Sidebar

Emmi Pollari (Helsinkio universitetas) seminaras

Skandinavistikos centras kviečia į Emmi Pollari (Helsinkio universitetas) seminarą kovo 22 d., 15.00 val. 314AB auditorijoje, kuriame lektorė pristatys projektą DIGIJOUJU. Seminaras vyks anglų kalba.

DIGIJOUJOU yra bendras kelių Suomijos universitetų ir aukštųjų mokyklų projektas, kurio tikslas – sukurti lanksčias skaitmenines pedagogines priemones užsieniečiams, besimokantiems suomių ir švedų kalbų.

Plačiau apie lektorę galima paskaityti čia >

BKKI seminaras. Dr. Vladimir Panov

BKKI Bendrosios kalbotyros centras kovo 15 d. 15.00 val. kviečia į Vladimiro Panovo seminarą „Nekontroversiškos informacijos žymėjimas: lietuvių kalbos dalelytės jukgi ir jų atitikmenys Europos kalbose“. Pranešimas bus skaitomas lietuvių kalba.

Apie savo pranešimą Vladimiras sako taip:

„Lietuvių kalbos dalelytės juk ir gi iki šiol sulaukė mažai dėmesio tiek funkcinių, tiek sintaksinių savybių atžvilgiu. Savo pranešime pasistengsiu iš dalies užpildyti šią spragą remdamasis panašių žymiklių tyrimais kitose kalbose. Atkreipsiu dėmesį į lietuvių kalbos dalelyčių juk ir gi vartojimo panašumus su kaimyninėmis kalbomis. Be to, iškelsiu hipotezę, kad Europos kalbose galima išskirti arealą, kuriam būdingas nekontroversiškos informacijos žymėjimas.“

Vladimiras Panovas 2008 m. Maskvos valstybiniame universitete baigė klasikinę filologiją. 2011 metais pradėjo dirbti Rusijos mokslų akademijos Lingvistikos institute, kur įsitraukė į tipologinius tyrimus. Apgynė daktaro disertaciją apie veiksmažodinę prefiksaciją lotynų kalboje. Stažavosi Atėnuose, Berlyne, Leipcige ir Vilniuje. Šiuo metu yra VU Filologijos fakulteto podoktorantūroje. Jo tyrimų tematika apima Italijos graikų tarmes, buriatų kalbą, fleksinių klasių tipologiją, prefiksacijos ir veikslo problemas, diskurso žymiklius.

Helsinkio universiteto doktoranto Jaakko Raunamaa seminaras

Šį penktadienį, kovo 8 d., 15.00 val. 314 AB aud. BKKI Skandinavistikos centras kviečia į Helsinkio universiteto doktoranto Jaakko Raunamaa seminarą anglų kalba:

Pre-Christian Finnic Personal Names in the Baltic Sea Area

The presentation gives an overview of pre-Christian Finnic (~ Balto-Finnic) personal names. The aim is to present what kind of personal names were used among Finnic peoples at the beginning of the second millennium. First part concentrates on earlier research and describes how pre-Christian Finnic personal names were composed structurally and semantically. In addition, the history of Finnic peoples is briefly described.  Second part presents where pre-Christian Finnic personal names had geographically spread before the end of Middle Ages (~1520). In addition, the development and spread of Finnic pre-Christian personal name system is discussed in the light of archaeological and historical data. 

Daugiau informacijos apie tyrėją >

Doc. dr. J. Konickajos seminaras

Kviečiame į BKKI seminarą. Doc. Dr. Jelena Konickaja (VU FLF BKKI Rusų filologijos katedra) skaitys pranešimą „Įvairių kalbų (rusų, slovėnų, lietuvių) biblinių frazeologizmų (BF) gretinimo aspektai: sandaros, funkcionavimo, transformacijų panašumai ir skirtumai / Некоторые аспекты сопоставления библейской фразеологии разных языков (на материале русского, словенского, литовского языков): сходства и различия состава, функционирования, трансформаций“.

Seminaras vyks kovo 1 dieną 15.00 val., 92 aud. Seminaro kalba rusų (diskusijos – įvairiomis kalbomis).

Tyrėja savo pranešimą pristato taip:

– Определение библеизма, библейского фразеологизма (БФ); способы классификации библейской фразеологии; возможные направления сопоставительного изучения (по форме, содержанию, внутренней форме, стилистической окраске, трансформациям, с лингвострановедческой точки зрения и др.);

– Проблемы формальной, содержательной и функциональной эквивалентности БФ в сопоставляемых языках (с привлечением корпусных данных); лингвистические и экстралингвистические факторы как условия формирования библейской фразеологии в разных языках;

– Состав библейской фразеологии по языкам; зависимость БФ от культурно-исторических условий появления и бытования текстов Священного писания в данном языковом сообществе, конфессиональных ориентиров и т.д. Функции библейских имен собственных, их представленность в БФ разных языков и их коннотативное наполнение (на примере БФ, содержащих имена собственные:Авраам – Abraham – Abraomas; Фома – Tomaž – Tomas; Иуда – Juda (Judež) – Judošius; Вавилон – Babel –Babilonas etc.);

– Узуальность и трансформативность БФ. Интерпретационный и креативный потенциал БФ в разных языках (на примере цитатных БФ: дух веет, где хочет – veter veje, koder hoče – vėjas pučia, kur nori; альфа и омега – alfa in omega – Alfa ir Omega; хлеб насущный – vsakdanji kruh – duona kasdienė).

Etnolingvistkos seminaras

2019 m. vasario 13 d. 15 val. Filologijos fakulteto 118 aud. vyks etnolingvistikos seminaras „Jano Karlovičiaus „Ketvirtoji piramidė“. Karlovičius ir etnolingvistika“. Pranešimas bus skaitomas lenkų kalba.

Pranešėjas: hab. dr. Maciej Rak (Jogailos universitetas, Krokuva)

APIE SEMINARĄ

Jano Karlovičiaus leksikografijos darbai – tai, kaip žinia, trys žodynai: Słownik języka polskiego (Lenkų kalbos žodynas), Słownik gwar polskich (Lenkų tarmių žodynas) ir Słownik wyrazów obcego a mniej jasnego pochodzenia używanych w języku polskim (Užsienio ir mažiau aiškios kilmės žodžių, vartojamų lenkų kalboje, žodynas). Erazm Majewski pavadino juos „trimis piramidėmis“, vienais svarbiausių lenkų kalbotyros darbais. Pasirodo, kad J. Karlovičius taip pat parengė etnolingvistikos žodyną, kurio kartoteką Krokuvoje rado šio seminaro pranešėjas. Šis žodynas gali būti vadinamas „ketvirtąja piramide“...

Hab. Dr. Maciej Rak yra Jogailos universiteto Polonistikos fakulteto Kalbos istorijos ir dialektologijos katedros mokslo darbuotojas. Moksliniai interesai apima dialektologiją ir etnolingvistiką, ypač tarmių frazeologiją, regiono prie Tatrų tarmės aksiolingvistiką, dialektologijos ir etninių tyrimų istoriją. Hab. Dr. Maciej Rak 2004 m. Jogailos universiteto Polonistikos institute su pagyrimu baigė magistro studijas (Magistro darbas Słownik frazeologiczny gwary Dębna w Górach Świętokrzyskich (Dębno miesto Švento Kryžiaus kalnuose tarmių frazeologijos žodynas; darbas buvo išspausdintas). 2006 m. Jogailos universiteto Polonistikos centre apgynė daktaro disertaciją Językowy obraz zwierząt w animalistycznej frazeologii gwar Gór Świętokrzyskich i Podtatrza na tle kultury ludowej (Kalbinis gyvūnų paveikslas animalistinėje Švento kryžiaus kalnų ir regiono prie Tatrų frazeologijoje liaudies kultūros pagrindu). 2015 m. už mokslinį įdirbį, ypač už monografiją Kulturemy podhalańskie (Podhalės kulturemos) gavo habilituoto humanitarinių mokslų daktaro laipsnį. Habilitacinė komisija priėmė sprendimą išskirti habilitantą. Hab. Dr. Maciej Rak taip pat gavo Ministrų tarybos pirmininko apdovanojimą už aukštus pasiekimus, kurių pagrindu suteiktas habilituoto mokslų daktaro laipsnis.

Hab. Dr. Maciej Rak skaitė paskaitas Berlyne (Berlyno Humboldtų universitete), Peterburge (Peterburgo valstybiniame universitete), Kijeve (Kijevo nacionaliniame Taraso Ševčenkos universitete), Lvove (Lvovo Nacionaliniame Ivano Frankos universitete), Tryre (Tryro universitete) ir Magdeburge (Otto von Guericke universitete).

Sauliaus Pivoro paskaita „Stokholmo burmistras Carlas Lindhagenas ir jo veikla siekiant Šiaurės ir Baltijos šalių sąjungos (1918–1942 m.)“

BKKI Skandinavistikos centras kviečia į prof. Sauliaus Pivoro paskaitą „Stokholmo burmistras Carlas Lindhagenas ir jo veikla siekiant Šiaurės ir Baltijos šalių sąjungos (1918–1942 m.)“.

Paskaita vyks gruodžio 7 d. 15.00 val. Skandinavistikos centro 402 aud. (esant dideliam klausytojų skaičiui, persikelsime į 314 аud.). Paskaita bus skaitoma lietuvių kalba.  

Paskaitos  anotacija:

Carlas Lindhagenas – Švedijos parlamentaras ir Stokholmo burmistras, vizionierius ir utopistas, aktyvus ilgametis kovotojas už moterų balsavimo teises Švedijoje, pacifistas ir žaliųjų judėjimo pirmtakas, prieš mirties bausmę ir sterilizaciją pasisakęs humanistas. Tai tik keletas iš šio netipiško politiko veiklos ypatybių. Svarbu aptarti C. Lindhageno veiklą siekiant įtvirtinti tautybių teises. Vieną iš tautybių teisių užtikrinimo ir mažų tautų indėlio į pasaulinę taiką ir demokratiją galimybių jis siejo su Šiaurės ir Baltijos šalių sąjungos kūrimu. Šiuo tikslu Lindhagenas kėlė eilę politinių iniciatyvų, ypač nuo 1933 m. Savitos buvo jo pastangos šias iniciatyvas įgyvendinti. Teisės aktų projektai, interpeliacijos parlamente, bendradarbiavimas su Lietuvos ir kitų Baltijos šalių pasiuntinybėmis Stokholme, kontaktai su skandinavizmo rėmėjais, bet ir, pavyzdžiui, laiškas A. Hitleriui. Net ir siautėjant II pasauliniam karui Lindhagenas pabrėžė būtinybę ne tik atkurti Baltijos šalių nepriklausomybę, o ir kurti Šiaurės ir Baltijos šalių sąjungą.

 

Apie Saulių Pivorą

1997 m. apgynė humanitarinių mokslų (istorijos) daktaro disertaciją „Lietuvių ir latvių pilietinės savimonės raida XVIII a. pabaigoje–XIX a. pirmoje pusėje (lyginamasis aspektas)“, ši disertacija yra pirmasis didesnės apimties lyginamasis (komparatyvistinis) istorijos krypties mokslinis tyrimas lietuvių kalba. Nuo 1992 m. dirbo Vilniaus universitete, o nuo 1996 m. VDU. Šiuo metu eina VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Viešojo administravimo katedros profesoriaus pareigas. Nuo 1992 m. iki šiol dėsto Skandinavijos istoriją VU skandinavistams.

Mokslinius tyrimus atlieka humanitarinių ir socialinių mokslų srityse. Jų tematika apima Lietuvos nacionalinio identiteto raidos, lyginamosios tautinių tapatumų analizės, Švedijos ir Lietuvos ryšių raidos XX a., viešojo sektoriaus ir valstybės tarnybos reformų, viešosios politikos klausimus. Dalis mokslinių tyrimų yra tarpdisciplininiai (atliekami taikant tiek istorijos, tiek politikos mokslų metodologijas). Atliktų tarpdisciplinių tyrimų tematika – nacionalinio identiteto, politinio atstovavimo, politinės bei administracinės kultūros klausimai.

Pagrindiniai moksliniai interesai: Viešojo valdymo ir viešosios politikos teorijos, valstybės tarnybos sistemos ir reformos, viešojo sektoriaus žmogiškųjų išteklių valdymas, administraciniai tapatumai ir kompetencijos, skandinaviškasis modelis, Lietuva Švedijos Baltijos politikoje.

 

Runologijos kursas

Gruodžio 3–7 d. Skandinavistikos centras kviečia į RUNOLOGIJOS kursą, kurį skaitys VU garbės daktaras profesorius Jurijus Kuzmenko iš Berlyno Humboldtų ir Sankt Peterburgo universitetų. Kursas atviras visiems studentams. Jį sudaro 2 paskaitos ir 3 seminarai. Užsiregistravusieji į kursą pabaigoje laiko įskaitą (2,5 kreditų).

  • Pirmadienį, gruodžio 3 d. 17.00 val. paskaita „Germanų runų raštijos istorija I“ (92 aud.)
  • Antradienį, gruodžio 4 d. 17.00 val. paskaita „Germanų runų raštijos istorija II“ (V. Krėvės aud.)
  • Trečiadienį, gruodžio 5 d. 11.00 val. runologijos seminaras
  • Ketvirtadienį, gruodžio 6 d. 9.00 val. ir 11.00 val. runologijos seminarai
  • Penktadienį, gruodžio 7 d. 9.00 val. įskaita (užsiregistravusiems).

Seminarų ir įskaitos laikas gali keistis. Seminarai ir paskaitos bus skaitomi rusų kalba su vertimu į lietuvių kalbą. Antradienio–penktadienio seminarai vyks Skandinavistikos centro 314 A/B auditorijoje, III aukšte, įėjimas per arką tarp Sarbievijaus ir Daukanto kiemelių.

 

Prof. habil. dr. Norberto Ostrovskio (Krokuvos Jogailaičių universitetas) paskaita

BKKI Baltistikos katedra kviečia į paskaitą „NUO KOMITATYVO IKI JUNGTUKO. LIETUVIŲ JUNGTUKAS IR DIACHRONIJOS IR TIPOLOGIJOS ATŽVILGIU“, kurią skaitys prof. habil. dr. Norbertas Ostrovskis (Krokuvos Jogailaičių universitetas).

Paskaita vyks lapkričio 29 d., ketvirtadienį, 13.00 val. Latvistikos kabinete.

Norberto Ostrovskio stažuotė finansuojama pagal ES SF finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002).

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos