Sidebar

Prof. Birutės Jasiūnaitės knygos „Lietuvių velniavardžiai“ pristatymas

BKKI Baltistikos katedra šiandien (balandžio 29 d.) kviečia į prof. Birutės Jasiūnaitės knygos „Lietuvių velniavardžiai“ pristatymą, kuris vyks 15.00 val. K. Donelaičio auditorijoje.

BKKI Vokiečių filologijos katedros seminaras

Po Bendrosios lingvistikos centro, Skandinavistikos centro, Rusų filologijos katedros pristatymų kviečiame į Vokiečių filologijos katedros seminarą, kuris vyks balandžio 12 d. 15.00 val. 92 aud.

Virginija Masiulionytė ir Diana Šileikaitė-Kaishauri pristatys studiją „VU vokiečių filologijos absolvenčių (-tų) karjeros stebėsenos tyrimas ir rezultatai“

Šio pranešimo tikslas – apžvelgti VU Vokiečių filologijos bakalauro studijų programos 2002–2018 m. laidų absolvenčių (-tų) karjeros stebėsenos studijos rezultatus. Tam pirmiausia pristatomos karjeros stebėsenos studijos per se, jų atlikimo pagrindiniai principai ir siekiniai, lygmenys, tikslinės grupės bei sferos, kuriose yra naudojami jų rezultatai. Ypač reikšmingi šiuo atžvilgiu yra rodikliai, pagal kuriuos galima spręsti apie absolvenčių (-tų) karjeros sėkmę. Vėliau aptariama 2018 m. vasarą surengta Vokiečių filologijos absolvenčių (-tų) apklausa ir ja remiantis atliktas respondenčių (-tų) karjeros stebėsenos tyrimas. Pagrindinis dėmesys skiriamas baigusiųjų Vokiečių filologijos studijas akademinės ir (arba) profesinės karjeros eigai – t. y. ar ir, jei taip, kokias tolesnes studijas jos (jie) renkasi, kaip greitai po studijų susiranda darbą, kokiose srityse dirba, ar turimas darbas atitinka įgytas kompetencijas ir lūkesčius, turėtus prieš renkantis vokiečių filologijos studijas, kokie veiksniai, jų vertinimu, buvo lemiantys susirandant dabartinį darbą, ar savo profesinę karjerą jie laiko sėkminga ir pan. Remiantis objektyviais ir subjektyviais šio tyrimo duomenimis, taip pat siekta atsakyti į klausimą, ar vien tik bakalauro laipsnio pakanka sėkmingai profesinei karjerai, ar tam reikalingos tolesnės studijos ir (arba) profesinės kvalifikacijos. Nemaža tyrimo dalis buvo skirta ir absolvenčių (-tų) požiūriui į vokiečių filologijos studijas bei retrospektyviam šių studijų vertinimui – t. y. absolvenčių (‑tų) buvo klausiama apie studijų privalumus ir trūkumus, ar rekomenduotų šias studijas būsimiems abiturientams ir kodėl. Atsakymų į šiuos klausimus apibendrinimas ir šių atsakymų chronologinė koreliacija su studijų programos pakeitimais suteikia naudingų įžvalgų dėl programos turinio ir galbūt būtinų pokyčių siekiant jį geriau pritaikyti pačių studijuojančiųjų ir darbo rinkos poreikiams.

BKKI kalbotyros seminaras: Anna Daugavet

Kviečiame į BKKI kalbotyros seminarą kovo 29 d., penktadienį, 15.00 val. 92 aud.

Anna Daugavet „Balsių ir priebalsių ilginimas: ilgųjų skiemenų struktūra baltų ir Baltijos finų kalbose“.

Taip Anna pristato savo tyrimą:

Abstrahuojantis nuo konkrečių fonetinės trukmės klausimų, įvairūs balsių ir priebalsių ilginimo atvejai — trumpuosiuose skiemenyse ir dvibalsių bei mišriųjų dvigarsių sudėtyje — nagrinėjami kaip skiemens struktūros pokyčių rezultatas. Lietuvių kalbos kirčiuotų trumpųjų monoftongų ilginimas lyginamas su intervokalinių priebalsių geminacija latvių kalboje, o lietuviškas dvibalsių bei mišriųjų dvigarsių pirmųjų dėmenų ilginimas — su latvišku balsių pailgėjimu prieš tautosilabinį r. Abudu procesai turi paralelių Baltijos finų kalbose, leidžiančių, iš vienos pusės, pažvelgti į skiemenų struktūros pokyčius baltų kalbose kaip į arealinius reiškinius, o iš kitos, susimąstyti dėl jų reikšmės kalbų tipologijai. 

 

Anna Daugavet 2003 m. baigė bendrąją kalbotyrą Sankt Peterburgo universitete. Tyrinėja baltų kalbas, daug dėmesio skirdama tarmėms ir arealiniams baltų kalbotyros aspektams. Jos tyrimų sritis apima fonetiką, fonologiją ir morfosintaksę. 2009 m. apgynę disertaciją, kurioje baltų kalbų skiemens ilgumas nagrinėjamas arealiniame kontekste. Paskelbė apie 50 mokslo straipsnių, daugiausia baltų kalbotyros srityje.

Sankt Peterburgo universiteto Bendrosios kalbotyros katedros docentė, dėsto lietuvių ir latvių kalbas. Šiuo metų dalyvauja Vilniaus universiteto vykdomame projekte „Baltų kalbų veiksmažodis: gramemos, kategorijos, domenai“. 

 

Emmi Pollari (Helsinkio universitetas) seminaras

Skandinavistikos centras kviečia į Emmi Pollari (Helsinkio universitetas) seminarą kovo 22 d., 15.00 val. 314AB auditorijoje, kuriame lektorė pristatys projektą DIGIJOUJU. Seminaras vyks anglų kalba.

DIGIJOUJOU yra bendras kelių Suomijos universitetų ir aukštųjų mokyklų projektas, kurio tikslas – sukurti lanksčias skaitmenines pedagogines priemones užsieniečiams, besimokantiems suomių ir švedų kalbų.

Plačiau apie lektorę galima paskaityti čia >

BKKI seminaras. Dr. Vladimir Panov

BKKI Bendrosios kalbotyros centras kovo 15 d. 15.00 val. kviečia į Vladimiro Panovo seminarą „Nekontroversiškos informacijos žymėjimas: lietuvių kalbos dalelytės jukgi ir jų atitikmenys Europos kalbose“. Pranešimas bus skaitomas lietuvių kalba.

Apie savo pranešimą Vladimiras sako taip:

„Lietuvių kalbos dalelytės juk ir gi iki šiol sulaukė mažai dėmesio tiek funkcinių, tiek sintaksinių savybių atžvilgiu. Savo pranešime pasistengsiu iš dalies užpildyti šią spragą remdamasis panašių žymiklių tyrimais kitose kalbose. Atkreipsiu dėmesį į lietuvių kalbos dalelyčių juk ir gi vartojimo panašumus su kaimyninėmis kalbomis. Be to, iškelsiu hipotezę, kad Europos kalbose galima išskirti arealą, kuriam būdingas nekontroversiškos informacijos žymėjimas.“

Vladimiras Panovas 2008 m. Maskvos valstybiniame universitete baigė klasikinę filologiją. 2011 metais pradėjo dirbti Rusijos mokslų akademijos Lingvistikos institute, kur įsitraukė į tipologinius tyrimus. Apgynė daktaro disertaciją apie veiksmažodinę prefiksaciją lotynų kalboje. Stažavosi Atėnuose, Berlyne, Leipcige ir Vilniuje. Šiuo metu yra VU Filologijos fakulteto podoktorantūroje. Jo tyrimų tematika apima Italijos graikų tarmes, buriatų kalbą, fleksinių klasių tipologiją, prefiksacijos ir veikslo problemas, diskurso žymiklius.

Helsinkio universiteto doktoranto Jaakko Raunamaa seminaras

Šį penktadienį, kovo 8 d., 15.00 val. 314 AB aud. BKKI Skandinavistikos centras kviečia į Helsinkio universiteto doktoranto Jaakko Raunamaa seminarą anglų kalba:

Pre-Christian Finnic Personal Names in the Baltic Sea Area

The presentation gives an overview of pre-Christian Finnic (~ Balto-Finnic) personal names. The aim is to present what kind of personal names were used among Finnic peoples at the beginning of the second millennium. First part concentrates on earlier research and describes how pre-Christian Finnic personal names were composed structurally and semantically. In addition, the history of Finnic peoples is briefly described.  Second part presents where pre-Christian Finnic personal names had geographically spread before the end of Middle Ages (~1520). In addition, the development and spread of Finnic pre-Christian personal name system is discussed in the light of archaeological and historical data. 

Daugiau informacijos apie tyrėją >

Doc. dr. J. Konickajos seminaras

Kviečiame į BKKI seminarą. Doc. Dr. Jelena Konickaja (VU FLF BKKI Rusų filologijos katedra) skaitys pranešimą „Įvairių kalbų (rusų, slovėnų, lietuvių) biblinių frazeologizmų (BF) gretinimo aspektai: sandaros, funkcionavimo, transformacijų panašumai ir skirtumai / Некоторые аспекты сопоставления библейской фразеологии разных языков (на материале русского, словенского, литовского языков): сходства и различия состава, функционирования, трансформаций“.

Seminaras vyks kovo 1 dieną 15.00 val., 92 aud. Seminaro kalba rusų (diskusijos – įvairiomis kalbomis).

Tyrėja savo pranešimą pristato taip:

– Определение библеизма, библейского фразеологизма (БФ); способы классификации библейской фразеологии; возможные направления сопоставительного изучения (по форме, содержанию, внутренней форме, стилистической окраске, трансформациям, с лингвострановедческой точки зрения и др.);

– Проблемы формальной, содержательной и функциональной эквивалентности БФ в сопоставляемых языках (с привлечением корпусных данных); лингвистические и экстралингвистические факторы как условия формирования библейской фразеологии в разных языках;

– Состав библейской фразеологии по языкам; зависимость БФ от культурно-исторических условий появления и бытования текстов Священного писания в данном языковом сообществе, конфессиональных ориентиров и т.д. Функции библейских имен собственных, их представленность в БФ разных языков и их коннотативное наполнение (на примере БФ, содержащих имена собственные:Авраам – Abraham – Abraomas; Фома – Tomaž – Tomas; Иуда – Juda (Judež) – Judošius; Вавилон – Babel –Babilonas etc.);

– Узуальность и трансформативность БФ. Интерпретационный и креативный потенциал БФ в разных языках (на примере цитатных БФ: дух веет, где хочет – veter veje, koder hoče – vėjas pučia, kur nori; альфа и омега – alfa in omega – Alfa ir Omega; хлеб насущный – vsakdanji kruh – duona kasdienė).

Etnolingvistkos seminaras

2019 m. vasario 13 d. 15 val. Filologijos fakulteto 118 aud. vyks etnolingvistikos seminaras „Jano Karlovičiaus „Ketvirtoji piramidė“. Karlovičius ir etnolingvistika“. Pranešimas bus skaitomas lenkų kalba.

Pranešėjas: hab. dr. Maciej Rak (Jogailos universitetas, Krokuva)

APIE SEMINARĄ

Jano Karlovičiaus leksikografijos darbai – tai, kaip žinia, trys žodynai: Słownik języka polskiego (Lenkų kalbos žodynas), Słownik gwar polskich (Lenkų tarmių žodynas) ir Słownik wyrazów obcego a mniej jasnego pochodzenia używanych w języku polskim (Užsienio ir mažiau aiškios kilmės žodžių, vartojamų lenkų kalboje, žodynas). Erazm Majewski pavadino juos „trimis piramidėmis“, vienais svarbiausių lenkų kalbotyros darbais. Pasirodo, kad J. Karlovičius taip pat parengė etnolingvistikos žodyną, kurio kartoteką Krokuvoje rado šio seminaro pranešėjas. Šis žodynas gali būti vadinamas „ketvirtąja piramide“...

Hab. Dr. Maciej Rak yra Jogailos universiteto Polonistikos fakulteto Kalbos istorijos ir dialektologijos katedros mokslo darbuotojas. Moksliniai interesai apima dialektologiją ir etnolingvistiką, ypač tarmių frazeologiją, regiono prie Tatrų tarmės aksiolingvistiką, dialektologijos ir etninių tyrimų istoriją. Hab. Dr. Maciej Rak 2004 m. Jogailos universiteto Polonistikos institute su pagyrimu baigė magistro studijas (Magistro darbas Słownik frazeologiczny gwary Dębna w Górach Świętokrzyskich (Dębno miesto Švento Kryžiaus kalnuose tarmių frazeologijos žodynas; darbas buvo išspausdintas). 2006 m. Jogailos universiteto Polonistikos centre apgynė daktaro disertaciją Językowy obraz zwierząt w animalistycznej frazeologii gwar Gór Świętokrzyskich i Podtatrza na tle kultury ludowej (Kalbinis gyvūnų paveikslas animalistinėje Švento kryžiaus kalnų ir regiono prie Tatrų frazeologijoje liaudies kultūros pagrindu). 2015 m. už mokslinį įdirbį, ypač už monografiją Kulturemy podhalańskie (Podhalės kulturemos) gavo habilituoto humanitarinių mokslų daktaro laipsnį. Habilitacinė komisija priėmė sprendimą išskirti habilitantą. Hab. Dr. Maciej Rak taip pat gavo Ministrų tarybos pirmininko apdovanojimą už aukštus pasiekimus, kurių pagrindu suteiktas habilituoto mokslų daktaro laipsnis.

Hab. Dr. Maciej Rak skaitė paskaitas Berlyne (Berlyno Humboldtų universitete), Peterburge (Peterburgo valstybiniame universitete), Kijeve (Kijevo nacionaliniame Taraso Ševčenkos universitete), Lvove (Lvovo Nacionaliniame Ivano Frankos universitete), Tryre (Tryro universitete) ir Magdeburge (Otto von Guericke universitete).

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos