Sidebar

Dr. Klauso Geyerio (Pietų Danijos universitetas) Vokiečių kalbotyros seminaro pranešimas

Maloniai kviečiame į Vokiečių kalbotyros seminaro ir GfdS (Gesellschaft für deutsche Sprache) organizuojamą dr. Klauso Geyerio (Pietų Danijos universitetas) pranešimą vokiečių kalba „Zum phonologischen Status von /r/ im Deutschen“.

Pranešimas vyks š. m. balandžio 19 d., trečiadienį, 15:00–16:30 val., Germanistikos studijų kabinete (A9 aud.). 

Daugiau informacijos rasite čia >

Dr. Klauso Geyerio (Pietų Danijos universitetas) paskaitos 

2023 m. balandžio 17–21 d. Vokiečių filologijos katedroje pagal Erasmus+ programą viešės dr. Klausas Geyeris (Pietų Danijos universitetas). Vizito metu bus skaitomos šios paskaitos: 

pirmadienį, balandžio 17 d., 13:00–14:30 val., SP2 aud.
„Genus im Deutschen: Morphologie, Syntax, Semantik“ 

penktadienį, balandžio 21 d., 11:00–12:30 val., A9 aud. 
„Hassrede und Hetzsprache in sozialen Medien“ (1 dalis) 

penktadienį, balandžio 21 d., 13:00–14:30 val., A9 aud. 
„Hassrede und Hetzsprache in sozialen Medien“ (2 dalis) 

Maloniai kviečiame!

Prof. A. Desnitskij seminaras „Fundamentalists, minimalists, and post-modernists studying the Bible: what do we know exactly, if anything?"

Maloniai kviečiame balandžio 14 d. 15 val. 92 (Z. Zinkevičiaus) aud. į prof. Andrej Desnitskij seminarą „Fundamentalists, minimalists, and post-modernists studying the Bible: what do we know exactly, if anything?". Prof. A. Desnitskij yra Slavistikos katedros vyriausasis mokslo darbuotojas, jo mokslo interesų sritys: Biblija, vertimo teorija, poetika, intertekstualumas, religija ir visuomenė, krikščionybė.  Šį semestrą jis skaito kursą XX-XXI a. rusų poezijos intertekstualumas.

Seminaras vyks anglų kalba, diskusija – įvairiomis kalbomis. 


Summary


Bible narratives are essential for the (post-)Christian civilization, and not only for it. But they can be read with different eyes. The main question usually is  “what has actually happened?” But in most cases, we just do not have a single answer. To mark the best-known approaches, fundamentalists insist on a literal interpretation, minimalists believe that nothing has ever happened unless it is proven archaeologically and postmodernists say it is all in the eyes of a looker. Needless to say, there are many other positions, too.  What is each approach's methodological basis and how trustworthy are they, after all? The lecture will give a brief introduction to these issues. We will concentrate mostly on the Old Testament since it presents more obvious cases (such as Exodus, the conquest of Canaan, the formation of Israeli monarchy, etc.) but we can touch briefly on the New Testament as well, depending on the audience’s interest. 


About professor A. Desnitsky


 • a Russian scholar (Prof. Dr.), translator, writer, and essayist who left the country in March 2022 in disagreement with the regime; 
 • a leading expert in Bible translation and exegesis for the Russian-speaking audience, known for his ability to teach complicated things in simple words;
 • a translation consultant with a large experience in building multi-ethnic teams and working across language and culture barriers;
 • an essayist and blogger widely known for his creative style and allegiance to democratic values (“Liberal Mission” award 2018).
 • author of 95 scholarly articles (in Russian, English, German, and Italian) and hundreds of essays and columns published in various media (in Russian and Italian).

Monographs


 • Поэтика библейского параллелизма. Москва: ББИ, 2007, 554 стр., ISBN 5-89647-133-5, тираж 1000 экз.
 • Введение в библейскую экзегетику. Москва: ПСТГУ, 2011, 413 стр., ISBN 978-5-7429-0660-5, тираж 2000 экз.
 • Современный библейский перевод: теория и методология. Москва: ПСТГУ, 2015, 430 стр., ISBN: 978-5-7429-0972-9, тираж 1000 экз.
 • Павловы Послания. Комментированное издание (руководитель проекта и научный редактор). Москва: Гранат – Институт перевода Библии, 2017, ISBN 978-5-93943-238-2 и 978-5-90645-628-1. 44 а.л.
 • Вожди и цари Израиля. Библейские переводы Андрея Десницкого. Москва: Рипол классик, 2018, ISBN 978-5-386-10413-9. 15,5 а.л.
 • Пророки Израиля. Библейские переводы Андрея Десницкого. Москва: Рипол классик, 2018, ISBN 978-5-386-10750-5. 14,3 а.л.
 • Послания апостолов. Библейские переводы Андрея Десницкого. Москва: Гранат, 2021, ISBN 978-5-906456-47-2.
 • Библия: что было «на самом деле»? Танах / Ветхий Завет. Москва: Альпина нон-фикшн, 2022, ISBN 978-5-00139-489-1.

Kvietimas dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Kalbų įvairovė pasaulyje ir pasauliui“

Kviečiame dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje, kurios tema – „Kalbų įvairovė pasaulyje ir pasauliui“. Konferencija vyks 2023 m. rugsėjo 20–22 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete.

Džiaugiamės, kad kviestinius pranešimus konferencijoje sutiko skaityti įvairių šalių kalbininkai ir kalbininkės, savo pranešimuose nagrinėsiantys šias temas:

 • Johan van der Auwera (Antwerp) „Negative and free choice indefinites: a reappraisal“
 • Klaus Geyer (Odense) „Ungleiche Schwestern? Über Sprachvergleiche am Beispiel Dänisch-Deutsch“
 • Jurgis Pakerys (Vilnius) „Baltic causatives in the Circum-Baltic context“
 • Lina Plaušinaitytė (Vilnius) „Welche Art litauisch-deutsches Wörterbuch brauchen wir?“

Kviečiame visus registruotis ir diskutuoti pačiomis įvairiausioms su kalbų įvairove susijusiomis temomis.

Visą aktualią informaciją galite rasti konferencijos puslapyje > 

Konferencijos kalbos: vokiečių, prancūzų, anglų


Svarbios datos


gegužės 12 d. – registracija

birželio 1 d. – patvirtinimas apie priėmimą

rugpjūčio 1 d. – dalyvio mokesčio pervedimas

rugpjūčio 25 d. – konferencijos programos paskelbimas


[EN]

We are pleased to invite you to the 58th Linguistics Colloquium titled “Linguistic Diversity in the World and for the World”. The Conference will take place at Vilnius University, Faculty of Philology, on September 20-22, 2023.

We are very happy that our plenary speakers this year come from different countries. Their talks will focus on the following topics:

 • Johan van der Auwera (Antwerp) “Negative and free choice indefinites: a reappraisal”
 • Klaus Geyer (Odense) “Ungleiche Schwestern? Über Sprachvergleiche am Beispiel Dänisch-Deutsch”
 • Jurgis Pakerys (Vilnius) “Baltic causatives in the Circum-Baltic context”
 • Lina Plaušinaitytė (Vilnius) “Welche Art litauisch-deutsches Wörterbuch brauchen wir?”

We invite researchers from any country of the world and from all linguistic backgrounds to submit contributions related to linguistic diversity. 

You can find all relevant information on the conference page > 

Conference languages: German, French, English


Important dates


Deadline for abstract submission and registration: May 12, 2023

Notification of acceptance: June 01, 2023

Deadline of paying the Conference fee: August 01, 2023

Online publication of the Conference program: August 25, 2023

Seminaras „Pas skandinavus": idėjos lietuvių kalbos sintaksei priklausomybės principais

Kovo 23 d., ketvirtadienį, 15 val. 113 aud. kviečiame į seminarą  Pas skandinavus: idėjos lietuvių kalbos sintaksei priklausomybės principais" su prof. Axeliu Holvoetu.

Maloniai kviečiame visus susidomėjusius!

Prof. Victor de Munck seminaras „Cultural models, agency, and affordances: looking for meaning"

Kovo 17 d., penktadienį, 15 val., 92 aud. kviečiame į VU Filosofijos fakulteto kognityvinės antropologijos profesoriaus Victor de Munck paskaitą/seminarą Cultural models, agency, and affordances: looking for meaning.

Lingivistai žino, kad žmogiškoji kalba turi dvigubą pobūdį: viena vertus, ji yra individualus kognityvinis fenomenas,kita vertus, ji egzistuoja visuomenėje ir yra socialinis reiškinys. Tačiau ši priešprieša nesiriboja kalbos mokslu - ji yra dėmesio centre kognityviniuose ir socialiniuose moksluose apskritai. Savo paskaitoje Victor de Munck aptars šios priešpriešos istoriją ir savo požiūri į ją kaip kognityvinio antropologo. Kognityvinė antropologija - disciplina sankirtoje tarp kognityvinių ir socialinių mokslų. Paskaitos dėmesio centre yra reikšmės sąvoka, kuri, nors yra ir kalbotyros objektas, nesiriboja tik kalbotyra. 

Paskaita bus įdomi visiems, kas norėtų įsigyti platesnį tarpdisciplininį žvilgsnį į tradicines kalbos tyrimų problemas. 

Detalesnę Victor'o de Munck'o paskaitos santrauką rasite čia >> 

Prof. Victor de Munck anksčiau dirbo State University of New York (New Paltz). 2019 m. profesoriui buvo įteiktas JAV Antropologijos mokslų draugijos (Society for Anthropological Sciences) prizas už geriausią 2019 metų mokslinį darbą antropologijos srityje. Profesoriaus tyrinėjimų sritys: Sociokultūrinė antropologija, kognityvinė antropologija, tarpkultūriniai tyrimai, kultūriniai modeliai, Šri Lanka, romantinė meilė.

Svarbiausios publikacijos:

 • De Munck, Viktor Celestin and Elisa J. Sobo (eds.). (2002). The Anthropology of Power, Agency, and Morality. The Enduring Legacy of F. G. Bailey. Manchester: Manchester University Press, 2022.
 • Bennardo, Giovanni and Victor Celestin De Munck (eds.). (2020). “Cultural Model Theory in Cognitive Anthropology: Recent Developments and Applications”, a special issue of Journal of Cultural Cognitive Science, 4, 1.
 • De Munck, Victor Celestin and Giovanni Bennardo (2019). Disciplining culture: a sociocognitive approach. Current Anthropology, 60, 2, p. 174-193. DOI: 10.1086/702470.
 • De Munck, Victor Celestin. (2019). Romantic Love in America: Cultural Models of Gay, Straight, and Polyamorous Relationships. London: Lexington Books

We cordially invite you to the lecture/seminar of Victor de Munck, professor of cognitive anthropology of the Faculty of Philosophy: Cultural models, agency, and affordances: looking for meaning on 17th March, Friday, at 3 pm, in room 92.

Linguists know that human language has a dual nature: on the one hand, it is an individual cognitive phenomenon, on the other, it exists in society and is a social phenomenon. However, this opposition is not limited to language science - it is the focus of attention in cognitive and social sciences in general. In his lecture, Victor de Munck will discuss the history of this opposition and his perspective on it as a cognitive anthropologist. Cognitive anthropology is a discipline at the intersection of cognitive and social sciences. The focus of the lecture is on the concept of meaning, which, although it is also an object of linguistics, is not limited to linguistics.

The lecture will be of interest to anyone who would like to acquire a broader interdisciplinary perspective on traditional problems in language research.

A more detailed summary of Victor de Munck's lecture can be found here >>

Prof. Victor de Munck previously worked at the State University of New York (New Paltz). In 2019 professor was awarded the prize of the American Society for Anthropological Sciences for the best scientific work in the field of anthropology 2019. Professor's research areas: Sociocultural anthropology, cognitive anthropology, cross-cultural studies, cultural models, Sri Lanka, romantic love.

Main publications:

 •  De Munck, Viktor Celestin and Elisa J. Sobo (eds.). (2002). The Anthropology of Power, Agency, and Morality. The Enduring Legacy of F. G. Bailey. Manchester: Manchester University Press, 2022.
 • Bennardo, Giovanni and Victor Celestin De Munck (eds.). (2020). “Cultural Model Theory in Cognitive Anthropology: Recent Developments and Applications”, a special issue of Journal of Cultural Cognitive Science, 4, 1.
 • De Munck, Victor Celestin and Giovanni Bennardo (2019). Disciplining culture: a sociocognitive approach. Current Anthropology, 60, 2, p. 174-193. DOI: 10.1086/702470.
 • De Munck, Victor Celestin. (2019). Romantic Love in America: Cultural Models of Gay, Straight, and Polyamorous Relationships. London: Lexington Books.  

Seminaras „Pas skandinavus": Skaliarinės priešdėlio be- funkcijos

Sugrįžta atnaujinti seminarai Pas skandinavus"! Šie seminarai skirti lietuvių kalbos gramatikos klausimams.

Kovo 16 d., ketvirtadienį, 15 val. 113 aud. kviečiame į seminaro Skaliarinės priešdėlio be- funkcijos" tęsinį, kurio metu bus toliau kalbama apie dalelytinį priešdėlį be- ir įvairias jo funkcijas lietuvių kalbos gramatikoje.

Maloniai kviečiame visus susidomėjusius. 

Báltų akademija moksleiviams

Mieli bendruomenės nariai, kviečiame dalintis žinia apie aštuntą kartą rengiamą Báltų akademiją moksleiviams. Tai nemokamas ir neformalus renginys, skirtas 9–12 klasių moksleiviams, kurio tikslas – suteikti informacijos apie baltų kalbas, istoriją ir kultūrą bei supažindinti su dabartine Latvija ir latvių kalba.

Šiemet jis vyks balandžio 1 d. (šeštadienį) nuo 9:40 val. iki 17 val. VU Filologijos fakultete (Universiteto g. 5).


Renginio programa


09:40 Registracija ir arbata

09:50 Organizatorių žodis

10:00 „Mažvydas ir Augustinas“ (Jurgis Pakerys) ir ekskursija

11:10 „Dainuojanti revoliucija Latvijoje: dainų galia“ (Valdis Muktupāvelas)

12:20 „Pavasaris, motociklas ir pienas: latvių poeto Imanto Zieduonio (1933–2013) kūrybos spalvos ir briaunos“ (Kristina Vaisvalavičienė)

13:20 Pietūs

14:30 Latvių kalbos paskaita I

15:30 Pertraukėlė

16:00 Latvių kalbos paskaita II

17:00 Uždarymas


Registracija vyksta iki kovo 26 d. Registruokitės čia >>

Visa Báltų akademijos veikla moksleiviams yra nemokama, taip pat dalyvius vaišinsime pietumis. Vykstantiems iš kitų miestų turime galimybę nupirkti kelionės bilietus.

Dalyvių skaičius ribotas.


Daugiau apie Báltų akademiją čia >> 

Apie renginį čia >>

Turite klausimų? Rašykite 

Renginį remia Latvių kalbos agentūra.

Báltų akademiją organizuoja Ernesta Kazakėnaitė, Agnė Zujevaitė ir Sandra Stragienė.

ba_fb_cover1.png

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos