI kalbotyros seminaras / BKKI Linguistics Seminar“ (seminarų vadovas prof. habil. dr. Axel Holvoet) pranešimą ir diskusiją. Pranešimas bus skaitomas anglų kalba.

 

Balandžio 6 d.

2018 m. balandžio 6 d. 15 val. 402 aud. Skandinavistikos centre / 6 April 2018, 3 p.m. Room 402 at the Centre of Scandinavian Studies prof. habil. dr. Axel Holvoet (BKKI) skaitys pranešimą

Apie konversinius sangrąžinius veiksmažodžius (ir kodėl jie neegzistuoja)

About converse reflexives (and why they don’t exist)

Literatūroje išskiriami „konversiniai“ sangrąžiniai veiksmažodžiai, kurie (bent iš pažiūros) nemažina veiksmažodžio valentingumo (kaip tai daro antikauzatyvai, plg. Sargas uždarė vartus : Vartai užsidarė), o tik sukeičia jo argumentų sintaksines pozicijas, pvz. Ežeras atspindi dangų : Dangus atsispindi ežere. Savo pranešime įrodinėsiu, kad, nors „sangrąžinių konversų“ sąvoka yra pagrįsta (konversinis santykis yra neabejotinas faktas, ir jis morfologijos lygmeniu atsispindi sangrąžinėje veiksmažodžio formoje), nėra konversinių refleksyvų kaip atskiro sangrąžos tipo, kuriame sangrąžinė derivacija turėtų kitokį poveikį, nei kituose tipuose. Veiksmažodžių porose, kuriomis grindžiama konversinių refleksyvų sąvoka, sangrąžinės derivacijos poveikis yra panašus, kaip daugeliu kitų atvejų: ji pašalina agentą iš argumentų struktūros. Konversinis santykis remiasi tam tikromis atitinkamų leksinių klasių ypatybėmis: argumentų pozicijų suplakimu (kai žemesnis argumentas perima agento sintaksinę poziciją) ir argumentų bei adjunktų ribos neryškumu.

 

In the literature we find the notion of converse reflexives, i.e. reflexives that (at least on the face of it) do not reduce a verb’s valency (as anticausatives do, cf. Sargas uždarė vartus ‘the caretaker closed the gate’: Vartai užsidarė ‘the gate closed’) but change the syntactic positions of its arguments, giving rise to a converse relationship: Ežeras atspindi dangų ‘The lake reflects the sky’: Dangus atsispindi ežere ‘The sky is reflected in the lake.’ In this talk I will argue that though the notion of ‘reflexive converses’ is, of course, legitimate (the converse relationship is not at issue, and its formal marker in verbal morphology is the reflexive affix/clitic), that of ‘converse reflexives’ in the sense of a distinct group of constructions in which the reflexive derivation allegedly has an effect different from the one it produces in other cases is ill-founded. In fact, in the verb pairs involved (such as Lith. atspindėti : atsispindėti, Russian ispugat’ : ispugat’sja) the reflexive derivation has its usual effect of eliminating the agent, and the converse relationship is the outcome of certain properties of the lexical classes involved, viz. argument conflation and argument-adjunct indeterminacy.

Maloniai kviečiame!

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos